Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 09/03/2017

 • Número del document CLT/0446/2017

 • Número de control 17068053

 • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

  CVE CVE-DOGC-A-17068053-2017

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7327

 • Data 13/03/2017

 • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/446/2017, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en sessió de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de març de 2017

 

El secretari general

 

P. s. (art. 7.2 b) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural)

Josep Solà i Font

Director de Serveis

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts.

 

Per l'Acord de 6 de febrer de 2017, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicades a la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.02.2017).

Per l'Acord de 22 de febrer de 2017, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts, publicades a la Resolució CLT/320/2017, de 22 de febrer (DOGC núm. 7317, de 27.02.2017).

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei esmentada;

Vist l'informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

Modificar l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 22 de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts, publicat mitjançant la Resolució CLT/320/2017, de 22 de febrer (DOGC núm. 7317, de 27.02.2017), en els termes següents:

 

S'afegeixen nous apartats 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 a l'annex, amb la redacció següent:

 

6. Bases específiques de subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la programació estable d'activitats d'arts visuals. S'entén com a programacions estables d'activitats d'arts visuals els cicles que els espais d'art o equipaments culturals dediquen a projectar, coordinar, dirigir, presentar o difondre activitats professionals relacionades amb les pràctiques artístiques contemporànies al llarg de, com a mínim, sis mesos l'any. Les activitats poden ser exposicions individuals o col·lectives, presentacions de treballs, intervencions de creadors en les seves múltiples disciplines, amb el propòsit de donar a conèixer de manera directa l'obra tant d'artistes amb una trajectòria professional més consolidada com la de creadors emergents. L'objectiu és el de fomentar la participació de la ciutadania i confrontar criteris per tal de situar l'activitat dels creadors, crítics, estudiants i espectadors en una zona compartida.

1.2 Es consideren preferents les subvencions destinades a:

a) Promoure la interrelació de l'espai d'arts visuals amb el seu territori de referència.

b) Promoure la creació de valor i interès per les pràctiques artístiques contemporànies en el seu territori de referència, especialment pel que fa a projectes educatius i de dinamització comunitària.

c) Realitzar activitats i estratègies per a la creació i fidelització de públics.

1.3 Queden excloses d'aquesta línia de subvenció:

a) Les programacions d'equipaments d'arts visuals quan l'ajuntament o ens vinculats o dependents s'hagin integrat en la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya, d'acord amb el Decret 195/2010, de 14 de desembre, o la xarxa o el sistema públic que la substitueixi i tingui el suport econòmic de Departament de Cultura a través d'un contracte programa o d'un conveni.

b) Les programacions de consorcis o organismes dels quals formi part el Departament de Cultura o les programacions a les quals l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura doni suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració, com ara convenis.

c) Les programacions que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les activitats.

d) Les exposicions itinerants organitzades pel Departament de Cultura.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Les activitats han de ser de caràcter professional, tenir una difusió suficient, fer-se en seus estables i estar adreçades al públic en general, amb l'objectiu d'incrementar la connexió de l'art contemporani amb la ciutadania i la seva participació activa.

3.2 Els sol·licitants han de constar inscrits en la base de dades del Programa d'indicadors culturals per a l'entorn municipal (PICEM), que gestiona el Departament de Cultura, i han de mantenir les dades actualitzades durant tot el procediment, d'acord amb el protocol de col·laboració que s'hagi subscrit. Totes les activitats de la programació que optin a subvenció han d'estar introduïdes al PICEM.

3.3 El projecte ha d'incloure els objectius, les línies estratègiques bàsiques i un pla de gestió i de viabilitat de l'espai. També ha d'incloure accions de col·laboració amb el seu territori de referència i ha d'especificar de quin equip professional disposa.

 

—4 Quantia

L'import màxim de la subvenció és de 30.000 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Es considera despesa subvencionable:

a) Els honoraris de l'artista.

b) Els honoraris del comissari, sempre que aquest es contracti i, per tant, no formi part de la plantilla de l'equipament. S'hi poden incloure les despeses per fer el dossier pedagògic i per a les tasques de l'acció de formació a formadors.

c) Els costos del documentalista o documentalistes de l'activitat.

d) Embalatges i transports.

e) Assegurances.

f) Muntatge i desmuntatge de l'exposició.

g) El catàleg en versió digital o la preproducció en suport paper (fotografies, disseny, textos, correccions i traduccions).

h) Les despeses de desplaçaments dels artistes, comissaris i documentalistes.

i) Les despeses de drets de propietat intel·lectual, sempre que els drets no hagin estat cedits a una entitat de gestió.

j) Les despeses de les activitats complementàries.

k) Les despeses de comunicació i promoció específiques per a les activitats programades.

5.2 No són despeses subvencionables les despeses de producció de l'obra a exposar.

5.3 No és d'aplicació la base general 6.5 amb relació als costos generals o indirectes, atès que no són despesa subvencionable.

5.4 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

5.5 L'execució de l'activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat en els termes que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base general 6.6.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de la presentació de la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) Fitxa de cada una de les activitats, que s'ha d'extreure del PICEM.

b) Pla de comunicació i difusió previst per a la promoció de les activitats programades.

 

—7 Criteris de valoració

Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb l'aplicació dels criteris següents:

a) Interès cultural de la programació (fins a 3 punts)

- Rellevància, grau d'interès, professionalitat i coherència en el seu desenvolupament (fins a 1,5 punts).

- Contribució a la innovació i recerca (fins a 1 punt).

- Oportunitat del projecte en relació amb el conjunt de l'oferta i el sector de les arts visuals professionals (fins a 0,5 punts).

b) Impacte del projecte (fins a 4,5 punts)

- Accions d'interrelació de l'espai d'arts visuals amb el seu territori de referència (fins a 1 punt).

- Existència de projecte educatiu (fins a 0,5 punts).

- Accions de dinamització comunitària i de creació i fidelització de públics (fins a 0,5 punts).

- Coherència del pla de comunicació amb la programació proposada (fins a 1 punt).

