Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/03/2017

  • Número del document EMC/0525/2017

  • Número de control 17075035

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17075035-2017

Dades del DOGC
  • Número 7332

  • Data 20/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/525/2017, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts pràcticum Odisseu (Odisseu).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, i també resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).


Per tot això,


Resolc:


Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts al pràcticum Odisseu (Odisseu), les condicions de les quals figuren a l'annex d'aquesta resolució.Disposició final

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 15 de març de 2017


P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts UniversitarisAnnex

Preàmbul


El projecte Odisseu pretén incentivar i facilitar el retorn de joves cap al medi rural a partir de la creació d'un programa que en faciliti la inserció laboral i que promogui el compromís social dels joves amb el seu territori rural d'origen. Una de les accions clau del programa és construir un pont entre les empreses i els joves del medi rural, especialment de perfil universitari, per tal de donar, conjuntament, una resposta a les necessitats dels territoris rurals. En aquest sentit, les pràctiques acadèmiques hi contribueixen oferint als joves estudiants una primera experiència d'implantació i complementació de la seva formació acadèmica, alhora que representen una oportunitat per a les empreses del medi rural d'accedir a joves amb formació superior.

S'impulsen els “ajuts al pràcticum Odisseu”, els quals ofereixen un incentiu econòmic per a l'acollida d'estudiants universitaris originaris de les zones rurals o bé que tinguin la voluntat d'instal·lar-s'hi, per al desenvolupament de pràctiques en empreses situades en territoris rurals, tenint en compte que aquestes empreses es veuen desafavorides per a l'acollida de joves en pràctiques, ja que estan situades més allunyades dels centres de formació i sovint són empreses més petites.

Els ajuts al pràcticum Odisseu estan impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa Odisseu. Aquest programa està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l'Agència Catalana de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família, a partir d'una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels 11 grups d'acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

 

I. Bases reguladores

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts per a incentivar l'estada de joves universitaris en pràctiques acadèmiques externes remunerades en empreses situades en territoris rurals.

1.2 Poden sol·licitar l'ajut les empreses o institucions que tinguin el lloc de treball situat en municipis rurals i vulguin acollir en pràctiques joves universitaris que cursin un títol oficial de grau o màster als centres del sistema universitari de Catalunya durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria corresponent.

1.3 Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seva realització no en deriven, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball, segons determina l'article 2 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

 

—2 Participants en el pràcticum Odisseu

2.1 Entitats beneficiàries

Es poden beneficiar d'aquests ajuts les empreses o institucions que compleixin els requisits següents:

a) Tenir el centre de treball en municipis d'aplicació de la metodologia Leader, determinats segons el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014‐2020 (vegeu l'apartat II).

b) Aportar un mínim de cofinançament a l'ajut que rep l'estudiant, segons determina la base 4.

c) Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en matèria de convenis de cooperació educativa, on els estudiants candidats estiguin matriculats.

d) Haver presentat una sol·licitud en la fase de campanya de difusió d'ofertes de pràctiques dels ajuts al pràcticum Odisseu. Els requeriments i el calendari de la campanya es publicaran al web del projecte, .

2.2 A més, les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.

b) Haver justificat degudament les beques o els ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en la qual es faci constar una relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

j) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

k) Estar inscrites al registre corresponent.

l) En cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

m) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

n) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

o) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, les entitats beneficiàries de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

p) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

- No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que aquest executi per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent en matèria de subvencions.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o la declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

2.3 Estudiants

Els estudiants que participin al pràcticum Odisseu han de complir els requisits següents:

a) Estar matriculats, durant el curs que prevegi la convocatòria, en estudis oficials de grau o màster d'una universitat del sistema universitari de Catalunya i haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el cas d'estudis de grau en el moment d'inici de les pràctiques.

b) Complir els requisits específics que l'empresa o la institució d'acollida demanin a l'oferta d'ajuts al pràcticum Odisseu a la qual s'opta (que es publicarà a la pàgina web <www.odisseujove.cat>).

c) Complir els requeriments que fixi cadascuna de les universitats, en matèria de convenis de cooperació educativa, on les persones candidates estiguin matriculades.

d) No haver tingut cap relació laboral contractual prèvia amb l'empresa o la institució on es duguin a terme les pràctiques.

e) Haver presentat la seva candidatura durant la fase de campanya de difusió d'ofertes de pràctiques dels ajuts al pràcticum Odisseu amb l'excepció dels casos de renúncies i substitucions, tal com ho recull la base 17.

