Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/02/2017

  • Número del document EMC/0307/2017

  • Número de control 17053029

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17053029-2017

Dades del DOGC
  • Número 7316

  • Data 24/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/307/2017, de 17 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de doctorats industrials (DI).La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Als ajuts objecte d'aquestes bases els serà aplicable, si escau, el Reglament general d'exempció per categories (en endavant, RGEC), és a dir, el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) i el Marc sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupament i innovació (Marc R+D+I) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27.6.2014), pel qual el finançament públic que reben els organismes de recerca per al desenvolupament d'activitats no econòmiques no es considera un ajut d'Estat.

És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i també en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).


Per tot això,


Resolc:


Article únic

Aprovar les bases reguladores de doctorats industrials (DI), les condicions de les quals figuren a l'annex d'aquesta resolució.Disposició final

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte d'un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU i el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Barcelona, 17 de febrer de 2017


P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts UniversitarisFrancesc Subirada i Curcó

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de RecercaAnnexI. Preàmbul

Catalunya actualment té un sistema universitari de primera línia que, al llarg de la darrera dècada, ha estat capaç de generar innovacions i descobriments d'impacte mundial i de formar persones que estan a l'avantguarda del coneixement i que disposen d'equipaments i d'instal·lacions capdavanteres.

La transferència d'aquesta tecnologia i d'aquests coneixements és el repte de la propera dècada per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

En concret, cal aconseguir convertir el sistema universitari en un motor de desenvolupament econòmic i social que ajudi a donar resposta als reptes del nostre país en tots els àmbits, i que el nostre sistema productiu, el que existeix i el que pot existir, trobi en les universitats el soci científic, tecnològic i formatiu amb el qual pugui consolidar projectes.

Un dels mecanismes que des de fa anys s'ha mostrat com a adequat en altres entorns com ara França o Dinamarca, i que la Comissió Europea ha incorporat entre els seus instruments per facilitar el procés de transferència de coneixement entre universitats i empreses en els darrers programes marc, són els anomenats doctorats industrials. Són, per explicar-ho de manera breu, projectes de recerca desenvolupats entre universitats i empreses i que integren la formació d'estudiants de doctorat.

En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades i els organismes de recerca, ha posat en marxa el Pla de Doctorats Industrials (en endavant, Pla DI), que té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar l'estudiantat de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d'R+D+I en entorns empresarials.

Els elements essencials del Pla DI són els projectes de doctorat industrial (en endavant, projectes DI), és a dir, projectes estratègics de recerca d'empreses, en què els doctorands o les doctorandes desenvoluparan la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i que seran objecte de tesis doctorals.II. Disposicions comunes


—1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, en el qual el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. En concret, es preveuen les modalitats següents:

a) Projectes de DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut.

b) Projectes de DI específics, previstos per a casos especials, definits en l'apartat IV. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

1.2 Totes les persones involucrades en un projecte de DI rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla DI. En concret, el reconeixement serà lliurat al doctorand o la doctoranda industrial, a la persona responsable designada per l'entorn empresarial i al director o directora de tesi de l'entorn acadèmic.

1.3 Atesa la naturalesa dels projectes objecte d'aquestes bases, que pressuposen unes fases prèvies de redacció i de concreció de les propostes entre les entitats proposants més una fase de selecció dels doctorands i les doctorandes, tots els projectes han de ser publicats prèviament a la pàgina web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>) en els terminis i les condicions que s'hi expliciten.

1.4 Tots els projectes han de tenir com a mínim representació de l'entorn acadèmic i de l'entorn empresarial.

 

—2 Característiques dels projectes de DI

2.1 Aquestes bases s'adrecen a finançar projectes que, d'acord amb el RGEC i el Marc R+D+I de la Comissió Europea, són projectes de recerca industrial, definits com a recerca planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents; comprèn la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents, així com línies pilot, quan sigui necessari per a la recerca industrial i, en particular, per a la validació de tecnologia genèrica.

2.2 Segons el que estableix la base 1, els projectes de DI suposen una col·laboració efectiva entre una empresa (entorn empresarial) i un o diversos organismes de recerca (entorn acadèmic), atenent a la definició feta al RGEC i al Marc R+D+I de la Comissió Europea. En concret:

- Col·laboració efectiva: col·laboració entre almenys dues parts independents per a l'intercanvi de coneixements o tecnologia, o per assolir un objectiu comú sobre la base de la divisió del treball en la qual les parts implicades defineixen conjuntament l'àmbit del projecte en col·laboració, contribueixen a la seva aplicació i comparteixen els seus riscos i resultats; una o algunes de les parts poden suportar la totalitat dels costos del projecte i alliberar així les altres parts dels riscos financers; la recerca sota contracte i la prestació de serveis de recerca no es consideren formes de col·laboració.

2.3 El projecte de recerca industrial dut a terme en col·laboració efectiva entre l'entorn acadèmic i l'empresarial pot generar drets de propietat industrial. Tot dret de propietat industrial resultant del projecte, així com els drets d'accés corresponents, s'han d'atribuir als diferents socis de la col·laboració de manera adequada i en funció de les seves tasques, contribucions i interessos respectius.

 

—3 Entitats beneficiàries

3.1 Entorn empresarial

Poden exercir d'entorn empresarial les empreses (vegeu-ne la definició a la base 3.5.3), sempre que no siguin organismes de recerca ni empreses que en depenguin. Tampoc no poden ser-ne beneficiaris els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya. Se n'exclouen, així mateix, els centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia.

3.2 Entorn acadèmic

Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret, les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

En els casos en què els centres de recerca i les fundacions hospitalàries siguin sol·licitants, el conveni de col·laboració ha d'estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s'hagi de matricular de tutoria de tesi el candidat o la candidata.