- Incidència de les activitats d'arts visuals dutes a terme en anys anteriors (fins a 0,5 punts).

- Equilibri territorial o nombre d'habitants potencialment destinataris (fins a 0,5 punts).

- El pla de treball fet de forma continuada —en els darrers dos anys com a mínim— amb els agents culturals i educatius del territori (fins a 0,5 punts).

c) Viabilitat econòmica de la programació presentada i qualitat de la gestió (fins a 2 punts).

- Adequació del pressupost amb l'activitat programada (fins a 1 punt).

- Honoraris adequats als artistes i professionals implicats (fins a 0,5 punts).

- Seguiment dels codis de bones pràctiques a les arts visuals i de la gestió cultural (fins a 0,5 punts).

d) Presència de grups, artistes, comissaris, etc. residents a Catalunya (fins a 0,5 punts).

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1 Els ajuntaments i les entitats públiques beneficiàries que tinguin Intervenció han de presentar la modalitat de justificació que preveu la base general 17.1.b (compte justificatiu amb aportació de certificat de la Intervenció). La resta d'entitats beneficiàries han de justificar l'activitat subvencionada d'acord amb la modalitat que preveu la base general 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o la 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), segons l'import de la subvenció atorgada.

9.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza el darrer dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

 

 

7. Bases específiques de les subvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

1.2 Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a la producció d'espectacles d'arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.

b) Suport a l'exhibició d'espectacles en festivals d'arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.

c) Suport a l'exhibició d'espectacles en circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

1.3 Als efectes d'aquestes bases s'entén per:

Circuit: el conjunt d'espais i equipaments escènics i musicals on es fa una programació artística tancada, amb criteris d'economia d'escala i coordinada per un operador.

Xarxes de difusió: el conjunt de programadors coordinats per un operador que treballen per oferir espectacles i concerts a partir d'un catàleg artístic comú a disposició de cada equipament.

1.4 Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:

a) Les produccions, els festivals, els cicles, les temporades, així com qualsevol altra activitat puntual o periòdica en equipaments d'arts escèniques que tinguin el suport econòmic de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o ens vinculat al Departament de Cultura a través d'un contracte programa o d'un conveni.

b) Les produccions, els festivals, els cicles, les temporades, així com qualsevol altra activitat puntual o periòdica de consorcis o organismes dels quals formi part el Departament de Cultura o als quals l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o qualsevol altre ens vinculat al Departament de Cultura donin suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració, com ara convenis.

c) Les produccions, els festivals, els cicles, les temporades, així com qualsevol altra activitat puntual o periòdica que no usi el català o aranès en la difusió de les activitats.

d) Les activitats incloses en les programacions estables d'arts escèniques i música promogudes per les corporacions locals.

e) Les activitats dutes a terme durant la festa major, així com les d'entrada gratuïta, amb l'excepció dels festivals d'arts escèniques o els espectacles o concerts, concebuts per fer-se al carrer.

f) Les activitats que es facin a la ciutat de Barcelona.

1.5 Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions:

a) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

b) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Les activitats de les modalitats a) i b) de la base 1.2, han de constar en la base de dades del Projecte d'indicadors culturals per a l'entorn municipal (PICEM) que gestiona el Departament de Cultura i s'han de mantenir les dades actualitzades durant tot el procediment, d'acord amb el protocol de col·laboració que s'hagi subscrit.

b) Tots els equipaments públics on es duguin a terme les activitats han de formar part del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM).

c) Per a les modalitats b) i c) de la base 1.2, el festival, circuit o xarxa de difusió ha de tenir un mínim de quatre anys de trajectòria continuada.

3.2 Per a la modalitat a) de la base 1.2, cada sol·licitant només pot presentar un únic projecte.

3.3 Per a les modalitats b) i c) de la base 1.2, cada sol·licitant pot presentar més d'un projecte per a cadascuna de les dues modalitats.

3.4 Cal que es presenti una sol·licitud per projecte, independentment que els projectes siguin de la mateixa o de diferents modalitats.

 

—4 Quantia

L'import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Es consideren despeses subvencionables:

a) Les despeses de personal directament relacionades amb l'activitat objecte de la subvenció, en les tres modalitats de la base 1.2.

b) En el cas de la modalitat a) de la base 1.2 (producció):

- Les despeses de producció inclosa l'estrena.

En el cas de coproduccions, se subvenciona només la part coproduïda pel sol·licitant.

c) En el cas de les modalitats b) i c) de la base 1.2 (exhibició):

- Els caixets dels espectacles.

- Les fitxes tècniques.

- Les despeses de desplaçament dels artistes.

- Els costos de difusió dels espectacles.

5.2 No es consideren despeses subvencionables:

a) Les despeses d'activitats complementàries a l'activitat principal (com ara tallers, cursos, visites guiades, etc.), si van adreçades al públic en general.

b) En el cas de la modalitat a) de la base 1.2 (producció), les actuacions posteriors a l'estrena.

5.3 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

5.4 L'execució de l'activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat en els termes que estableix l'article 29 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la base general 6.6.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, en el cas de la modalitat a) de la base 1.2 (producció) els contractes de coproducció, si escau.

 

—7 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

1. En el cas de la modalitat a) de la base 1.2 (producció):

a. Interès artístic del projecte (fins a 6 punts).

b. Utilització de la llengua original en el projecte proposat, o bé la seva traducció en llengua catalana (fins a 1 punt).

c. Trajectòria de l'equip artístic i tècnic (fins a 1 punt).

d. Viabilitat del projecte, pla d'explotació i grau de finançament al marge de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt).

e. Trajectòria de l'ens sol·licitant, amb relació a produccions fetes en els darrers 3 anys (fins a 1 punt).

2. En el cas de la modalitat b) de la base 1.2 (exhibició d'espectacles en festivals d'arts escèniques):

a. Interès cultural i artístic del projecte (fins a 6 punts).

b. Coherència artística de la programació (fins a 1 punt).

c. Proporcionalitat dels costos de contractació artística en relació amb el pressupost total de despeses (fins a 1 punt).

d. Potencialitat del pla i de les estratègies de màrqueting (fins a 1 punt).

e. Resultats de les accions portades a terme per al patrocini del projecte (fins a 1 punt).

