Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/03/2017

  • Número del document GAH/0687/2017

  • Número de control 17089024

  • Organisme emissor Agència de l'Habitatge de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17089024-2017

Dades del DOGC
  • Número 7342

  • Data 03/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/687/2017, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'article 2 regula l'organització de l'Administració de la Generalitat en els departaments corresponents, entre els quals s'inclou el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

El Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a l'article 1.2.b), disposa que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, resta adscrita a aquest Departament.

El Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre, defineix al capítol III el Programa d'ajuts al lloguer d'habitatges, atribueix als òrgans competents de les comunitats autònomes la tramitació i resolució dels procediments de concessió i pagament dels ajuts del Pla, així com la gestió del pagament de les subvencions, un cop reconegudes, i determina les actuacions subvencionables, les condicions particulars, els requisits de les persones beneficiàries i el tipus i la quantia d'ajuts que es despleguen en aquestes bases reguladores.

L'article 1 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, estableix que els ajuts que preveu consisteixen, entre d'altres, en subvenciones orientades a fomentar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a sectors amb dificultats econòmiques, i que la concessió d'aquests ajuts es regeix pel que estableixen el Reial decret, la normativa general de subvencions i la normativa autonòmica que sigui aplicable.

L'article 5.2.h) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, estableix que correspon al president o presidenta de l'Agència aprovar les bases reguladores, les convocatòries i la concessió de subvencions o prestacions previstes en els plans per al dret a l'habitatge, i també les que tenen per finalitat el finançament de projectes i actuacions en barris d'habitatges públics que administra o gestiona l'Agència, sens perjudici que es pugui delegar la funció de concedir les subvencions o prestacions en altres òrgans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre; i d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a proposta de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, que consten a l'annex.

 

—2 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació.


Barcelona, 28 de març de 2017Carles Sala i Roca

PresidentAnnex

Bases reguladores


—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.


—2 Definicions

S'estableixen les definicions següents:

a) Unitat de convivència: es considera unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, tant si tenen parentiu entre elles com si no.

b) Residència legal: es considera que una persona té la residència legal a l'Estat espanyol quan és titular d'una autorització de residència d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, que aprova el seu Reglament.

c) Família nombrosa: la definida a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

d) Família monoparental: la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21 anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d'una sola persona.

e) Víctimes de terrorisme: persones que, a conseqüència d'activitat terrorista, han patit danys que les han incapacitat; el cònjuge o la persona que hagi conviscut amb una relació afectiva anàloga, almenys durant els dos anys anteriors, amb les víctimes mortals d'actes terroristes; els seus descendents i els descendents de les persones incapacitades, i les persones amenaçades, d'acord amb la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

f) IUC: ingressos, en euros, de la unitat de convivència.

g) IUCP: ingressos, en euros, de la unitat de convivència amb coeficient de ponderació.

h) LIUC: límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència que permet l'accés a la subvenció, expressat en nombre de vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

i) CLIUC: quantia, en euros, del límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència que permet l'accés a la subvenció.

 

—3 Persones destinatàries

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

 

—4 Requisits de les persones sol·licitants i prohibicions

4.1 Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

c) Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:

Barcelona ciutat: 600 euros.

Demarcació de Barcelona: 600 euros.

Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.

Demarcació de Lleida: 400 euros.

Les Terres de l'Ebre: 350 euros

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

4.2 No poden percebre les subvencions:

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplica a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.

c) Les unitats de convivència quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

d) Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

—5 Ingressos computables i límits

5.1 El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència que permet l'accés i la priorització de la subvenció (LIUC), establert als apartats 5 i 6 de l'article 12 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, es determina en funció dels membres de la unitat de convivència i de les seves edats, s'expressa en nombre de vegades la quantia anual de l'IRSC, i d'acord amb les regles següents:

Si la unitat de convivència està formada per una sola persona adulta, el límit s'estableix en 0,94 vegades l'IRSC.

Si la unitat de convivència està formada per dues o més persones:

a) La primera persona adulta computa 0,94 vegades l'IRSC.

b) Per cada persona addicional de 14 anys o més s'afegeix 0,46 vegades l'IRSC.

c) Per cada persona addicional menor de 14 anys s'afegeix 0,28 vegades l'IRSC.

Per al càlcul d'aquest límit es té en compte l'edat de cada membre en la data de presentació de la sol·licitud.