3.3 Les entitats de l'entorn empresarial i de l'acadèmic han d'haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d'un projecte de DI, d'acord amb el procediment de participació del Pla DI, recollit a la pàgina web <http://doctoratsindustrials.gencat.cat>. En aquests projectes hi poden participar altres entitats d'acord amb el que es prevegi en el conveni corresponent.

3.4 Les entitats beneficiàries, si escau, han de complir les obligacions següents:

a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.

b) Haver justificat degudament les beques o ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

f) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en la qual es faci constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) Complir la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en els seus centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

j) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

k) Estar inscrites al registre corresponent.

l) En el cas de les fundacions i les associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

m) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.

n) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

o) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, les entitats beneficiàries de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

p) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que faci per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent en matèria de subvencions.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

3.5 Tractament de les entitats beneficiàries d'acord amb la normativa europea d'ajuts d'Estat.

3.5.1 Com a norma general, els participants de l'entorn acadèmic tindran la consideració d'organismes de recerca si compleixen la definició inclosa al Marc R+D+I de la Comissió Europea. D'acord amb el Marc R+D+I de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27.6.2014), el finançament públic que reben els organismes de recerca per desenvolupar activitats no econòmiques (projectes de recerca industrial independent en col·laboració efectiva) no es considera un ajut d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE.

3.5.2 Així doncs, a l'efecte d'aquestes bases i de conformitat amb el que preveu el Marc R+D+I, les activitats que duen a terme els organismes de recerca en el marc dels projectes de DI tenen naturalesa no econòmica i, per tant, el seu finançament no tindrà la consideració d'ajut d'Estat.

3.5.3 Les empreses i les entitats que no siguin organismes de recerca d'acord amb la definició inclosa al Marc R+D+I i que percebin un ajut econòmic d'acord amb aquestes bases, rebran un ajut d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE. A l'efecte de la normativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea, es consideraran empreses totes aquelles entitats que duguin a terme una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat mercat, amb independència del seu estatus jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada). El fet que una entitat no persegueixi un objectiu lucratiu no l'exclou de ser considerada empresa a l'efecte d'aquesta definició.

3.5.4 L'atorgament d'ajuts d'Estat a empreses, amb excepció del que detallen les bases 3.5.1 i 3.5.2, es regeix per l'article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014) (RGEC).

 

—4 Sol·licitants

4.1 Tota sol·licitud que es presenti en el marc d'aquestes bases reguladores, amb independència de la modalitat, ha d'haver estat presentada com a proposta de DI durant la fase de campanya del Pla DI. Els requeriments i el calendari de la fase de campanya seran publicats al lloc web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>). També ha d'haver finalitzat la selecció de candidats que s'hagin presentat per optar a fer la tesi en aquest projecte.

4.2 Totes les persones candidates han d'haver presentat la seva candidatura durant la fase de presentació de candidatures, atenent als requeriments i al calendari que es publiquin en el lloc web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>), amb l'excepció dels casos de renúncies i substitucions, tal com queda recollit a la base 18.1.

 

—5 Requisits

- Haver signat un conveni de col·laboració amb una durada mínima de tres anys i que sigui vigent durant tot el projecte. En el conveni hi han de participar els dos entorns (acadèmic i empresarial) i en tots els casos la universitat de matriculació de tutoria de tesi del doctorand o doctoranda, si bé pot haver-hi altres parts signatàries.

- El director o directora de la tesi ha de formar part d'un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

- Haver seleccionat el doctorand o doctoranda per portar a terme el projecte de tesi d'acord amb el que es preveu al web del Pla DI (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>).

- El doctorand o doctoranda ha d'haver estat admès o admesa en un programa de doctorat per al curs que determini la convocatòria corresponent.

- El doctorand o doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en una escala de l'1 al 10. Per calcular-la es tindran en compte les notes obtingudes en els estudis superiors que permetin l'accés al doctorat.

- El doctorand o doctoranda ha de disposar d'un director o directora de tesi vinculat a una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i d'una persona responsable del projecte designada per l'empresa.

- La dedicació del doctorand o doctoranda al projecte de recerca s'ha de distribuir entre l'empresa i la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària vinculats al projecte.

- El doctorand o doctoranda ha de fer 60 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial. La Generalitat de Catalunya assumirà l'organització de 30 d'aquestes hores de formació, mentre que les 30 hores restants el doctorand o doctoranda les pot cursar aprofitant els recursos de formació interna de les empreses o en el marc de l'oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries. També es podrà acreditar formació transversal realitzada en els cinc anys previs a la sol·licitud de l'ajut.

- Pel que fa al finançament del grup de recerca, s'estableix una incompatibilitat consistent en el fet que un mateix director o directora de tesi no pot acumular un finançament anual superior a 14.400,00 (catorze mil quatre-cents) euros en el marc del Pla DI.

 

—6 Contractes, període i durada

6.1 Els ajuts seran per a un període màxim de tres anys, d'acord amb el que preveu el Pla DI, comptadors a partir de la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts o de la data del contracte, si aquesta és posterior.

6.2 Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals. Si escau, serà aplicable la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

6.3 Els contractes s'han de formalitzar com a molt tard en el termini de 60 dies naturals des de la publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya de la resolució de concessió que correspongui. No obstant això, quan les persones candidates siguin extracomunitàries, poden formalitzar el contracte fins a sis mesos després de la publicació de la resolució de concessió al tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya.

6.4 La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir com a molt tard en el termini de 30 dies després de la finalització del termini d'acceptació de l'ajut.

6.5 La lectura de la tesi comporta la finalització de l'ajut. La base 23 defineix les despeses que s'acceptaran com a elegibles en aquests casos.

