Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 24/02/2017

  • Número de control 17055081

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17055081-2017

Dades del DOGC
  • Número 7322

  • Data 06/03/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre substitució del 5è vocal suplent del Tribunal per a la cobertura de 120 places d'agent de la Guàrdia Urbana.


El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, en data 23 de febrer de 2017 ha dictat la següent resolució:

SUBSTITUIR el 5è vocal suplent del Tribunal per a la cobertura de 120 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, la Sra. Mercedes Carballo De Luís, pel Sr. David Martínez Vicién que actuava com a 7è vocal suplent.

I substituir el 7è vocal titular, el Sr. Alfred Medina Gené, pel Sr. Josep Maria Sans Rodríguez i designar la Sra. Elena Pérez Fernández com a vocal suplent del mateix.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i Territori, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 de febrer de 2017

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

Amunt