3. En el cas de la modalitat c) de la base 1.2 (exhibició d'espectacles en circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i música):

a. Interès cultural i artístic del projecte (fins a 5 punts).

b. Coherència artística de la programació (fins a 1 punt).

c. Proporcionalitat dels costos de contractació artística en relació amb el pressupost total de despeses (fins a 1 punt).

d. Potencialitat del pla i de les estratègies de màrqueting (fins a 1 punt).

e. Resultats de les accions portades a terme per al patrocini del projecte (fins a 1 punt).

f. Grau i nivell de descentralització territorial del projecte (fins a 1 punt).

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional.

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1 Els ajuntaments i les entitats públiques beneficiàries que tinguin Intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b (compte justificatiu amb aportació de certificat de la Intervenció). La resta d'entitats beneficiàries han de justificar l'activitat subvencionada d'acord amb les modalitats que preveuen la base general 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o la 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), segons l'import de la subvenció atorgada.

9.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 El termini per presentar el compte justificatiu és l'establert a la base general 17.2.

 

 

8. Bases específiques de les subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és donar suport al programa de les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

1.2 Queden exclosos d'aquestes bases els supòsits següents:

a) Quan el destinatari hagi rebut el suport de la línia de subvencions de convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i circ, i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia.

b) Quan es tracti d'equipaments adherits al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que rebin suport econòmic a través de contracte programa o conveni.

c) Quan es tracti d'equipaments de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya o la xarxa o el sistema públic que la substitueixi, que rebin suport econòmic a través de contracte programa o conveni.

d) Els consorcis o centres dels quals formi part el Departament de Cultura o ens adscrits o vinculats, o que rebin suport econòmic d'aquells mitjançant altres fórmules de col·laboració.

1.3 Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquesta línia de subvencions les empreses, entitats privades sense ànim de lucre, ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya.

2.2 Els sol·licitants que no siguin titulars de l'equipament han de tenir un conveni o contracte signat amb l'administració pública que en sigui titular.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els programes d'activitats que desenvolupin els centres de creació i producció han d'estar vinculats al foment de la recerca i l'experimentació, la formació, la creació, la producció, l'entrenament, la difusió i l'exhibició.

b) El programa d'activitats del centre de creació i producció ha d'incloure les sis línies de treball següents:

- Recerca i creació.

- Serveis a la producció.

- Formació adreçada a professionals. En el cas dels centres de creació i producció del sector del circ, s'hi poden acollir també aquells centres que imparteixin formació professionalitzadora en trams formatius postobligatoris.

Als efectes d'aquestes bases s'entén per trams formatius postobligatoris tots aquells estudis fets a partir de l'educació secundària obligatòria.

- Difusió i exhibició.

- Suport als projectes d'internacionalització.

- Activitats en el territori.

c) Els sol·licitants han d'acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat continuada del centre de creació i producció o tres anys d'experiència de l'equip tècnic en les activitats i línies de treball descrites en els apartats a) i b) d'aquesta base.

Als efectes d'aquestes bases s'entén per equip tècnic, l'equip professional responsable del programa d'activitats i del seu desplegament.

 

—4 Quantia

4.1 L'import de la subvenció no pot superar el 70 % del cost total del projecte.

4.2 Aquells centres de creació i producció que participin del Pla Pilot de Residències que impulsa l'Institut Ramon Llull, en col·laboració amb el Departament de Cultura, poden rebre una dotació addicional de 2.500 €.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Són subvencionables tant les despeses d'activitats com les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte de la subvenció. Respecte a les despeses generals o indirectes, no s'hi aplica la limitació del 10 % prevista a la base general 6.5 i s'han d'acreditar a través dels justificants corresponents, d'acord amb el compte justificatiu aplicable.

5.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8, la documentació següent:

a) En el cas que el sol·licitant no sigui titular de l'equipament, declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, segons la qual hi ha un conveni o contracte signat amb l'Administració pública que en sigui titular.

b) Memòria explicativa que acrediti que el centre de creació i producció té un mínim de tres anys d'activitat continuada o tres anys d'experiència de l'equip tècnic en les activitats i línies que s'estableixen en les bases 3.a) i 3.b). No cal aportar aquest document en el cas que la persona sol·licitant hagi obtingut una subvenció per aquesta línia en l'anualitat anterior.

En cas que la persona hagi sol·licitat una subvenció per aquesta línia en l'anualitat anterior, però no hagi resultat beneficiària de l'ajut, cal que presenti una memòria explicativa que acrediti l'activitat, només durant el darrer any, del centre de creació i producció en les activitats i línies que s'estableixen en les bases 3.a) i 3.b).

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds han de ser valorades d'acord amb l'aplicació dels criteris següents:

a) Interès cultural i social del projecte (fins a 6 punts):

a.1) Línia de recerca i creació (fins a 1 punt):

Projectes del mateix centre.

Projectes en residència.

Cessió d'espais per a la recerca i la creació.

Activitats de foment de la recerca i la creació.

a.2) Línia de producció (fins a 1 punt):

Serveis a la producció.

Col·laboració en coproduccions.

a.3) Línia d'activitats de formació adreçada a professionals o en vies de professionalització, en el cas del circ (fins a 1 punt):

Activitats de formació en l'àmbit tècnic.

Activitats de formació en l'àmbit artístic, experimentació i creació.

a.4) Línia de difusió i exhibició (fins a 1 punt).