5.2 Amb caràcter excepcional, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a l'apartat 5.1 anterior, no s'ha exhaurit la dotació pressupostària assignada a la convocatòria, podran resultar beneficiàries les unitats de convivència amb ingressos no superiors a 2,80 vegades l'IRSC.

5.3 Queden exonerades de l'aplicació del límit màxim d'ingressos les víctimes de terrorisme.

5.4 Per determinar el límit d'ingressos màxim per poder obtenir la subvenció, no es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

5.5 En el còmput per a la determinació del límit d'ingressos màxim s'inclouen els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.

5.6 Els ingressos que es tenen en compte per a l'obtenció de la subvenció són els definits a l'article 6.2.b), del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, que disposa que, per determinar la quantia dels ingressos, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49, respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent a la declaració o les declaracions presentades per la persona sol·licitant o per cadascun dels membres de la unitat familiar, relativa a l'últim període impositiu, amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció. Les persones que no estan obligades a presentar la declaració de l'IRPF ho han d'acreditar amb la documentació establerta a la base 8.1.a) que, en qualsevol cas, ha d'incorporar la declaració responsable dels ingressos anuals.

La quantia resultant es convertirà en nombre de vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en vigor durant el període al qual es refereixin els ingressos avaluats, i s'aplicarà el coeficient multiplicador del 0,7.

 

—6 Import de la subvenció

6.1 L'import de la subvenció serà del 40 per cent de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

6.2 Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda i els seus endarreriments, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d'escombraries.

6.3 La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

6.4 En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

 

—7 Sol·licituds

7.1 La sol·licitud amb imprès normalitzat, degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant, s'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació relacionada a la base 8, i s'ha de presentar a:

a) Les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de cada demarcació.

b) La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.

c) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que s'estableixen als articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.2 Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web Tràmits gencat http://tramits.gencat.cat i al web habitatge.gencat.cat.

7.3 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és el que estableixi la resolució de convocatòria, que es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7.4 La presentació de la sol·licitud en els termes establerts a la base 7.1 comporta l'autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les subvencions puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), al padró municipal corresponent, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a la Direcció General de la Policia, a la Direcció General del Cadastre i al Registre de la Propietat.

7.5 La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions establertes en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent.

 

—8 Documentació

8.1 Juntament amb la sol·licitud cal presentar la documentació següent:

a) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

a.1) Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

D'acord amb l'article 4.1 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, en concordança amb l'article 6.2.b) del Reial decret 233/2016, de 5 d'abril, quan els beneficiaris siguin persones físiques o unitats de convivència constituïdes per diverses persones físiques, per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat, als efectes de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponent a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat familiar, relativa a l'últim període impositiu, amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

a.2) En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.

a.3) No obstant això, en el supòsit que amb els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims, però que quedi acreditat que la persona sol·licitant està al corrent del pagament del lloguer, atès que algun membre de la unitat de convivència percep ingressos que no consten en la declaració de l'IRPF, s'admetrà una declaració responsable d'ingressos anuals de la persona sol·licitant o de qualsevol membre de la unitat de convivència en edat laboral on constin els ingressos complementaris als declarats a l'IRPF del mateix exercici fiscal. Aquesta declaració ha d'anar signada, només, pel membre de la unitat de convivència que percep aquests ingressos complementaris.

a.4) Informe socioeconòmic emès pels serveis bàsics d'atenció social municipals o pels tècnics mediadors de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes subvencions, en el cas que tots els ingressos d'una unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, sens perjudici de la comprovació administrativa corresponent. Aquesta declaració ha d'anar signada, només, pel membre de la unitat de convivència que percep aquests ingressos complementaris.

a.5) Només de forma excepcional, en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any en curs un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats d'acord amb els apartats a.1) i a.2), s'admetran els ingressos de l'any en curs per a la persona de la unitat de convivència afectada pel canvi. En aquests casos, cal que la persona sol·licitant aporti una declaració responsable on consti: 1) la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos en relació amb el període general que s'ha d'acreditar segons la convocatòria, i 2) els ingressos de l'any en curs. Aquesta declaració ha d'anar signada, només, pel membre de la unitat de convivència que percep aquests ingressos complementaris.

b) Llibre de família, si escau.

c) El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas que els efectes del contracte siguin a partir de l'1 de juny de 2013, ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans; la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament, i altres disposicions concordants.

c.1) En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

c.2) En els cas de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant serà suficient la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

c.3) En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge. Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

d) Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat on consti el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

e) Declaració responsable de complir els requisits establerts en aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió establerts a la base 4.2.

f) Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.

g) Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut amb anterioritat, com en els casos de dació en pagament.

h) L'acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat s'ha de fer amb l'aportació de resolució del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma.

i) Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.

j) Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.

k) Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.

