Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 14/02/2017

  • Número del document ENS/0022/2017

  • Número de control 17051037

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17051037-2017

Dades del DOGC
  • Número 7314

  • Data 22/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/22/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2017, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus+ a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.


És una prioritat del Departament d'Ensenyament l'establiment de mesures de suport a la internacionalització, l'emprenedoria, la competitivitat i l'èxit escolar dels centres educatius de Catalunya, objectius concretats en el pla de Govern per a l'XI legislatura i, en conseqüència, optimitzar l'ús dels recursos internacionals, estatals i autonòmics més escaients a aquest propòsit.

Mitjançant aquesta Ordre es dóna publicitat, d'una banda, al programa Erasmus + i, d'una altra a la Convocatòria de propostes 2017 de la Comissió Europea per a aquest programa i al document Guia del programa Erasmus+ que l'acompanya.

El Reglament (UE) núm.1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, ha creat el programa Erasmus+, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió i ha derogat les Decisions núm. 1719/2006/CE, 1720/2006/CE i 1298/2008/CE (DOUE L 347, de 20.12.13).

D'altra banda, la Convocatòria de propostes 2017 de la Comissió Europea (DOUE C386/14 (ES), de 20.10.2016, DG EAC/A03/2016) recull les condicions de participació en el programa Erasmus+ i el calendari de les accions específiques. Aquesta convocatòria reconeix com a part del reglament del programa Erasmus+ el document Guia del programa Erasmus+, que especifica les accions del programa.

Finalment, és necessari adaptar el marc general que estableix la regulació indicada per a la seva aplicació en relació amb els centres educatius de Catalunya, en aquelles accions que són competència del Departament d'Ensenyament.

Per això, a proposta de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme de la Secretaria General de Polítiques Educatives,

 

Ordeno:

 

Article 1

Programa Erasmus +

Donar publicitat al programa Erasmus+, aprovat pel Reglament (UE) núm. 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, pel qual es crea el programa Erasmus+, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió i pel qual es deroguen les Decisions núm. 1719/2006/CE, 1720/2006/CE i 1298/2008/CE (DOUE L 347, de 20.12.13), amb vigència per al període 2014-2020.

Sens perjudici de les previsions d'aquesta Ordre, la informació detallada del Programa es pot obtenir a l'adreça:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:EN:PDF

El programa Erasmus+ s'aprova amb vigència per al període comprès entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2020, i té els objectius específics que estableixen els articles 4, 5, 11 i 16 del Reglament esmentat.

Els requisits, les condicions de participació, la selecció i els criteris d'atribució de les candidatures dels projectes de cada acció al llarg de tot el període de vigència del programa s'estableixen d'acord amb les normes i els criteris dictats per la Comissió Europea en les convocatòries corresponents a cada any.

 

Article 2

Convocatòria de propostes de la Comissió Europea

Donar publicitat a la Convocatòria de propostes 2017 de la Comissió Europea per al programa Erasmus+ (DOUE C386/14 (ES), de 20.10.2016, DG EAC/A03/2016), i a la Guia del programa Erasmus+.

Aquesta guia, que forma part de la convocatòria de propostes, conté les condicions detallades de la convocatòria, incloent-hi les prioritats, així com les condicions de participació i el finançament.

Sens perjudici de les previsions d'aquesta Ordre, la informació detallada de la Convocatòria de Propostes 2017 es pot obtenir a les adreces:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/projecteinternacionalerasmus/normativacalendari/

http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/Convocatoria_2017.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009

i la Guia del programa Erasmus+ a les adreces:

http://sepie.es/doc/convocatoria/2017/erasmus-plus-programme-guide_en_20102016.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

Article 3

Singularitats per als centres educatius de Catalunya

Per a aquelles accions del Programa Erasmus+ que es desenvolupen en l'àmbit de competència del Departament d'Ensenyament, els centres educatius de Catalunya estan afectats per les especificitats recollides en l'Annex d'aquesta Ordre, les quals s'estableixen per a tot el període de vigència del programa Erasmus+ (2014-2020), sense perjudici de les modificacions que, si escauen, se'n facin.

 

Article 4

Presentació de propostes

Els centres educatius interessats poden presentar la sol·licitud de participació en el programa i l'acció que correspongui en els llocs indicats a la Convocatòria de propostes 2017 de la Comissió Europea del programa Erasmus+ i a la Guia del programa Erasmus+.