 

—7 Despeses subvencionables

7.1 Les despeses subvencionables varien segons la modalitat d'ajut sol·licitada, però poden ser les següents:

- Cost de la matrícula del doctorand o doctoranda. Aquest import pot cobrir totes les despeses reflectides en la matrícula universitària, en concret: direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; gestió de l'expedient acadèmic; lectura i defensa de la tesi doctoral; expedició del títol acadèmic oficial de doctor amb suplement europeu al títol, taxes i altres possibles despeses regulades al decret de preus públics.

- Finançament per al grup de recerca. L'import atorgat es podrà destinar a despeses relacionades amb la línia de recerca en què s'emmarca el projecte, en concret:

a) Contractació de personal predoctoral o postdoctoral o de suport a la recerca, mitjançant la normativa de contractació de personal pròpia de cada organisme de recerca.

b) Cofinançament de contractes predoctorals, postdoctorals o de suport a la recerca.

c) Adquisició d'equipament inventariable o bibliogràfic.

d) Adquisició de material fungible.

e) Altres despeses no incloses en cap dels apartats anteriors, sempre que estiguin relacionades directament amb l'objecte de les bases reguladores.

f) En general, no són subvencionables les retribucions de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a les institucions sol·licitants, ni qualsevol despesa no necessària ni justificada per a l'assoliment dels objectius de recerca del grup.

- Costos indirectes (overheads). Aquest import es destina a cobrir les despeses indirectes ocasionades pel desenvolupament del projecte.

- Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa. Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi hauria el cost total del contracte de la mateixa persona responsable en proporció a la seva dedicació al projecte, les despeses d'execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en general, totes les despeses de l'empresa directament relacionades amb el projecte de DI. També pot formar part dels costos elegibles el cost total del contracte del doctorand o doctoranda.

- Mobilitat del doctorand o doctoranda. Com a costos elegibles s'inclouen les despeses de desplaçament i allotjament i, en general, totes aquelles que derivin de l'assistència a seminaris i congressos o d'estades en altres seus de l'empresa, universitats o centres de recerca fora de Catalunya, sempre que estiguin directament relacionades amb el projecte de recerca. Quan el centre de treball del doctorand o doctoranda sigui fora de Catalunya, s'acceptaran també com a costos elegibles les despeses efectuades a Catalunya.

7.2 S'estableix una incompatibilitat pel que fa al finançament del grup de recerca consistent en el fet que un mateix director o directora de tesi no pot acumular un finançament anual superior a 14.400,00 (catorze mil quatre-cents) euros. En tot cas, això no afectarà el finançament que rebi l'empresa.

7.3 Atès que algunes despeses elegibles es poden produir només en una ocasió o al final del període de tres anys, l'ajut anual corresponent a totes aquestes despeses que no s'hagi executat resta disponible per a l'any següent. Per tant, l'import de l'ajut es pot distribuir al llarg dels seus tres anys de vigència.

7.4 Per tal que la despesa sigui subvencionable, la data d'emissió de la factura o del document probatori corresponent ha d'estar compresa dins el període dels tres anys previstos per les bases reguladores. Tanmateix, el pagament es podrà realitzar fins a la finalització del període de justificació. En el cas de les despeses relacionades amb la matrícula, s'acceptaran les corresponents al curs acadèmic vigent en el moment de sol·licitar l'ajut i també les que s'hagin generat i pagat durant el període de justificació.

7.5 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que es deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

 —8 Sol·licituds i documentació

8.1 Les sol·licituds s'han d'emplenar electrònicament per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits>).

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud electrònicament i adjuntada per via electrònica la documentació exigida, l'AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya, S@rCat, emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

8.2 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, l'AGAUR reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

8.3 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.4 La sol·licitud consta de dues parts:

a) Formulari normalitzat

b) Documentació annexa

En primer lloc, s'ha de descarregar el formulari normalitzat del web a un disc local. El formulari es pot emplenar i desar tantes vegades com calgui. Un cop emplenat el formulari i adjuntada la documentació annexa requerida, s'ha d'enviar per mitjà de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/index.html>).

a) El formulari normalitzat ha d'incloure les dades bàsiques següents:

- Dades del projecte.

- Dades de l'entorn empresarial.

- Dades de l'entorn acadèmic sol·licitant, així com del centre de matriculació del doctorand o doctoranda.

- Dades del grup de recerca del director o directora de tesi.

- Dades del programa de doctorat.

- Dades del doctorand o doctoranda.

b) La documentació annexa que s'ha d'adjuntar electrònicament al mateix formulari està formada pels quatre documents següents:

- Còpia escanejada del certificat acadèmic del doctorand o doctoranda on constin les notes obtingudes en els estudis superiors que donen accés al doctorat. La nota mitjana resultant ha de ser igual o superior a 6,5, i en el càlcul es prendran en consideració les notes dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria tècnica o superior, arquitectura tècnica o superior, diplomatura o màster, amb ponderació dels crèdits cursats. Com a màxim 1 MB de pes.

- Còpia escanejada del document d'admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda. Com a màxim 1 MB de pes.

- Còpia escanejada de l'acta de selecció on consti la llista de persones candidates entrevistades, així com el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. L'acta també ha de reflectir si les persones candidates compleixen el requisit de la nota mínima. Com a màxim 1 MB de pes.

