Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord

  • Data del document 08/02/2017

  • Número del document 015/2017

  • Número de control 17055023

  • Organisme emissor Consell de l'Audiovisual de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17055023-2017

Dades del DOGC
  • Número 7327

  • Data 13/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD 15/2017, de 8 de febrer, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, pel qual s'aprova la Instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.


Instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya (expedient Instr. general-1/2015)

 

1r. El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, mitjançant l'Acord 17/2016, de 9 de març, va aprovar el Projecte d'instrucció general per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, el qual s'incorporava com annex i part integrat de l'Acord.

Així mateix, va aprovar sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i a tràmit d'audiència de les persones interessades el Projecte d'instrucció general per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya pel termini de vint dies.

A aquest efecte, es va publicar al DOGC núm. 7090, d'1 d'abril de 2016, l'edicte corresponent i es va donar tràmit d'audiència als interessats. Dins del termini conferit es van presentar diverses al·legacions per part de dos al·legants.

 

2n. Mitjançat l'Acord 58/2016, de 20 de juliol, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, es va aprovar el Projecte d'instrucció general, tot incorporant al text diverses modificacions derivades de les al·legacions formulades en els tràmits d'informació pública i d'audiència als interessats.

Així mateix, es va acordar trametre el Projecte d'instrucció a l'Institut Català de les Dones perquè aquest organisme n'emetés un informe preceptiu sobre l'impacte de gènere.

 

3r. Vist l'informe de l'Institut Català de les Dones, es va trametre el Projecte d'instrucció juntament amb l'expedient, degudament diligenciat, a la Comissió Jurídica Assessora, perquè, d'acord amb la lletra b de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, n'emetés el dictamen preceptiu.

 

4t. La Comissió Jurídica Assessora va trametre al Consell el Dictamen núm. 325/16, de 15 de desembre, relatiu al Projecte d'instrucció general per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya. En virtut d'aquest dictamen i de la valoració que n'ha fet el Consell, s'ha acordat modificar l'exposició de motius, l'article 4, l'apartat 2 de l'article 5, l'article 7, la lletra a de l'apartat 2 de article 8, l'article 11, l'article 16 i l'article 17 del Projecte d'instrucció per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

 

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb l'article 117 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya adopta, per unanimitat, el següent

 

Acord:

 

-1 Aprovar la Instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, la qual s'incorpora com a annex i part integrant d'aquest Acord.

 

-2 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com el text íntegre de la Instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

 

Barcelona, 8 de febrer de 2017

 

Roger Loppacher i Crehuet

President

 

Daniel Sirera Bellés

Conseller secretari

 

 

Instrucció general per la qual es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya

 

Exposició de motius

L'article 82 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix el Consell de l'Audiovisual de Catalunya com l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada amb plena independència del Govern de la Generalitat en l'exercici de les seves funcions.

Així ho estableix la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, que configura el Consell com la instància principal d'exercici de les funcions administratives sobre el sector audiovisual i, per tant, la mateixa Llei considera convenient que sigui l'organisme responsable del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

Per aquest motiu, l'article 119 conté el mandat legal exprés que ha de ser el Consell de l'Audiovisual de Catalunya qui ha de dur un Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, que ha de ser públic i l'organització i les normes de funcionament del qual s'han d'establir mitjançant una instrucció general.

A més del contingut mínim que estableix la Llei, l'article 119 disposa que puguin constar en el Registre altres dades i informacions que determini la Instrucció general mateixa.

A aquest efecte, mitjançant l'Acord 62/2008, de 7 de maig, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya va aprovar la Instrucció general per la qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.

