Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/02/2017

  • Número del document ARP/0392/2017

  • Número de control 17061066

  • Organisme emissor Centre de la Propietat Forestal

    CVE CVE-DOGC-A-17061066-2017

Dades del DOGC
  • Número 7322

  • Data 06/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/392/2017, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis.


Atesa l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la gestió forestal sostenible;

Vista l'Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC núm. 7144, de 17.6.2016), les quals determinen el marc d'aplicació d'aquests ajuts;

D'acord amb els articles 92 i 93.c del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 9 de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal;

Atès el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Atès l'Acord adoptat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, reunit el dia 30 de gener de 2017, sobre els ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017,

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, pel qual es convoquen els ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a l'annex 8, per a les reforestacions i producció de tòfona.

 

2. Convocar els ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a l'annex 8, per a les reforestacions i producció de tòfona. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC núm. 6918, de 22.7.2015).

 

3. La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 200.000,00 euros, que es financen amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 226570D/770000100/000 i 226570D/780000100/000 del pressupost del Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2017.

La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Centre de la Propietat Forestal de l'any 2017 en el moment de la resolució de concessió. La dotació màxima indicada pot ser modificada d'acord amb la normativa vigent.

Els imports seran distribuïts de la manera següent:

Reforestacions: 100.000,00 euros.

Producció de tòfona: 100.000,00 euros.

Els imports atribuïts a cadascun dels capítols anteriors es podran redistribuir segons les sol·licituds admeses.

 

4. Aquestes subvencions se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis. D'acord amb aquest Reglament, el total d'ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot excedir els 200.000,00 euros en un període de tres anys, amb independència de la forma de l'ajut o del seu objectiu.

 

5. Les actuacions subvencionables són les següents:

Reforestacions

1) Plantacions de coníferes i planifolis.

2) Reposició de fallades.

3) Manteniment de plantacions.

4) Instal·lació d'elements individuals de protecció contra la fauna.

Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum)

1) Plantació d'espècies del gènere Quercus micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).

2) Instal·lació d'elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d'espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).

 

6. Criteris tècnics i econòmics

6.1 Reforestacions

a) Les espècies plantades podran ser coníferes o planifolis. No s'inclouran en aquest concepte plantacions experimentals.

b) El material vegetal de reproducció a utilitzar ha de complir la normativa vigent sobre la seva comercialització, d'acord amb el Reial decret 289/2003, de 7 de març.

c) El marc de plantació serà el més adient per garantir la qualitat i l'equilibri de la massa segons el tipus d'espècie i el tractament fixat.

d) La primera reposició de fallades serà objecte de subvenció sempre que afecti un percentatge d'arbres superior al 25% i quan l'afectació sigui per causes alienes al procés de plantació.

e) S'inclou en aquest concepte una segona reposició quan l'afectació no sigui per causes pròpies del procés de plantació, d'acord amb el punt anterior. La reposició de fallades ha d'estar vinculada a una plantació de la qual es pugui fer el seguiment des del moment de la plantació.

f) El concepte de manteniment de les plantacions es refereix a les estassades al voltant de les plantacions durant els primers cinc anys.

g) El concepte Instal·lació d'elements individuals de protecció inclou la instal·lació de protectors contra la fauna en el moment de la plantació, amb estaca al costat del vent dominant i colgament amb terra de manera consistent i ferma de tal manera que evitem l'efecte de xemeneia.

6.2 Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum):

a) Plantació d'espècies micorizades per al conreu de la tòfona. Plantació d'espècies del gènere Quercus inoculades amb tòfona negra Tuber melanosporum. Caldrà el certificat de garantia d'inoculació de la planta. En el procés de plantació, i així es preveu en l'import màxim de l'ajut, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la supervivència de la plantació.

b) Tanca perimetral de protecció contra la fauna. Inclou la instal·lació de malla cinegètica metàl·lica galvanitzada de 148x18x15 (alçada x nombre de fils horitzontals x distància entre fils verticals) i la col·locació de pals tornejats de fusta tractada d'un mínim de 150 cm d'alçada cada 4 metres i formigonat de les cantonades i els pals de la porta; es considera la instal·lació d'una porta de 4 metres formada per dues fulles de 2 metres x 1,5 metres d'alçada.

6.3 Els imports màxims subvencionables per a cadascuna de les actuacions i els percentatges d'atorgament són els que indica l'annex d'aquesta Resolució.

 

7. Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

a) Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

b) Finalització de les actuacions: fins al dia 15 de novembre de 2018, inclòs.

c) Justificació: fins al dia 30 de novembre de 2018, inclòs.

 

8. Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant un model normalitzat que es pot obtenir al Centre de la Propietat Forestal (finca Torreferrussa, carretera de Santa Perpètua a Sabadell, km 4,5, Santa Perpètua de Mogoda) o bé a través d'Internet, a la pàgina: www.gencat.cat/cpf, acompanyades de la documentació prevista a l'annex 1 i 8 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC núm. 6918, de 22.7.2015), modificada per l'Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC núm. 7144, de 17.6.2016).

Les sol·licituds s'han de presentar preferentment al Centre de la Propietat Forestal. També es poden presentar pels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica la plena acceptació de les bases reguladores i l'autorització al Centre de la Propietat Forestal per comprovar el compliment dels requisits de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

 

9. L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 20.000,00 euros. Per garantir l'eficiència en la revisió dels expedients i segons els percentatges d'atorgament establerts en l'annex 1 d'aquesta Resolució, no es podran sol·licitar més de 25.000,00 euros per persona beneficiària.

