Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/02/2017

  • Número del document CLT/0232/2017

  • Número de control 17046031

  • Organisme emissor Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

    CVE CVE-DOGC-A-17046031-2017

Dades del DOGC
  • Número 7312

  • Data 20/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/232/2017, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en sessió de 6 de febrer de 2017, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de febrer de 2017 pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 de febrer de 2017

 

Pau Villòria i Sistach

President del Consell d'Administració

 

 

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de febrer de 2017 pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència.

 

L'article 127.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de cultura, que comprèn, en tot cas, el foment de la cultura. Mitjançant la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es crea l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que té com a objecte concentrar les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de les entitats adscrites, excepte l'Institut Català de les Empreses Culturals, que transitòriament manté les funcions d'aprovar les bases i convocatòries i gestionar els ajuts.

Així, d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, correspon a aquesta entitat aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts en matèria cultural, a proposta del departament competent en matèria de cultura o de les entitats competents pel que fa a la matèria, així com tramitar i resoldre els procediments de concessió d'ajuts en matèria cultural.

La creació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s'emmarca en el projecte de finestreta única que té l'origen en la necessitat d'unificar en un sol portal d'accés tot el sistema de subvencions dels òrgans del Departament de Cultura i de les entitats públiques adscrites, per tal de facilitar els processos a les persones interessades, optimitzar els recursos disponibles i impulsar la tramitació electrònica. A fi d'assolir aquests objectius es facilita per via telemàtica l'accés a la informació, a la presentació de sol·licituds, a l'aportació de documentació i a conèixer l'estat de tramitació; amb la gestió unificada de la tramitació de subvencions, s'han modernitzat també els procediments i simplificat els requisits, els documents i els formularis, i s'ha reduït el termini de concessió i de pagament. Aquest canvi substancial en el model de gestió de les polítiques de foment del Departament de Cultura es veu reflectit també en l'aprovació d'unes bases reguladores generals aplicables a totes les línies d'ajuts en matèria cultural, tret de les que són competència de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Aquest projecte de finestreta única ha evolucionat amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, que estableix la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública adreçats a persones jurídiques, públiques o privades, a persones físiques empresàries i a determinats col·lectius de persones físiques. Aquesta Ordre va ser modificada per l'Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, que amplia l'obligatorietat de la tramitació telemàtica dels ajuts, en aplicar-la també a persones físiques que opten a ajuts per als quals és necessari disposar d'una trajectòria professional que hagi implicat l'ús habitual dels mitjans electrònics.

Finalment, el Govern ha aprovat un model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, a través de l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, modificat per l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny. Aquest Acord s'emmarca en un pla governamental de mesures per homogeneïtzar i millorar la gestió de les polítiques de foment del conjunt de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. El model tipus de bases de subvencions esmentat es va fonamentar, en gran mesura, en les bases generals aprovades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Tot i així, va caldre fer adaptacions en les bases generals d'ajuts de l'Oficina per ajustar-les al model aprovat.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Vistos els informes del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes;

D'acord amb l'article 7.3.a) dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener, a proposta del Departament de Cultura i de les entitats competents pel que fa a la matèria, el Consell d'Administració acorda:

 

—1 Aprovar les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, tramitats per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que consten en l'annex d'aquest Acord.

 

—2 Derogar l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 19 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/2894/2015, de 20 de novembre.

 

—3 Els procediments de concessió d'ajuts iniciats amb anterioritat a la data en què té efectes aquest Acord es regeixen per les bases reguladores, generals i específiques, vigents en el moment de la seva convocatòria.

 

—4 Aquest Acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Annex

Bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència tramitats per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

  

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases generals són d'aplicació als procediments de concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva tramitats per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. A aquests efectes, s'entén per procediment de concurrència competitiva el que defineix l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Així mateix, aquestes bases són aplicables a aquells procediments de concurrència no competitiva les bases reguladores dels quals, de manera excepcional, estableixen el prorrateig entre els beneficiaris dels ajuts de l'import global màxim destinat als ajuts, o en què les sol·licituds es resolen de manera independent, llevat d'aquells aspectes que no resultin d'aplicació per les singularitats procedimentals pròpies d'aquests procediments.

1.2 Els ajuts finançats amb càrrec a fons de la Unió Europea es regeixen per la normativa comunitària i per la resta de normes aplicables en cada cas, d'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1.3 Les bases específiques determinen l'objecte de cada línia d'ajuts.

1.4 Les bases específiques d'ajuts que compleixin la definició d'ajuts d'Estat d'acord amb l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea han d'indicar el marc normatiu aplicable.

Si escau, les bases específiques han d'establir que s'ajusten al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014), o que els ajuts tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

 

—2 Publicació

Quant a la publicació de les bases i les convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

 

—3 Persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que determinin les bases específiques.

Així mateix, en poden ser beneficiàries, si ho estableixen les respectives bases específiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica.

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, s'han de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en l'acord de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de l'ajut que ha d'aplicar cada un, ja que també tenen la consideració de beneficiaris. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que estableixen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.2 No poden ser beneficiàries d'ajuts les empreses següents:

a) Les empreses en crisi. Als efectes d'aquestes bases s'entén per empresa en crisi l'empresa en què concorre alguna de les circumstàncies que estableix l'article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

b) Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent a conseqüència d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

Les empreses sol·licitants han de presentar una declaració responsable per acreditar que no incorren en aquestes prohibicions.

