Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 10/02/2017

  • Número de control 17041042

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17041042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7311

  • Data 17/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre designació dels membres del tribunal del procés selectiu per a la cobertura de 120 places d’agent de la Guàrdia Urbana, mitjançant oposició lliure.


El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, en data 9 de febrer de 2017 ha dictat la següent resolució:

 

DESIGNAR membres del Tribunal del procés selectiu per a la cobertura de 120 places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, les persones que seguidament es relacionen:

President:

- Sr. Jordi Samsó Huerta com a titular i Sr. Luis Miguel Clemente Marín com a suplent.

 

Vocals:

- Sr. Evelio Vázquez Sánchez com a titular i Sr. Ricardo Salas Hernández com a suplent.

- Sra. Marta Pons Mañosa com a titular i Sr. Robert Pujol Soler com a suplent.

- Sra. Montserrat Pina Martínez com a titular i Sr. Benito Granados Santaella com a suplent.

- Sr. Artur Salinas Marín com a titular i Sr. Jose Angel Burrel Ferrer com a suplent.

- Sra. Clara Fabregas Hermida com a titular i Sra. Mercedes Carballo De Luís com a suplent.

- Sr. Joan Soler Serratosa com a titular i Sra. Begoña Alday López com a suplent.

- Sr. Alfred Medina Gené com a titular i Sr. David Martínez Vicién com a suplent.

- Sra. Mª. Farners Cantalozella Mas com a titular i Sr. Joan Bigorra Paez com a suplent.

- Vocal titular del ISPC Sra. M. Àngels Solé Sanosa i com a suplent Sr. Francesc Guillen Lasierra.

- Vocal titular del ISPC Sr. Jaume Bosch Mestres i com a suplent Sr. Jordi Vilardell Molas.

- Vocal titular de la DGAS Sra. Begonya Curto Ferré i com a suplent Sra. Àngels Román Benito.

- Vocal titular de la DGAS Sra. Encarna García Rosado i com a suplent Sra. Laura Pardo Puente.

 

Secretàries:

- Sra. Esther López Pérez com a titular i Sra. Mariola Gabàs Nova com a suplent.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i Territori, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 de febrer de 2017

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

Amunt