- Còpia escanejada del conveni de col·laboració, que necessàriament ha de regular explícitament i com a mínim els punts següents (com a màxim 3 MB de pes):

a) Les condicions específiques del contracte laboral: condicions retributives, durada del contracte, etc. Si el projecte implica qualsevol altra obligació laboral per al doctorand o doctoranda, ha d'estar recollida en l'acord de col·laboració.

b) Les condicions referides a la distribució del temps de treball del doctorand o doctoranda entre les instal·lacions de l'empresa i les de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, si escau.

c) Les condicions relatives als drets de propietat intel·lectual i industrial, els quals s'atribuiran de manera adequada i en funció de les tasques, les contribucions i els interessos respectius de les parts implicades en el projecte.

d) El nom de les persones responsables per part de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, així com per part de l'empresa.

e) Les condicions relatives al finançament de la formació i al finançament específic del projecte (com ara material fungible, equipament, etc.).

f) Els mecanismes per al seguiment dels progressos del projecte i de les tasques desenvolupades per l'investigador o la investigadora en formació.

g) Les condicions relatives als drets que té el doctorand o doctoranda de fer públics els resultats de la seva recerca al llarg del període de formació o en la tesi doctoral.

h) Les condicions referides a la mobilitat i a l'assistència a congressos, jornades i similars.

i) Si el desenvolupament del conveni està condicionat a l'obtenció del cofinançament o de l'ajut específic del Pla DI.

j) La durada del conveni.

k) En els casos en què hi hagi més d'una entitat per part de l'entorn acadèmic o de l'entorn empresarial, l'acord de distribució entre les parts del finançament previst a les bases de la convocatòria.

l) En els casos en què la realització del doctorat impliqui tasques docents per part del doctorand o doctoranda, cal que es defineixin les condicions en què es duran a terme per tal que hi consti el vistiplau tant de l'entorn acadèmic com de l'empresarial.

Addicionalment, el conveni ha de contenir dos annexos:

- Annex 1: Descripció breu del projecte de recerca que inclogui també els elements descriptius dels aspectes que s'han de valorar recollits al punt 12 d'aquestes bases.

- Annex 2: proposta de pla de treball.

En aquests dos annexos ha de constar el vistiplau de qualsevol de les persones següents de la universitat de matriculació del doctorand o doctoranda: rector o rectora o vicerector o vicerectora de recerca, director o directora o responsable de l'escola de doctorat, director o directora de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

8.5 L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l'ajut.

8.6 En cas que s'hagi d'esmenar la sol·licitud, es notificarà a la persona responsable de la sol·licitud, i es farà mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar, indicant-ne els motius i fent-hi constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.7 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut, a emetre per altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

 

—9 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i de resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases. Aquesta gestió, de vegades, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, atès que la seva intervenció en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot ser necessària perquè el procés es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) o a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—10 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el que prevegi la convocatòria corresponent.

Per presentar una sol·licitud cal que el projecte de recerca hagi estat publicat al web del Pla DI un mínim de set dies naturals.

D'acord amb el que preveu la base 15, es podran dictar resolucions parcials. Els terminis de presentació de sol·licituds per a cada una de les resolucions parcials es preveuran a la convocatòria corresponent.

 

—11 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupi la presidència, i a la CEAU o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—12 Selecció dels projectes

12.1 Un cop revisades les sol·licituds i la documentació aportada, la comissió de selecció valorarà els projectes presentats, per la qual cosa podrà sol·licitar la col·laboració d'experts externs. Es prendran en consideració els aspectes següents (valoració sobre 100):

a) L'impacte a mitjà termini que tindrà el projecte de DI en l'entorn empresarial (aplicabilitat de la recerca en els processos, els productes i els serveis; potenciació de la captació de nous clients, i obertura a nous mercats, entre d'altres.) (20/100).

b) La capacitat de l'empresa per assegurar que el doctorand o doctoranda disposarà d'un entorn de recerca que facilitarà el desenvolupament del projecte i la consecució de la tesi doctoral en el temps establert (15/100).

c) La puntuació obtinguda en la convocatòria SGR vigent pel grup al qual estigui adscrit el director o la directora de tesi. Es valorarà amb la màxima puntuació que el director o la directora de tesi sigui investigador o investigadora del programa ICREA o que hagi obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) (35/100).

d) El grau d'adequació i de concreció dels diferents apartats dels convenis de col·laboració presentats segons els requeriments que consten a la base 8.4 (20/100).

e) El fet que el projecte afavoreixi la participació del màxim nombre d'empreses i d'entorns acadèmics diferents (10/100).

La comissió de selecció fixarà la nota de tall mínima per accedir als ajuts.

12.2 La comissió de selecció la designarà i la nomenarà el president o presidenta de la CEAU, que serà el director o directora general d'Universitats, i estarà copresidida pel director o directora general d'Universitats o la persona en qui delegui aquesta tasca, i pel director o directora general de Recerca o la persona en qui delegui aquesta tasca. Estarà formada pel director o directora del Pla DI, un màxim de quatre vocals i un secretari o secretària, que serà el director executiu o directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot. L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la comissió de selecció.

12.3. La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin rebut cap ajut.

 

—13 Tramitació i resolució

13.1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, la qual cosa es notificarà a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases.

Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

13.2 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la comissió de selecció determinarà l'assignació dels fons d'acord amb els criteris de selecció que estableix la base 12 d'aquestes bases reguladores.

13.3 Vist l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori.

13.4 En la resolució de concessió hi figuraran, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que haurà de complir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut.

13.5 La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució als llocs web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat>) i del Pla DI de la Secretaria d'Universitats i Recerca (<http://doctoratsindustrials.gencat.cat>). La resolució de concessió indicarà els recursos que s'hi poden interposar.