Així mateix, els centres educatius sol·licitants poden presentar les seves propostes de participació en la convocatòria del 2017 fins a les dates que s'indiquen tot seguit i que s'estableixen d'acord amb les diverses accions que preveu el programa:

 

Acció clau 1

Mobilitat de les persones en l'àmbit de l'educació i la formació: 2 de febrer de 2017

Mobilitat de les persones en l'àmbit de la joventut: 2 de febrer de 2017

Mobilitat de les persones en l'àmbit de la joventut: 26 d'abril de 2017

Mobilitat de les persones en l'àmbit de la joventut: 4 d'octubre de 2017

Projectes estratègics del Servei Voluntari Europeu: 26 d'abril de 2017

Esdeveniments a gran escala del Servei Voluntari Europeu: 5 d'abril de 2017

Titulacions de màster conjuntes Erasmus Mundus: 16 de febrer de 2017

 

Acció clau 2

Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació i la formació: 29 de març de 2017

Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut: 2 de febrer de 2017

Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut: 26 d'abril de 2017

Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut: 4 d'octubre de 2017

Aliances per al coneixement: 28 de febrer de 2017

Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de l'educació superior: 9 de febrer de 2017

Desenvolupament de les capacitats en el àmbit de la joventut: 8 de març de 2017

 

Acció clau 3

Reunions entre joves i responsables de la presa de decisions en el àmbit de la joventut:

2 de febrer de 2017

26 d'abril de 2017

4 d'octubre de 2017

 

Accions Jean Monnet

Càtedres, mòduls, centres d'excel·lència, suport a associacions, xarxes i projectes: 23 de febrer de 2017

 

Activitats esportives

Associacions en col·laboració: 6 d'abril de 2017

Associacions petites en col·laboració: 6 d'abril de 2017

Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre: 6 d'abril de 2017

 

Article 5

Finançament

L'import de les assignacions concedides en cada acció per a cada candidatura varia segons el tipus de projecte presentat i el nombre de socis que hi participen, d'acord amb el que es recull a la Guia del programa Erasmus+.

 

Article 6

Vigència

Aquesta Ordre s'aprova sens perjudici de les possibles modificacions que se'n derivin com a conseqüència d'una futura regulació europea, nacional o autonòmica que en modifiqui les condicions actuals.

Així mateix, està condicionada a l'efectiva participació de l'Estat espanyol en el programa Erasmus+, a la determinació del Servei Espanyol de Programes Internacionals d'Educació (SEPIE) o autoritat equivalent, com a òrgan responsable de la gestió de la convocatòria de les accions, i al possible desplegament que l'Estat en faci amb caràcter vinculant en l'àmbit de les seves competències.

 

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 14 de febrer de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Singularitats del programa Erasmus+ per als centres educatius de Catalunya

 

1. Objecte

S'estableixen determinades especificitats en relació amb la participació dels centres educatius de Catalunya en les accions de la convocatòria de propostes del programa Erasmus+ (2014-2020) que es desenvolupen en l'àmbit de competència del Departament d'Ensenyament, i concretament per a la convocatòria de 2017.

Les especificitats es refereixen, d'una banda, al procediment per a la sol·licitud i autorització de mobilitats del personal docent que participi en un projecte Erasmus+ i, d'una altra, a la certificació de la formació i/o docència i de la innovació.

 

2. Obligacions dels centres

Els centres educatius de Catalunya que participin en accions educatives competència del Departament d'Ensenyament en el marc del programa Erasmus+ han de donar compliment a les condicions establertes per la legislació europea i estatal, i han de complir també les següents condicions:

a) El consell escolar del centre ha d'aprovar la participació del centre en la convocatòria del programa Erasmus+, i determinar les accions i responsabilitats pertinents per garantir l'aplicació, si escau, de la cobertura d'assegurança escolar envers l'alumnat i el professorat, tant del centre com dels visitants, sense perjudici d'altres assegurances que en virtut de les successives convocatòries s'haguessin de contractar de manera complementària o alternativa.

b) La gestió dels permisos de mobilitat per la participació en projectes europeus Erasmus+ del professorat es fa d'acord amb la normativa vigent. Atès que no està prevista una substitució automàtica del personal docent, les absències han de ser autoritzades per la direcció del centre d'acord amb la normativa d'aplicació, comunicades als serveis de recursos humans corresponents i degudament justificades en el projecte.

c) La tramitació de les certificacions, quan escaigui, es farà en acabar el projecte i, com a màxim, abans de l'1 de gener de l'any següent a la finalització d'aquest.

 

3. Certificació de la formació

El professorat que participi en les diverses accions descentralitzades del programa Erasmus+, gaudirà de la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

 

4. Certificació de la innovació

El procediment per a la certificació de la innovació s'adequa a allò que preveu l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, i la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

El procediment de sol·licitud i obtenció de la certificació d'innovació s'ajustarà a la normativa vigent.

 

5. Finançament

La participació en aquest programa no comporta necessàriament cap subvenció ni finançament complementaris a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

 

Amunt