 

—3 Període i durada de les pràctiques

3.1. Les pràctiques tindran una durada mínima de 300 hores, i s'hauran de desenvolupar durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria.

3.2. La durada i la data d'inici de cada ajut es farà constar a l'oferta de pràctiques del programa, de la qual es farà publicitat mitjançant el web .

 

—4 Quantia i conceptes

4.1. L'import de l'ajut és de 750 €.

L'estudiant rebrà un ajut total brut mínim de 5 € per hora de pràctiques que dugui a terme, que li serà abonat per part de l'empresa o la institució. Aquest import inclou la quantia corresponent a l'ajut al pràcticum Odisseu (2,5 € per hora de pràctiques), així com la part complementària que ha d'abonar l'empresa per acomplir la quantia total mínima requerida. Aquest ajut mínim es pot incrementar en funció dels mínims requerits per a l'ajut a l'estudi a estudiants en cada universitat o bé per voluntat de la mateixa empresa.

Aquests imports estan subjectes a retenció d'IRPF i a la resta de la normativa fiscal vigent.

4.2. Les empreses o institucions participants estaran exemptes d'abonar a les universitats el cost del tràmit del Conveni de cooperació educativa subjecte als ajuts al pràcticum Odisseu, cost que assumirà la universitat en què està matriculat l'estudiant. En cas que les empreses o institucions vulguin renovar o ampliar aquest Conveni de cooperació educativa, resta a criteri de la universitat la decisió sobre el pagament del cost associat a la gestió dels tràmits de renovació o ampliació del conveni.

4.3 La subvenció pot ser reduïda totalment o parcialment abans que se'n dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions derivades del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—5 Sol·licituds i documentació

5.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar el representant legal de l'empresa o la institució sol·licitant de l'ajut.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat i seguint les instruccions que estaran disponibles a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (). Les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5.2 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i un annex que conté els documents següents:

a) Descripció de les tasques; dades bàsiques de l'organització i les característiques de l'oferta de les pràctiques (tasques, horari, perfil del candidat, etc.), així com altres continguts que l'estudiant ha de desenvolupar en el marc de les pràctiques.

b) Acta de selecció de l'estudiant escollit per part de l'entitat beneficiària, on s'especifiquin els criteris de selecció i la priorització de candidats, si s'escau.

c) Declaració responsable o acreditativa dels requisits que preveu la base 2.2.

5.4 L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquestes bases reguladores. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l'ajut.

5.5 En general, les actuacions que preveuen aquestes bases que requereixin notificació a les persones sol·licitants es faran públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015 esmentada.

5.6 La presentació de la sol·licitud comporta que s'accepten plenament aquestes bases i s'autoritza l'AGAUR a obtenir els certificats o a verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut i a contrastar-les amb altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

—6 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants i les de les persones candidates passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores. Aquesta gestió, de vegades, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, atès que la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona) o a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—7 Terminis

El termini de presentació de sol·licituds es fixarà en la convocatòria corresponent.

 

—8 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—9 Avaluació i selecció

9.1 Les sol·licituds les valora una comissió d'avaluació, d'acord amb els criteris i les puntuacions següents:

a) Qualitat de les pràctiques (50/100): La qualitat de les pràctiques es valorarà sobre la base de la bona descripció de l'oferta, la tipologia de tasques que ha de desenvolupar l'estudiant i l'experiència/formació del tutor.

b) Possibilitats d'establir-se en territoris rurals (30/100):

- Priorització d'ofertes amb possibilitats d'incorporació laboral.

- Priorització d'ofertes que hagin escollit estudiants originaris del territori on tindrà lloc l'estada de pràctiques o bé que estiguin disposats a instal·lar-s'hi en cas que es doni continuïtat a l'oferta mitjançant una relació laboral entre el jove i l'empresa.

c) Criteri sectorial (10/100): Es prioritzaran les empreses o institucions de sectors productius, a continuació les empreses o institucions del sector serveis i, finalment, les empreses o institucions de sectors no lucratius (ONG i Administració pública).

d) Altres aspectes que es tindran en compte (10/100):

- Nombre d'ofertes per empresa o institució: Es vetllarà perquè es distribueixin les ofertes de pràctiques en el màxim d'empreses o institucions diferents.

- Criteri territorial: afavorir les ofertes situades en comarques on no hi hagi cap

altra oferta aprovada.

9.2 La comissió d'avaluació la designa i nomena el president o presidenta de la CEAU i el director o directora general d'Universitats. La comissió d'avaluació està formada per un màxim de cinc vocals.