Des de l'aprovació de la Instrucció general esmentada han entrat en vigor diverses normes que n'han afectat el contingut i fan necessari revisar i actualitzar la Instrucció general. Atesa la incidència i substantivitat de les modificacions que comporta aquesta revisió, convé derogar expressament, mitjançant disposició derogatòria, la Instrucció general aprovada mitjançant l'Acord 62/2008 i aprovar-ne una de nova que reguli el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

En aquest sentit, d'entre les normes que han incidit en el contingut de la Instrucció general en destaca la Llei de 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (en endavant, LGCA), que, d'acord amb la disposició final sisena de la mateixa norma, té caràcter de legislació bàsica, i l'article 33 de la qual regula els registres de prestadors del servei de comunicació audiovisual. Aquest article estableix que els prestadors del servei de comunicació audiovisual s'han d'inscriure en un registre estatal o autonòmic de caràcter públic, en atenció a l'àmbit de cobertura de l'emissió corresponent. Així mateix, estableix que en el registre s'hi han d'inscriure els titulars de participacions significatives en els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, amb indicació del percentatge de capital que ostentin. D'altra banda, l'apartat 4 de l'article estableix que les autoritats audiovisuals competents de l'Estat i de les comunitats autònomes han d'articular una via que garanteixi la coordinació necessària entre el registre estatal i els registres autonòmics, i faciliti l'accés per mitjans telemàtics al conjunt de dades que hi consten.

Cal fer palès, també, que aquesta Llei regula els negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual i atorga expressament a l'arrendatari d'una llicència la consideració de prestador de servei de comunicació audiovisual. En aquest sentit, cal inscriure en el registre no només els titulars de llicències, sinó també els arrendataris de les llicències, ja que tenen la mateixa consideració.

Així mateix, cal tenir en compte la regulació de la transparència en l'activitat pública que conté la Llei de l'Estat 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, atesa la transcendència dels mitjans de comunicació audiovisual en el compliment dels drets a la comunicació i a la informació, les dades que conté el Registre de prestadors de comunicació audiovisual resulten especialment rellevants per als ciutadans com a element de transparència.

En conseqüència, la Instrucció general preveu posar a disposició de qualsevol persona les inscripcions i els assentaments registrals, amb els límits que preveuen la normativa de transparència i accés a la informació pública, i de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, per tal de promoure la transparència, qualsevol persona física o jurídica pot consultar el Registre de prestadors al web del Consell.

D'altra banda, cal tenir en compte que la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, per tal de millorar la transparència, l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en les relacions entre el sector públic i els ciutadans, estableix, entre les seves finalitats, “garantir que l'ús dels mitjans electrònics promogui una administració pública oberta, transparent, accessible, eficaç i eficient.”

Així mateix, l'apartat 2 de l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques poden establir per reglament l'obligatorietat de comunicar-s'hi utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, amb motiu de llur capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motrius acreditats, tinguin garantits l'accés als mitjans tecnològics necessaris i llur disponibilitat.

Així, doncs, per tal de contribuir a l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics en la relació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, es preveu que la gestió del Registre sigui exclusivament telemàtica.

Com a resultat del que s'ha exposat, aquesta Instrucció general substitueix l'aprovada mitjançant l'Acord 62/2008 i té per objecte la regulació del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

La Instrucció general configura el Registre com un registre públic, amb caràcter declaratiu, administratiu i de naturalesa autonòmica que depèn del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. L'objecte del Registre és la inscripció de la informació descriptiva i nominal referida als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, les incidències i els canvis que afectin el contingut del seu títol habilitant, així com les decisions administratives del Consell en relació amb el compliment de la llicència i dels drets i deures que legalment n'afecten el compliment i les altres dades i informacions que determina la Instrucció general. Aquest Registre pretén mantenir actualitzada i ordenada la informació global sobre el sector audiovisual i garantir-ne la difusió activa al conjunt de la societat.

Pel que fa a l'estructura, la Instrucció general consta de dinou articles, una disposició derogatòria i una disposició final.

 

En virtut de tot això, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, després d'escoltar els sectors afectats, sotmetre-la a informació pública, veure l'informe de l'Institut Català de les Dones i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, adopta la Instrucció general següent:

 

Article 1

Objecte de la Instrucció general

Aquesta Instrucció general regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 119 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA).

 

Article 2

Àmbit d'aplicació de la Instrucció general

1. Resten subjectes al que estableix aquesta Instrucció general els prestadors de serveis de comunicació audiovisual a què fa referència l'article 2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.

2. De conformitat amb el que estableix la lletra b de l'article 1 de la Llei esmentada, s'entén per prestador de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

D'acord amb l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei de l'Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, l'arrendatari d'una llicència de comunicació audiovisual té la consideració de prestador de servei.

