Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/02/2017

  • Número del document GAH/0216/2017

  • Número de control 17045033

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17045033-2017

Dades del DOGC
  • Número 7310

  • Data 16/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/216/2017, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal laboral dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


D'acord amb el que disposa l'article 29 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, cal donar publicitat a les relacions de llocs de treball.

En conseqüència, mitjançant aquesta Resolució es dona publicitat a les variacions que s'han aprovat fins al 20 de desembre de 2016 i que han estat acordades en les sessions de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de dates: 12 de maig, 26 de maig, 9 de juny, 23 de juny, 7 de juliol, 21 de juliol, 4 d'agost, 8 de setembre, 22 de setembre, 13 d'octubre, 27 d'octubre, 10 de novembre, 24 de novembre, 15 de desembre i 22 de desembre de 2015, i 19 de gener, 26 de gener, 9 de febrer, 23 de febrer, 8 de març, 15 de març, 22 de març, 5 d'abril, 19 d'abril, 3 de maig, 17 de maig, 31 de maig, 14 de juny, 28 de juny, 12 de juliol, 26 de juliol, 13 de setembre, 27 de setembre, 11 d'octubre, 25 d'octubre, 8 de novembre, 22 de novembre, 29 de novembre, 13 de desembre i 20 de desembre de 2016.

En ús de les competències que, d'acord amb la normativa vigent, m'han estat atribuïdes,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal laboral dels departaments de la Presidència; Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Afers i Relacions Institucionals, i Exteriors i Transparència; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Ensenyament; Salut; Interior; Territori i Sostenibilitat; Cultura; Justícia; Treball, Afers Socials i Famílies; Empresa i Coneixement; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

 

Contra la refosa de la relació de llocs de treball del personal laboral que es publica, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la mateixa Comissió Tècnica de la Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 de febrer de 2017

 

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública

 

 

Annex

 

Codis de complements

C221A Complement de lloc de treball de plus de rotació de torns, taula A (article 34, VI Conveni únic)

C221B Complement de lloc de treball de plus de rotació de torns, taula B (article 34, VI Conveni únic)

C221C Complement de lloc de treball de plus de rotació de torns, taula C (article 34, VI Conveni únic)

C231 Complement de comandament (article 36, VI Conveni únic)

C240 Complement de centres educatius del Departament de Justícia i de centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (articles 37 i 40, VI Conveni únic)

C241 Complement de lloc de treball del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació (article 38, VI Conveni únic)

C242 Complement de medi obert dels departaments de Justícia, i de Treball, Afers Socials i Famílies (articles 37 i 40, VI Conveni únic)

C244 Complement assistencial d'atenció directa de centres residencials de l'ICASS, actualment Direcció General de Protecció Social (article 40, VI Conveni únic)

C250 Complement de lloc de treball de xofers de representació (annex I, VI Conveni únic)

C251 Complement de lloc de treball de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural (annex 3, VI Conveni únic)

C252 Complement de lloc de treball de centres penitenciaris (article 37, VI Conveni únic)

C253 Complement de lloc de treball de guardes de reserva de fauna del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (article 41, VI Conveni únic)

C254 Complement de lloc de treball de professors/ores de l'INEFC (annex 6, VI Conveni únic)

C256 Complement de lloc de treball (articles del 37 al 41, VI Conveni únic)

 

Codis de prefix de tractament del personal laboral (càrrec)

AJ Cap de la unitat del grup d'emergències mèdiques

A8 Responsable d'àrea de control, assegurament i foment de la qualitat de vins i caves

BE Coordinador/a assistencial (diplomat/ada en infermeria grup B)

B0 Delegat/ada de zona

C1 Coordinador/a d'equip de suport cultural

C2 Coordinador/a d'equip de dinamització lingüística

C4 Responsable d'equip de suport cultural

C5 Coordinador/a de processos bibliogràfics

C6 Responsable de gestió administrativa

E6 Director/a de llars d'infants

HA Cap de coordinació administrativa-EAJA (Entitat Autònoma de Jocs i Apostes)

HC Coordinador/a-EAJA (Entitat Autònoma de Jocs i Apostes)

HU Cap d'unitat-EAJA (Entitat Autònoma de Jocs i Apostes)