 

—14 Procediment de concessió

La concessió dels ajuts es tramita de conformitat amb els criteris que determinen aquestes bases. Per a la selecció es té en compte exclusivament la documentació aportada a la sol·licitud i, per tant, es prescindeix del tràmit d'audiència, de conformitat amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—15 Termini de resolució

15.1 Es preveu dictar resolucions parcials definitives en les dates que es faran constar a la convocatòria corresponent.

15.2 El termini legal màxim de resolució és de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—16 Acceptació de l'ajut

16.1 L'acceptació de l'ajut s'ha de formalitzar mitjançant un model normalitzat signat per les persones representants legals de les entitats beneficiàries i pel doctorand o doctoranda, en el qual s'han de comprometre a complir totes les condicions generals que es deriven de la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR, i les particulars d'aquestes bases reguladores.

El formulari d'acceptació s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o a qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament dels ajuts al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.

El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i a la seva pàgina web (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici>).

16.2 A més del document d'acceptació, cal aportar la documentació següent:

a) Còpia escanejada de l'escriptura de constitució de l'entitat contractant, sempre que aquesta no sigui l'organisme d'investigació sol·licitant.

b) Còpia escanejada del document acreditatiu dels poders i document d'identificació de la persona representant legal de l'entitat contractant, sempre que aquesta no sigui l'organisme d'investigació sol·licitant.

c) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de l'entorn acadèmic en què declara: - Que compleix amb la definició d'organisme de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca.

- Que l'entitat és un organisme de recerca d'acord amb la definició del Marc R+D+I de la Comissió Europea.

d) Les entitats beneficiàries han de comunicar la informació relativa als seus òrgans de direcció o administració, mitjançant el model normalitzat i a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas que alguns d'aquests documents ja s'hagin presentat en convocatòries anteriors de l'ens atorgador, no cal presentar-los en aquest procés, sempre que l'entitat sol·licitant presenti una declaració en la qual s'especifiquin aquests documents i la data en què es van presentar, i hi faci constar que encara són vigents. En aplicació del que estableix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha constatat que l'Administració de la Generalitat ja disposa, en el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, d'aquesta informació; en conseqüència, aquestes institucions no han de presentar la documentació prevista pels apartats a), b) i d) d'aquesta base.

e) Còpia escanejada del contracte laboral.

f) Còpia escanejada del document d'identificació del doctorand o doctoranda.

g) Còpia escanejada de la matrícula universitària o del compromís de matrícula de tutoria de tesi del curs que prevegi la convocatòria corresponent del doctorand o doctoranda.

16.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació, i per tal de fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

16.4 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats beneficiàries i el doctorand o doctoranda que no hagin presentat el document d'acceptació i la resta de documentació dins del termini i en les condicions previstos en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent.

 

—17 Obligacions de les parts

17.1 Obligacions de l'entorn empresarial:

a) Designar una persona responsable del projecte per part de l'empresa que, alhora, faci funcions de tutoria del doctorand o doctoranda.

b) Proporcionar al doctorand o doctoranda el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o els equips que siguin necessaris per a l'acompliment normal de la seva activitat, com també garantir-li els drets i les prestacions que té el personal del centre de categoria igual o similar.

c) Vetllar pel règim d'incompatibilitats dels ajuts atorgats, d'acord amb la base 22 d'aquest apartat.

d) Conservar els justificants i les factures originals i altra documentació relacionada amb l'ajut durant un període mínim de 10 anys.

e) Facilitar al doctorand o doctoranda la realització de la formació transversal per complir el requisit de formació que estableix la base 5.

17.2 Obligacions de l'entorn acadèmic:

a) Designar un director o directora de tesi que compleixi els requisits exigits pel Pla DI.

b) Proporcionar al doctorand o la doctoranda el suport que calgui i facilitar-li els mitjans o els equips que siguin necessaris per a l'acompliment normal de la seva activitat.

c) Supervisar amb regularitat el desenvolupament del projecte de recerca i de tesi doctoral, d'acord amb el que es preveu en el conveni de col·laboració signat entre les parts.

d) Vetllar pel compliment de les obligacions recollides en el document de compromís doctoral o document anàleg.

e) Facilitar al doctorand o la doctoranda la realització de la formació addicional i la participació en la formació que organitzi la mateixa entitat per complir el que preveu la base 5.

f) Vetllar pel règim d'incompatibilitats dels ajuts atorgats, d'acord amb la base 22 d'aquest apartat.

g) Conservar els justificants i les factures originals i altra documentació relacionada amb l'ajut durant un període mínim de 10 anys.

17.3 Obligacions del doctorand o la doctoranda:

a) Incorporar-se en el període previst i dur a terme les activitats descrites en el seu pla de treball.

b) Fer la formació addicional de 30 hores comunes que organitzarà la Generalitat de Catalunya i acreditar 30 hores més de formació transversal. Per a aquestes últimes, pot aprofitar recursos de formació interna de les empreses o l'oferta de les universitats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries. També s'acceptarà la formació cursada en els cinc anys anteriors a la sol·licitud, sempre que n'acrediti degudament la realització. Per a totes les accions formatives cal sol·licitar l'autorització de l'AGAUR (segons el model normalitzat) i acreditar l'assistència. Les 60 hores de formació han d'estar relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial. També es valoraran les propostes de formació adaptada a les necessitats específiques del projecte o de l'empresa responsable del seu desenvolupament (per exemple, introduint temes de gestió de la qualitat, de prevenció de riscos, medi ambient, etc.). No serà computable la formació disciplinària destinada a aprofundir en els coneixements específics del Pla DI.