En els casos de sol·licitud per part d'una persona física que participi en una societat que concorri a la convocatòria, s'entendrà, per al càlcul dels límits anteriors, que la persona física participa en aquesta sol·licitud en el mateix percentatge en què figura en els estatuts de la societat com a titular.

 

10. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és l'Àrea d'Ajuts del Centre de la Propietat Forestal.

L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o directora gerent del Centre de la Propietat Forestal, per delegació del Consell Rector.

A aquests efectes, es nomena una comissió de valoració, que serà l'encarregada de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la cap de l'Àrea de Serveis, el/la cap de l'Àrea de Planificació Forestal i el/la cap de l'Àrea de Gestió Forestal.

 

11. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de 6 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

Contra la resolució del director gerent del Centre de la Propietat Forestal, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

 

12. D'acord amb el que estableix l'apartat 7 de l'annex 8 de l'Ordre ARP/222/2015, s'aplicarà la puntuació que es detalla a continuació:

12.1 Criteris comuns

a) 20 punts si la/les finca/ques on es realitzen les actuacions estan incloses en un 80% o més en un instrument d'ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent. Per poder obtenir aquesta puntuació, les actuacions programables han d'estar prèviament planificades en els IOF. A aquests efectes, no s'admetran modificacions de l'IOF a partir del darrer dia de presentació de sol·licituds.

b) Un màxim de 10 punts segons el grau d'execució global respecte de l'import atorgat en la darrera de les 4 últimes convocatòries d'ajut a la gestió forestal sostenible en què hagi participat el beneficiari. Puntuarà de manera lineal segons el percentatge d'execució (a partir del 95% d'execució equivaldrà a 10 punts; per sota del 95%, puntuarà segons les desenes i unitats del percentatge sense decimals; per exemple: el 94,5% equivaldrà a 9,4 punts, i així successivament). I obtindrà el màxim de punts si no ha concorregut en cap de les darreres 4 convocatòries a la gestió forestal sostenible o no ha tingut atorgament d'ajut per manca de disponibilitat pressupostària.

Les actuacions que no s'hagin pogut executar per causes de força major no imputables al beneficiari no es tindran en compte en el càlcul del grau d'execució.

Els ajuts a la redacció o revisió d'instruments d'ordenació no es tindran en compte per al càlcul del grau d'execució.

c) 5 punts per a actuacions subvencionables que estiguin incloses en finques adscrites a algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment en el moment de presentar la sol·licitud; juntament amb la sol·licitud de l'ajut, caldrà presentar la resolució d'adscripció aprovada i vigent.

12.2 Criteri específic per a la producció de tòfona negra Tuber melanosporum, els anteriors i el següent:

2 punts quan l'actuació es faci en zones amb limitacions específiques segons l'annex XI del PDR 2014 – 2020 (la versió completa del PDR es pot consultar en la pàgina web del DARP http://agricultura.gencat.cat).

12.3 Per al cas de sol·licituds que tinguin la mateixa valoració en l'aplicació dels criteris anteriors, s'aplicaran com a criteris de desempat primer el grau d'execució de les actuacions atorgades en l'última convocatòria, si n'hi ha. Si l'empat persisteix, s'ordenaran segons el volum de la inversió, de major a menor.

 

13. La justificació de les actuacions s'ha de realitzar d'acord amb el que estableix l'apartat 10 de l'annex 1, l'annex 8 de l'Ordre ARP/222/2015 i la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE núm. 261, pàg. 76259, de 30.10.2012); els comprovants de pagament han de ser documents bancaris; en el cas de pagaments en metàl·lic, aquests pagaments no podran ser superiors a 2.500,00 euros per proveïdor, i es justificaran mitjançant rebuts de pagament, datats i signats amb el NIF del cobrador i amb l'expressió Rebut en metàl·lic.

 

14. Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/cpf, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquest acord, que no posa fi la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Santa Perpètua de Mogoda, 22 de febrer de 2017

 

Juan Luis Abián Perruca

Director gerent del Centre de la Propietat Forestal

 

 

Annex

 

Reforestacions

a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

1) Plantacions de coníferes i planifolis: 1.200,00 – 1.850,00 euros/ha.

2) Reposició de fallades: 600,00 euros/ha.

3) Manteniment de plantacions: 200,00 euros/ha.

4) Instal·lació de protectors contra la fauna: 500,00 euros/ha.

b) Els percentatges d'atorgament sobre l'import màxim subvencionable són els següents:

Màxim del 80% en tots els casos.

Als efectes d'aplicar els percentatges sobre els imports màxims subvencionables pel fet de disposar d'un IOF, aquest IOF ha d'estar aprovat abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

 

Producció de tòfona negra

a) Import màxim subvencionable i percentatges d'atorgament:

1) Plantació d'espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra: 2.500,00 euros/ha.

2) Tanca perimetral de protecció per a la tòfona negra: 1.500,00 euros/ha.

b) Els percentatges d'atorgament sobre l'import màxim subvencionable són els següents:

Màxim del 80% en tots els casos.

 

Amunt