 

Article 3

Naturalesa del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya

1. El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya és públic, té caràcter declaratiu i funciona d'acord amb el que estableix aquesta Instrucció general.

2. El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya té caràcter administratiu, és de naturalesa autonòmica, únic en el seu àmbit territorial i depèn del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que n'és l'òrgan responsable.

 

Article 4

Objecte i finalitat del Registre

1. El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya té com a objecte la inscripció de la informació descriptiva i nominal referida als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, les incidències i els canvis que afectin el contingut del seu títol habilitant, així com les decisions administratives del Consell en relació amb el compliment de la llicència i dels drets i deures que legalment n'afecten el compliment i les altres dades i informacions que determina aquesta Instrucció general.

2. El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya ha de servir per mantenir actualitzada i ordenada la informació global sobre el sector audiovisual que conté i garantir-ne la difusió activa i sistematitzada al conjunt de la societat.

 

Article 5

Gestió telemàtica del Registre

1. La gestió del Registre de prestadors de comunicació audiovisual de Catalunya és exclusivament telemàtica.

2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de consultar, realitzar gestions, aportar documentació i realitzar les comunicacions al Registre mitjançant l'accés habilitat al web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, sens perjudici del dret de comunicar-s'hi mitjançant els registres electrònics que reconeix la legislació sobre procediment administratiu.

3. Totes les comunicacions entre els prestadors de serveis de comunicació audiovisual i el Registre s'han de realitzar per mitjans telemàtics.

 

Article 6

Estructura del Registre

1. El Registre està constituït per les inscripcions registrals referides als prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya d'acord amb el que estableix aquesta Instrucció general. Cada prestador té vinculades les inscripcions registrals que fan referència a cadascun dels títols habilitants dels quals sigui titular o arrendatari, diferenciats individualment, així com als serveis que desenvolupa d'acord amb la comunicació prèvia corresponent. Consten al Registre, d'acord amb les previsions que conté aquesta Instrucció general, tant les inscripcions relatives al prestador i als serveis que desenvolupa, com les dades circumstancials relatives a les inscripcions esmentades.

2. En el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya hi ha de constar:

a) les dades relatives als prestadors de serveis de comunicació audiovisual que concreta l'article 8 d'aquesta Instrucció general;

b) les incidències i els canvis que afectin el contingut de les llicències, i també el règim de la prestació dels serveis de comunicació audiovisual sotmesos a comunicació prèvia;

c) les decisions adoptades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya en relació amb el compliment de la llicència i dels drets i deures establerts legalment;

d) la descripció dels continguts que constitueixen els serveis de comunicació audiovisual objecte de l'activitat.

 

Article 7

Registre de documents

1. S'inscriuen en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya els documents rebuts per mitjans telemàtics.

2. Els documents registrats en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya s'incorporen a l'expedient del prestador de serveis de comunicació audiovisual corresponent.

 

Article 8

Primera inscripció

1. El Consell practica d'ofici la primera inscripció abans que transcorri un mes des que es va formalitzar l'adjudicació del títol habilitant per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual o, si s'escau, des de la declaració que preveu l'article 61 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. En el cas dels prestadors públics, des que s'acrediti el règim de gestió directa.

2. En la inscripció s'hi consignen les dades i la documentació següents:

a) En relació amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual:

- Quan es tracti d'una persona física: el nom i els cognoms, el sexe, el número d'identificació fiscal, la nacionalitat i el domicili professional o social.

- Quan es tracti d'una persona jurídica: la denominació social, les dades relatives a la seva constitució; el número d'identificació fiscal, l'objecte social, el domicili social, la composició dels seus òrgans de govern i d'administració; i la identificació i el NIF dels titulars de participacions significatives en el prestador del servei de comunicació audiovisual, amb indicació del percentatge de capital que ostentin, en els termes que preveu l'article 33 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

- Quan es tracti d'una administració pública: el nom de l'ens titular del servei i de l'ens gestor, les seves dades d'identificació fiscal, la seu i la composició dels seus òrgans de govern. En el supòsit que no existeixi un ens gestor, es farà constar aquesta circumstància en el registre.

