Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 14/02/2017

 • Número del document EMC/0233/2017

 • Número de control 17046032

 • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

  CVE CVE-DOGC-A-17046032-2017

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 7311

 • Data 17/02/2017

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/233/2017, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA).


 

La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits, les condicions dels quals figuren a l'annex d'aquesta resolució.

 

 

Disposició final

Aquesta resolució exhaureix la via administrativa i pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé de recurs contenciós administratiu interposat davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Barcelona, 14 de febrer de 2017

 

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

 

Annex

 

I. Normes generals

 

—1 Objecte

Concedir ajuts a estudiants que cursin estudis universitaris oficials de grau de primer cicle o de primer i segon cicle als centres docents universitaris adscrits que siguin de titularitat pública amb participació de l'Administració local i en els quals el preu del crèdit que pagui l'alumnat sigui superior al preu que fixa el Decret, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs que prevegi la convocatòria. La convocatòria detallarà els centres docents universitaris adscrits de titularitat pública amb participació de l'Administració local, els alumnes dels quals es poden acollir a aquestes bases i a la convocatòria corresponent.

Se n'exclouen els estudis de màster i de postgrau, els cursos d'especialització i els títols propis reconeguts per les universitats.

 

—2 Persones beneficiàries

Se'n poden beneficiar els estudiants que compleixin els requisits següents:

2.1 Requisits generals

2.1.1 Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i, per tant, es requereix que els estudiants més grans de 18 anys estiguin en situació de residència. En el cas d'estudiants que no tenen la nacionalitat espanyola, es requereix que l'estudiant o les persones que el sustenten hagin treballat a Espanya l'any immediatament anterior al curs que prevegi la convocatòria.

2.1.2 Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i també de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) No estar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

d) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.

e) Declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de signatura d'adhesió al codi ètic annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

2.2 Requisits acadèmics

2.2.1 Haver-se matriculat en algun dels centres descrits en la convocatòria durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria en uns estudis adreçats a obtenir un títol oficial de grau, d'enginyeria tècnica o d'arquitectura tècnica.

2.2.2 Haver-se matriculat d'un mínim de 60 crèdits, en el cas de matrícula per al curs complet, o de 30 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre. Pel que fa als estudis nocturns, el nombre de crèdits dels quals l'alumnat s'ha matriculat ha de ser el resultat de dividir el total dels crèdits que integrin el pla d'estudis entre el nombre d'anys que el formen. Pel que fa als estudis de diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, haver-se matriculat de 55 crèdits per al curs complet i, en el cas de matrícula semestral, de 27,5 crèdits per cada semestre.

Per al còmput total de crèdits matriculats també es tenen en compte els que ja es tinguin reconeguts o convalidats en el mateix curs.

2.2.3 En cas de matricular-se d'un nombre inferior de crèdits, s'ha d'aportar una acreditació del centre que justifiqui que s'ha matriculat del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre.

No es pot acollir a aquest supòsit l'alumnat que, per raó del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s'hagi pogut matricular del nombre de crèdits previstos.

2.2.4 Per a l'alumnat que inicia per primera vegada els estudis universitaris:

a) Alumnat procedent de COU o de batxillerat LOGSE i PAU: haver obtingut una nota mínima d'accés a la universitat a la fase general de 5,75.

b) Alumnat procedent de formació professional de segon grau, de mòduls professionals 3 i de cicles formatius de grau superior, així com de COU que no hagi fet les PAU: haver obtingut una nota mitjana d'expedient acadèmic de 7,5.

2.2.5 Per a l'alumnat que ja ha iniciat els seus estudis universitaris:

Haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l'últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura. Els crèdits mínims matriculats el curs anterior o l'últim curs seguit han de ser els que s'especifiquen al punt 2.2.2.

S'inclou dins d'aquest apartat l'alumnat que iniciï un primer curs l'any que prevegi la convocatòria procedent de les PAU o assimilat i dels cicles formatius de grau superior (CFGS) o assimilat amb estudis universitaris iniciats.

