Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/03/2017

  • Número del document TES/0724/2017

  • Número de control 17094139

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17094139-2017

Dades del DOGC
  • Número 7345

  • Data 06/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/724/2017, de 31 de març, per la qual es convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.


El Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya es regula per l'Ordre MAH/161/2010, de 15 de març (DOGC núm. 5595, de 25.3.2010), i forma part del conjunt d'actuacions que desplega l'Administració de la Generalitat per impulsar la producció i la transferència de coneixement cap a la societat.

Aquest Premi, creat per reconèixer la tasca de persones físiques i jurídiques en l'àmbit de la conservació del medi ambient, enguany se centra en la temàtica de la ciència ciutadana.

La Comissió Europea, en el Llibre verd de la ciència ciutadana: ciència ciutadana per Europa, defineix la ciència ciutadana com la participació del públic en general en activitats d'investigació científica. Aquest fet es dona quan els ciutadans contribueixen activament a la ciència, ja sigui amb el seu esforç intel·lectual, amb el seu coneixement o amb les seves eines i recursos. Les persones participants i voluntàries proporcionen dades, plantegen noves preguntes i concreen una nova cultura científica, al mateix temps que adquireixen nous coneixements i habilitats.

Com a resultat d'aquest escenari obert, en xarxa i transdisciplinari, es milloren les interaccions ciència-societat-política i es promou una investigació més democràtica, que basa la presa de decisions en la informació obtinguda amb la investigació científica duta a terme, en part, pels aficionats o científics no professionals.

Els projectes de ciència ciutadana de caràcter ambiental són interessants des de diferents punts de vista: generen una nova manera de fer voluntariat ambiental, promouen la participació, la sensibilització i l'educació ambiental de la ciutadania i, alhora, generen dades útils per a la recerca, la gestió ambiental i la conservació del patrimoni natural.

Aquest premi vol distingir aquells projectes ambientals de ciència ciutadana més innovadors, que promouen la participació ciutadana en la recerca, impacten positivament en la societat i en el nostre entorn, i tenen una elevada repercussió científica.

Per tot això, d'acord amb l'article 3.1 de l'Ordre MAH/161/2010, de 15 de març,

 

Resolc:

 

—1 Objecte i àmbits temàtics

1.1 Es convoca el Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya en les tres modalitats següents:

a) Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.

b) Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.

c) Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

1.2 En la modalitat de projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental, el Premi s'atorgarà a projectes de ciència ciutadana que es troben en fase preliminar de recerca i desenvolupament i que, per tant, encara no s'han posat a l'abast de la societat ni de la comunitat científica. Seran idees de projectes que responen a una necessitat de millora i conservació del medi ambient.

1.3 En la modalitat d'iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el Premi s'atorgarà a projectes de ciència ciutadana que ja es troben en funcionament i dels quals es pot demostrar el seu impacte social, ambiental i científic.

1.4 La modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient es preveu atorgable en qualsevol àmbit d'actuació que fomenti la conservació i millora del medi ambient en general o d'algun dels seus elements en particular.

 

—2 Candidatures

2.1 Poden optar al Premi projectes, iniciatives i trajectòries que realitzin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s'apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

2.2 Les candidatures s'han de presentar a proposta de tercers, mitjançant un escrit adreçat al conseller de Territori i Sostenibilitat, acompanyat d'un formulari per presentar la candidatura que es proposa.

El model normalitzat de formulari per presentar una candidatura es pot obtenir a les dependències que consten al punt 2.4 o a la pàgina web següent: www.gencat.cat/territori/premismediambient.

2.3 La documentació corresponent a la candidatura s'ha de presentar en un sobre tancat, a l'exterior del qual cal consignar la referència corresponent a la modalitat del Premi a què s'opta:

“Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya a projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental”.

“Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya a iniciatives de protecció i millora del medi ambient”.

“Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya a trajectòries de protecció i millora del medi ambient”.

2.4 La documentació de la candidatura es pot fer arribar pels mitjans que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es pot presentar al Registre d'una de les adreces següents:

Departament de Territori i Sostenibilitat (avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (avinguda Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran (passatge Alzina, 3, 25700 la Seu d'Urgell).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (carrer d'Àngel Guimerà, 14, 1a i 2a planta, 08241 Manresa).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida (carrer del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona (carrer d'Anselm Clavé, 1, Casa Gasset, 43004 Tarragona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre (avinguda de la Generalitat, 116, 43500 Tortosa).