IA Responsable d'equip dels grup d'intervenció immediata

I1 Cap de sala de gestió d'emergències

I2 Coordinador/a de seguretat viària i mobilitat

I3 Responsable de gestió de trànsit

JC Coordinador/a de centres A

JE Coordinador/a de medi obert

JV Coordinador/a de grups de dinamització lingüística

JX Coordinador/a de dinamització lingüística de Barcelona ciutat i comarques

JY Coordinador/a de dinamització lingüística de Girona, Lleida i Tarragona

JZ Coordinador/a tècnic/a especialista en patologia forense

J2 Director/a de centres B-Justícia Juvenil

J4 Subdirector/a de centres B-Justícia Juvenil

J7 Delegat/ada de recursos

L1 Cap de 1a-Manteniment

L4 Encarregat/ada

L5 Cap d'equip

M2 Cap de sala de xarxa de comunicacions

O1 Coordinador/a general de conservació i explotació

O4 Encarregat/ada C1

O5 Cap d'equip C2

PQ Cap d'unitats operatives

PT Cap d'altres llibreries

PU Cap d'unitats bàsiques

PV Responsable de sistemes i comunicacions

PX Responsable d'unitats de suport a la gestió

P5 Cap d'àrea

 

Claus d'observacions

B Requeriment de coneixements de nivell B2 de català (fins al gener de 2014, nivell B) (article 12.b del Decret 161/2002)

CB Requeriment de carnet de conduir B

D Lloc adaptat per a persones amb disminució

DF Lloc adaptat per a persones amb disminució amb funcions de naturalesa funcionarial

DI Article 25 del VI Conveni únic

E Lloc declarat a extingir

EC Lloc a amortitzar (Acord GOV/16/2010) (DOGC núm. 5569)

EE Lloc declarat a extingir, funcionarització d'educadors/ores del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

EG Lloc declarat a extingir, funcionarització de guardes de reserva de fauna

EJ Lloc declarat a extingir, funcionarització d'educadors/ores del Departament de Justícia

EN Les persones que ocupin aquests llocs de treball podran ser nomenades encarregats/ades de curs, i percebre mentre duri l'esmentat nomenament el complement previst en l'article 36 del VI Conveni col·lectiu únic

ES Lloc declarat a extingir un cop finalitzat el procés de funcionarització del SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)

ET Lloc amb caràcter discontinu declarat a extingir

E1 Lloc declarat a extingir un cop finalitzada la fase 1 del procés de funcionarització

E2 Lloc declarat a extingir un cop finalitzada la fase 2 del procés de funcionarització

E3 Lloc declarat a extingir un cop finalitzada la fase 3 del procés de funcionarització

F Lloc de treball amb funcions de naturalesa funcionarial

FC Pendent concurs canvi de destinació, article 23.4, VI Conveni

FT Lloc de treball amb funcions de naturalesa funcionarial amb caràcter discontinu

F3 Lloc de treball amb funcions de naturalesa funcionarial inclòs en la fase 3 del procés de funcionarització

G Per a la provisió d'aquest lloc és requisit el grau de doctor

IT Caràcter itinerant

M Mobilitat dins l'àmbit territorial competencial del centre de treball

P Llocs polivalents previstos en l'article 19.5 del VI Conveni únic

Q Llocs a regularitzar Llei 24/2004 d'educació social

SP Per ocupar aquest lloc és necessari disposar de la titulació prevista en l'article 4.2 de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport

T Lloc amb caràcter discontinu

U Cal disposar del permís de conducció de la classe BTP

 

Taula de titulació específica per al personal laboral

0014 Llicenciatura en marina civil.

0015 Tècnic/a superior en integració social.

0016 Tècnic/a superior en anatomia patològica i citològica.

0027 Tècnic/a superior en educació infantil.

0400 Psicologia.

0600 Biologia.

0900 Informàtica.

1400 Medicina.

1401 Medicina de l'educació física i l'esport.

1402 Medicina del treball.

1800 Dret.

1900 Ciències de la informació.

2100 Arquitectura.

2500 Enginyeria agrònoma.

3300 Infermeria.

3301 Infermeria del treball.

3400 Diplomatura en fisioteràpia.

3500 Podologia.

3800 Treball social (assistent/a social).

3900 Biblioteconomia i documentació.

4100 Arquitectura tècnica.

4700 Enginyeria tècnica agrícola.

5200 Diplomatura en marina civil.

6200 Diplomatura en teràpia ocupacional.

0012 Pilot comercial.

0013 FP2-Branca metall.

0025 FP1-Sanitària auxiliar infermeria.

 