9.3 La selecció d'entitats beneficiàries la fa una comissió de selecció, que té en compte les bases generals de l'AGAUR, les valoracions de la comissió realitzades d'acord amb aquesta base i les disponibilitats pressupostàries.

9.4 La comissió de selecció la designa i nomena el president o presidenta de la CEAU i el director o directora general d'Universitats, i està presidida per la persona que ocupa aquest càrrec, o la persona en qui delegui aquesta tasca, i la compondran un vocal de la Direcció General de Joventut, un vocal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un vocal de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya i un vocal de la Fundació del Món Rural. Actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui aquesta tasca. La comissió de selecció fixarà la nota de tall mínima per accedir als ajuts.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere de la comissió de selecció.

9.5 La comissió pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no s'hagin seleccionat.

 

—10 Tramitació i resolució

10.1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, la qual cosa es notificarà a l'entitat interessada mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

10.2 Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases.

10.3 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

10.4 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la comissió determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris de selecció establerts en aquestes bases.

10.5 Vist l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori.

10.6 En la resolució de concessió, hi han de figurar, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que ha de complir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut.

10.7 La resolució de concessió es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>). La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que s'hi poden interposar.

 

—11 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

Es podran dictar resolucions parcials de concessió.

 

—12 Document d'incorporació

12.1 L'entitat beneficiària haurà de presentar el conveni de cooperació educativa a l'AGAUR mitjançant l'apartat “Petició genèrica” de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat>) en el termini màxim de 45 dies a comptar de l'endemà de la resolució de la convocatòria. En cas que no es rebin aquests documents dins el termini previst, la no-presentació s'entendrà com a renúncia tàcita a l'ajut.

 

—13 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin motivades degudament, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de l'entitat beneficiària, alguna variació en el pla de treball, en el projecte proposat o en el període de gaudi de la beca o l'ajut, d'acord amb els termes establerts pel Conveni de cooperació educativa, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de les bases reguladores.

 

—14 Pagament

14.1 El pagament es farà directament a l'entitat beneficiària un cop finalitzat el període de pràctiques i prèvia presentació de la documentació justificativa a què fan referència aquestes bases reguladores, sense necessitat de presentar garanties.

14.2 L'entitat beneficiària determinarà els terminis de pagament de l'ajut a l'estudiant, que es duran a terme preferiblement en pagaments mensuals i que es podran regularitzar al final del període de pràctiques.

14.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, abans de fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà les entitats beneficiàries que aportin les certificacions acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—15 Drets i deures de les entitats beneficiàries

a) Designar un tutor, que supervisarà les tasques dutes a terme per l'estudiant, el qual ha d'estar vinculat a l'empresa o institució i ha de tenir l'experiència professional o els coneixements necessaris per dur a terme una tutela efectiva sobre l'estudiant. El tutor de l'empresa o la institució s'ha de coordinar amb el tutor acadèmic per al desenvolupament de les pràctiques.

b) El tutor de l'empresa o la institució emetrà un informe final de seguiment, d'acord amb els models i procediments definits pel centre docent al qual està assignada la pràctica, tal com ho estableix l'article 13 del Reial decret 592/2014. Aquest informe s'haurà de remetre al tutor acadèmic de la universitat.

c) Informar l'estudiant de l'organització i el funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la relativa a la seguretat i els riscos laborals.

d) L'empresa o institució haurà de donar d'alta els estudiants a la Seguretat Social (codi 9927), segons estableix el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, i d'acord amb el contingut de la disposició addicional 25a del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

e) Reconeixement de la seva activitat col·laboradora, per part de la universitat, en els termes que preveu el Conveni de cooperació educativa.

f) Rebre un diploma acreditatiu del seu compromís amb el territori rural i el talent jove en termes de bones pràctiques de responsabilitat social empresarial.

 

—16 Drets i deures de les persones candidates

a) Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del tutor assignat per l'empresa o institució sota la supervisió del tutor acadèmic de la universitat.

b) Incorporar‐se a l'empresa o institució de què es tracti en la data acordada, complir l'horari previst en el projecte educatiu i respectar-ne les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals.

c) Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l'empresa o institució i guardar secret professional sobre les seves activitats durant la seva estada i un cop l'hagi finalitzat.

d) Avaluar d'acord amb els criteris que estableixen la universitat i els seus centres docents.

e) Percebre l'aportació econòmica de l'empresa o institució, en concepte de borsa o ajuda a l'estudi.

f) Comunicar, a efecte informatiu, les renúncies mitjançant un escrit adreçat a l'AGAUR, en què se n'expliquin els motius.

g) La persona candidata ha d'estar donada d'alta al servei públic d'ocupació de Catalunya, un procediment que executaran els serveis d'ocupació universitaris.

