Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/01/2017

  • Número del document VEH/0201/2017

  • Número de control 17037026

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-17037026-2017

Dades del DOGC
  • Número 7310

  • Data 16/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/201/2017, de 26 de gener, per la qual s'autoritza la cessió temporal de 300 terminals de la Xarxa RESCAT per a les comunicacions a les associacions de voluntaris de protecció civil.


El 3 d'octubre de 2016, el secretari general del Departament d'Interior va sol·licitar a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya l'autorització per a la cessió temporal de 300 emissores de la Xarxa RESCAT, adscrites a la Direcció General de Protecció Civil, mitjançant conveni amb els ajuntaments als quals estiguin adscrites les associacions de voluntaris de protecció civil (AVPC).

El 25 d'agost de 2016, el subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències presenta la memòria justificativa del projecte de cessió d'emissores de la Xarxa RESCAT per ús de les associacions de voluntaris de protecció civil.

D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil per mitjà de les associacions del voluntariat de protecció civil i d'acord amb el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya, i per tal de desenvolupar les seves funcions en el marc dels plans de protecció civil local, cal que aquestes associacions es coordinin de forma efectiva des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), especialment en el cas d'activació d'un pla de protecció civil de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, és bàsic garantir les comunicacions entre les parts, més enllà de la telefonia i els correus electrònics. Les referides associacions han de poder disposar d'eines específiques d'informació i per les comunicacions en emergències i que puguin fer us de la Xarxa RESCAT a través de canals específics.

El subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències, en la referida memòria justificativa, proposa equipar les associacions de voluntaris de protecció civil inscrites al registre especial de la Direcció General de Protecció Civil amb dues emissores portàtils de la Xarxa RESCAT cedides gratuïtament a l'ajuntament a què estan adscrites, i de tres en el supòsit que el municipi disposi d'un coordinador de l'AVPC integrat dins l'estructura de l'ajuntament.

Per a aquesta finalitat, es preveu formalitzar convenis entre el Departament d'Interior i els ajuntaments corresponents.

L'1 d'agost de 2016, l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior va emetre informe jurídic favorable de la proposta de conveni de col·laboració per a la cessió de terminals de la Xarxa RESCAT.

El 7 de setembre de 2016, la Intervenció Delegada del Departament d'Interior va emetre informe fiscal favorable sobre la proposta de conveni tipus.

El 14 de desembre de 2016, la cap de Secció de Gestió Patrimonial del Departament d'Interior, a petició de la Intervenció, va aclarir que els terminals de referència s'han considerat “material reciclat”, ja que eren obsolets per ser utilitzats per mossos d'esquadra i bombers, si bé, un cop arreglats per tècnics del Departament, són suficients per a les necessitats funcionals dels voluntaris de la xarxa RESCAT, que el valor dels terminals es considera nul, ja que era material no operatiu que estava pendent de destrucció i que els terminals són propietat de la Generalitat, motiu pel qual no intervé el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya en la seva gestió.

Vist que, l'1 de desembre de 2016, l'Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha emès l'Informe jurídic preceptiu favorable;

Vist que, el 27 de desembre de 2016, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha emès l'Informe fiscal preceptiu favorable;

Vist l'article 20, apartat 3, del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el qual disposa que el departament competent en matèria de patrimoni pot acordar la cessió gratuïta de béns mobles a favor de qualsevol administració pública, per a finalitats d'utilitat pública o d'interès social,

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar la cessió temporal dels següents terminals de la Xarxa RESCAT a favor dels ajuntaments per a les comunicacions de les associacions de voluntaris de protecció civil amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), per tal d'informar en temps real de les dades dels sinistres greus i dels riscs significatius en curs que puguin conèixer i millorar, així, la protecció de la població en aquests supòsits:

 

Model terminal

Número de sèrie

TEI (identificació del terminal)

