Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/03/2017

  • Número del document SLT/0717/2017

  • Número de control 17094050

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17094050-2017

Dades del DOGC
  • Número 7345

  • Data 06/04/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/717/2017, de 28 de març, de nomenament de la senyora Maria Jesús Labordena i Barceló com a gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut.


En compliment del que preveu la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya;

En ús de les facultats que em confereix l'article 35 de la Resolució SLT/30/2017, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, de 28 de novembre de 2016, pel qual es modifica l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i s'aprova un text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 7292, de 23.1.2017), i a proposta del director del Servei Català de la Salut,


Resolc:


Nomenar la senyora Maria Jesús Labordena i Barceló gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, amb efectes del dia 1 d'abril de 2017.


Barcelona, 28 de març de 2017


Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

 

Amunt