2.2.6 En els estudis en els quals, per raó de l'organització acadèmica del centre, l'alumnat no s'hagi pogut matricular del nombre de crèdits previstos en els punts anteriors, cal haver aprovat com a mínim un 90% del nombre màxim de crèdits dels quals l'alumnat es podia matricular. Aquest número resulta de dividir el total de crèdits que integren el pla d'estudis pel nombre d'anys que el formen. No es poden acollir a aquest supòsit els estudiants que, per raó del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s'hagin pogut matricular del nombre de crèdits previstos als punts anteriors.

2.2.7 Les sol·licituds de l'alumnat que hagi optat per cursar ensenyaments en règim nocturn, i sempre que la secretaria del centre ho certifiqui, han de complir en la mateixa proporció els requisits acadèmics que les sol·licituds dels estudiants que opten pel mateix estudi per via ordinària.

2.2.8 Les assignatures o els crèdits adaptats o convalidats només es tenen en compte en els casos en què s'acrediti degudament que han estat matriculats, cursats i aprovats en el curs immediatament anterior al curs que prevegi la convocatòria. S'entén per crèdits adaptats els procedents d'un canvi de pla d'estudis i, per crèdits convalidats, els provinents d'un altre pla d'estudis cursat a la mateixa universitat o en una de diferent i que la universitat en què l'alumnat està matriculat actualment considera com a crèdit integrant del pla d'estudis que cursa en aquell moment.

2.2.9 Els estudis complementaris o els complements de formació obligatoris per accedir a ensenyaments de segon cicle no es consideren integrants del pla d'estudis i, en conseqüència, no són objecte dels ajuts d'aquesta convocatòria.

2.2.10 Les assignatures o els crèdits reconeguts només es tenen en compte en els casos en què s'acrediti degudament que han estat matriculats, cursats i aprovats el curs immediatament anterior al curs que prevegi la convocatòria. No es poden tenir en compte els crèdits reconeguts per complements de formació d'altres estudis universitaris o per cicles formatius de grau superior.

2.3 S'exclouen d'aquestes bases reguladores:

a) Els estudiants procedents de la via d'accés establerta per a més grans de 25, 40 i 45 anys.

b) Els estudiants que tinguin una titulació universitària (o altres estudis equivalents), excepte quan es tracti de primer cicle i quan es cursi una titulació de segon cicle.

c) Els estudiants que hagin superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i als quals només els quedi pendent, a l'inici del curs que prevegi la convocatòria, el treball de fi de grau.

 

—3 Requisits econòmics

No es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallaran en la convocatòria corresponent.

 

—4 Període

El període serà el curs acadèmic que fixi la convocatòria.

 

—5 Quantitat

L'import de l'ajut s'estableix a un tant alçat amb l'objectiu de compensar parcialment els costos de matrícula universitària en centres adscrits. Amb aquesta finalitat, per tal d'establir els imports dels ajuts, es tenen en compte els preus fixats pel Decret, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs que prevegi la convocatòria. Per aquest motiu, l'import dels ajuts concedits pot variar entre els diferents centres i estudis.

La quantitat adjudicada a cada persona beneficiària depèn de la fórmula de càlcul de l'ajut, detallada a l'apartat I d'aquest annex i del nombre d'ajuts concedits.

 

—6 Sol·licituds i documentació

6.1 La sol·licitud l'ha de formalitzar la persona interessada i s'ha de presentar segons el model normalitzat i seguint les instruccions que estaran disponibles a l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits>). Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

6.2 Les persones que signin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, el qual indicarà els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament i informarà dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015 esmentada.

6.3 En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, l'AGAUR comprova per mitjà de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requereix a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent abans d'efectuar qualsevol comprovació de dades amb altres administracions públiques.

6.4 També es pot presentar la sol·licitud d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 esmentada.

6.5 En general, les actuacions que requereixen una notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler electrònic de l'Administració, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 esmentada.

6.6 Tenint en compte que per tramitar la sol·licitud l'AGAUR comprova la concurrència dels requisits generals i econòmics i els requisits acadèmics dels centres adscrits objecte de cadascuna de les convocatòries, es poden publicar diverses diligències d'esmenes en diferents moments de la tramitació de les sol·licituds.