 

—4 Requisits, condicions i incompatibilitats

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin les bases específiques i els següents:

 

 

Supòsit

Requisit que cal complir

 

D’aplicació a totes les persones sol·licitants

A

Informació sobre concurrència d’ajuts per la mateixa activitat

Declarar sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

B

L’activitat objecte de l’ajut utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d’autor

Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

 

Específiques en funció de les persones sol·licitants

C

 

Persones físiques empresàries

Estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

D

Entitats sense ànim de lucre

Estar inscrites en el registre corresponent.

E

Empreses amb 50 treballadors o més: compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat

Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa que estableix l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que estableixen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

F

Empreses de plantilla igual o superior a 25 persones: prevenció i detecció de casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe

Indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

G

Centres laborals: compliment de la normativa de política lingüística

Fer que els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen constin almenys en català, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

H

Centres i establiments oberts al públic: compliment de la normativa de política lingüística

Atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar almenys en català la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

I

Fundacions i associacions: compliment de la normativa en matèria d’estatuts

 

Haver adaptat els estatuts, segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.

J

Fundacions: compliment de la normativa en relació amb els comptes

Haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

K

Administracions públiques i ens públics que en depenen

Han de fer una declaració responsable que s’ha emès un certificat de l’òrgan competent on consta l’aprovació de la realització de l’activitat objecte de l’ajut així com un certificat de la Intervenció en què consta que hi ha crèdit adequat i suficient per fer-se càrrec de l’activitat.

L

Empreses i entitats

No haver estat sancionades ni condemnades pel fet d’haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d’acord amb l’article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

 

Específiques en funció de la normativa europea aplicable als ajuts d’Estat

M

Ajuts que apliquen el Reglament d’ajuts de minimis de la Unió Europea

Presentar una declaració responsable d’altres ajuts de minimis que hagin rebut o sol·licitat l’empresa sol·licitant i les empreses vinculades durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Els ajuts de minimis poden haver estat concedits per a l’activitat de l’ajut o per a altres de diferents, i poden haver estat atorgats per qualsevol Administració pública de l’Estat i rebre finançament de la Unió Europea.

 

 

4.2 Les activitats objecte de l'ajut s'han de fer en l'àmbit territorial de Catalunya o en el que determinin les bases específiques i dins de l'any natural de concessió de l'ajut o el que estableixin les bases específiques.

4.3 Si es tracta d'una agrupació de persones sense personalitat jurídica, cadascun dels integrants de l'agrupació ha de complir els requisits que exigeixen les bases generals i específiques. Aquests requisits s'han d'acreditar a través de la documentació que estableixen les bases 8 i 12.

4.4 Les persones sol·licitants dels ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex, sens perjudici que les bases específiques poden incorporar també codis deontològics segons l'especificitat de la matèria o el compliment de determinats principis ètics o regles de conducta que es considerin adequats per garantir l'interès públic o social de l'activitat objecte de l'ajut i per complir l'objecte i la finalitat dels ajuts convocats.

4.5 Les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

4.6 Quan les activitats de l'entitat sol·licitant de l'ajut suposin l'accés i l'exercici a professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, cal presentar una declaració responsable que indiqui que es disposa de les certificacions legalment establertes, o que s'han sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal de les entitats no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, que inclou l'agressió i l'abús sexuals, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

4.7 En matèria de beques per fer pràctiques formatives, les persones beneficiàries tenen dret a absentar-se per motius de maternitat o de paternitat, durant tot el temps que duri el permís, d'acord amb la legislació aplicable en aquesta matèria, i sense que això impliqui la pèrdua de la condició de persona beneficiària. Per a l'exercici d'aquest dret, cal que la persona beneficiària presenti:

- En cas de maternitat, l'informe de maternitat, el llibre de família o un document oficial que acrediti l'adopció o l'acolliment.

- En cas de paternitat, el llibre de família o un document oficial que acrediti l'adopció o l'acolliment.

4.8 Tret que les bases específiques estableixin una altra cosa, aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest, excepte les de l'Institut Ramon Llull. També són incompatibles amb transferències per al finançament global de l'entitat o amb subvencions nominatives per a qualsevol finalitat que hagi atorgat el Departament de Cultura o les entitats que s'hi adscriuen.

Són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat d'altres departaments de l'Administració de la Generalitat, ens vinculats o participats per aquests, altres administracions, ens públics o privats, sense perjudici del que estableix la base 5.7.

 

—5 Quantia

5.1 L'import de l'ajut és, per regla general, un percentatge o fracció de l'import de l'activitat o projecte. Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d'un projecte global, s'ha de concretar en la proposta i en l'acord de concessió el seu objecte i finalitat, el seu cost i el percentatge subvencionat respecte al projecte global, així com la seva forma de justificació.

5.2 Les bases específiques poden establir, en línies d'ajuts que es justifiquen per la seva naturalesa, que la quantia de l'ajut sigui un import cert, una quantitat determinada o un import per mòduls.

5.3 Si l'import de l'ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l'ajut no pot superar el 50% del seu cost, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.

5.4 Les bases específiques poden determinar la fórmula de càlcul i un límit de la quantia. Durant la tramitació del procediment de concessió d'ajuts també es pot fixar un import mínim i màxim dels ajuts.