Presentacions públiques i assaigs oberts dels treballs i les residències desenvolupats.

a.5) Línia de suport als projectes d'internacionalització (fins a 1 punt).

a.6) Línia de suport a projectes en el territori (fins a 1 punt).

b) Impacte del projecte en el sector artístic al qual va dirigit i impacte social (fins a 2 punts).

b.1) Contribució al desenvolupament, la professionalització, el perfeccionament i el suport als professionals del sector al qual es dirigeix el projecte.

b.2) Foment de la difusió i visibilitat pública del sector al qual es dirigeix el projecte.

b.3) Grau de representació i cohesió del sector al qual es dirigeix el projecte.

b.4) Inclusió d'altres institucions i col·lectius en el desenvolupament del projecte.

b.5) Accions de creació i fidelització de públics i accions d'inclusió social o activitats adreçades als col·lectius més vulnerables o amb risc d'exclusió social.

c) Trajectòria de l'equip gestor (fins a 1 punt).

d) Participació en projectes en col·laboració amb altres centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública amb la voluntat de crear xarxa (0,5 punts).

e) Grau de finançament al marge de la subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 2 punts).

Sol·licituds de subvenció per un import de fins al 40 % del cost del projecte: 2 punts.

Sol·licituds de subvenció per un import superior al 40 % i fins al 50 % del cost del projecte: 1,5 punts.

Sol·licituds de subvenció per un import superior al 50 % i fins al 60 % del cost del projecte: 1 punt.

Sol·licituds de subvenció per un import superior al 60 % i fins al 70 % del cost del projecte: 0,5 punts.

7.2 Per optar a les subvencions, les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris, sense perjudici que es pugui establir una puntuació mínima superior per obtenir l'ajut en funció de les sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària, tal com estableix la base general 10.4.

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional.

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, la documentació següent:

a) El document d'acceptació de la subvenció.

b) El contracte o conveni amb l'ens titular de l'equipament, si escau.

 

—9 Justificació

9.1 Els ens locals i ens públics que tinguin Intervenció han de presentar el compte justificatiu que preveu la base general 17.1.b (compte justificatiu amb aportació de certificat de la Intervenció). La resta d'entitats beneficiàries han de justificar l'activitat subvencionada d'acord amb les modalitats que preveuen la base general 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o la 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), segons l'import de la subvenció.

9.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

9.4 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades d'activitat objecte de l'ajut als efectes del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

 

 

9. Bases específiques de les subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

En concret, aquesta línia de subvencions vol promoure el suport a les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la música o els llibreters, i als col·legis professionals, per a projectes d'activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors esmentats.

1.2 Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives següents:

a) Les impulsades per centres de creació i producció de titularitat pública, tant si són gestionats per entitats públiques com per entitats privades sense ànim de lucre o empreses privades.

b) Les que tinguin finalitat comercial i les vinculades a la indústria cultural (programacions estables, projectes editorials i galeristes, etc.).

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes subvencions:

a) Associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música o dels llibreters, que tinguin domicili a Catalunya.

b) Col·legis professionals d'àmbit territorial català i col·legis únics d'àmbit estatal amb delegacions d'àmbit territorial català.

2.2 No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats públiques.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

c) Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.

d) Les entitats del llibre de vell. Als efectes d'aquestes bases es consideren llibres de vell els llibres antics o d'edicions esgotades i els llibres usats.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants han d'acreditar com a mínim tres anys de l'activitat continuada o tres anys d'experiència professional de l'equip tècnic en l'àmbit corresponent.

Als efectes d'aquestes bases s'entén per equip tècnic, l'equip professional responsable del programa d'activitats i del seu desplegament.

b) L'activitat es pot dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l'Estat o a l'estranger.

 

—4 Quantia

L'import de la subvenció no pot superar el 70 % del cost total del projecte.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1 Són subvencionables tant les despeses d'activitats com les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte de la subvenció. Respecte a les despeses generals o indirectes, no s'hi aplica la limitació del 10 % prevista a la base general 6.5 i s'han d'acreditar a través dels justificants corresponents d'acord amb el compte justificatiu aplicable.

5.2 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3.

5.3 En el cas d'associacions, s'accepten les despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern, d'acord amb la base general 6.10.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud, cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, la documentació següent:

a) En el cas de les associacions professionals, cal aportar informació sobre el nombre de socis que en formen part i especificar el nivell de representativitat que suposen en el conjunt del sector.

I a més, cal posar una descripció dels recursos i de les infraestructures, si escau, a disposició dels professionals.

b) Memòria explicativa que acrediti que l'entitat sol·licitant té un mínim de tres anys d'activitat continuada o tres anys d'experiència de l'equip tècnic en l'àmbit corresponent. No cal aportar aquest document en el cas que la persona sol·licitant hagi obtingut una subvenció per a aquesta línia en l'anualitat anterior.

En cas que la persona hagi sol·licitat una subvenció per a aquesta línia en l'anualitat anterior, però no hagi resultat beneficiària de l'ajut, cal que presenti una memòria explicativa que acrediti l'activitat de l'entitat sol·licitant en l'àmbit corresponent, només durant el darrer any.

 

—7 Criteris de valoració

La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

a) L'interès del projecte i el seu impacte (fins a 5 punts):

Contribució al desenvolupament, la professionalització, el perfeccionament i el suport als professionals del sector al qual es dirigeix el projecte (fins a 1 punt).

Foment de la difusió i visibilitat pública del sector al qual es dirigeix el projecte (fins a 1 punt).

Grau d'impuls i cohesió del sector al qual es dirigeix el projecte (fins a 1 punt).

Inclusió d'altres institucions i col·lectius en el desenvolupament del projecte (fins a 1 punt).

Vinculació del projecte en el marc d'un acord o conveni de caràcter internacional (fins a 0,5 punts).

Repercussió important del projecte en una zona del territori català on sigui poc habitual aquest tipus d'iniciatives (fins a 0,5 punts).

b) Viabilitat del projecte i qualitat de la gestió (fins a 3 punts):

Planificació i adequació correctes dels pressupostos als recursos humans i econòmics necessaris per a la realització del projecte (fins a 1 punt).

Grau d'especialització professional dels equips de gestió de l'entitat (fins a 1 punt).

Grau de finançament de caràcter públic i privat, previst al marge de la subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1punt):

- Sol·licituds de subvenció per un import de fins al 40 % del cost del projecte: 1 punt.

- Sol·licituds de subvenció per un import superior al 40 % i fins al 50 % del cost del projecte: 0,75 punts.