6.7 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari:

a) Per a totes les persones sol·licitants, fotocòpia de l'imprès de la matrícula corresponent al curs que prevegi la convocatòria.

b) Per a les persones sol·licitants que ja hagin iniciat estudis universitaris abans del curs que prevegi la convocatòria, certificació acadèmica completa on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits acadèmics obtinguts en cada una d'aquestes assignatures i la convocatòria en què s'han obtingut. Hi ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats el curs acadèmic immediatament anterior al curs que prevegi la convocatòria.

c) Quan escaigui, certificat individual expedit pel secretari o secretària del centre en què s'acrediti que l'estudiant no s'ha pogut matricular dels crèdits que preveuen la base 2.2.2 o la base 2.2.6 a causa de l'organització acadèmica del centre.

6.8 La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació plena d'aquestes bases.

6.9 La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'AGAUR d'obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, els centres de recerca, les universitats o el centre d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es poden requerir els documents a la persona sol·licitant.

6.10 En cas que la persona interessada hagi presentat a l'AGAUR més d'una sol·licitud d'ajut o beca en el marc de les diferents convocatòries que gestiona per al curs que prevegi la convocatòria, i hi hagi discrepàncies entre aquestes sol·licituds en relació amb els membres computables, l'AGAUR, mitjançant una diligència d'esmenes, requerirà a la persona interessada que especifiqui quina és la situació familiar real, amb l'advertiment que totes les sol·licituds presentades es valoraran segons la informació facilitada en aquest sentit. En cas que no ho faci, s'entendrà que desisteix de l'ajut sol·licitat.

 

—7 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i de resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores. Aquesta gestió, de vegades, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sia perquè la intervenció d'aquestes entitats en el procés de gestió de l'ajut pot ser necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010 Barcelona) o a l'adreça electrònica <lopd.agaur@gencat.cat>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

 

—8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds es fixarà en la convocatòria corresponent.

 

—9 Tramitació de sol·licituds

L'AGAUR comprova el compliment dels requisits generals i econòmics de les sol·licituds presentades i envia als centres adscrits, per mitjà del sistema informàtic habilitat a aquest efecte, les dades de les seves sol·licituds.

Els centres han de verificar la concurrència dels requisits acadèmics i informar l'AGAUR d'aquesta circumstància i de l'import del preu dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per mitjà del mateix sistema d'informació.

 

—10 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan instructor dels expedients és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—11 Selecció

11.1 La selecció de les propostes la fa una comissió de selecció, que té en compte les bases generals de l'AGAUR, les bases reguladores de la convocatòria i la disponibilitat pressupostària.

11.2 La comissió de selecció és designada i nomenada pel president o presidenta de la CEAU i el director o directora general d'Universitats. Està presidida per aquesta persona o per la persona en qui delegui aquesta tasca, i està formada per un vocal en representació de la DGU, una persona representant de cada una de les universitats públiques de Catalunya a les quals estiguin adscrits els centres inclosos en la convocatòria i un secretari o secretària, que ha de ser el director executiu o directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot.

L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere de la comissió de selecció.

11.3 Aquesta comissió pot ser assessorada per òrgans externs i experts, i hi pot assistir personal tècnic de l'AGAUR.

 

—12 Tramitació i resolució

12.1 Prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, els quals es notificaran a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

12.2 Comporta la inadmissió de la sol·licitud l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria.

12.3 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

12.4 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la comissió de selecció determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris de selecció establerts per aquestes bases reguladores.

12.5 Vist l'informe de la comissió de selecció, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan resolutori.

12.6 En la resolució de concessió, hi figuraran, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut.

12.7 La resolució de concessió serà notificada a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i de manera informativa a la pàgina web de l'AGAUR. La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que s'hi poden interposar.

 

—13 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

 

—14 Notificacions

14.1 La diligència d'esmenes (base 6.5), la resolució per la qual es resol la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud (base 12) i la resolució de la concessió dels ajuts (base 12) es notificaran mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

14.2 Pel que fa a la resta d'actes administratius que es dictin amb relació a aquest procediment i d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015 esmentada, les persones que hi estiguin interessades poden sol·licitar la notificació electrònica d'aquests actes. Les persones interessades a rebre les notificacions electròniques ho hauran d'autoritzar expressament mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud que incorpora l'autorització esmentada.