5.5 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 50% del cost de l'activitat. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

5.6 Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut no excedeix el 20% no comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'han acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut.

5.7 Els criteris que s'han de tenir en compte preferentment per determinar la quantia dels ajuts són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda, si escau, pels criteris de valoració, i la disponibilitat pressupostària, sense perjudici que les bases específiques puguin establir criteris addicionals.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.

 

—6 Despeses subvencionables

6.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat objecte de l'ajut, resulti estrictament necessària, i es faci en el termini que estableix la base 4.2 i en les condicions que determinin les bases específiques. En cap cas, el cost dels béns o serveis objecte de l'ajut no pot superar el seu valor de mercat.

6.2 Les bases específiques poden limitar els conceptes subvencionables. No són subvencionables les despeses d'amortització de béns inventariables, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.

6.3 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini que estableixen les bases 17.2 i 17.3.

Tanmateix, les bases específiques poden prendre en consideració les contribucions en espècie com a part del cost del projecte o com a criteri addicional de valoració en funció de les característiques de l'activitat a subvencionar. Les contribucions en espècie que s'imputin a l'activitat objecte de l'ajut no poden superar el 15% del pressupost subvencionable, llevat que les bases específiques estableixin un altre percentatge. En tot cas, la quantia de l'ajut destinat a una actuació que inclogui contribucions en espècie per part de la persona beneficiària no pot ser superior a les despeses subvencionables efectuades una vegada descomptada l'aportació en espècie.

6.4 Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar, les despeses financeres que estiguin directament relacionades amb l'activitat objecte de l'ajut així com la despesa derivada de la contractació dels serveis d'auditoria per elaborar el compte justificatiu amb l'aportació de l'informe d'auditor que regula la base 17.1.d) fins a un màxim de 4.000,00 euros.

6.5 Llevat que les bases específiques disposin una altra cosa, es poden imputar despeses indirectes o generals a l'activitat objecte de l'ajut en un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable i s'acredita a través d'una declaració justificativa de la imputació d'aquestes despeses, però no requereix la presentació de justificants de despesa.

Als efectes d'aquestes bases, s'entenen per despeses indirectes o generals aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que té el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d'oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres de característiques similars.

6.6 La persona beneficiària pot concertar amb terceres persones l'execució de l'activitat objecte de l'ajut fins a un límit màxim del 50% del seu import, sumant els preus de tots els subcontractes, tret que les bases específiques estableixin un règim propi de subcontractació. En cap cas no es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l'activitat objecte de l'ajut, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.

A més del que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la subcontractació de les actuacions objecte de l'ajut cal tenir en compte el següent:

a) La mateixa entitat no pot tenir la condició de beneficiària i de subcontractada en actuacions de la mateixa convocatòria.

b) El contingut de la prestació que se subcontracta ha d'estar perfectament identificat en relació amb el projecte o activitat.

c) El beneficiari ha de facilitar informació sobre l'adequació dels preus al mercat en els casos en què li sigui requerida.

6.7 Les despeses de personal són subvencionables, tret que les bases específiques determinin una altra cosa. El cost salarial subvencionable inclou el salari brut i les despeses socials a càrrec de l'empresa.

Les bases específiques poden preveure que siguin subvencionables les despeses d'indemnitzacions per fi de contracte, quitances, pagues extraordinàries i altres despeses anàlogues, en la mesura que aquestes despeses estiguin associades amb el concepte o la finalitat de l'ajut i en proporció al temps dedicat a l'actuació objecte de l'ajut.

No són subvencionables els costos dels treballadors de baixa durant el període en què es porti a terme l'activitat.

6.8 Respecte als serveis de professionals independents i a les col·laboracions esporàdiques, poden ser subvencionables les despeses d'arrendament de serveis de professionals que estiguin donats d'alta a l'impost sobre activitats econòmiques, com també les despeses de col·laboracions esporàdiques en les condicions que estableixin les bases específiques.

6.9 Si resulta necessària la participació de personal voluntari en les activitats objecte de l'ajut, segons el que estableix la legislació vigent en matèria de voluntariat, les bases específiques poden preveure la possibilitat d'imputar a l'ajut el reemborsament de les despeses derivades del desenvolupament de les activitats. Es poden imputar despeses de pòlisses d'assegurança i malaltia i responsabilitat civil subscrites a favor del personal voluntari que participi en els programes subvencionats, en la part proporcional al temps dedicat a l'activitat objecte de l'ajut.

No es pot imputar cap retribució atesa la naturalesa del treball voluntari.

6.10 En el cas d'ajuts a associacions, les bases específiques poden preveure la possibilitat d'acceptar despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern d'acord amb el que disposa l'article 322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, amb els requisits següents:

a) Hi ha d'haver una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral.

b) No es poden remunerar les funcions ordinàries de govern de l'entitat.

c) El nombre de membres de l'òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l'associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

6.11 Les despeses protocol·làries o de representació són subvencionables si constitueixen despeses directes per raó de la naturalesa de l'activitat objecte de l'ajut i són necessàries per executar-la correctament.

