Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/03/2017

  • Número del document TSF/0592/2017

  • Número de control 17081070

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17081070-2017

Dades del DOGC
  • Número 7336

  • Data 24/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/592/2017, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2017.


Atesa l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Atesa l'Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família (ara Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) per a entitats;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, d'acord amb el Decret 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2017.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

–3 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 25 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

 

–4 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web.

També es pot accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des de l'apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han d'efectuar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l'article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i d'acord amb l'Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions d'entitats es pot consultar al web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats).

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat dels usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els considerats en l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que s'indiqui en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Per rebre assessorament i suport en la tramitació durant tota la convocatòria, les entitats sol·licitants poden adreçar-se a les oficines d'atenció ciutadana del Departament, així com a les del Departament de la Presidència i altres canals disponibles que es poden trobar a http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats.

 

–5 L'import màxim que es destina als tipus d'accions subvencionables que preveu l'esmentada Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, és de 217.459.601,84 euros i va a càrrec de les partides dels pressupostos de la Generalitat dels exercicis 2017, 2018 i 2019. En data 14 de febrer de 2017, el Govern de la Generalitat va aprovar la despesa pluriennal per atendre aquesta convocatòria.

La relació de les línies a subvencionar, d'acord amb els annexos 2 i 3 de l'Ordre de bases esmentada, és la següent:

 

Línies i tipus d'acció subvencionables corresponents a l'annex 2, Subvencions a entitats per a activitats i projectes, de l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març.

 

Línia A. Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

A.1 Programes de lluita contra la violència masclista.

A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans.

Partides pressupostàries: BE05 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 313.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.329.243,84 euros, amb la distribució anual següent: 706.467,61 euros per a l'anualitat 2017, 593.496,54 euros per a l'anualitat 2018 i 29.279,69 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc social.

B.1 Programes preventius d'atenció social comunitària per a infants i joves en risc social.

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i adolescents.

B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància.

B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d'infants i joves del sistema de protecció a la infància.

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 340.574,00 euros, amb la distribució anual següent: 323.545,30 euros per a l'anualitat 2017 i 17.028,70 euros per a l'anualitat 2018.

 

Línia C. Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Programes de suport, acompanyament i habitatge per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral).

C.2 Programes diürns per a joves en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.532.000,05 euros, amb la distribució anual següent: 727.700,05 euros per a l'anualitat 2017, 766.000,05 euros per a l'anualitat 2018 i 38.299,95 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia D. Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

D.1 Activitats de suport a l'associacionisme de persones immigrades.

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l'empoderament de joves i dones d'origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d'altres projectes de ciutadania.

D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

D.4 Projectes d'acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa.

D.5 Projectes de tallers de reforç escolar.

D.6 Projectes de mentoria d'alumnes de secundària.

D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d'acollida a persones immigrades.

D.8 Serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables.

D.9 Serveis d'acollida residencial per a persones immigrades.

D.10 Serveis d'informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania.

D.11 Projectes d'alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana.

D.12 Projectes d'acollida i integració per a persones refugiades.

Partides pressupostàries: BE07 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 314.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 3.344.475,64 euros, amb la distribució anual següent: 1.722.514,50 euros per a l'anualitat 2017, 1.542.448,64 euros per a l'anualitat 2018 i 79.512,50 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia E. Suport a l'associacionisme juvenil.

E.1 Projectes juvenils.

E.2 Plans anuals d'actuació d'associacions juvenils rellevants i d'ampli abast territorial.

E.3 Plans anuals d'actuació d'associacions juvenils d'àmbit local i comarcal.

Partides pressupostàries: BE09 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 321.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 2.535.376,00 euros, amb la distribució anual següent: 1.204.303,60 euros per a l'anualitat 2017, 1.267.688,00 euros per a l'anualitat 2018 i 63.384,40 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia F. Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Suport a programes estables d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.2 Programes de foment i promoció del voluntariat.

F.3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l'exclusió social.

F.4 Programes d'activitats i projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.

F.5 Suport a projectes d'enfortiment de l'associacionisme.

F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Partides pressupostàries: BE12 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 323.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 8.988.953,22 euros, amb la distribució anual següent: 4.312.502,79 euros per a l'anualitat 2017, 4.453.976,61 euros per a l'anualitat 2018 i 222.473,82 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia G. Programes de suport de serveis socials.

G.1 Programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 315, 316 i 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 15.462.884,70 euros, amb la distribució anual següent: 7.344.870,25 euros per a l'anualitat 2017, 7.731.442,35 euros per a l'anualitat 2018 i 386.572,10 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia K. Programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

K.1 Programes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere.

K.2 Programes adreçats a la visibilització dels drets de les persones LGBTI.

K.3 Programes d'atenció i acompanyament a les persones LGBTI.

K.4 Programes de prevenció de l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

Partides pressupostàries: BE07 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 179.451,52 euros, amb la distribució anual següent: 85.239,48 euros per a l'anualitat 2017, 89.725,76 euros per a l'anualitat 2018 i 4.486,28 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei.

L.2 Foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment.

Partides pressupostàries: BE07 D/781000100 i D/782000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 315.789,48 euros, amb la distribució anual següent: 300.000,00 euros per a l'anualitat 2017 i 15.789,48 euros per a l'anualitat 2018.

 

Línia M. Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.

M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball.

M.2 Elaboració d'eines i materials per fomentar la igualtat d'oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral.