 

—18 Renúncies i substitucions

18.1 Renúncies i substitucions del doctorand o la doctoranda

En cas de renúncia a l'ajut per part del doctorand o la doctoranda, s'ha de comunicar a l'AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. Si la renúncia es produeix amb posterioritat als sis primers mesos de gaudi de l'ajut, comportarà la finalització de l'ajut, mentre que si la renúncia es produeix durant els sis primers mesos de gaudi de l'ajut, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot autoritzar-ne la substitució. Per fer-ho, les entitats beneficiàries han de sol·licitar, mitjançant un document signat per les persones representants legals respectives, la substitució del doctorand o la doctoranda i proposar una altra persona candidata alternativa, que ha de complir els requisits genèrics referits als doctorands establerts per la base 5 d'aquestes bases, així com els propis del projecte de recerca presentat en la fase de campanya. Les persones candidates proposades no caldrà que hagin participat en la fase de selecció prèvia prevista per la base 4.

La substitució no comporta cap interrupció de l'ajut ni cap modificació de la durada, la quantitat o les condicions inicials. La resolució de substitució especificarà les condicions de l'ajut.

Les substitucions es notificaran individualment a la persona i a les entitats interessades, d'acord amb els articles 40 a 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

18.2 Renúncies de les entitats beneficiàries

En cas que es produeixi alguna renúncia per part de les entitats beneficiàries dels ajuts, s'ha de comunicar mitjançant un escrit motivat adreçat al director executiu o directora executiva de l'AGAUR en el termini màxim de 15 dies naturals a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït. La renúncia ha d'incloure la signatura de la persona representant legal de l'entitat.

Les entitats beneficiàries que renunciïn als ajuts han de presentar la documentació justificativa fins a la data de renúncia i reintegrar, si escau, l'import no justificat. La renúncia a la condició de beneficiària d'una de les entitats associades a un expedient comporta automàticament la renúncia de l'altra entitat participant en el projecte i l'obligació de presentar la documentació justificativa fins a la data de la renúncia i reintegrar, si escau, l'import no justificat. No obstant això, s'estableix la possibilitat que l'entitat beneficiària d'un dels entorns (empresarial o acadèmic) desisteixi totalment o parcial de la percepció de l'ajut econòmic i segueixi participant en el projecte, sempre que així ho sol·liciti i pugui acreditar el compliment de les obligacions recollides per la base 17. Aquest desistiment no comportarà la renúncia ni la revocació de l'ajut a l'entitat beneficiària de l'altre entorn.

En cas que es produeixi una renúncia a la totalitat de l'ajut concedit durant els primers sis mesos a partir de l'acceptació de l'ajut, sigui expressa per part dels beneficiaris o tàcita per no haver acceptat l'ajut en el termini establert per la base 16, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot adjudicar l'ajut a les entitats sol·licitants de la llista de reserva. Les substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 a 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució de la substitució especificarà les condicions de l'ajut.


—19 Suspensions del contracte

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat suspenen, si així se sol·licita, el còmput de la durada de l'ajut per un màxim de quatre mesos. En aquests casos, les entitats beneficiàries poden sol·licitar la recuperació del període de suspensió sempre que ho facin amb dos mesos d'antelació respecte a la finalització del contracte. Per al còmput del període de suspensió, les entitats beneficiàries han d'enviar a l'AGAUR la certificació o l'acreditació de les altes i les baixes corresponents.

 

—20 Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin, i estiguin degudament justificades i motivades, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de les entitats beneficiàries, alguna variació en el pla de treball o en el projecte proposat, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de les bases reguladores i de la convocatòria.

 

—21 Pagament

21.1 L'AGAUR efectuarà el pagament de l'import dels ajuts corresponents a les entitats beneficiàries per transferència bancària als comptes indicats per aquesta finalitat en el document d'acceptació, sense necessitat de presentar garanties.

21.2 El primer pagament, corresponent a la primera anualitat de l'ajut, es tramitarà un cop presentada i revisada la documentació d'acceptació. El segon pagament, corresponent a la segona anualitat, es tramitarà un cop rebuda i revisada la justificació parcial de la primera anualitat. El tercer pagament correspondrà al 70% de la tercera anualitat i es farà un cop rebuda i revisada la justificació parcial de la segona anualitat. Finalment, es tramitarà el pagament del 30% restant de la tercera anualitat un cop rebuda, revisada i acceptada per l'AGAUR la justificació total de l'ajut.

 

—22 Incompatibilitats de l'ajut

22.1 Les entitats beneficiàries estan obligades a comunicar altres ajuts o subvencions concedits per al mateix objecte i el seu fonament jurídic, tant en presentar la sol·licitud com en qualsevol moment en què es produeixi aquesta situació, i han d'acceptar les reduccions aplicables per al compliment de les bases, si escau.

22.2 S'apliquen als contractes aquelles incompatibilitats que consideri el contracte laboral que subscriguin les empreses contractants, d'acord amb la legislació vigent.

 

—23 Termini i forma de justificació

23.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de presentar la justificació, mitjançant un compte justificatiu, en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del seu gaudi mitjançant els models normalitzats. La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.. La manca de justificació en els termes establerts pot comportar la revocació de l'ajut.

23.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:

- Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de l'ajut en què s'indiquin les activitats dutes a terme, amb l'aportació d'una fitxa resum amb les dades bàsiques del projecte de recerca dut a terme que inclogui la data de lectura de la tesi o, si escau, la data prevista, la data de dipòsit, etc., així com un resum breu de les aportacions aconseguides.

- Una certificació, per part de cadascuna de les entitats beneficiàries, de la despesa efectuada seguint el model normalitzat, que ha de ser expedida i signada per les persones gerents o responsables econòmiques de les entitats, i s'hi ha d'indicar que la subvenció s'ha registrat a les seves respectives comptabilitats de manera separada, que els fons percebuts s'han destinat a la realització de l'activitat per a la qual van ser concedits, amb la relació detallada de les despeses directament relacionades amb els conceptes subvencionables (identificant-ne el creditor i el número de factura, l'import, la data d'emissió i la data de pagament), i que la documentació original acreditativa de la despesa feta es troba a les dependències de les entitats a disposició de l'AGAUR i de la Sindicatura de Comptes. Quan l'activitat hagi estat finançada, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'especificar en el certificat l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests altres fons per a l'activitat subvencionada.