 

 —7 Sol·licituds i tramitació telemàtica

7.1 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per via telemàtica a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, la sol·licitud d'ajut i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació només es poden fer per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

A través del portal Tràmits del Departament de Cultura, dins l'apartat de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural), es pot trobar informació detallada sobre l'obtenció del certificat digital i materials de suport sobre la tramitació de les subvencions.

En aquells supòsits en què no sigui aplicable l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, la convocatòria d'ajuts ha d'especificar els llocs on, de manera alternativa o substitutòria a les plataformes telemàtiques esmentades, es poden presentar presencialment les sol·licituds i la resta de documentació del procediment.

7.2 El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat i el del pressupost es poden obtenir de forma telemàtica a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) cercant per temes, perfils o tipus de tràmit. En el cas que es pugui presentar la sol·licitud pel canal presencial, la convocatòria ha de determinar els llocs físics on es poden obtenir aquests formularis.

7.3 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries s'han de fer a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris que estableix l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, poden signar i identificar-se electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

En el supòsit que l'import total de l'ajut superi un total de 60.000,00 euros, es requereix un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de l'ajut o bé en el tràmit de justificació.

7.4 Les persones interessades s'han d'autenticar per efectuar la resta de tràmits associats al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la Seu electrònica.

7.5 En cas que les persones o els ens sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per efectuar qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans telemàtics, poden ser identificades i autenticades pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de fer el tràmit en el seu nom utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per ser autenticada pel personal habilitat. A la Seu electrònica es relacionen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).

7.6 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, i en què s'indiquin els registres presencials on, si escau, es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau en funció de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per fer el tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius. Correspon a la persona interessada acreditar aquesta interrupció perquè pugui efectuar el tràmit durant l'ampliació del termini.

7.7 La notificació individual telemàtica dels actes del procediment s'ha de fer emprant el sistema corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat.

 

—8 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 Per demanar un ajut a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, s'ha de presentar una sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari normalitzat corresponent per a cada convocatòria, al qual s'ha d'adjuntar la documentació següent, tret que les bases específiques continguin altres previsions:

a) Projecte d'activitat o actuació, segons les pautes del model, si n'hi ha, de la línia d'ajuts corresponent, incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte. Aquest projecte ha d'incloure la informació complementària que determini el model, quan sigui necessari per acreditar els requisits que estableixen les bases específiques o per valorar el projecte.

 b) Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, segons les pautes del model, si n'hi ha, de la línia d'ajuts corresponent. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s'ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.

8.2 L'acreditació dels requisits indicats a les bases 3.2, 4.1, 4.4, 4.5 i 4.6 s'ha de fer mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, que s'incorpora al formulari de sol·licitud, el qual també incorpora l'autorització expressa per consultar dades tributàries i penals, si escau.

La presentació de la sol·licitud d'ajut faculta l'òrgan instructor per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o s'hi declaren.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud d'ajuts deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud d'ajut, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de l'ajut, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

 —9 Termini de presentació de sol·licituds

9.1 El termini de presentació de sol·licituds s'ha d'establir en la convocatòria corresponent.

9.2 La convocatòria pot establir més d'un període de presentació de sol·licituds.

 

—10 Criteris de valoració

10.1 Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris que, si escau, es defineixen a les bases específiques corresponents.

10.2 Quan es tingui en consideració més d'un criteri, s'ha de precisar la ponderació relativa a cadascun dels criteris i si el procediment de valoració comprèn diferents fases s'ha d'indicar també en quines d'aquestes fases s'apliquen els diferents criteris i si s'estableix un mínim de puntuació per superar cadascuna de les fases.

10.3 S'ha de deixar constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en aplicació de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de l'ajut.

10.4 Per optar als ajuts, les sol·licituds han d'obtenir, com a mínim, el 50% de la puntuació màxima que poden assolir per aplicació dels criteris de valoració, sense perjudici que es pugui establir una puntuació mínima superior per obtenir l'ajut en funció de les sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària. Així mateix, les bases específiques poden determinar una puntuació mínima diferent.

 

—11 Procediment de concessió

11.1 El procediment ordinari de concessió dels ajuts es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva, llevat que les bases específiques dels ajuts, de manera excepcional, determinin un altre règim.

11.2 L'òrgan instructor és l'administrador o administradora de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

11.3 En els procediments de concurrència competitiva o altres règims en què s'estableixen criteris de valoració, una comissió de valoració ha d'avaluar les sol·licituds d'acord amb aquests criteris. Les persones membres de la comissió de valoració es nomenen mitjançant resolució de la persona titular del Departament de Cultura. La composició d'aquestes comissions és la que estableix l'article 10.2 dels Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener.

11.4 Un cop avaluades les sol·licituds, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural aprova la proposta provisional de concessió dels ajuts, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració, i de conformitat amb el que estableix la base 12. L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió dels ajuts, en vista, en tot cas, de la proposta provisional de concessió; de la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats; de les seves acceptacions, si les bases específiques determinen que els beneficiaris proposats han d'acceptar expressament l'ajut proposat, i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 12.6, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

Les propostes provisional i definitiva de concessió s'han de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la comissió de valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

11.5 Excepcionalment, les bases específiques poden establir que, un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formuli directament la proposta definitiva de concessió d'ajuts, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració, si es tracta d'un dels supòsits següents:

a) En aquells procediments d'ajuts en què sigui estrictament necessari dur a terme una comprovació presencial per verificar el caràcter subvencionable de les actuacions.

b) En aquells procediments de concurrència no competitiva en què les sol·licituds es resolguin de manera independent.

c) En aquells procediments les bases reguladores dels quals determinin, de manera taxativa, el cost dels projectes o de les actuacions objecte d'ajut.

