Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/02/2017

  • Número del document GAH/0217/2017

  • Número de control 17045032

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17045032-2017

Dades del DOGC
  • Número 7310

  • Data 16/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/217/2017, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal eventual dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


D'acord amb el que disposa l'article 29 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, cal donar publicitat a les relacions de llocs de treball.

En conseqüència, mitjançant aquesta Resolució es dona publicitat a les variacions que s'han aprovat fins al 20 de desembre de 2016 i que han estat acordades en les sessions de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de dates: 9 de juny, 30 de juny, 21 de juliol, 4 d'agost, 1 de setembre, 13 d'octubre, 27 d'octubre, 24 de novembre, 15 de desembre i 22 de desembre de 2015, i 19 de gener, 26 de gener, 2 de febrer, 9 de febrer, 16 de febrer, 23 de febrer, 8 de març, 15 de març, 22 de març, 5 d'abril, 12 d'abril, 19 d'abril, 3 de maig, 17 de maig, 31 de maig, 28 de juny, 12 de juliol, 26 de juliol, 27 de setembre de 2016, 22 de novembre, 29 de novembre, 13 de desembre i 20 de desembre de 2016.

Vist el que preveuen els articles 24 i 25 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, publicada en el DOGC núm. 6830, de 13.3.2015;

En ús de les competències que, d'acord amb la normativa vigent, m'han estat atribuïdes.


Resolc:


Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal eventual dels departaments de la Presidència; Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Afers i Relacions Institucionals, i Exteriors i Transparència; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Ensenyament; Salut; Interior; Territori i Sostenibilitat; Cultura; Justícia; Treball, Afers Socials i Famílies; Empresa i Coneixement; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.


Contra la refosa de la relació de llocs de treball del personal eventual que es publica, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la mateixa Comissió Tècnica de la Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 de febrer de 2017

 

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública

 

 

Annex

 

Abreviatures

 

CE=característiques essencials.

AR=assimilació a l'efecte retributiu.

N=norma funcional (número del DOGC on es publica la norma que defineix les funcions dels llocs de treball).

O=observacions.

D=dotacions.

 

Dades a efectes retributius

G=grup.

ND=nivell de destinació.

C. ESP.=complement específic.

PR=prefix de tractament.

H=horari.


Claus de característiques essencials

ES=lloc estructural.

AE=lloc d'assessorament especial.

PS=lloc de polítiques sectorials.

PT=lloc de polítiques transversals.


Claus d'assimilació a l'efecte retributiu

1=lloc amb retribució assimilada a personal funcionari.

2=lloc amb retribució assimilada a alt càrrec.

3=lloc amb retribució específica.


Claus de prefix de tractament

DG=assimilat a director/a general a efectes retributius.


Claus d'horari

D=dedicació especial.

E=especial.

N=normal.

X=altres.


Claus d'observacions

N0=llocs computables.

N1=llocs no computables.


(Vegeu la imatge al final del document)Amunt