SRH3800

2PN400803GOl6DT

108174808250

SRH3800

3PN200824GOD2VT

108304268820

SRH3800

2PN400802GOl531

108174792840

SRH3800

3PN200824GOD35H

108304272300

SRH3800

2PN400803GOl6W3

108174813850

SRH3800

3PN200824GOD32T

108304271340

SRH3800

3PN200824GOD2ZD

108304270100

SRH3800

2PN400803GOl6AF

108174807030

SRH3800

2PN400802GOl54Q

108174793280

SRH3800

2PN400802GOl4XB

108174790610

SRH3800

2PN400803GOl6W4

108174813860

SRH3800

3PN200824GOD327

108304271120

SRH3800

3PN200824GOD38T

108304273500

SRH3800

2PN400803GOJ64S

108174805000

SRH3800

3PN200826GOD3UF

108304281280

SRH3800

2PN400802GOJ4PQ

108174787880

SRH3800

3PN500830GOD4TK

108304293930

SRH3800

2PN400802GOl57P

108174794350

SRH3800

3PN200824GOD2YV

108304269920

SRH3800

3PN500829GOD4F7

108304288760

SRH3800

3PN200826GOD3RE

108304280190

SRH3800

3PN200825GOD3CL

108304274860

SRH3800

3PN500829GOD4DR

108304288240

SRH3800

3PN200824GOD31E

108304270830

SRH3800

3PN200826GOD3G5

108304276140

SRH3800

3PN500829GOD4FY

108304289030

SRH3800

3PN200825GOD3AZ

108304274280

SRH3800

3PN200823GOD2P4

108304266410

SRH3800

3PN500829GOD4EP

108304288580

SRH3800

3PN200824GOD37V

108304273160

SRH3800

3PN500829GOD4AF

108304287040

SRH3800

3PN200824GOD380

108304273210

SRH3800

2PN400803GOl687

108174806230

SRH3800

2PN400803GOl66A

108174805540

SRH3800

2PN400802GOl4N5

108174786950

SRH3800

2PN400802GOl4YR

108174791130

SRH3800

3PN200829GOD41F

108304283800

SRH3800

2PN400802GOl4NH

108174787070

SRH3800

3PN200826GOD3P8

108304279410

SRH3800

3PN200829GOD463

108304285480

SRH3800

3PN200825GOD303

108304275040

SRH3800

2PN400803GOl6CP

108174807850

SRH3800

2PN400803GOl68S

108174806440

SRH3800

2PN400802GOl4NJ

108174787090

SRH3800

3PN200824GOD368

108304272570

SRH3800

2PN400803GOl6WZ

108174814170

SRH3800

2PNA01046GOB1DU

108178022850

SRH3800

3PN200826GOD3NQ

108304278870

SRH3800

3PN500830GOD4RR

108304293280

SRH3800

2PN400803GOl6BM

108174807460

SRH3800

2PN400802GOl4XS

108174790780

SRH3800

3PN500829GOD413

108304289800

SRH3800

3PN200829GOD44Q

108304284990

SRH3800

3PN500829GOD47A

108304285910

SRH3800

3PN500830GOD4NF

108304291720

SRH3800

3PN200824GOD31F

108304270840

SRH3800

3PN500830GOD40K

108304292130

SRH3800

3PN200824GOD389

108304273300

SRH3800

3PN200824GOD2WX

108304269220

SRH3800

3PN500830GOD4QY

108304292990

SRH3800

2PN400803GOl5ED

108174796260

SRH3800

3PN500830GOD4R2

108304293030

SRH3800

3PN200826GOD3XR

108304282480

SRH3800

3PN200825GOD3A6

108304273990

SRH3800

2PNA01206GOL3HC

108179265490

SRH3800

3PN500829GOD4AI

108304287070

SRH3800

3PN200823GOD2LB

108304265040

SRH3800

3PN200823GOD201

108304266190

SRH3800

2PN400803GOl6QJ

108174811850

SRH3800

2PN400808GOK6PD

108175046090

SRH3800

2PN400803GOl6MN

108174810450

SRH3800

3PN500830GOD4SS

108304293650

SRH3800

2PN200716G091NJ

108173884440

SRH3800

3PN200824GOD2ZS

108304270250

SRH3800

3PN200824GOD39A

108304273670

SRH3800

3PN200829GOD431

108304284380

SRH3800

3PN200824GOD37N

108304273080

SRH3800

3PN500830GOD4PH

108304292460

SRH3800