En aquest cas, les bases reguladores han de disposar que la documentació a què es refereix la base 12 s'aporti conjuntament amb la sol·licitud d'ajut i que la seva comprovació s'efectuï amb anterioritat a la formulació de la proposta definitiva de concessió. Les persones jurídiques que sol·liciten un ajut d'import superior a 10.000,00 euros han de presentar, conjuntament amb la sol·licitud d'ajut, la declaració responsable a què es refereix l'epígraf j) de la base 18.

11.6 L'atorgament d'aquests ajuts està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de l'ajut, abans que no es dicti l'acord definitiu de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—12 Proposta provisional de concessió, reformulació i presentació de documentació addicional

12.1 La proposta provisional de concessió dels ajuts es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En els procediments amb tramitació presencial, la publicació s'ha de fer als taulers d'anuncis físics del Departament de Cultura i dels seus serveis territorials i, amb caràcter complementari, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

Quan es tracta d'un procediment de concurrència no competitiva en què es resolen les sol·licituds d'ajuts de manera independent, la convocatòria ha de preveure la notificació individual de la proposta provisional de concessió.

12.2 La proposta provisional de concessió ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris dels ajuts i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de l'ajut no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar l'ajut a la persona o les persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació, amb l'aportació prèvia de la documentació a què es refereixen els apartats 5 i 6 d'aquesta base i, si escau, de l'acceptació de l'ajut.

12.3 Les persones proposades com a beneficiàries dels ajuts han de presentar la documentació que els sigui requerida d'acord amb els apartats 5 i 6 d'aquesta base, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta provisional de concessió ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada. També han de presentar en aquest termini el document d'acceptació de l'ajut, si les bases específiques així ho estableixen, segons el model normalitzat.

Dins del mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que s'han de tenir en compte en el moment de resoldre.

12.4 En el termini de 10 dies hàbils esmentat en l'apartat 3, les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de l'ajut o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a l'ajut proposat per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) si el seu import és inferior al que s'ha sol·licitat a l'OSIC. La reformulació només es pot dur a terme quan l'import proposat per l'OSIC a la proposta provisional és inferior al demanat per la persona sol·licitant a l'OSIC.

En la reformulació s'han d'especificar els canvis que afecten el projecte i el pressupost.

La reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de l'ajut així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas no pot comportar una modificació substancial del projecte.

Així mateix, la reducció del pressupost no pot ser superior a la diferència entre l'import sol·licitat a l'OSIC i l'import de l'ajut proposat per l'OSIC i s'han de continuar complint els límits de quantia de l'ajut que estableix la base 5.3.

L'ajut s'atorga sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit que s'hagi presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de l'ajut comporta l'acceptació de la reformulació. L'òrgan concedent ha de denegar l'ajut si la reformulació no compleix els requisits establerts en aquest apartat.

12.5. La documentació a què es refereix l'apartat 3, que cal aportar en tot cas, és la següent:

a) Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què s'actua, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de la representació. En cas que la representació estigui inscrita als registres esmentats, no cal aportar aquesta documentació, perquè l'òrgan instructor ho comprova d'ofici. Tampoc no cal aportar aquesta documentació si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

En el cas d'agrupacions de persones sense personalitat jurídica, cal aportar el document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l'agrupació, d'acord amb el que estableixi la legislació de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre els ajuts corresponents, i per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació.

b) En el cas de societats civils, una còpia de l'escriptura pública o contracte de constitució.

c) Les persones jurídiques que hagin estat proposades com a beneficiàries d'un ajut d'un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu l'epígraf j) de la base 18.

e) Si la sol·licitud d'ajut és per a una activitat realitzada, el compte justificatiu de l'activitat executada d'acord amb la base 17.

f) La documentació que s'indiqui a les bases específiques.

No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a l'Institut Català de les Empreses Culturals o a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En el supòsit que s'hagin presentat, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils. Aquest requeriment es notifica individualment a les persones sol·licitants.

12.6 L'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat als registres corresponents.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

d) En el cas de fundacions, que hagin acomplert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

e) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

f) En el cas de persones físiques, si són residents o no a Catalunya, si escau.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona proposada com a beneficiària que aporti la documentació escaient en els termes que estableix l'apartat 3 d'aquesta base. Aquest requeriment es notifica individualment a les persones esmentades.

12.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

—13 Inadmissió i desistiment

13.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases i les bases específiques comporta la inadmissió de la sol·licitud.

13.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que estableix la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ. El requeriment es notifica individualment a les persones sol·licitants.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes que estableix la base 12.3. També la manca de presentació del document d'acceptació, si les bases específiques l'exigeixen per concedir l'ajut.

13.3 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'administrador o administradora de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En els procediments amb tramitació presencial, la publicació s'ha de fer als taulers d'anuncis físics del Departament de Cultura i dels seus serveis territorials i, amb caràcter complementari, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

Quan es tracta d'un procediment de concurrència no competitiva en què es resolen les sol·licituds d'ajuts de manera independent, la convocatòria ha de preveure la notificació individual de la resolució.