- Sol·licituds de subvenció per un import superior al 50 % i fins al 60 % del cost del projecte: 0,5 punts.

- Sol·licituds de subvenció per un import superior al 60 % i fins al 70 % del cost del projecte: 0,25 punts.

c) Nivell de representativitat i trajectòria (fins a 2 punts):

Trajectòria de l'entitat (fins a 1 punt).

Nivell de representativitat de l'entitat en relació amb el sector que representa. Nombre de socis, artistes o creadors col·legiats o associats a la institució i que es beneficiaran directament del projecte (fins a 1 punt).

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional.

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació

9.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

9.2 En el cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 S'han d'incloure en la memòria explicativa del projecte les dades de l'activitat objecte de l'ajut als efectes del seu tractament estadístic, d'acord amb la base general 17.1.

9.4 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

 

 

10. Bases específiques de beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és promoure el treball individual d'una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, innovació, investigació, i experimentació, que representin una aportació de continguts i conceptualització dels llenguatges en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també dóna suport a projectes que promoguin els nous sectors creatius.

1.2 Les modalitats de subvenció són les següents:

a) Beques per a projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l'àmbit de les arts visuals i dels nous sectors creatius. Aquesta modalitat de beques dóna suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.

b) Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de les arts escèniques. Aquesta modalitat de beques dóna suport a projectes de recerca, innovació i creació en l'àmbit de la dansa, el teatre i el circ que comportin un treball d'investigació dels llenguatges artístics sobre els quals es treballa, vinculats o no a una producció. En el cas de processos de creació d'espectacles només es dóna suport a la concepció de la idea i a tota la investigació i experimentació prèvia a la producció.

c) Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de la música. Aquesta modalitat de beques dóna suport a la creació compositiva d'obres originals, excepte les revisions, versions o instrumentacions posteriors d'obres del mateix autor o d'obres preexistents d'altres autors. El resultat final ha d'ésser una partitura; en el cas d'obres electroacústiques que no comptin amb partitura, el resultat ha d'ésser una creació en un suport d'àudio.

d) Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d'investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.

1.3 Els projectes es poden fer en la submodalitat de residència. Es tracta de projectes que es duguin a terme en col·laboració amb una institució cultural o de recerca de reconeguda trajectòria en l'àmbit de la recerca, d'àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l'investigador o creador els recursos necessaris per desenvolupar el seu treball, així com fer-ne el seguiment i la valoració. No s'entenen com a residències els treballs i projectes desenvolupats en espais propis.

1.4 Queden exclosos d'aquestes bases els projectes següents:

a) Projectes de recerca de professors d'universitat, membres de grups de recerca vinculats a la universitat o membres d'institucions públiques dedicades a la recerca en el marc de la seva relació amb les entitats esmentades.

b) Projectes de recerca que s'emmarquin dins el currículum acadèmic del sol·licitant (tesis, tesines, doctorats, màsters, etc.).

c) Projectes audiovisuals de caràcter documental o dramàtic.

d) Projectes d'escriptura literària.

e) Projectes vinculats a la indústria cultural.

f) Projectes que incloguin fases de la producció en el projecte de recerca (muntatge escènic, càstings, assajos, etc).

 

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

2.2 També hi poden optar les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, tinguin les condicions que exigeixen l'apartat 2.1 i la resta de les bases.

2.3 En el cas de projectes realitzats per diferents persones físiques és obligatori que els sol·licitants es presentin com a agrupacions de persones físiques. En cas de no fer-ho, la sol·licitud s'ha d'inadmetre.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud, per a un únic projecte i per a una sola modalitat.

b) Els sol·licitants han de tenir el títol universitari o d'ensenyament artístic superior que acrediti l'especialitat corresponent o acreditar la trajectòria academicotècnica en l'àmbit corresponent, o bé acreditar una trajectòria professional en l'àmbit corresponent durant un període mínim de tres anys.

c) L'activitat es pot dur a terme en l'àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l'Estat o a l'estranger, i s'ha de dur a terme durant un mínim de cinc mesos de dedicació. Se'n poden excloure projectes per als quals, a causa del seu contingut, no quedi justificada una dedicació mínima de cinc mesos.

3.2 No es pot concedir la beca a qui hagi obtingut una altra beca d'aquesta línia dues vegades consecutives o més de 3 beques d'aquesta línia en els darrers 5 anys.

3.3 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a la línia de beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any de presentació de la sol·licitud.

3.4 La persona beneficiària de la beca ha de cedir els drets de propietat intel·lectual del resultat de la recerca al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, per a la seva difusió al web del Departament de Cultura.

 

—4 Quantia i despeses subvencionables

4.1 Les beques constitueixen una dotació econòmica no proporcional a les despeses.

4.2 L'import de la beca és de 6.000,00 euros.

4.3 El nombre de beques s'ha d'establir en cada convocatòria.

4.4 Si alguna de les modalitats queda deserta, es poden concedir més beques, en alguna de les altres modalitats que preveuen aquestes bases, al sol·licitant amb més puntuació que hagi quedat en reserva en la modalitat corresponent.

4.5 Les beques donen suport a la manutenció per dedicació al projecte. El cost de la manutenció per dedicació al projecte és de 45,00 euros per dia i, com a mínim, la dedicació del projecte ha de ser de 5 mesos.

4.6 L'import de la beca, en concurrència amb altres beques o ajuts, ingressos o recursos per al mateix projecte, no pot superar el cost del projecte, calculat a partir del mòdul establert en l'apartat 4.5.

