Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/03/2017

  • Número del document EMC/0394/2017

  • Número de control 17061064

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-17061064-2017

Dades del DOGC
  • Número 7322

  • Data 06/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/394/2017, d'1 de març, per la qual es fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2017.


La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que l'accés al sistema universitari públic de Catalunya ha de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Si bé correspon a les universitats l'admissió dels estudiants, el departament competent en matèria d'universitats ha d'adoptar les mesures pertinents perquè les universitats puguin actuar coordinadament en matèria d'accés a la universitat, a fi de garantir que els estudiants concorrin als processos d'admissió amb igualtat d'oportunitats. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha d'oferir processos d'accés per a les universitats que s'hi acullin, els quals han de ser respectuosos amb l'autonomia universitària.

En aquest sentit, la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya té, entre les seves funcions, establir el calendari de les inscripcions per a les proves d'accés a les universitats de Catalunya.

Per tot això, i en virtut de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Article únic

Fer públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya, acordat per la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió de 16 de novembre de 2016:

 

 

Prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (PAU).

 

Convocatòria de juny

1. Dates de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: 13, 14 i 15 de juny de 2017.

2. Inscripció per a la realització de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat dels estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat el curs 2016-2017:

Prematrícula: de l'1 al 15 de març de 2017, ambdós inclosos.

Matrícula ordinària: del 17 de maig a l'1 de juny de 2017.

3. Inscripció per a la realització de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat dels estudiants amb el títol de batxillerat o equivalent ja finalitzat (matrícula lliure): del 2 al 15 de maig de 2017, ambdós inclosos.

4. Inscripció per a la realització de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius de grau superior: del 17 de maig a l'1 de juny de 2017, ambdós inclosos.

 

Convocatòria de setembre

1. Dates de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: 5, 6 i 7 de setembre de 2017.

2. Inscripció per a la realització de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: del 18 al 24 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

 

 

Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

 

Dates de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys:

Fase general: 22 d'abril de 2017.

Fase específica: 29 d'abril de 2017.

 

 

Proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys

 

Dates de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys

Fase general: 22 d'abril de 2017.

 

Barcelona, 1 de març de 2017

 

M. Mercè Jou i Torras

Secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya

 

Amunt