2.5 La memòria descriptiva de la candidatura també s'ha d'enviar, en format de Word, a l'adreça electrònica de la Secretaria Tècnica del Premi (sea.tes@gencat.cat).

2.6 En el cas que es presenti documentació complementària a la memòria descriptiva de la candidatura, se'n podrà demanar la devolució un cop resolt el Premi.

 

—3 Termini

El termini de presentació de les candidatures és fins al 4 de Maig de 2017 a les 14h.

 

—4 Premi

4.1 El Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya està dotat amb 28.000 euros, que aniran a càrrec de la partida PO12/D/226001000/5530/0000 del Departament de Territori i Sostenibilitat, distribuïts entre les tres modalitats de la manera següent:

1) El Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya a projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 10.000 euros. Aquest import s'ha de destinar al desenvolupament de la proposta o propostes de projectes guanyadors.

2) El Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya a iniciatives de protecció i millora del medi ambient consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 10.000 euros. Aquest import s'ha de destinar al projecte en curs, o en cas que es tracti d'un projecte finalitzat, a la persona que n'ha estat la promotora.

3) El Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya a trajectòries de protecció i millora del medi ambient consisteix en un diploma acreditatiu i un import econòmic de 8.000 euros.

4.2 L'import corresponent a cada modalitat es reparteix en parts iguals entre les candidatures premiades.

4.3 Es poden concedir mencions honorífiques a les candidatures que no hagin assolit el Premi, però que es considerin d'un interès especial.

 

—5 Composició i actuació dels jurats

5.1 Les candidatures al Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya són avaluades pels jurats constituïts amb aquesta finalitat.

5.2 Un jurat de cinc membres avalua les candidatures presentades en la modalitat de projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental. Componen el jurat:

El senyor Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.

El senyor Jordi Puigneró, secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Departament de la Presidència.

El senyor Francesc Ramon Subirada, director general de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.

El senyor Josep Perelló, responsable del projecte de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona Lab, de la Direcció de Creativitat i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona.

La senyora Jordina Belmonte, directora de l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona.

5.3 Un jurat de cinc membres avalua les candidatures presentades en la modalitat d'iniciatives de protecció i millora del medi ambient. Componen el jurat:

El senyor Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que actuarà com a president.

El senyor Jordi Puigneró, secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Departament de la Presidència.

El senyor Josep Perelló, responsable del projecte de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona Lab, de la Direcció de Creativitat i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona.

El senyor Raül Toran, vicepresident de l'Associació Catalana de Comunicació Científica.

El senyor Artur Serra, director adjunt de la Fundació i2CAT

5.4 Un jurat de set membres avalua les candidatures presentades en la modalitat de trajectòries de protecció i millora del medi ambient. Componen el jurat:

El senyor Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actuarà com a president.

El senyor Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

El senyor Leo Bejarano, president del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).

El senyor Eduard Martínez, representant de l'Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals (ACECMA).

El senyor Llorenç Planagumà, representant de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) i membre del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST).

El senyor Jordi Segalàs, director de l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El senyor Xavier Duran, periodista científic de TV3.

 

—6 Secretaria Tècnica i organització

6.1 La Secretaria Tècnica del Premi correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat.

6.2 L'organització de l'acte de lliurament del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en les seves diverses modalitats també correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

 

—7 Atorgament

7.1 La candidatura guanyadora de cada categoria ha de tenir, com a mínim, la majoria simple dels vots favorables dels components del jurat. El Premi també es pot declarar desert per majoria simple.

7.2 El jurat farà arribar la proposta d'adjudicació del Premi al conseller de Territori i Sostenibilitat, el qual en resoldrà l'atorgament i en comunicarà la concessió a les persones premiades.

7.3 El conseller dictarà la resolució d'atorgament del Premi, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7.4 El Premi Medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya es lliurarà en un acte solemne que tindrà lloc amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

7.5 El pagament dels premis es farà amb la prèvia acceptació expressa, per escrit, de les persones premiades.

El model normalitzat d'aquest escrit es pot obtenir a la pàgina web: www.gencat.cat/territori/premismediambient. Aquest escrit es pot fer arribar pels mateixos mitjans que s'estableixen en el punt 2.4 d'aquesta convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el conseller de Territori i Sostenibilitat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 10, 14 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 31 de març de 2017

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

Amunt