13.4 En la publicació o notificació individual de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació o notificació.

13.5. Sens perjudici del desistiment que regula la base 12.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud d'ajut, abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

 

—14 Resolució i publicació

14.1 El Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a proposta de l'òrgan instructor, ha de resoldre en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, tret que les bases específiques estableixin un altre termini, el qual no pot ser superior a sis mesos. En el cas que es tracti d'un procediment de concurrència no competitiva en què es resolen les sol·licituds d'ajuts de manera independent, el termini esmentat es compta des de la presentació de la sol·licitud d'ajut.

L'acord s'ha de notificar a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb els mateixos efectes i condicions que estableix la base 13.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió i desistiment.

14.2 L'acord de concessió o denegació s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la comissió de valoració, si escau. Quan l'acord no segueixi els informes esmentats, se n'ha de motivar la discrepància.

14.3 En cas que l'ajut sigui de minimis, ha de constar així de manera expressa a l'acord.

14.4 En la publicació o notificació individual de l'acord ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació o notificació.

14.5 A la convocatòria corresponent es pot establir més d'un període de resolució que, en cas de concurrència competitiva, com a màxim, poden ser tres.

14.6 Si, en cas que s'estableixi més d'un període de resolució, es produïssin romanents d'un dels períodes, l'import corresponent es pot aplicar al període següent.

14.7 Transcorregut el termini de quatre mesos o el que les bases específiques estableixin sense que s'hagi dictat i publicat o notificat l'acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—15 Publicitat

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de donar publicitat dels ajuts atorgats perquè la ciutadania en tingui coneixement mitjançant l'exposició d'una relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i, si els ajuts són d'un import igual o superior a 3.000,00 euros, també els ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de l'ajut.

 

—16 Pagament

16.1 Tret que les bases específiques estableixin una altra cosa, el pagament de l'ajut es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la notificació de la concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties. El pagament del 20% restant es tramita un cop l'activitat objecte de l'ajut ha estat degudament justificada i s'ha acomplert la finalitat que en va motivar la concessió, sens perjudici que posteriorment es presenti la documentació acreditativa del pagament de la despesa d'acord amb la base 17.3.

16.2 Si l'ajut concedit és per a activitat realitzada i justificada, i no per projecte, es tramita el pagament del 100% de l'ajut concedit un cop notificat l'acord de concessió.

16.3 En el supòsit de reducció de la quantia de l'ajut regulat a la base 5.5, s'ha de tramitar el pagament de l'ajut per un import reduït en la mateixa proporció que la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat de l'activitat objecte de l'ajut i el cost inicialment pressupostat.

16.4 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i envers la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud d'ajut per part de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

—17 Justificació

17.1 Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu del compliment de l'objecte de l'ajut i de l'aplicació dels fons percebuts d'acord amb alguna de les modalitats següents i en funció del que estableixin les bases específiques:

a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que ha de contenir la documentació següent:

a.1. Una memòria explicativa del projecte, segons les pautes del model, si n'hi ha, de la línia d'ajuts corresponent, desenvolupada en relació amb la finalitat de l'ajut, que justifiqui el compliment de les condicions que exigeixen aquestes bases i les bases específiques, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. També s'han d'incloure les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, si les bases específiques ho preveuen.

a.2. Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost de les activitats fetes, mitjançant el formulari, si n'hi ha, o segons les pautes del model, de la línia d'ajuts corresponent, que inclogui:

a) Relació classificada de les despeses de la totalitat de l'activitat subvencionada, amb indicació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, la data d'emissió, l'import i la data de pagament o venciment.

b) Justificants de la totalitat de la despesa del projecte objecte de l'ajut: factures o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, i, si escau, documentació acreditativa del pagament consistent en l'extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, la documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

c) Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que hagin finançat l'activitat objecte de l'ajut, amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions o ajuts, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Quadre comparatiu del pressupost tant d'ingressos com de despeses per partides, aprovat i executat, en què s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions que hi ha hagut respecte al pressupost inicial.

e) Declaració justificativa, si escau, que les despeses generals o indirectes són imputables a l'activitat d'acord amb la base 6.5, indicant els criteris de repartiment de les despeses generals o indirectes incorporades en la relació que estableix l'epígraf a).

f) Els pressupostos que ha d'haver sol·licitat el beneficiari i la memòria sobre l'elecció, si escau, d'acord amb el que estableix la base 18.f).

g) Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de l'ajut que requereixin les bases específiques.

h) Si és procedent, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que se'n derivin.

a.3. Documentació acreditativa de la realització de les mesures de difusió que estableix la base 18.g), si escau.

a.4. En el cas d'entitats privades sense ànim de lucre que estiguin exemptes d'IVA o subjectes a la regla de prorrata, perquè fan activitats exemptes i activitats subjectes a l'impost, el certificat de l'Agència Tributària o la documentació que acrediti aquesta situació.

b) Compte justificatiu amb aportació de certificat de la Intervenció: només el poden utilitzar les administracions públiques i les entitats públiques subjectes a intervenció. Aquest compte ha de contenir la mateixa documentació que el compte que preveu l'apartat a), excepte els documents que consten als epígrafs b, c i e de l'apartat a.2 (memòria econòmica), que se substitueixen per l'aportació d'un certificat de la Intervenció. Aquest certificat ha d'acreditar la totalitat de les despeses, desglossades per conceptes; ha de justificar, si escau, les despeses indirectes o generals imputades, i ha d'indicar l'import i la procedència dels fons amb què s'han finançat.

c) Compte justificatiu simplificat: només es pot utilitzar si l'ajut té un import igual o inferior a 60.000,00 euros. Aquest compte ha de contenir la mateixa documentació que el compte que preveu l'apartat a), tret dels justificants de despesa i la documentació acreditativa del pagament (epígraf b de l'apartat a.2).