Partides pressupostàries: BE07 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 84.210,52 euros, amb la distribució anual següent: 80.000,00 euros per a l'anualitat 2017 i 4.210,52 euros per a l'anualitat 2018.

 

Línia N. Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

N.1 Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 3.591.578,96 euros, amb la distribució anual següent: 1.706.000,00 euros per a l'anualitat 2017, 1.795.789,48 euros per a l'anualitat 2018 i 89.789,48 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia O. Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

O.1 Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 3.591.578,94 euros, amb la distribució anual següent: 1.706.000,00 euros per a l'anualitat 2017, 1.795.789,47 euros per a l'anualitat 2018 i 89.789,47 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia Q. Suport a l'educació en el lleure.

Q.1 Projectes d'educació en el lleure.

Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i als moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres.

Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres.

Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions en les activitats d'educació en el lleure.

Partides pressupostàries: BE09 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 317 i 321.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 8.770.636,94 euros, amb la distribució anual següent: 4.466.052,56 euros per a l'anualitat 2017, 4.101.107,92 euros per a l'anualitat 2018 i 203.476,46 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia R. Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.

R.1 Accions específiques en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 2.000.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 950.000,00 euros per a l'anualitat 2017, 1.000.000,00 euros per a l'anualitat 2018 i 50.000,00 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia S. Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

S.1 Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 2.000.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 950.000,00 euros per a l'anualitat 2017, 1.000.000,00 euros per a l'anualitat 2018 i 50.000,00 euros per a l'anualitat 2019.

 

 

Línies i tipus d'acció subvencionables corresponents a l'annex 3, Subvencions a entitats per a serveis socials, de l'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març.

 

Línia H. Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE).

H.2 Serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) i programes d'orientació educativa.

Partides pressupostàries: BE05 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 313.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.973.827,16 euros, amb la distribució anual següent: 937.567,90 euros per a l'anualitat 2017, 986.913,58 euros per a l'anualitat 2018 i 49.345,68 euros per a l'anualitat 2019.

 

Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.

I.2 Servei d'atenció diürna (servei de centre obert).

I.3 Servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

I.4 Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 4.010.644,32 euros, amb la distribució anual següent: 3.810.112,10 euros per a l'anualitat 2017 i 200.532,22 euros per a l'anualitat 2018.

 

Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.

J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social.

J.2 Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.6 Serveis per a persones amb discapacitat sensorial.

J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual.

J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències.

J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències.

J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències.

J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d'acompanyament a la vida autònoma.

J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida.

J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida.

J.19 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors.

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 315, 316 i 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 157.408.376,55 euros, amb la distribució anual següent: 80.204.188,28 euros per a l'anualitat 2017 i 77.204.188,27 euros per a l'anualitat 2018.

 

–6 El crèdit inicial disponible de la convocatòria ordinària es pot ampliar en un 30 per cent del seu import amb càrrec a les mateixes partides del pressupost del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb la normativa vigent.

L'efectivitat d'aquest increment està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

 

–7 Els òrgans competents per tramitar i resoldre les diferents línies subvencionables són els següents:

La instrucció de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La resolució de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a totes les línies de subvenció relacionades, els Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i el Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies efectuaran la revisió administrativa de les sol·licituds.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions A i H, correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Direcció General de Famílies de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions B i I de projectes i/o serveis dels àmbits territorials de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre, correspon als serveis territorials d'Atenció a la Infància i al Servei de Coordinació Territorial a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori. Pel que fa a l'àmbit territorial de Barcelona, la tramitació d'aquestes dues línies de subvencions correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a la tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvencions C, la valoració correspon a l'Àrea de Joves Tutelats i Extutelats, i la justificació correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció D correspon a l'Àrea Tècnica de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció E i Q correspon al Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció F correspon a la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, a través del Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat i del Servei de Desenvolupament i Cooperació Social.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció G, J, N, O, R i S competència de la Direcció General de Protecció Social correspon als Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori on estigui la seu de l'entitat.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció K correspon a l'Àrea Tècnica de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció L correspon a l'Àrea Tècnica de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció M correspon a l'Àrea Tècnica de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

 

–8 El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és l'any natural de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria ordinària corresponent, llevat de les resolucions atorgades per a accions pluriennals, en què l'acció objecte de la subvenció és per a cada any natural subvencionat.

 

–9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 17 de l'esmentada Ordre TSF/39/2017, de 17 de març.

El termini de presentació de la documentació justificativa és el següent:

9.1 Per a les accions concedides fins a un import igual o inferior a 60.000,00 euros (d'acord amb les bases 17.2 i 17.3), el termini s'inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada fins a l'últim dia hàbil del mes de febrer del mateix any, tant si la convocatòria ordinària és d'abast anual com pluriennal.

9.2 Per a les accions concedides superiors a un import de 60.000,00 euros, el termini s'inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada fins a l'últim dia hàbil del mes d'abril del mateix any, tant si la convocatòria ordinària és d'abast anual com pluriennal.

L'òrgan concedent pot atorgar una ampliació del termini establert, que no excedeixi la meitat d'aquest, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

 

–10 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria ordinària. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–11 La resolució es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–12 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant l'òrgan superior jeràrquic, que és l'òrgan competent per emetre la resolució, en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

 

–13 Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Tauler electrònic. Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros, també s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

–14 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència.

 

–15 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 20 de març de 2017

 

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Amunt