Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/03/2017

  • Número del document ENS/0585/2017

  • Número de control 17081031

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17081031-2017

Dades del DOGC
  • Número 7336

  • Data 24/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.


En el marc d'una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa, amb canvis permanents, importants moviments migratoris i noves formes d'exclusió, entenem la convivència com la necessària relació amb un mateix, amb les altres persones i amb l'entorn, fonamentada en la dignitat humana i el respecte als Drets Humans.

Conviure significa viure plegats, compartir objectius i en bona relació. La convivència demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de la pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l'acceptació de l'altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.

L'escola és el reflex de la societat i, alhora, un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar la convivència, tant a l'interior del centre educatiu com al seu entorn immediat.

En el marc de la Unió Europa, els sistemes educatius dels països que la integren han de respondre al repte de preparar ciutadans eficaços i justos, capaços d'atendre i de sobreviure a les exigències d'una societat competitiva i, alhora, de comprometre's en la seva millora d'acord amb uns valors orientats a la convivència i la cohesió.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix a l'article 121.2, de caràcter bàsic, que el Projecte Educatiu de Centre inclogui un pla de convivència.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, defineix els principis generals que inspiren el sistema educatiu i la seva organització per satisfer el dret a l'educació, per mitjà de la cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa. L'article 7 de l'esmentada llei estableix que “tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la”. Així mateix, en el capítol V sobre la convivència es recullen els articles específics relatius al dret i deure de la convivència, els principis generals, la mediació, la protecció contra l'assetjament escolar i altres agressions i les mesures correctores i sancions.

La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en el seu article 12.3 explicita que “el principi de coeducació s'ha d'incorporar als plans d'acció tutorial i als plans i reglaments de convivència dels centres educatius”. Així mateix, en l'article 12.6 s'insta a “vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons”.

El Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, en el seu article 5, indica que el Projecte Educatiu de Centre ha de contenir, entre d'altres, els valors i objectius que regeixen l'aprenentatge de la convivència. Així mateix, l'article 23 indica que les normes d'organització i funcionament de cada centre han d'incorporar tant les mesures de promoció de la convivència, com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes, especialment el de la mediació, sense perjudici d'altres iniciatives per a la resolució pacifica dels conflictes.

El Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, té per objecte la regulació dels drets i deures de l'alumnat, de les normes de convivència, de la mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes i del règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Per tal de desenvolupar el Projecte Educatiu de Centre en matèria de convivència, els centres educatius han de dotar-se d'un Projecte de Convivència on es reflecteixin les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. Aquestes accions han d'anar adreçades a la millora de la convivència a l'aula, al centre o a l'entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals. També recull els mecanismes que el centre estableix a l'hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

Totes les mesures han d'estar harmonitzades i han d'avançar cap a un plantejament integral i global de la convivència, partint de les necessitats concretes de cada centre i des d'un plantejament d'aprenentatge col·lectiu, amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos.

El Departament d'Ensenyament disposa d'una aplicació informàtica per a l'elaboració del Projecte de Convivència que es troba a l'abast de tots els centres educatius, accessible des del Portal de centre.

Aquesta Resolució té com a objecte facilitar als centres l'elaboració, la implementació i el seguiment del Projecte de Convivència emmarcat en el seu Projecte Educatiu, per la qual cosa,

 

Resolc:

 

-1 Els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya han d'implementar el Projecte de Convivència en el marc del seu Projecte Educatiu en un termini màxim de tres anys a partir de la data de publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb el que s'estableix a l'annex.

 

-2 El Departament d'Ensenyament posarà a l'abast dels centres els recursos formatius i d'assessorament necessaris per a la seva elaboració.

 

-3 El Departament d'Ensenyament ha d'impulsar l'ús de l'aplicació informàtica per a l'elaboració del Projecte de Convivència, la qual facilita elements per a la diagnosi, orientacions i recursos per a l'elaboració del projecte.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 17 de març de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Àmbit d'aplicació

El Projecte de Convivència ha de ser implementat en tots els centres vinculats al Servei d'Educació de Catalunya que imparteixin ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i ensenyaments postobligatoris.

 

2. Projecte de Convivència

El Projecte de Convivència forma part del Projecte Educatiu de Centre i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com les mesures i actuacions d'intervenció educativa aplicables en el cas d'incompliment de les normes d'organització i funcionaments del centre i d'acord amb la normativa vigent.

El Projecte de Convivència reflecteix les accions que els centres educatius desenvolupen per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

 

3. Objectius generals del Projecte de Convivència

El Projecte de Convivència té com a missió contribuir al màxim desenvolupament personal, acadèmic i social de tot l'alumnat. Per a la consecució d'aquest fi, s'estableixen els següents objectius generals:

3.1 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.

3.2 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.

3.3 Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat en un marc de valors compartits.

3.4 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.

3.5 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

 

4. Nivells d'actuació del Projecte de Convivència

El Projecte de Convivència respon a un plantejament integral i global de la convivència, partint d'un procés d'aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos.