8.2 Les persones sol·licitants que deneguin l'autorització perquè l'òrgan gestor pugui fer les consultes que es detallen en la base reguladora 7.4 han d'aportar la documentació següent:

a) DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació NIE.

b) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

c) Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. D'acord amb l'article 4.1 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, en concordança amb l'article 6.2.b) del Reial decret 233/2016, de 5 d'abril, quan els beneficiaris siguin persones físiques o unitats de convivència constituïdes per diverses persones físiques, per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat, als efectes de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponent a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat familiar, relativa a l'últim període impositiu, amb termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

d) Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

e) Títol de família nombrosa.

f) Títol de família monoparental.

8.3 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

—9 Inadmissió i desistiment

9.1 L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

9.2 La no presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8, o la falta d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta el desistiment de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

9.3 Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

 

—10 Comissió de Valoració

10.1 Les sol·licituds les valora la Comissió de Valoració de la qual formen part les persones de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya següents:

a) La persona titular de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge, que exerceix la presidència.

b) La persona titular de l'Àrea d'Ajuts Socials a l'Habitatge.

c) Una persona en representació dels serveis jurídics.

d) Una persona en representació de l'òrgan de control econòmic i financer.

e) La persona responsable de la unitat d'ajuts al lloguer, que exerceix les funcions de secretaria.

10.2 Aquesta Comissió es regeix pel règim jurídic dels òrgans col·legiats que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i pels articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

10.3 La Comissió de Valoració ha d'avaluar les sol·licituds de subvenció amb la documentació que determinen aquestes bases i d'acord amb els criteris de valoració i priorització descrits a la base 11, i formular les propostes de les resolucions favorables o desfavorables.

 

—11 Criteris de priorització i valoració

11.1 Les subvencions es concedeixen, en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, comparant les sol·licituds presentades en el termini establert i puntuant, d'acord amb els criteris que s'especifiquen a continuació, per poder establir un ordre de prelació:

Sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta resultant de l'aplicació de la fórmula 1-IUC/CLIUC, amb tres decimals, multiplicat per 50.

11.2 A la puntuació obtinguda d'acord amb el criteri anterior, s'hi sumarà la puntuació més alta de les situacions descrites a continuació que puguin concórrer en la persona sol·licitant:

a) Persones sol·licitants de 65 anys o més: 25 punts.

b) Persones sol·licitants que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o d'altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, o altres negocis jurídics acordats entre les parts, amb els mateixos efectes, en els darrers 12 mesos: 20 punts.

c) Persones sol·licitants que formin part d'unitats de convivència amb algun membre discapacitat, que acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, declarada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 15 punts.

d) Persones sol·licitants que siguin joves entre 18 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec: 15 punts.

e) Persones sol·licitants que siguin dones víctimes de violència de gènere: 15 punts.

f) Persones sol·licitants que siguin progenitores o tutores de famílies monoparentals amb menors al seu càrrec, d'acord amb la definició de la base 2.d): 15 punts.

g) Persones sol·licitants que siguin progenitores o tutores de famílies nombroses: 15 punts.

h) Persones sol·licitants que siguin joves ex tutelats/ades i que tinguin entre 18 i 21 anys: 10 punts.

i) Persones sol·licitants que tinguin entre 18 i 35 anys si els ingressos de la unitat de convivència són inferiors a 0,94 vegades l'IRSC: 10 punts.

j) Persones sol·licitants que siguin víctimes de terrorisme: 5 punts.

k) Persones sol·licitants que acreditin complir les condicions per poder ser subjectes del Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014: 5 punts.

11.3 Per resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris anteriors, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

 

—12 Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmès als principis generals establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es tramita, en règim de concurrència competitiva, d'acord amb l'article 22.1 de la Llei, i de conformitat amb el que preveuen aquestes bases.

