Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 24/02/2017

  • Número de control 17055106

  • Organisme emissor Ajuntament d'Arenys de Munt

    CVE CVE-DOGC-A-17055106-2017

Dades del DOGC
  • Número 7323

  • Data 07/03/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE sobre aprovació dels plecs de la licitació d'obres de la urbanització de la rambla Sant Martí i la rambla Riera i Penya i convocatòria.


Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 16-2-2017, s'ha aprovat els Plecs de clàusules econòmic-administratives particulars que regirà la licitació, per procediment obert no harmonitzat i de tramitació ordinària per a la contractació de les obres d'urbanització de les voreres i calçada de la Rambla Sant Martí i de la Rambla Riera i Penya, fins C/ de la Rasa, els quals s'exposen al públic durant el termini de quinze dies naturals per a què puguin presentar-se reclamacions/al·legacions.

Així mateix, s'ha aprovat la convocatòria del procediment públic obert per a la licitació de les obres, atorgant un termini de vint-i-sis dies naturals, comptats des de la seva publicació al DOGC, per tal que es puguin presentar les pliques per a prendre part a la licitació.

L'edicte de la convocatòria s'ha publicat al BOP de Barcelona de data 7-3-2017.

 

Arenys de Munt, 24 de febrer de 2017

 

Gemma García Ramos

Secretària accidental

 

Amunt