Taula de formacions específiques

001 Coneixements d'arxivística.

002 Coneixements de comptabilitat.

003 Coneixements de contractació.

005 Coneixements de llenguatge jurídic.

010 Llicenciatura en dret.

011 Coneixements en comandament de vaixells 40 TRB (tones de registre brut).

014 Coneixements d'informàtica.

020 Experiència en gestió de personal.

022 Coneixements de dret.

025 Experiència en contractació administrativa.

028 Experiència en comptabilitat.

030 Experiència en l'àmbit docent.

031 Coneixements de ciències de la informació.

033 Coneixements de graduat/ada social.

036 Coneixements d'organització del treball.

039 Coneixements d'arquitectura.

042 Coneixements de pedagogia.

047 Experiència en actuació processal.

049 Experiència en informàtica.

052 Experiència en normalització lingüística.

053 Certificat de nivell C2 de català (fins al gener de 2014, nivell D).

057 Coneixements de gestió pressupostària.

058 Experiència en gestió pressupostària.

064 Experiència en organització administrativa.

066 Coneixements de gestió administrativa.

067 Experiència en gestió administrativa.

075 Coneixements de prevenció de la contaminació.

076 Coneixements d'idiomes.

077 Coneixements d'anglès.

078 Coneixements de francès.

083 Coneixements de plans urbanístics o territorials.

089 Coneixement avançat de l'Office de Microsoft (Acces, Word, Excel).

094 Coneixements de cartografia.

095 Experiència en cartografia.

100 Especialització en submarinisme.

101 Assistent/a social.

103 Inspector/a.

104 Reprografia.

105 Coneixements de formació ocupacional.

109 Llicenciatura en pedagogia.

110 Llicenciatura en psicologia.

112 Experiència en laboratori d'anàlisi.

113 Experiència en plans de seguretat i/o higiene.

114 Coneixements de l'àmbit de l'esport.

115 Experiència en l'àmbit de l'esport.

119 Titulació en relacions públiques.

121 Coneixements del món juvenil.

124 Experiència en temes de GIP.

129 Formació professional agrària.

131 Economia agrària.

139 Experiència en sistemes d'autoedició.

141 Coneixements d'història i cultura catalana.

142 Producció editorial, pressupostos i costos.

144 Especialització en diagnòstics menors i coneixements socials.

145 Especialització en justícia de menors.

147 Coneixements en matèria de drogodependència.

150 Experiència en atenció al públic.

151 Coneixements de desenvolupament rural.

154 Experiència en tecnologia d'aliments i bromatologia.

156 Experiència en plagues vegetals.

157 Coneixements de tecnologia de produccions ramaderes.

158 Especialista en viticultura i enologia.

160 Experiència en ciències marines.

161 Experiència en àrees de comunicació, premsa i protocol.

165 Coneixements d'enquadernació i restauració.

166 Diplomatura en biblioteconomia.

167 Experiència en fotografia.

171 Experiència en cultura i tradició popular.

172 Experiència en promoció cultural.

173 Experiència en difusió cultural.

174 Experiència en restauració de béns mobles.

175 Experiència en anàlisis químiques.

176 Experiència en documentalisme.

178 Experiència en imatge i so.

194 Preferentment llicenciatura o diplomatura en informàtica.

197 Experiència en anàlisi econòmica i financera.

207 Experiència en control comptable.

209 Experiència en control de tresoreria.

211 Experiència en estats financers i gestió tributària.

212 Experiència en control de caixa.

221 Experiència en dret mercantil.

223 Coneixements en aplicacions específiques del departament.

224 Coneixements d'operació AS/400.

225 Coneixements de programació Cobol.

226 Coneixements d'anàlisi d'eines AS/400.

227 Coneixements de microinformàtica.

228 Experiència en temes dona-home.

230 Especialista en activitats i associacionisme.

232 Experiència en parcs i espais naturals.

233 Experiència en transmissions.

234 Experiència en documentació i arxivística.

235 Experiència en manteniment de xarxa de transmissions.

236 Experiència en espècies cinegètiques protegides.

237 Experiència en muntatge de vídeos.

240 Coneixements de tècniques forestals.

241 Coneixements de tècniques de jardineria.

242 Psicomotricitat.

249 Experiència en cuina.

253 Coneixements de dret civil i penal.

255 Dos anys d'experiència en funció inspectora.

258 Coneixements i experiència en treballs editorials.

259 Coneixements i experiència en treballs de magatzem.

260 Coneixements i experiència en treballs audiovisuals.

261 Coneixements i experiència en treballs de paleta.

262 Coneixements i experiència en treballs de pintor/a.

263 Coneixements i experiència en treballs de fuster/a.

264 Coneixements i experiència en treballs de mecànic/a.

265 Coneixements i experiència en treballs de calefactor/a.

268 Coneixements i experiència en treballs de cuiner/a.

269 Coneixements i experiència en treballs de jardiner/a.

272 Coneixements i experiència en treballs de reprografia.

273 Coneixements i experiència en treballs d'informació.

275 Coneixements i/o experiència en planificació.

283 Coneixements i/o experiència en telecomunicacions.

295 Coneixements i/o experiència en tècniques instrumentals de laboratori.

