Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 04/04/2017

  • Número del document GOV/0044/2017

  • Número de control 17094137

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17094137-2017

Dades del DOGC
  • Número 7345

  • Data 06/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/44/2017, de 4 d'abril, pel qual es crea la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, ha regulat aquestes prestacions emmarcant-les en l'ordenament jurídic aplicable a les prestacions econòmiques d'assistència social i ha establert un règim jurídic propi, d'acord amb la competència exclusiva de l'article 166.1.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que inclou: “la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública”.

La Llei estableix prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu per a situacions predeterminades, que es creen per llei, i prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència.

L'article 6.2 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, estableix que les prestacions econòmiques de dret de concurrència es creen per acord del Govern. Així mateix l'apartat 3 del mateix precepte determina els requisits que han de contenir les normes o els actes de creació tant de les prestacions de dret subjectiu com de les de dret de concurrència.

Els procediments per a l'atorgament de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència s'inicien, un cop creades per acord del Govern, per ordre de la persona titular del departament competent i es consideren iniciats d'ofici. La concessió està limitada per les disponibilitats pressupostàries i està sotmesa a concurrència pública i a la priorització de les situacions de major necessitat, d'acord amb el que disposen, respectivament, els articles 25 i 5.3 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol.

Aquesta Llei preveu igualment, en els articles 7.c) i 26.1, que les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència poden ser prestacions permanents, temporals o puntuals.

En aquest sentit, es considera necessari crear una prestació de caràcter econòmic amb l'objecte de contribuir a cobrir les despeses per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la inclusió social.

Vist que la iniciativa s'ha sotmès a la consideració de la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials;

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Crear la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, la denominació i les característiques de la qual es determina a l'annex d'aquest Acord.

 

–2 El departament competent pot iniciar el procediment mitjançant la publicació de l'ordre de convocatòria corresponent.

 

–3 Les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable, són incompatibles amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, així com amb les prestacions del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència, si la concessió de la prestació social de caràcter econòmic en pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió.

 

–4 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació amb la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència que es crea, ha de fer les previsions pressupostàries anuals i consignar de manera separada i independent els crèdits corresponents a cada convocatòria.

 

–5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 d'abril de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

 

Annex

Prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat

 

Situació de necessitat a protegir

Aquesta prestació té per objecte contribuir a cobrir les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinats a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la inclusió social mitjançant l'atorgament d'una prestació econòmica complementària de caràcter puntual.

En cada convocatòria s'aprovarà el catàleg de productes i actuacions.

Les persones destinatàries són les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que compleixin les condicions i els requisits que especifica aquest Acord del Govern i que necessitin productes tècnics que estan directament relacionats amb la causa de la seva discapacitat.

 

Requisits d'accés

a) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, d'acord amb el que disposen la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència.

També estan eximides d'aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles mateixes o als seus fills i filles, d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i es trobin en situació de compliment de la resta de requisits exigits.

La residència continuada es considera interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies l'any.

Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, han d'acreditar la residència mitjançant l'autorització per residir, que expedeix l'Administració General de l'Estat.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de l'ordre de convocatòria corresponent, o ser beneficiari d'una pensió de la Seguretat Social d'incapacitat permanent en el grau d'invalidesa total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d'acord amb l'article 4.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va reconèixer abans de complir els 65 anys.

c) En el cas de menors de quatre anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l'evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació.

d) Trobar-se en situació de necessitat d'acord amb el que estableixi l'ordre de convocatòria corresponent.

e) Complir les condicions específiques d'accés i altres condicions exigides per a cada tipus de producte o actuació que defineix el catàleg de productes que s'ha d'aprovar en cada convocatòria.

Els requisits s'han de mantenir en el moment en què es reconeix el dret a la prestació.

 

Quantia de la prestació

La prestació consistirà en un percentatge del cost d'adquisició del producte o actuació que en sigui objecte, el qual es concretarà en la convocatòria corresponent.

El percentatge de la prestació s'estableix en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials.

La situació familiar o convivencial i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tenen en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

Són unitats familiars o unitats de convivència les que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

No es tenen en compte com a ingressos els que pot percebre la persona beneficiària provinents d'ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d'atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d'una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.

El total d'ingressos mensuals s'obté dividint el total dels ingressos anuals entre dotze mesos.

Es consideren rendes les que preveu la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

En el supòsit d'ingressos anuals bruts per rendes de treball, per obtenir els imports totals anuals cal deduir, prèviament, els imports de quotes de la Seguretat Social, formació professional i desocupació (mai més d'un 6,4% de gener a desembre de l'any anterior).

 

Caràcter i forma de la prestació

Les prestacions d'atenció social per a persones amb discapacitat són considerades prestacions socials de caràcter econòmic i dret de concurrència. Aquestes prestacions són puntuals.

 

Causes d'extinció i reintegrament de la prestació

Són causa d'extinció de la prestació la inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en l'acreditació dels requisits que donen dret a la prestació.

En aquest cas, d'acord amb l'article 9.3 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, els perceptors de les prestacions han de reintegrar les quanties percebudes indegudament, si incorren en causa d'extinció. El procediment de reintegrament s'iniciarà amb el corresponent expedient mitjançant resolució del mateix òrgan que va signar la resolució de concessió i es donarà vista a la persona interessada a fi que aporti la documentació i les al·legacions que consideri oportunes. El termini per concloure l'expedient és de sis mesos, a comptar de la data en què es notifiqui la resolució d'inici de l'expedient.

 

Procediment de tramitació i concessió

El Departament competent en matèria de serveis socials ha de publicar les convocatòries públiques a l'empara de les quals es concedeixen les prestacions.

La tramitació de les sol·licituds presentades per les persones interessades correspon a la Secció d'Informació i Orientació del Barcelonès del Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès i a les respectives seccions d'Informació, Valoració i Seguiment dels Serveis d'Atenció a les Persones de Girona, Lleida i Tarragona, i al Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents al domicili de la persona sol·licitant.

La resolució la dicten les persones responsables dels Serveis d'Atenció a les Persones dels Serveis Territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, d'acord amb el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Es crearà una comissió tècnica encarregada d'analitzar, valorar i proposar respecte a les prestacions amb caràcter excepcional, proposar la regulació tècnica dels productes objecte de la prestació, així com de l'adaptació o proposta de modificació normativa o de gestió.

El procediment de concessió de les prestacions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada per silenci administratiu.

Excepcionalment, es poden atorgar prestacions de manera directa si s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic, humanitari o altres degudament justificades que dificulten la concurrència pública.

La resolució es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant la persona titular de la Direcció General de Protecció Social, en el termini d'un mes, en els termes que disposen l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

Règim de pagament i justificació

La concessió de la prestació queda condicionada a la justificació de la realització de la despesa per a l'adquisició del producte o l'actuació. Un cop presentada i verificada la justificació se'n procedirà al pagament d'acord amb la regulació que estableix la corresponent ordre de convocatòria.

 

Amunt