 

—17 Renúncies i substitucions

17.1 Renúncies i substitucions de l'estudiant

En cas de renúncia a l'ajut per part de l'estudiant, aquest ho haurà de comunicar a l'empresa o la institució i, a efecte informatiu, a l'AGAUR, en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. L'empresa o la institució pot substituir i proposar una altra persona candidata alternativa, que ha de complir els requisits genèrics que estableix la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

17.2 Renúncies de les entitats beneficiàries

En cas que es produeixi alguna renúncia per part de les entitats beneficiàries dels ajuts, s'ha de comunicar mitjançant un escrit motivat adreçat al director executiu o directora executiva de l'AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. La renúncia ha d'incloure la signatura de la persona representant legal de l'entitat.

Les entitats beneficiàries que renunciïn no tindran dret a l'ajut.

L'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot adjudicar l'ajut a les entitats sol·licitants de la llista de reserva. Les substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40, 41 i 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució de la substitució especificarà les condicions de l'ajut.

 

—18 Incompatibilitats

Les entitats beneficiàries estan obligades a comunicar a la direcció executiva de l'AGAUR les altres beques i subvencions sol·licitades o concedides amb la mateixa finalitat i qualsevol alteració de les que ja s'havien comunicat a la sol·licitud, per tal que se'n pugui avaluar la compatibilitat.

 

—19 Termini i forma de justificació

19.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de presentar la justificació en el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'estada de pràctiques de l'estudiant mitjançant els models normalitzats. La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La manca de justificació en els termes establerts pot comportar la revocació de l'ajut.

19.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

- Informe final de les pràctiques segons model normalitzat i certificat de la persona responsable econòmica de l'empresa certificant que s'ha pagat a l'estudiant l'import de l'ajut.

 

—20 Publicitat

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquests ajuts cal fer esment del suport de la Generalitat de Catalunya.

L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web <http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/>.

 

—21 Publicitat de les subvencions atorgades

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

 

—22 Comprovació i control

22.1 L'AGAUR és l'encarregada de comprovar el compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta resolució i de la resta de normativa que li és aplicable.

L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides i, en especial, pot modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

22.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

 

—23 Revocació

23.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

23.2 L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que estableixen aquestes bases i la resta de normativa aplicable dóna lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

 

—24 Normativa aplicable

Totes les qüestions no previstes en aquestes bases reguladores i a la convocatòria corresponent es regeixen per les bases generals de l'AGAUR vigents i per la resta de la normativa aplicable.


II. Àmbit territorial elegible


D'acord amb els termes del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014‐2020, les àrees d'aplicació de les operacions a gestionar amb la metodologia Leader a Catalunya corresponen a les comarques i els municipis següents:

Tots els municipis de les comarques següents: l'Alt Camp, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Berguedà, la Cerdanya, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Garrotxa, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Ripollès, la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta, l'Urgell i la Vall d'Aran.

A la comarca de l'Alt Empordà, els municipis següents: Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau‐saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, la Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür.

A la comarca de l'Anoia, els municipis següents: Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra,

Castellfollit de Riubregós, Copons, la Llacuna, Montmaneu, Orpí, els Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana.

A la comarca del Bages, els municipis següents: Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Gaià, Mura, Navàs, Rajadell, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages, Súria i Talamanca.

A la comarca del Moianès, els municipis següents: Calders, Castellcir, Castellterçol, l'Estany, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Santa Maria d'Oló i Sant Quirze Safaja.

A la comarca del Baix Camp, els municipis següents: l'Albiol, l'Aleixar, Alforja, Arbolí, l'Argentera, Capafonts, Colldejou, Duesaigües, la Febró, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana.

A la comarca del Baix Penedès, els municipis següents: Bonastre, Masllorenç i el Montmell.

A la comarca del Gironès, els municipis següents: Canet d'Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena.

A la comarca d'Osona, els municipis següents: Alpens, Espinelves, Lluçà, Montesquiu, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d'Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Sobremunt, Sora, Tavertet, Vidrà i Vilanova de Sau.

A la comarca del Pla de l'Estany, el municipi següent: Sant Miquel de Campmajor.

A la comarca del Segrià, els municipis següents: Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almatret, Almenar, Aspa, Corbins, la Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, la Portella, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Vilanova de la Barca.

A la comarca de la Selva, els municipis següents: Osor i Susqueda. A la comarca del Tarragonès, els municipis següents: Renau, Salomó, Vespella de Gaià i la Secuita.

 

Amunt