Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/03/2017

  • Número del document CLT/0447/2017

  • Número de control 17068052

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-17068052-2017

Dades del DOGC
  • Número 7327

  • Data 13/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/447/2017, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017,

 

Resolc:

 

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017.

 

Barcelona, 9 de març de 2017

 

El secretari general

 

P. s. (art. 7.2 b) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural)

Josep Solà i Font

Director de Serveis

 

 

Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017.

 

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 6 de febrer de 2016, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20 de febrer de 2017);

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts, publicat en el mateix DOGC que aquesta convocatòria;

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

Vist l'informe preceptiu del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts,

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d'Administració acorda:

 

—1 Obrir la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts per a l'any 2017 en les línies següents:

1. Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals (apartat 6 de l'Annex de les bases específiques).

2. Subvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa (apartat 7 de l'Annex de les bases específiques).

3. Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública (apartat 8 de l'Annex de les bases específiques).

4. Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria (apartat 9 de l'Annex de les bases específiques).

5. Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament (apartat 10 de l'Annex de les bases específiques).

6. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament (apartat 11 de l'Annex de les bases específiques).

7. Subvencions per a activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals (apartat 12 de l'Annex de les bases específiques).

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten en l'annex de l'Acord de 6 de febrer de 2017 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20 de febrer de 2017).

b) Les bases específiques que consten en l'annex de l'Acord de 8 de març de 2017 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat en el mateix DOGC que aquesta convocatòria.

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 3.370.635,35 euros, que es financen amb càrrec al pressupost prorrogat de l'OSIC per a l'exercici 2017. La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d'algunes de les partides pressupostàries dins d'una línia de subvenció, l'import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries de la mateixa línia de subvenció en funció de les sol·licituds admeses.

La distribució per a cadascuna de les línies de subvencions que preveu aquesta convocatòria és la següent:

1. Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.

La dotació màxima de la convocatòria és de 200.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001 i 7495D/4610001.

2. Subvencions per a producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.100.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

3. Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.105.635,35 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001, 7495D/4610001, 7495D/4700001, 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

4. Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

La dotació màxima de la convocatòria és de 515.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4810001 i 7495D/4820001.

5. Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

La dotació màxima de la convocatòria és de 204.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

6. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

La dotació màxima de la convocatòria és de 96.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

7. Subvencions per a activitats complementàries a la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

La dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/4600001 i 7495D/4610001.

 

—4 Els períodes per presentar les sol·licituds són els següents:

   a) Del 14 de març al 27 de març de 2017 per a les línies de subvenció següents:

   1. Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

   2. Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

   b) Del 21 de març al 3 d'abril de 2017 per a les línies de subvenció següents:

   1. Subvencions per a activitats complementàries a la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

   2. Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.

   c) Del 4 al 20 d'abril de 2017 per a la línia de subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.

   d) De l'11 al 27 d'abril de 2017 per a la línia de subvencions per a producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

   e) Del 25 d'abril al 9 de maig de 2017 per a la línia de beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

 

—5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública, modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

A través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d'activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

 

—6 L'òrgan instructor és l'administrador o administradora de l'OSIC, que elabora la proposta provisional de resolució, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, i l'eleva al Consell d'Administració de l'OSIC.

El Consell d'Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions.

L'òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, en vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base general 12, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

En el cas de procediments que determinen, de manera taxativa, el cost dels projectes o de les actuacions objecte d'ajut, l'administrador o administradora de l'OSIC elabora la proposta de resolució i l'eleva a l'òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió dels ajuts, l'administradora de l'OSIC resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d'Administració de l'OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d'un acord que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de subvencions de concurrència competitiva es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o en l'acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes, a comptar des de la publicació o notificació.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Les persones membres de les comissions de valoració de les diferents línies de subvencions es nomenen per resolució del conseller de Cultura, que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—8 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Amunt