Així mateix, i amb independència de la naturalesa jurídica dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual, s'hi han d'inscriure les dades següents:

- El domicili designat a efectes de notificacions.

- El nom, els cognoms, el DNI o passaport, el domicili, l'adreça de correu electrònic i el document acreditatiu de la capacitat del/de la representant legal, si s'escau.

b) En relació amb les dades de la xarxa o del servei de comunicació que es pretengui explotar:

- El nom comercial del servei de comunicació audiovisual.

- El tipus de servei de comunicació audiovisual.

- La tecnologia emprada per a la difusió del servei: cable, satèl·lit, IPTV, ones hertzianes terrestres o altra tecnologia; digital o analògic.

- Les plataformes de difusió de serveis audiovisuals prestats per terceres entitats que difonguin entre la seva oferta de canals el servei de comunicació audiovisual del prestador.

- En el supòsit d'emetre mitjançant internet, l'adreça web mitjançant la qual sigui accessible el servei de comunicació audiovisual.

- El tipus d'emissió del servei de comunicació audiovisual: lineal, sota demanda, en obert, codificat, de pagament per subscripció, de pagament per visió o altres.

- El número administratiu del títol habilitant per a l'ús del domini públic radioelèctric, en cas que el servei el requereixi.

- La tipologia de la programació.

- L'idioma del servei.

- En el cas de serveis privats de comunicació audiovisual, el caràcter del servei: comercial o sense ànim de lucre.

- El tipus de títol que té adjudicat, amb expressió de l'àmbit geogràfic de les emissions, de la freqüència o del canal múltiple i el programa assignat.

- Denominació de l'operador que presta el servei d'enllaç ascendent (up-link) amb indicació de la capacitat satel·lital, transponedors i freqüència utilitzada, en cas d'emissió per satèl·lit.

- La data d'adjudicació o de comunicació prèvia, la data d'inici i de finalització del còmput del període de vigència del títol i, si s'escau, de la resolució de transformació de la concessió en llicència.

- La tipologia de l'audiència objectiu.

- L'horari d'emissions del servei.

- La identificació de la prestació de serveis de subtitulat, audiodescripció i llengua de signes.

3. Totes les dades que s'expressen en aquest article han d'estar degudament justificades per mitjà dels documents acreditatius corresponents. Aquesta documentació s'incorporarà al Registre de prestadors.

En el supòsit que el Consell no disposi d'alguna dada necessària que sigui objecte d'inscripció, requerirà el prestador de serveis de comunicació audiovisual o l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 10 d'aquesta Instrucció general.

 

Article 9

Modificació de les dades inscrites

1. Practicada la primera inscripció, qualsevol acte o fet que suposi modificar o ampliar alguna de les dades inscrites ha de ser comunicat pel prestador al Consell de l'Audiovisual de Catalunya en el termini d'un mes, a partir del moment en què es produeix l'acte modificatiu. Caldrà adjuntar a la comunicació esmentada la documentació acreditativa de les dades objecte de modificació o ampliació.

Un cop comprovada la documentació, el Consell practicarà, si s'escau, la inscripció corresponent.

2. Els actes o fets que puguin implicar la modificació de dades inscrites en el Registre i que no hagin estat comunicats oportunament no seran tinguts en compte en les decisions del Consell.

3. No obstant el que estableix l'apartat 1 d'aquest article, el Registre practica directament d'ofici les inscripcions que deriven de les actuacions del Consell i que afecten les dades objecte d'inscripció. A aquest efecte, els serveis del Consell que les tramitin tenen l'obligació de comunicar al Registre les resolucions dictades degudament acompanyades de la documentació acreditativa necessària. Aquesta inscripció no té cap cost per al prestador, llevat que impliqui una primera inscripció.

4. No s'inscriu cap acte que requereixi autorització prèvia sense que hi consti aquest requisit.

 

Article 10

Comprovació de les dades

1. El Consell practicarà d'ofici, i en qualsevol moment, les comprovacions de les dades del Registre que cregui pertinents, i requerirà el prestador de serveis de comunicació audiovisual, si s'escau, perquè aporti les altres dades necessàries que siguin objecte d'inscripció, en el termini de deu dies.