4.7 No s'hi apliquen les bases generals 5.5 i 19.2.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

5.1 En el moment de presentar la sol·licitud caldrà aportar, juntament amb la documentació que disposen les bases generals 8 i 12.5, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant, o en el cas d'agrupacions de persones físiques, de tots els seus membres, en què s'especifiquin els títols universitaris o d'ensenyament artístic superior, la trajectòria academicotècnica o la trajectòria professional en l'àmbit artístic, d'acord amb el que disposa la base 3.1.b.

b) Còpia del títol universitari o d'ensenyament artístic superior que acrediti l'especialitat corresponent o la documentació acreditativa de la trajectòria academicotècnica o professional.

c) Documentació acreditativa del veïnatge civil català, en el supòsit que tingui establert el domicili fora de Catalunya.

d) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

e) Còpia del document subscrit amb el responsable de l'equipament col·laborador en què s'especifiquin els acords assumits per ambdues parts, en el cas de presentar el projecte en la submodalitat de residència, o un altre document que n'acrediti la residència.

f) Declaració responsable, que consta en el formulari de sol·licitud, segons la qual l'activitat de recerca o innovació té una durada mínima de cinc mesos.

5.2. Els sol·licitants no han de presentar el pressupost que preveu la base general 8.1.b.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 La valoració de les sol·licituds es fa d'acord amb els criteris següents:

a) Interès artístic i cultural del projecte (fins a 5 punts):

Interès de la temàtica de la recerca o valor artístic de la creació per la seva singularitat, innovació i qualitat (fins a 1 punt).

Aportació significativa de continguts en el context cultural i artístic, i impacte en l'imaginari col·lectiu (fins a 1 punt).

Grau d'innovació de la metodologia de la recerca o la creació (fins a 1 punt).

Quan el projecte es dugui a terme en residència, grau d'interrelació del projecte amb el centre col·laborador (fins a 1 punt).

Projectes presentats per investigadors i creadors emergents entesos com el primer projecte professional que promoguin (fins a 1 punt).

a) Desenvolupament del projecte (fins a 3 punts):

Correcta planificació de la metodologia i coherència en el calendari de desenvolupament del projecte.

Vinculació del projecte amb línies de recerca o de reflexió d'equipaments culturals especialitzats.

Previsió de presentació pública del projecte.

c) Solvència academicotècnica del sol·licitant (fins a 2 punts):

Currículum del sol·licitant (fins a 1 punt).

Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit de recerca (fins a 1 punt).

6.2 Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris.

 

—7 Proposta de concessió

No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les beques que regula la base general 11.4.

 

—8 Justificació

8.1 Les persones beneficiàries han de presentar, en el termini que preveu la base general 17.2, un compte justificatiu, que ha de contenir la documentació següent:

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions especificades en la concessió de la beca en què consti la descripció de les fases de treball executades, en funció de la naturalesa del projecte, el calendari i la metodologia emprada, a més de l'explicació dels resultats obtinguts i de les perspectives de futur. El document ha de tenir una extensió mínima de 10 folis.

b) En el cas de projectes fets en les modalitats a), b) i c) de la base 1.2, segons el cas:

Projecte de recerca, memòria gràfica, document visual, partitura, registre sonor, o document en qualsevol altre format, i enllaços que acreditin el treball realitzat.

c) En el cas de projectes fets en la modalitat d) de la base 1.2, còpia del treball resultant de la recerca: text per publicar, guió expositiu detallat, etc. En cas que el treball es publiqui dins l'any de concessió de la subvenció, se n'han de lliurar dos exemplars.

d) En el cas de projectes fets en la submodalitat de residència, còpia del certificat emès pel responsable de l'equipament col·laborador on consti la seva valoració del projecte.

e) Memòria econòmica, que inclogui:

e.1) El cost total del projecte calculat d'acord amb el mòdul que estableix la base 4.5.

e.2) Si escau, relació detallada d'altres subvencions o ingressos que hagin finançat el projecte, amb indicació del seu import i procedència.

8.2 La persona beneficiària de la beca ha de facilitar el resultat de la recerca en format digital. Així mateix, ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual del resultat de la recerca esmentat, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, per a la seva difusió al web del Departament de Cultura.

8.3 L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pot sol·licitar als beneficiaris que facin una presentació dels resultats de la seva recerca o creació davant la comissió de valoració que regula la base general 11.3.

8.4 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Comunicar a la direcció general competent en matèria de creació i empreses culturals del Departament de Cultura, amb un mes d'anticipació, les dates de presentacions públiques que derivin del projecte becat. La comunicació s'ha de fer per correu electrònic a l'adreça: subvencionsdifusioartistica.cultura@gencat.cat.

b) Participar en activitats de presentació i difusió de les tasques de creació i recerca objecte d'aquestes beques que impulsi el Departament de Cultura.

 

 

11. Bases específiques de beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.

1.2 Queden exclosos d'aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que estiguin domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries d'aquestes beques, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) L'activitat formativa s'ha de dur a terme fora de Catalunya (en altres comunitats autònomes de l'Estat o a l'estranger).

b) L'activitat formativa ha de tenir una durada mínima de 5 mesos dins l'any de concessió de la beca.

c) Tenir el títol universitari o d'ensenyament artístic superior que acrediti l'especialitat corresponent. En l'àmbit del circ es pot substituir per tenir una trajectòria professional durant un període mínim de dos anys.

d) Estar admeses en l'activitat formativa per part de l'organisme que l'organitza.

e) Només es pot presentar una sol·licitud per a una única activitat formativa.

3.2 La persona beneficiària de la beca ha de cedir els drets de propietat intel·lectual dels treballs desenvolupats durant l'activitat formativa al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, per a la seva difusió al web del Departament de Cultura.

3.3 La presentació d'una sol·licitud de beca d'acord amb aquestes bases impedeix optar a la línia de beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament que convoqui l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural durant l'any de presentació de la sol·licitud.

 

—4 Quantia i despeses subvencionables

4.1 Les beques constitueixen una dotació econòmica no proporcional a les despeses i donen suport al finançament de la matrícula de l'activitat formativa, així com a la manutenció necessària durant el període de la formació.

4.2 Es fixa un mòdul pel cost de la manutenció durant el període de l'activitat formativa de 45,00 euros per dia.

4.3 L'import de la beca, en concurrència amb altres beques o ajuts, ingressos o recursos per al mateix projecte, no pot superar el cost total del projecte. S'entén com a cost total del projecte la suma del cost de la matrícula de l'activitat formativa i el cost de la manutenció, d'acord amb el mòdul esmentat a l'apartat 4.2.