297 Coneixements i/o experiència en radiocomunicacions mòbils.

300 Experiència específica en instal·lacions de telefonia, alarmes i altres equips d'interès en l'àmbit de la seguretat.

301 Coneixements i experiència en l'ús d'instrumentació electrònica.

307 Coneixements i experiència en treballs de manteniment.

308 Experiència en treballs d'espectacles.

311 Experiència en producció i explotació d'espectacles.

312 Experiència en suports audiovisuals.

316 Experiència en coordinació artística.

327 Experiència en construcció i muntatges escenogràfics.

328 Experiència en assistències en representacions.

335 Coneixements i experiència en operació cinematogràfica.

336 Experiència en comanda de serveis domèstics.

338 Tècnic/a especialista d'imatge i so.

339 Tècnic/a especialista en la branca sanitària. Especialitat audioprotetista.

340 Coneixements i experiència en control del trànsit.

341 Coneixements i experiència en treballs tècnics d'obres públiques.

342 Coneixements i experiència en reparació de planxa de vehicles.

345 Experiència com a intèrpret de carilló.

346 Carnet d'instal·lador/a d'electricitat, d'aigua i/o gas.

348 Coneixements i/o experiència en sistemes d'informació geogràfica.

349 Coneixements i/o experiència en control de la contaminació.

358 Carnet de conduir B.

359 Coneixements i/o experiència en espais naturals.

368 Experiència en microfilmació.

370 Coneixements i experiència en tasques estadístiques.

371 Coneixements i experiència en treball de ludoteca.

375 Experiència docent en l'INEFC d'acord amb el pla d'estudis vigent.

376 Experiència en barris i col·legis marginals.

379 Coneixements i/o experiència en màrqueting i publicitat de loteries.

380 Coneixements i/o experiència en seguretat i alarmes.

381 Coneixements i/o experiència en xarxa comercial de loteries.

383 Coneixements i/o experiència en vigilància i control d'accessos.

385 Coneixements i/o experiència en l'àrea de pagament de premis de loteries.

386 Coneixements i/o experiència en validacions de premis de loteries.

388 Coneixements i/o experiència en loteries i sortejos.

389 Coneixements i/o experiència en prestació social substitutòria.

391 Coneixements i/o experiència en planificació i avaluació de formació.

392 Coneixements i/o experiència en gestió d'organitzacions.

394 Experiència en prospecció de sòl i mesura de propietats físiques del sòl.

395 Experiència en maquinària agrícola.

400 Coneixements de radiocomunicació.

402 Experiència en contractació del personal laboral.

409 Experiència en tasques relacionades amb infància i adolescència en risc social.

410 Coneixements de normativa referent a la infància i l'adolescència.

412 Experiència en temes de formació.

422 Carnet de conduir C1.

423 Coneixements de correcció de textos.

430 Experiència en atenció a proveïdors.

433 Coneixements de programes de gestió de xarxa d'àrea local.

434 Coneixements de protocols comuni. de xarxa d'àrea local.

435 Coneixements i experiència en gestió pressupostària en organismes autònoms.

441 Coneixements de biblioteconomia.

451 Coneixements i/o experiència en l'aplicació informàtica del registre.

452 Coneixements i/o experiència en programaris de tractament d'imatges.

453 Coneixements i/o experiència en disseny assistit per ordinador.

458 Experiència en gestió de xarxes de vigilància de la qualitat de l'aire.

463 Coneixements i/o experiència en gestió d'estocs.

464 Coneixements del fons editorial de la Generalitat de Catalunya.

466 Coneixements i/o experiència en maneig de bases de dades.

467 Coneixements i/o experiència en tractament de textos.

468 Coneixements i/o experiència en maneig de fulls de càlcul.

469 Experiència en l'ús d'Internet.

470 Coneixements i/o experiència en sistemes de treball en xarxa.

477 Coneixements de didàctica i pedagogia de l'àmbit eqüestre.

478 Experiència en centres eqüestres.

484 Coneixements i/o experiència en prevenció de riscos laborals.

489 Coneixements del sistema sanitari.

493 Coneixements i/o experiència en preedició i postedició de textos per a la traducció automàtica.

497 Coneixements en Mac Os.

498 Coneixements d'aranès.

500 Coneixements i/o experiència en normes de qualitat UNE 65.001 (EN45001)/ISO 17025.

507 Coneixements dels equips electrònics d'ajuda a la navegació.

518 Coneixements i/o experiència en llenguatges de programació i disseny de pàgines web.

522 Experiència en tasques administratives i en tasques relatives a la viabilitat viària.

523 Experiència en conservació de carreteres.

524 Experiència en aforaments.

525 Carnet de conduir C.

526 Curs d'explotació de carreteres.

 

Abreviatures

PR=forma de provisió del lloc (CM=concurs de mèrits).

COMPLEM.=complements inherents al lloc de treball.

CA=càrrec.

J=jornada (N=normal, I=inferior a la normal, E=especial, T=règim de torns).

H=horari (N=normal, C=continuat, E=especial, T=règim de torns).

OB=observacions.

TIT.=titulació específica.

RCN= requisit de certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

FORM. ESPEC.=formació específica.

DO=dotacions.

 

(Vegeu la imatge la final del document)

 

 

Amunt