- Una còpia dels TC2 mensuals corresponents al període de gaudi de l'ajut en què figuri el doctorand o la doctoranda, la còpia de les nòmines del doctorand o la doctoranda corresponents al període assenyalat i els comprovants del seu ingrés, així com una còpia del rebut de liquidació del TC1 i el comprovant del seu ingrés.

- Si es justifiquen sous que no siguin el del doctorand o la doctoranda, caldrà presentar el contracte corresponent, els TC2 mensuals, les nòmines i els comprovants del seu ingrés, així com els TC1 mensuals i els comprovants del seu ingrés.

- Les entitats han d'aportar també els justificants de les despeses a càrrec de l'ajut (factures i rebuts).

23.3 A més, anualment també s'ha de fer arribar, en el termini màxim d'un mes des de l'acabament de cada una de les dues primeres anualitats de gaudi de l'ajut, tres informes de seguiment segons el model normalitzat: un del director o directora de tesi, un de la persona responsable del projecte a l'empresa i un del doctorand o doctoranda. Aquests informes de seguiment han de certificar que l'activitat del doctorand o doctoranda està seguint el curs previst amb relació al projecte de DI, segons els objectius marcats en el conveni i les bases reguladores. També, en el cas de l'informe del director o directora de tesi i de la persona responsable per part de l'empresa, cal incloure-hi una relació de les despeses relacionades amb el projecte de recerca i que constaran en la justificació final.

23.4 En els casos de finalització anticipada de l'ajut, sigui per renúncia d'alguna de les entitats beneficiàries o per la lectura de tesi del doctorand o la doctoranda contractats, s'acceptaran com a despeses elegibles:

a) En concepte de matrícula i de mobilitat del doctorand o doctoranda, totes les despeses degudament justificades en proporció a l'anualitat en què es trobi l'ajut en el moment de la finalització de l'ajut: com a màxim una tercera part de l'ajut total concedit per aquests conceptes si la finalització del gaudi es produeix durant la primera anualitat, dues terceres parts com a màxim si la finalització del gaudi es produeix durant la segona anualitat i la totalitat de l'ajut si finalitza durant la tercera anualitat.

b) En concepte de finançament per al grup de recerca, les despeses degudament justificades i en proporció amb el temps de gaudi de l'ajut.

c) En concepte de costos indirectes (overheads), el 18% de les despeses degudament justificades en concepte de finançament del grup de recerca.

d) En concepte de tutoria de tesi per part de la persona responsable de l'empresa, el 65% de les despeses degudament justificades i en proporció al temps de gaudi de l'ajut.

23.5 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior a l'import de la subvenció, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

Perquè es considerin acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, cal que la despesa mínima efectuada i justificada de l'activitat subvencionada sigui de com a mínim el 60% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

23.6 El model normalitzat de justificació es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també a la seva pàgina web (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici>).

 

—24 Publicitat

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, cal fer incloure-hi l'expressió “Amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya”.

Les entitats beneficiàries han d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web <http://identitatcorporativa.gencat.cat/>.

 

—25 Publicitat de les subvencions atorgades

25.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 (tres mil) euros, també es publicaran de manera trimestral al DOGC, indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

25.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

 

—26 Seguiment

Les entitats beneficiàries dels ajuts i el doctorand o doctoranda han de facilitar tota la informació que se'ls requereixi i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que puguin requerir l'AGAUR o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

 

—27 Difusió

L'AGAUR pot sol·licitar a les entitats beneficiàries dels ajuts o als doctorands o doctorandes contractats la seva participació en possibles publicacions en diferents suports, mitjans o actes de difusió dels doctorats industrials.

 

—28 Comprovació i control

28.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta resolució i de la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides i pot modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

28.2 Les persones i les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de subvencions.

 

—29 Revocació

29.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

29.2 Pel que fa a la revocació, és aplicable el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.

29.3 Cada entitat beneficiària és responsable de l'import que li correspon, d'acord amb el que preveu la base 7 d'aquestes bases.

 

—30 Normativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea

30.1 Els ajuts a empreses o entitats que vagin destinats a finançar una activitat econòmica són ajuts d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE i se'ls aplicarà el que preveu l'article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26.6.2014).

30.2 El finançament públic que rebin els organismes de recerca no tindrà la consideració d'ajuts d'Estat en el sentit de l'article 107.1 del TFUE en la mesura que vagin destinats a finançar activitats de naturalesa no econòmica, de conformitat amb els criteris establerts per la Comissió Europea en el Marc R+D+I (DOUE C 198, de 27.6.2014). D'acord amb aquest Marc, quan els organismes de recerca duguin a terme activitats de recerca industrial independent en col·laboració efectiva, estan duent a terme activitats de naturalesa no econòmica.


—31 Concurrència

D'acord amb el que estableix el RGEC, al qual s'acull aquesta línia d'ajuts, aquests ajuts no es poden acumular a cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dona lloc a una quantitat d'ajut superior a l'establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en el RGEC o en una decisió adoptada per la Comissió.


—32 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases reguladores es regeix per la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual es publiquen les bases generals de l'AGAUR, i per la resta de normativa aplicable.III. Disposicions específiques de la modalitat projectes de DI cofinançats


—33 Entorn empresarial

Poden exercir d'entorn empresarial les empreses (definició a la base 3.5.3) amb un centre de treball a Catalunya, sempre que no siguin organismes de recerca ni empreses que en depenguin. No poden ser beneficiaris d'aquestes bases els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya. S'exclouen, així mateix, els centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia.