4.4 La quantia de la beca és de 6.000,00 euros.

4.5 El nombre de beques s'ha d'establir en cada convocatòria.

4.6 No s'hi apliquen les bases generals 5.5 i 19.2.

 

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, juntament amb la documentació que disposa la base general 8 i 12.5, la documentació següent:

a) Currículum detallat de la persona sol·licitant en què s'especifiquin els títols universitaris o d'ensenyament artístic superior que acreditin l'especialitat corresponent, o la trajectòria professional en l'àmbit del circ, d'acord amb el que disposa la base 3.c.

b) Còpia de l'expedient acadèmic o certificat de notes.

c) Còpia de la documentació acreditativa del veïnatge civil català en el supòsit que tinguin domicili fora de Catalunya.

d) Còpia del document d'admissió per part de l'organisme on es fa l'activitat formativa, resguard de la matrícula o document probatori equivalent conforme la persona sol·licitant ha estat acceptada per fer l'activitat formativa.

e) Còpia del títol universitari o d'ensenyament artístic superior que acrediti l'especialitat corresponent o, si escau en cas del circ, de la documentació acreditativa de la trajectòria professional.

f) Document de comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador (model 145). Es pot obtenir a l'adreça d'Internet següent: http://www.agenciatributaria.es.

 

—6 Criteris de valoració

6.1 La valoració de les sol·licituds es fa d'acord amb els criteris següents:

a) Solvència acadèmica i tècnica del sol·licitant (fins a 5 punts):

Expedient acadèmic.

b) Experiència professional (fins a 1 punt).

c) Coherència i interès de l'activitat formativa (fins a 2 punts):

Coherència de la proposta formativa en relació amb la trajectòria del sol·licitant.

Interès de la proposta formativa en relació amb el centre on es vol dur a terme.

d) Impacte (fins a 2 punts):

Adequació de l'activitat formativa a les necessitats professionals del sector artístic a Catalunya.

6.2 Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris.

 

—7 Proposta de concessió

No s'ha d'acordar la proposta provisional de concessió de les beques que regula la base general 11.4.

 

—8 Justificació

8.1 Les persones beneficiaries han de presentar la documentació següent:

a) Memòria justificativa en relació amb la formació que s'ha fet. Aquesta memòria ha d'incloure el plantejament de la implementació de la formació en el desenvolupament professional del beneficiari.

b) Còpia del certificat o un altre document emès per l'organisme on s'ha portat a terme l'activitat formativa que acrediti l'assistència i l'aprofitament satisfactori del curs.

c) Factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa sobre la despesa d'inscripció en l'activitat formativa i la documentació acreditativa del pagament corresponent.

d) Memòria econòmica, que inclogui:

d.1) El cost total del projecte calculat d'acord amb el que estableix la base 4.3.

d.2) Si escau, relació detallada d'altres subvencions o ingressos que hagin finançat el projecte, amb indicació del seu import i procedència.

8.2 La persona beneficiària de la beca ha de signar un document de cessió al Departament de Cultura dels drets de propietat intel·lectual dels treballs desenvolupats en el marc de l'activitat formativa, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, per a la seva difusió al web del Departament de Cultura.

8.3 El termini per presentar el compte justificatiu és l'establert a la base general 17.2.

 

—9 Altres obligacions de les persones beneficiàries

9.1 A més de les obligacions que preveu la base general 18, les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Informar a la direcció general competent en matèria de creació i empreses culturals del Departament de Cultura, sempre que aquesta ho consideri necessari, sobre el desenvolupament de l'activitat formativa amb l'objectiu de fer un seguiment continu. La comunicació s'ha de fer a requeriment de la direcció general esmentada, mitjançant correu electrònic a l'adreça: subvencionsdifusioartistica.cultura@gencat.cat.

b) Participar en activitats de presentació i difusió que impulsi el Departament de Cultura relacionades amb l'atorgament d'aquestes beques.

9.2 La direcció general competent en matèria de creació i empreses culturals del Departament de Cultura fa un seguiment personalitzat dels becaris que hagin superat els cursos de formació i perfeccionament a fi d'assessorar-los per tal de facilitar la seva immersió en el món professional.  

 

 

12. Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

 

—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la planificació i execució d'activitats complementàries a la programació professional estable d'arts escèniques i música dels equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya següents:

a. Equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2), d'acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

b. Altres espais escènics i musicals locals (E1), d'acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

1.2. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per activitats complementàries a la programació professional estable d'arts escèniques i música, els projectes, els plans i les accions relatius a:

a. La dinamització comunitària: abasta les accions planificades i executades en el marc d'un projecte específic, per apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l'activitat artística municipal. S'hi inclouen fonamentalment els programes educatius i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu, sens perjudici de l'apartat c) de la base 1.3.

Els programes educatius comprenen aquelles activitats en què es fomenta la participació a través de les arts escèniques i la música.

Els programes i les activitats comunitàries amb valor social comprenen activitats i programes d'arts escèniques i música on es potencien les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania.

b. La comunicació i desenvolupament de públics: abasta les accions projectades i executades en el marc d'un pla específic, per tal de difondre l'activitat artística municipal amb l'objectiu de captar i fidelitzar públic qualitativament i quantitativa.

c. La cooperació territorial: abasta les accions planificades i executades en el marc d'un projecte específic, per tal de prestar assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

d. L'accessibilitat: abasta les accions projectades i executades en el marc d'un pla específic, per tal d'establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos de comunicació dels equipaments garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn, d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

1.3. Queden excloses d'aquesta línia de subvencions:

a. Les activitats complementàries a la programació dels equipaments escènics i musicals del municipi de Barcelona.

b. La programació professional en arts escèniques i música.

c. Les activitats complementàries d'espectacles escènics i musicals per a escolars en horari lectiu.

 

—2 Persones beneficiàries.

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments, així com les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i condicions de la base 3.

 

—3 Requisits, condicions i incompatibilitats.