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de comprovar l'aplicació correcta de l'ajut sol·licitant a cada beneficiari determinats justificants de despesa i pagament mitjançant la tècnica del mostreig estratificat, que ha de permetre obtenir evidència raonable sobre l'aplicació adequada de l'ajut. Els justificants seleccionats han de representar com a mínim el 25% del cost del projecte. L'Oficina pot exigir la totalitat dels justificants de despesa si es plantegen dubtes sobre el cost del projecte.

El requeriment dels justificants seleccionats per mostreig s'ha de notificar de manera individual a les persones beneficiàries, que els han de presentar en el termini de 10 dies hàbils.

d) Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, que només es pot utilitzar si l'ajut té un import superior a 60.000,00 euros, que ha de contenir la documentació següent:

d.1. Memòria explicativa que justifiqui el compliment de la finalitat del projecte objecte de l'ajut i de les condicions que exigeixen aquestes bases i les bases específiques, amb indicació de les activitats que s'han fet i dels resultats que s'han obtingut.

També s'han d'incloure les dades d'activitat objecte de l'ajut a l'efecte del seu tractament estadístic, si les bases específiques ho preveuen.

d.2. Memòria econòmica abreujada amb el contingut següent: estat representatiu de les despeses en què s'hagi incorregut en les activitats objecte de l'ajut, agrupades degudament, i quadre comparatiu del pressupost tant d'ingressos com de despeses per partides, aprovat i executat, en què s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions que hi ha hagut.

d.3. Declaració justificativa, si escau, que les despeses indirectes o generals incloses en el compte justificatiu són imputables a l'activitat d'acord amb la base 6.5.

d.4. Informe d'auditor fet per auditors inscrits com a exercents en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC). Si l'activitat es porta a terme a l'estranger, també es pot encarregar a un auditor en exercici en el país corresponent que compleixi els requisits de l'article 5.4 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015). L'auditor ha de revisar el compte justificatiu per verificar les despeses i el seu pagament o venciment, així com l'import i la procedència del finançament de l'activitat objecte de l'ajut (fons propis o altres subvencions o recursos).

L'auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l'entitat o empresa, si hi està obligada; en cas contrari, la persona beneficiària de l'ajut pot designar l'auditor.

L'informe s'ha d'elaborar d'acord amb els procediments i el model que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i ha de detallar els procediments de revisió i el seu abast. També ha d'indicar les comprovacions que s'han fet, i posar en relleu tots aquells fets que puguin suposar un incompliment per part de la persona beneficiària, amb un nivell de detall que permeti a l'òrgan gestor formular conclusions. L'auditor pot utilitzar tècniques de mostreig en la revisió del compte justificatiu i en aquest cas ha d'indicar el sistema estadístic emprat, el nombre d'elements i l'import de la mostra analitzats respecte del total, i el percentatge de deficiències i errors en relació amb la mostra. L'auditor està subjecte a les obligacions que estableix l'article 8 de l'Ordre esmentada.

d.5. Documentació acreditativa que s'han fet les mesures de difusió que estableix la base 18.g), si escau.

17.2. El termini per presentar el compte justificatiu finalitza, tret que les bases específiques indiquin el contrari:

a) El darrer dia hàbil de juliol de l'any de concessió per a aquells projectes d'activitats finalitzats durant el primer semestre de l'any de concessió de l'ajut. Si la concessió de l'ajut és posterior a la data esmentada, el termini finalitza al cap d'un mes des de la publicació o notificació de l'acord de concessió.

b) El darrer dia hàbil de gener de l'any següent per a aquells projectes d'activitats finalitzats durant el segon semestre de l'any de concessió de l'ajut.

17.3. Si s'escau que en el termini que estableix l'apartat 2 la persona beneficiària no ha cobrat la bestreta de l'ajut i no disposa de la documentació acreditativa del pagament, aquesta es pot presentar en el termini d'un mes des del pagament de la bestreta esmentada.

Si ja s'ha cobrat la bestreta però en el termini que estableix l'apartat 2, la persona beneficiària no disposa de la documentació acreditativa del pagament, perquè no s'ha produït el venciment del termini de pagament de la factura corresponent, aquesta es pot presentar en el termini de tres mesos posteriors al que estableix l'apartat 2.

En ambdós casos, en el cas del compte justificatiu amb informe d'auditor, la persona beneficiària pot presentar un informe complementari de l'auditor que acrediti el pagament o bé els comprovants de pagament corresponents en el termini addicional esmentat.