 

—34 Sol·licitants

La sol·licitud, d'acord amb el formulari normalitzat, l'ha de presentar el director o directora de tesi pertanyent a l'organisme de recerca sol·licitant o la persona que exerceixi les funcions de tutor per part de l'empresa signatària del conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte.

 

—35 Requisits

35.1 L'empresa ha de contractar el doctorand o doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 22.000,00 (vint-i-dos mil) euros de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L'empresa ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 66.000,00 (seixanta-sis mil) euros per als tres anys de durada de l'ajut.

35.2 El doctorand o doctoranda ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.

35.3 El doctorand o doctoranda pot haver estat contractat per l'empresa amb anterioritat a la resolució d'atorgament, però en el cas de tenir una antiguitat a la mateixa empresa superior a 12 mesos, a comptar des de la data límit de presentació de sol·licituds corresponent a la resolució d'atorgament, l'empresa haurà de desistir de la percepció econòmica en el moment de l'acceptació. Aquest desistiment en cap cas no comporta la renúncia de les obligacions recollides en la convocatòria d'aquestes bases ni la renúncia o el desistiment de l'entorn acadèmic al seu finançament.

35.4 La tesi doctoral s'ha de desenvolupar durant els tres anys de durada de l'ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d'execució de l'ajut, descrits per la base 19.


—36 Quantitat i conceptes

L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 55.560,00 (cinquanta-cinc mil cinc-cents seixanta) euros i es distribueix entre els beneficiaris i per conceptes de la manera següent:

Entorn empresarial:

— Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa: fins a un màxim de 21.600,00 (vint-i-un mil sis-cents) euros sempre que es justifiqui degudament, d'acord amb el que s'estableix en la base 7.2. L'ajut serà del 65% del cost elegible justificat. L'empresa no rebrà finançament en el cas que el doctorand o doctoranda hagi estat contractat per l'empresa beneficiària més de 12 mesos abans de la data límit de presentació de sol·licituds corresponent a la resolució d'atorgament.

Entorn acadèmic:

— Cost de la matrícula del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 1.872,00 (mil vuit-cents setanta-dos) euros.

— Despeses per al finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 21.600,00 (vint-i-un mil sis-cents) euros.

— Costos indirectes (overheads): es calcularan aplicant un 18% a les despeses justificades, amb l'excepció de la matrícula universitària i la borsa de mobilitat, fins a un màxim de 3.888,00 (tres mil vuit-cents vuitanta-vuit) euros.

— Mobilitat del doctorand o doctoranda directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: fins a un màxim de 6.600,00 (sis mil sis-cents) euros.


—37 Obligacions de les parts

L'entorn empresarial ha d'estendre el contracte laboral segons la legislació vigent aplicable, en els termes previstos per la convocatòria d'aquestes bases reguladores, i incorporar-hi el doctorand o doctoranda.

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en els apartats corresponents de l'article 3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


—38 Desistiment

Les empreses beneficiàries poden desistir del finançament atorgat, per tal de complir el punt 35.3 d'aquestes bases, sense que això afecti l'ajut atorgat a l'organisme d'investigació.IV. Disposicions específiques de la modalitat projectes de DI específics


—39 Entorn empresarial

En aquesta modalitat poden exercir d'entorn empresarial les empreses (vegeu-ne la definició a la base 3.5.3) que disposin d'un centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya.


—40 Sol·licitants

La sol·licitud, d'acord amb el formulari normalitzat, l'ha de presentar el director o directora de tesi pertanyent a l'organisme de recerca sol·licitant.


—41 Requisits

41.1 L'entorn empresarial o l'entorn acadèmic, d'acord amb el que preveu aquesta base, ha de contractar el doctorand o doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 18.000,00 (divuit mil) euros de mitjana anual i les quotes patronals corresponents. L'entitat ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 54.000,00 (cinquanta-quatre mil) euros per als tres anys de durada de l'ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys, llevat dels casos de suspensió del contracte que comportin una pròrroga del termini d'execució de l'ajut, descrits en la base 19.

41.2 En el cas que contracti l'entitat representant de l'entorn acadèmic, cal que hi hagi un trasllat de recursos des de l'entitat representant de l'entorn empresarial per cobrir els costos de contractació.

41.3 La modalitat d'ajut específic serà la modalitat d'elecció quan:

— L'empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand o doctoranda i acordi amb la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària compensar els costos laborals de la seva contractació.

— La dedicació del doctorand o doctoranda al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en conseqüència, la durada del conveni entre la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària i l'empresa, i del projecte de DI sigui superior als tres anys.

— Un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la seva contractació.

— Hi hagi altres casos no previstos d'especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats per la comissió de selecció.

 

—42 Quantitat i conceptes

L'import màxim de l'ajut total per al període de tres anys és de 8.472,00 (vuit mil quatre-cents setanta-dos) euros.

— Mobilitat del doctorand o doctoranda directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: fins a un màxim de 6.600,00 (sis mil sis-cents) euros.

— Cost de la matrícula del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 1.872,00 (mil vuit-cents setanta-dos) euros.

 

—43 Obligacions de les parts

43.1 L'entitat contractant, d'acord amb el que es prevegi al conveni de col·laboració signat entre les parts, ha d'estendre el contracte laboral segons la legislació vigent aplicable, en els termes previstos en la convocatòria d'aquestes bases, i incorporar-hi el doctorand o doctoranda.

43.2 L'entorn acadèmic ha de documentar el compliment de les obligacions per part de l'entorn empresarial.

43.3 Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en els apartats corresponents de l'article 3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Amunt