Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 22/03/2017

  • Número de control 17081018

  • Organisme emissor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

    CVE CVE-DOGC-A-17081018-2017

Dades del DOGC
  • Número 7336

  • Data 24/03/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte.


 

1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08017

d) Telèfon: 934444444

e) Correu electrònic: correu@infraestructures.cat

El plec de bases i la resta de documentació per la qual es regularà aquesta licitació quedaran exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores a la Gerència de licitació i contractació d'Infraestructures.cat.

La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba disponible al perfil d'Infraestructures.cat (http://infraestructures.gencat.cat/) i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: serveis

b) Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi de seguretat i salut i el projecte d'activitats per a llicència ambiental i la posterior direcció d'obra de la nova construcció Institut Vilablareix 4/3. Clau: ING-17214 (2v)

d) Lloc d'execució: GIRONÈS

e) Termini d'execució: 6 mesos per a l'assistència tècnica per a la redacció dels projectes i dels estudis. El termini per a l'execució de la direcció d'obra s'ajustarà a la durada real de les obres.

i) CPV: 71315100-0

 

3. Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert.

c) Els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de bases.

 

1 Oferta econòmica

0 - 35 punts

2 Oferta tècnica

0 - 65 punts

2.1 Proposta organitzativa

0 - 50 punts

2.2 Programa de treballs i metodologia

0 - 10 punts

2.3 Millores addicionals

0 - 5 punts

 

4. Valor estimat del contracte:

Import net: 438.086,00 euros

 

5. Pressupost de licitació:

Import net: 426.086,00 euros. Import total: 515.564,06 euros

 

6. Garantia provisional: No s'exigeix

Garantia definitiva: 5% preu d'adjudicació. (IVA no inclòs)

 

7. Requisits específics del contractista

a) La solvència econòmica i financera dels licitadors s'acreditarà per tots els mitjans següents:

- Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.

- Acreditació d'una xifra de negocis anual en algun dels últims tres exercicis equivalent al pressupost de licitació del contracte.

La solvència tècnica o professional dels licitadors s'acreditarà pel següent mitjà:

Declaració del representant de l'empresa licitadora, segons l'annex núm. 6A, en la qual es compromet a tenir com a Autor del Projecte (que signarà com Autor del Projecte) i Director d'Obra el titulat proposat, amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti a la redacció del projecte i amb una titulació requerida d'Arquitecte superior o la titulació comunitària homologable, indicant l'empresa a la que pertany i el seu NIF. La designació haurà de ser signada pel signant de l'oferta i pel tècnic designat.

En aquest annex núm. 6A, s'indicarà la relació de treballs de característiques similars en magnitud i/o complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte de la licitació, en un nombre màxim de 5. Els licitadors hauran de presentar la documentació gràfica corresponent a aquestes obres en format DIN A-4, explicitant en la mateixa l'adequació de l'obra a l'entorn, la seva singularitat i caràcter, l'economia de recursos i la rigorositat en els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic.

Serà requisit necessari l'acreditació per part de tercers conforme el tècnic designat ha finalitzat en el curs dels últims 7 anys com a mínim un projecte d'un equipament públic d'un abast similar al del contracte objecte de la present licitació o la corresponent direcció d'obra (sempre que hagi estat l'autor del projecte)

b) Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs prevista en l'article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació addicional següent:

- En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix grup es trobin en algun dels supòsits de l'article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE).

- Acreditació de condicions socials de treball i d'igualtat.

 

8. Presentació d'ofertes

a) Data límit: 15 de maig de 2017 a les 13:00 hores.

L'horari de presentació d'ofertes serà: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

b) No s'admetran les proposicions presentades per correu d'acord amb el que preveu el plec de bases.

c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 1.

e) No s'admetran ofertes variants.

f) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos comptats a partir de la data d'obertura del sobre núm. 3.

 

9. Obertura de les ofertes

L'obertura del sobre núm.2 (proposta tècnica) tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 1 a les 10:30 hores del dia 30 de maig de 2017

L'obertura del sobre núm.3 (proposta econòmica) tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 1 a les 10:00 hores del dia 6 de juliol de 2017.

 

10. Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

11. Data de tramesa al D.O.U.E.: 22 de març de 2017

 

12. Altres Informacions

Contra aquest anunci es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò que estableix l'article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci, anunciant-lo prèviament dins del mateix termini d'acord amb allò disposat en l'article 44.1 del TRLCSP.

Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci

 

Barcelona, 22 de març de 2017

 

Francesc Gómez i Munné

Cap de la Gerència de Licitació i Contractació 2

 

Amunt