12.2 L'òrgan instructor de la convocatòria corresponent és la persona titular de l'Àrea d'Ajuts Socials a l'Habitatge, amb la col·laboració de les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que subscriuen un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a aquests efectes.

L'òrgan instructor examina les sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria i ha de requerir les persones interessades que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment.

12.3 Un cop avaluades les sol·licituds, i a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració regulada a la base 10, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució de concessió o denegació de la subvenció a l'òrgan competent per resoldre, que s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, n'ha de motivar la discrepància.

 

—13 Resolució i terminis

13.1 La competència per a l'atorgament de les subvencions per al pagament del lloguer correspon a la persona titular de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge, per delegació del president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer.

13.2 Les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu quan hagin transcorregut sis mesos des de la finalització del termini de presentació sense que s'hagi notificat la resolució, d'acord amb el l'article 54.2.e), de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.3 La resolució de concessió de la subvenció ha d'indicar l'import que es concedeix, el concepte subvencionat, i l'aportació de l'Administració estatal i de la Generalitat de Catalunya, si s'escau.

13.4 S'entén acceptada la subvenció per part de les persones si, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de notificació, no han manifestat expressament la seva renúncia.

13.5 En la notificació de la resolució s'hi ha de fer constar que aquesta exhaureix la via administrativa, així com els recursos que s'hi poden interposar.

13.6 D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la subvenció, abans de dictar la resolució definitiva de concessió de subvenció, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—14 Notificació

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes subvencions, d'acord amb l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i els articles 40, 41 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'ha de fer per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions, i també als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient, al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler https://tauler.seu.cat/), i al web de l'Agència de l'Habitatge http://habitatge.gencat.cat.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant els procediments electrònics habilitats que disposi l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

—15 Règim de recursos

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions de la convocatòria corresponent, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la presidència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o un recurs contenciós administratiu, davant de l'òrgan judicial que sigui competent, en el termini de dos mesos.

 

—16 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Destinar la subvenció rebuda al pagament de les mensualitats de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

b) Comunicar, en el termini màxim d'un mes, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a les entitats col·laboradores que participen en la gestió d'aquestes subvencions, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que estableixen aquestes bases, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la subvenció concedida per part de l'òrgan competent.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes, i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i en aquestes bases.

 

—17 Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles, per a les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol Administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

També són incompatibles amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

 

—18 Justificació i pagament de la subvenció

18.1 La justificació de les subvencions es fa amb la presentació dels rebuts de lloguer pagats.

18.2 El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions de la convocatòria corresponent, i a la comprovació, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que la persona beneficiària es troba al corrent del pagament dels rebuts de lloguer, per qualsevol dels mitjans següents: aportació de rebuts del lloguer, informació facilitada per les entitats financeres que col·laboren en la gestió de les subvencions o per altres mitjans que l'Agència consideri adequats per a aquesta finalitat.

18.3 D'acord amb la base 4.1.g), el cobrament de la subvenció ha d'estar domiciliat en una entitat financera.

18.4 Les subvencions es poden abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret.

 

—19 Inspecció i control

19.1 L'Agència de l'Habitatge de Catalunya durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades.

19.2 Les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

 

—20 Publicitat

20.1 S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la corresponent convocatòria, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, https://tauler.seu.cat/, i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya http://habitatge.gencat.cat.

20.2 S'ha de donar publicitat, al portal Transparència gencat, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

—21 Revocació

Són causes de revocació de la subvenció l'incompliment de les obligacions descrites a la base 16, a més de les que s'estableixen a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

 

—22 Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, s'aplicarà el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

—23 Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer Ajuts socials en matèria d'habitatge, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, regulat a l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. La finalitat del fitxer és la gestió de les sol·licituds d'ajuts i prestacions en matèria d'habitatge.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa, les dades personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la corresponent convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix.

Les persones interessades poden exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tracti les seves dades.

 

—24 Entitats col·laboradores

Són entitats col·laboradores les borses de lloguer de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, les oficines locals d'habitatge, les administracions o empreses públiques d'àmbit local i les entitats sense ànim de lucre, que subscriguin conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els tràmits de presentació i gestió de les sol·licituds.


—25 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, prorrogat pel Reial decret 637/2016, de 9 de desembre; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aplicable a l'exercici pressupostari corresponent.


Amunt