 

—15 Pagament i justificació

15.1 El pagament de l'ajut s'efectua directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència bancària, un cop publicada la resolució de concessió i un cop acreditat el pagament de la matrícula per un import mínim equivalent al de l'ajut.

15.2 Amb aquesta finalitat, les persones beneficiàries que en el moment de sol·licitar l'ajut únicament hagin acreditat un pagament de l'import de la matrícula inferior al de l'ajut concedit, disposen de 10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió al tauler electrònic de l'Administració, per aportar els justificants que manquin en aquest sentit. Si transcorregut aquest termini no presenten la documentació requerida, les persones beneficiàries només rebran la part de l'ajut corresponent a l'import pagat degudament justificat.

15.3 La suma dels crèdits matriculats d'ambdós semestres ha de ser d'un mínim de 60 o de 55 crèdits segons els estudis, tal com s'especifica a la base 2.2.2; altrament, es revoca l'ajut. Excepcionalment, es poden atendre les sol·licituds de l'alumnat matriculat d'un nombre inferior de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre. En tot cas, aquesta excepcionalitat l'ha de certificar el centre. Si compleixen aquest requisit, es procedeix de la manera següent:

a) En cas que es matriculin d'un nombre de crèdits inferior respecte a la matrícula del primer semestre, l'import que se'ls fa efectiu és el proporcional als crèdits matriculats al segon semestre.

b) En cas que no es matriculin al segon semestre (sempre que el centre certifiqui que és per l'organització administrativa del centre), no se'ls paga l'import restant. També s'inclouen en aquest supòsit els estudiants que no es matriculen al segon semestre perquè ja han finalitzat els estudis.

15.4 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per tal de fer el pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les persones beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

 

—16 Incompatibilitats

Aquests ajuts a l'alumnat universitari de centres adscrits són compatibles amb les beques i els ajuts a l'estudi que atorga el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

 

—17 Comprovació i control

17.1 L'AGAUR és l'encarregada de comprovar el compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta resolució i de la resta de normativa aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides i pot modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

17.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

 

—18 Revocació

18.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

18.2 L'incompliment total o parcial de les obligacions i els requisits establerts en aquestes bases reguladores, en la convocatòria i en la normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

 

—19 Publicitat de les subvencions atorgades

19.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 (tres mil) euros, també es publicaran de manera trimestral al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en què s'indicarà la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.

19.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014 esmentada, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

 

—20 Normativa aplicable

Tot el que no preveuen aquestes bases reguladores i la convocatòria corresponent es regeix per les bases generals vigents de l'AGAUR i per la resta de normativa aplicable.

 

 

I. Forma de càlcul de l'ajut

 

El procediment de càlcul expressat en aquest apartat és aplicable únicament a les persones sol·licitants que no hagin quedat excloses per altres causes definides en les bases reguladores i la convocatòria.

Per calcular la quantitat assignada a cada ajut, s'apliquen els càlculs següents:

a) Determinació de la renda familiar (RF). Del valor de la renda continguda a la declaració de l'IRPF de l'any immediatament anterior al curs que prevegi la convocatòria, se'n resten les deduccions, d'acord amb el que es defineix a l'annex de la mateixa convocatòria.

b) Càlcul del coeficient individual de cada expedient (Ci). Partint del nombre de crèdits matriculats per primera vegada (CM) i del nombre mínim de crèdits de què s'ha de matricular (NMC), amb el Ci = (CM / NMC) i el preu públic del crèdit (PPC) s'obté el coeficient individual d'ajut (CAi): CAi = (Ci / PPC).

c) Càlcul del coeficient general de l'ajut (Cg). Partint del pressupost de la convocatòria (PC) i del sumatori del coeficient individual de l'ajut (Ci), s'obté el coeficient general: Cg = (PC / sumatoriCAi).

d) Càlcul de la quantitat assignada (AJUT). Es calculen els ajuts individuals (Ai) multiplicant el coeficient general pel coeficient individual: AJUT = Cg × CAi.

 

Amunt