17.4 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

17.5 Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i la remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

17.6 La justificació de les despeses de personal ha de constar, com a regla general i en funció de les característiques de l'activitat objecte de l'ajut, de la documentació següent:

a) Contractes de treball i nòmines imputades a l'activitat objecte de l'ajut.

b) Document signat pel representant legal de l'entitat beneficiària, mitjançant el formulari, si n'hi ha, o segons les pautes del model, que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s'han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte objecte de l'ajut (mesos, dies, hores, segons correspongui).

c) Per justificar el pagament efectiu de les nòmines, cal aportar:

c.1) Transferència bancària que identifiqui el destinatari, l'import i la data. No és vàlida l'ordre de pagament, sinó el justificant bancari o un certificat de l'entitat financera on figuri la informació.

c.2) Si els justificants de pagament són globals, s'ha de presentar el desglossament per treballador amb indicació del número de remesa, la data, el nom del treballador i la nòmina pagada i l'import.

L'entitat beneficiària també pot aportar documentació del seu sistema comptable que permeti identificar que els pagaments s'inclouen en la remesa.

d) Per justificar el pagament de la Seguretat Social, l'entitat beneficiària ha d'aportar els documents TC1 i TC2 amb el segell de compensació o el pagament efectiu de l'entitat financera corresponent. Si s'utilitza el sistema de remissió electrònica de documents, el pagament s'ha de justificar:

d.1) En cas de domiciliació bancària, mitjançant el càrrec en el compte corresponent.

d.2) Si el pagament s'efectua a través d'una entitat financera, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.

d.3) Si s'utilitzen altres vies de pagament, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i el justificant bancari de pagament.

En el cas que l'empresa tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les quotes, aquestes no es poden imputar a la justificació econòmica de l'ajut si no han estat pagades.

e) Per justificar les retencions i l'ingrés a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l'entitat ha d'aportar:

e.1) Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l'IRPF del període de desenvolupament de l'activitat objecte de l'ajut.

e.2) Model de resum anual de retencions i ingressos a compte.

Si a la data de la justificació no es disposa del model de resum anual de retencions i ingressos a compte, s'haurà de completar la informació dels models trimestrals mitjançant una relació on consti el nom i els cognoms, el NIF i l'import de les retencions de cadascun dels treballadors imputats a l'activitat objecte de l'ajut. Aquesta relació haurà d'estar segellada i signada pel representant legal de l'entitat beneficiària.

17.7 Per a la justificació de despeses d'arrendament de serveis de professionals independents, cal presentar el contracte o un altre document que determini el servei a prestar i la remuneració, segons les tarifes corporatives corresponents; la factura, i el comprovant de pagament.

17.8 Quan l'òrgan instructor apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació, ho ha de posar en coneixement de la persona beneficiària a través d'una notificació individual i li ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per corregir-los.

17.9 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s'hagi presentat davant l'òrgan instructor, aquest ha de requerir a la persona beneficiària que la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils. El requeriment es notifica individualment a les persones beneficiàries. La falta de presentació de la justificació en el termini que estableix aquest apartat comporta la revocació i, si escau, l'exigència de reintegrament i altres responsabilitats que estableixi la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

 

—18 Altres obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de l'ajut portant a terme l'activitat que n'és l'objecte en el termini que determinin les bases específiques.

b) Portar a terme l'activitat objecte de l'ajut d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar la modificació sol·licitada, en el termini de 15 dies hàbils, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits ni de les condicions que estableixen aquestes bases i les bases específiques. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut.

c) Proporcionar sempre la informació que els sigui demanada respecte de l'ajut concedit i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat objecte de l'ajut, obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de l'ajut. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin, i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable iguali o superi els 50.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas d'obres, o els 18.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de l'ajut.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Incloure el logotip del Departament de Cultura i l'expressió “amb el suport del Departament de Cultura” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/ en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de l'ajut, si es fan amb posterioritat a la concessió de l'ajut, o aplicar les mesures de difusió alternatives que les bases específiques, si escau, determinin.

h) Conservar els llibres, registres i documents que els siguin exigibles per a la justificació de l'ajut rebut, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern han de complir les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

j) Les persones jurídiques que puguin percebre un ajut per un import superior a 10.000,00 euros han d'haver comunicat a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques sempre que la subvenció concedida superi l'import de 10.000,00 euros, en compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

k) Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Complir els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que consten en l'annex i els que puguin constar a les bases específiques corresponents.

m) Complir les altres obligacions que estableixen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases específiques corresponents. 

 

—19 Modificació de la resolució

19.1 L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajut s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajuts.

19.2 Llevat que les bases específiques estableixin una altra cosa, si la persona beneficiària porta a terme la totalitat de les activitats del projecte objecte de l'ajut i fa la despesa mínima que estableix la base 5.5, però el seu cost final efectiu és inferior al cost pressupostat, amb un decrement superior al 20% del pressupost de l'activitat, s'ha de fer una reducció proporcional de l'ajut. També cal reduir la quantia si se supera el límit que estableix la base 5.3.

 

—20 Revocació

20.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment els ajuts concedits amb l'obligació per a la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

20.2 És igualment causa de revocació l'incompliment dels requisits que estableix la normativa sectorial corresponent que s'explicitin a les bases específiques.

 

—21 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que determinen les bases reguladores, s'aplica el règim sancionador que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de l'ajut.

 

—22 Protecció de dades

En cas que l'objecte de l'ajut inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa corresponent, i adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

Annex

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES D'AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries d'ajuts assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta

 

En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

Amunt