2. Efectuades les comprovacions corresponents, la persona responsable del Registre practica la inscripció registral, si s'escau.

 

Article 11

Baixa de les inscripcions registrals

La persona encarregada del Registre practica d'ofici la baixa de la inscripció en el cas que es produeixi l'extinció definitiva del títol habilitant per qualsevol supòsit que estableixi la normativa vigent o que sigui conseqüència d'un negoci jurídic que comporti la transmissió del títol. En el supòsit que la baixa registral no derivi d'una resolució prèvia del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'atorgarà tràmit d'audiència a la persona interessada.

En tot cas, la inscripció de baixa ha d'expressar la data en què es produeix i la causa que la determina.

 

Article 12

Formularis

La comunicació per part del prestador de fets o actes que impliquin la modificació de les dades inscrites en el Registre s'ha de realitzar, de forma telemàtica, mitjançant els formularis normalitzats que es poden trobar al web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i s'ha d'acompanyar amb els documents acreditatius que corresponguin d'acord amb el que preveu aquesta Instrucció general.

 

Article 13

Publicitat formal del Registre

En el web del Consell de l'Audiovisual de Catalunya es posarà a disposició de qualsevol persona la informació relativa als prestadors de serveis de comunicació audiovisual d'acord amb el que preveu la normativa de transparència i accés a la informació pública vigent, sens perjudici de l'accés a altra informació pública incorporada a l'expedient administratiu corresponent.

 

Article 14

Accés a les dades del Registre i expedició de certificacions

1. Les inscripcions del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya són públiques i els assentaments registrals practicats són d'accés lliure, amb els límits que preveu la normativa de transparència i accés a la informació pública i de protecció de dades de caràcter personal vigents.

2. Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar certificacions de les dades inscrites. Les certificacions registrals són l'únic mitjà per acreditar fefaentment el contingut de les inscripcions registrals. L'expedició de certificacions a instància de part merita la taxa corresponent.

 

Article 15

Garanties per a la seguretat

El Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya garanteix, mitjançant les mesures de seguretat i els mecanismes necessaris:

- la conservació dels documents electrònics emmagatzemats pel temps que les normes d'aplicació estableixen;

- la conservació dels documents electrònics sota les mesures generals de seguretat física i lògica del document de seguretat corresponent elaborat pel Consell;

- l'accés i el tractament de la informació exclusivament per als fins que permet l'ordenament jurídic i pel personal autoritzat;

- la integritat dels documents, així com la de les còpies electròniques que puguin generar.

Així mateix, les dades personals que conté el Registre gaudeixen de la protecció i de la garantia que estableix la legislació vigent.

 

Article 16

Taxa d'inscripció i d'expedició de certificacions

De conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant si tenen caràcter públic com privat, estan obligats a satisfer la taxa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya destinada a cobrir les despeses que ocasionin les inscripcions i l'expedició de certificacions que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 17

Relacions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb altres administracions públiques, autoritats reguladores i el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual

1. La coordinació i cooperació entre el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i altres administracions públiques, autoritats reguladores i el Registre estatal de prestadors de serveis de comunicació audiovisual s'ha de realitzar en els termes i les condicions que estableix la normativa sobre el règim jurídic del sector públic.

2. Les comunicacions i informacions que s'intercanviïn amb altres administracions, i especialment amb el Registre estatal de prestadors de comunicació audiovisual, es realitzaran per mitjans telemàtics, garantint la interoperabilitat dels sistemes d'informació i amb les màximes garanties de seguretat, integritat i disponibilitat.

 

Article 18

Potestat sancionadora

Correspon al Consell de l'Audiovisual de Catalunya exercir la potestat sancionadora, d'acord amb el que estableixen el títol IX de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i el títol VI de la Llei de l'Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

 

Article 19

Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions aplicables als prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Instrucció general són les que estableixen, respectivament, el capítol I del títol IX de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i, si escau, el títol VI de la Llei de l'Estat 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

 

 

Disposició derogatòria

Aquesta Instrucció general deroga la Instrucció general per la qual es crea i es regula el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya, aprovada per mitjà de l'Acord 62/2008, de 7 de maig, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Instrucció general entra en vigor als tres mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Amunt