3.1. Per poder optar a aquestes subvencions, les entitats han d'estar integrades al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de disposar, directament o indirectament, d'equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) o d'altres espais escènics i musicals locals (E1), d'acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

3.2. Les entitats sol·licitants han d'haver disposat de programació professional estable en arts escèniques i música amb entrada de pagament en els dos exercicis immediatament anteriors al de l'any de concessió de la subvenció.

3.3 Les entitats sol·licitants han d'haver programat un mínim de 8 activitats durant l'any de concessió de la subvenció.

3.4. Les entitats poden sol·licitar la subvenció per als quatre tipus d'activitats complementàries que consten a la base 1.2 o només per a un, dos o tres tipus.

3.5. Les activitats complementàries es poden gestionar, en totes les seves fases, de forma directa o indirecta. La gestió indirecta s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic. Es pot concertar amb terceres persones l'execució de la totalitat de les activitats objecte de la subvenció fins al 100 % del seu import.

3.6. Les subvencions que regulen aquestes bases són compatibles amb la línia de subvencions Programa.cat.

 

—4 Quantia

4.1. Les regles per determinar-ne la quantia són les següents:

L'import de la subvenció es determina a partir de l'aplicació d'un percentatge sobre el cost total del concepte subvencionable corresponent, d'acord amb el quadre següent:

 

Dinamització comunitària Comunicació i desenvolupament de públics Cooperació territorial Accessibilitat

Concepte 1.1

Concepte 1.2

Concepte 2.1

Concepte 2.2

Concepte 3.1

Concepte 3.2

Concepte 4.1

Concepte 4.2

Projecte de dinamització comunitària

Accions d'execució del projecte de dinamització comunitària

Pla de comunicació i de desenvolupament de públics

Accions d'execució del pla de comunicació i desenvolupament de públics

Projecte de cooperació territorial

Accions d'execució del projecte de cooperació territorial

Pla d'accessibilitat

Accions d'execució del pla d'accessibilitat

Percentatge subvencionable de les despeses d'elaboració del projecte

Percentatge subvencionable de les despeses de cada acció

Percentatge subvencionable de les despeses d'elaboració del Pla

Percentatge subvencionable de les despeses de cada acció

Percentatge subvencionable de les despeses d'elaboració del projecte

Percentatge subvencionable de les despeses de cada acció

Percentatge subvencionable de les despeses d'elaboració del Pla

Percentatge subvencionable de les despeses de cada acció

50 %

50 %

40 %

40 %

60 %

60 %

60 %

60 %

 

 

4.2 Els percentatges que estableix el quadre de l'apartat anterior es poden reduir en funció del nombre de sol·licituds admeses a tràmit, la disponibilitat pressupostària o les restriccions derivades del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.3 L'import de la subvenció és com a màxim de 15.000,00 euros.

 

—5 Despeses subvencionables

5.1. Pel que fa a activitats de dinamització comunitària, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 1.1: elaboració d'un projecte municipal de dinamització comunitària.

b) Concepte 1.2: execució de les accions del projecte municipal de dinamització comunitària de l'apartat anterior.

5.2. Pel que fa a activitats de comunicació i desenvolupament de públics, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 2.1: elaboració d'un pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics.

b) Concepte 2.2: execució de les accions del pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics de l'apartat anterior.

5.3. Pel que fa a activitats de cooperació territorial, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 3.1: elaboració d'un pla de cooperació territorial.

Als efectes d'aquestes bases, el pla de cooperació territorial ha de planificar, com a mínim, algun dels tipus i subtipus d'accions següents:

 

Tipus

Subtipus

A. Accions de cooperació amb equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals locals (E1)

a. Acordar, orientar i proposar la programació

b. Prestar assistència tècnica i logística

c. Prestar assessorament jurídic

d. Oferir formació, cursos i tallers

e. Cedir espais, sales i instal·lacions

f. Oferir serveis de suport a la creació, producció i exhibició

B. Accions de cooperació amb equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3)

a. Prestar assistència tècnica i logística

b. Prestar assessorament jurídic

c. Oferir serveis de suport a la creació i producció

C. Accions en l'àmbit de les gires i circuits

a. Col·laborar en l'organització de gires territorials

b. Participar en circuits territorials

c. Participar en festivals d'altres municipis

 

 

b) Concepte 3.2: execució de les accions previstes en el pla de cooperació territorial de l'apartat anterior.

5.4. Pel que fa a activitats d'accessibilitat, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 4.1: elaboració d'un pla d'accessibilitat.

b) Concepte 4.2: execució de les accions previstes en el pla d'accessibilitat de l'apartat anterior, llevat de les que derivin en despeses del capítol VI (inversions reals) de la classificació econòmica.

5.5. Només es consideren despeses subvencionables les relatives als capítols I (despeses de personal), II (despeses de béns corrents i serveis) i IV (transferències corrents) de la classificació econòmica de les despeses.

5.6. No són subvencionables les despeses corresponents a dietes, desplaçaments i manutenció.

5.7 S'accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d'acord amb la base general 6.3.

 

—6 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud.

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 8, una declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, d'haver disposat de programació professional estable en arts escèniques i música amb entrada de pagament en els dos exercicis immediatament anteriors al de l'any de concessió de la subvenció.

 

—7 Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

 

—8 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional.

Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta provisional de concessió han de presentar, juntament amb la documentació que disposa la base general 12.5, el document d'acceptació de la subvenció.

 

—9 Justificació.

9.1. Els ajuntaments i els altres ens públics subjectes a intervenció han de presentar un compte justificatiu amb aportació de certificat de la Intervenció, d'acord amb el que estableix la base general 17.1.b. La resta d'entitats beneficiàries han de presentar un compte justificatiu d'acord amb les bases generals 17.1.c (compte justificatiu simplificat) o 17.1.d (compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor), en funció de l'import de la subvenció.

9.2 En cas que s'imputin contribucions en espècie com a part del cost del projecte, cal que la persona beneficiària de la subvenció aporti la documentació acreditativa corresponent.

9.3 El termini per presentar el compte justificatiu finalitza l'últim dia hàbil de gener de l'any següent a l'any de concessió de l'ajut.

 

Amunt