A aquest efecte, el Projecte de Convivència ha de contemplar mesures i actuacions relacionades amb cadascun dels nivells d'actuació següents:

4.1 Nivell preventiu. Valors i actituds convivencials: Mesures i actuacions orientades a desenvolupar en l'alumnat aquelles actituds i valors propis de la competència social i ciutadana que contribueixin a fer-lo competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món.

4.2 Nivell d'intervenció. Resolució de conflictes: Mesures i actuacions que han de permetre a la comunitat escolar abordar de manera positiva la gestió i resolució de conflictes. Així mateix, el Projecte de Convivència recull els processos que s'hauran d'articular en cas d'incompliment de les normes concretades en les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i d'acord amb la normativa vigent.

4.3 Nivell organitzatiu i de gestió de centre: Mesures, actuacions i marc organitzatiu que han de permetre al centre educatiu gestionar, facilitar i articular tant les actuacions com els processos necessaris per treballar a favor de la convivència.

 

5. Àmbits d'intervenció del Projecte de Convivència

Per donar continuïtat i coherència educativa a les actuacions proposades en els nivells descrits anteriorment, caldrà preveure tres àmbits d'actuació diferenciats: el centre, l'aula i l'entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests àmbits afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

 

6. Continguts del Projecte de Convivència

El Projecte de Convivència de centre ha d'incloure, almenys, els continguts següents:

6.1 Una concreció de la contextualització del centre recollida en el Projecte Educatiu, on s'incloguin els trets més destacats del centre i el seu entorn en relació als factors que poden incidir en la convivència.

6.2 Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti determinar els punts forts i febles i les necessitats del centre educatiu en matèria de convivència.

6.3 La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte Educatiu de Centre, els objectius generals del Projecte de Convivència del Departament d'Ensenyament i les necessitats detectades.

6.4 La formulació dels indicadors d'avaluació que permetin conèixer el grau d'assoliment dels objectius específics.

6.5 La concreció de les mesures de prevenció, detecció i intervenció educatives orientades a aconseguir els objectius específics. Aquestes mesures estaran temporalitzades.

6.6 La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència. Els centres educatius, a partir del debat i la reflexió comunitària, poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència del Departament d'Ensenyament, d'acord amb allò que determinin els documents per a l'organització i la gestió dels centres.

L'aplicació informàtica per a l'elaboració del Projecte de Convivència que el Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres, proporciona mesures i recursos de promoció de la convivència i la resolució positiva dels conflictes.

Així mateix, el Departament d'Ensenyament posarà a l'abast dels centres educatius formació i assessorament específics per a l'elaboració del Projecte de Convivència.

 

7. La Comissió de convivència

Els centres educatius han de constituir una comissió de convivència que tindrà entre les seves funcions col·laborar en la planificació, l'aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència. Les normes d'organització i funcionament del centre determinaran el nombre de representants de cada sector de la comunitat escolar que en formaran part i el procés d'elecció.

 

8. Elaboració i aprovació del Projecte de Convivència

En el marc del Projecte Educatiu de Centre, les mesures i actuacions previstes en el Projecte de Convivència han de respondre a les necessitats concretes i a la realitat de cada centre.

En els centres públics, correspon al director o directora formular la proposta inicial del Projecte de Convivència i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l'elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva.

El claustre de professors intervé en l'elaboració, la modificació i l'actualització del Projecte de Convivència.

Correspon al director o directora del centre la competència d'aprovar la proposta de Projecte de Convivència, prèvia consulta preceptiva al consell escolar, el qual expressa el suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.

En els centres privats sostinguts amb fons públics el titular és qui aprova el Projecte de Convivència, un cop escoltat el consell escolar, que té les funcions d'assessorament i consulta.

El Projecte de Convivència, com a part del Projecte Educatiu de Centre, ha de contribuir a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l'entorn social. El Projecte de Convivència ha de tenir en compte, si n'hi ha, els projectes educatius territorials.

 

9. Seguiment i avaluació del Projecte de Convivència

El seguiment i l'avaluació del Projecte de Convivència correspondran a la direcció del centre, amb la col·laboració de la comissió de convivència, el claustre i el suport del consell escolar.

L'avaluació del Projecte de Convivència es realitzarà a partir dels indicadors d'avaluació elaborats per a cada objectiu específic. El seguiment de les mesures que configuren el Projecte de Convivència i que es recullen anualment en la programació general de centre es duran a terme a partir dels indicadors elaborats sobre les mesures. Els resultats del seguiment i, si escau, les propostes de millora, s'inclouran en la memòria anual del centre.

 

10. Assessorament per a l'elaboració i implementació del Projecte de Convivència

Els centres educatius comptaran per a l'elaboració i desenvolupament del Projecte de Convivència amb l'assessorament dels Serveis Territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona i de la Inspecció d'Educació.

 

Amunt