2PN400803GOl67Y

108174806140

SRH3800

3PN200826GOD3W7

108304281920

SRH3800

2PN400803GOl5A9

108174794780

SRH3800

3PN200829GOD46F

108304285600

SRH3800

2PN400802GOl56V

108174794050

SRH3800

3PN200824GOD34R

108304272040

SRH3800

2PNA01046GOB1ER

108178023180

SRH3800

3PN200826GOD3V4

108304281530

SRH3800

2PN400802GOl54Z

108174793370

SRH3800

2PN400802GOl40B

108174787370

SRH3800

3PN200817GOD23S

108304258730

SRH3800

3PN200824GOD2YS

108304269890

SRH3800

3PN500830GOD4LW

108304291170

SRH3800

2PN400802GOl56P

108174793990

SRH3800

3PN500830GOD40G

108304292090

SRH3800

3PN200829GOD44F

108304284880

SRH3800

3PN200824GOD358

108304272210

SRH3800

3PN200825GOD39K

108304273770

SRH3800

3PN500830GOD4LZ

108304291200

SRH3800

3PN200824GOD30C

108304270450

SRH3800

3PN200823GOD2ML

108304265500

SRH3800

3PN500830GOD4MC

108304291330

SRH3800

3PN200825GOD39R

108304273840

SRH3800

3PN200824GOD32K

108304271250

SRH3800

3PN200824GOD361

108304272500

SRH3800

3PN200824GOD2VO

108304268770

SRH3800

3PN200823GOD20K

108304266210

SRH3800

3PN500830GOD4LE

108304290990

SRH3800

2PN400803GOl64P

108174804970

SRH3800

3PN200825GOD3B6

108304274350

SRH3800

3PN500830GOD4U9

108304294180

SRH3800

3PN200824GOD31W

108304271010

SRH3800

3PN500830GOD4QB

108304292760

SRH3800

3PN200825GOD390

108304273810

SRH3800

3PN200824GOD336

108304271470

SRH3800

3PN500829GOD4EC

108304288450

SRH3800

3PN200823GOD2M8

108304265370

SRH3800

3PN200824GOD2TR

108304268080

SRH3800

3PN500830GOD4LJ

108304291040

SRH3800

2PN400802GOl55Y

108174793720

SRH3800

3PN200829GOD42Y

108304284350

SRH3800

3PN200824GOD2W7

108304268960

SRH3800

3PN500829GOD4FO

108304288690

SRH3800

3PN200824GOD34D

108304271900

SRH3800

3PN200824GOD2XW

108304269570

SRH3800

3PN200825GOD3DG

108304275170

SRH3800

3PN200824GOD2VE

108304268670

SRH3800

3PN200824GOD30A

108304270430

SRH3800

3PN500830GOD4TT

108304294020

SRH3800

3PN200826GOD306

108304279030

SRH3800

3PN200826GOD3Y6

108304282630

SRH3800

3PN200829GOD41E

108304283790

SRH3800

2PN200729GOC7Y3

108174212800

SRH3800

3PN200823GOD2LF

108304265080

SRH3800

3PN200824GOD2WR

108304269160

SRH3800

2PN400802GOl40S

108174787540

SRH3800

3PN500830GOD401

108304292110

SRH3800

3PN500830GOD4RP

108304293260

SRH3800

3PN500830GOD4KH

108304290660

SRH3800

3PN500830GOD4KW

108304290810

SRH3800

3PN500830GOD4TG

108304293890

SRH3800

3PN200824GOD2YE

108304269750

SRH3800

3PN200829GOD45M

108304285310

SRH3800

3PN200824GOD36G

108304272650

SRH3800

2PN400803GOl6VQ

108174813720

SRH3800

3PN200826GOD3GO

108304276090

SRH3800

2PN400802GOl51Y

108174792280

SRH3800

3PN200826GOD3VM

108304281710

SRH3800

2PN100709807283

108173702410

SRH3800

3PN500829GOD4HP

108304289660

SRH3800

3PN200824GOD34L

108304271980

SRH3800

3PN200823GOD2N8

108304265730

SRH3800

3PN200826GOD3X2

108304282230

SRH3800

3PN500829GOD4GT

108304289340

SRH3800

2PN400802GOl4PJ

108174787810

SRH3800

3PN500830GOD4QD

108304292780

SRH3800

3PN500829GOD47L

108304286020

SRH3800

2PN400802GOl4P4

108174787660

SRH3800

3PN200824GOD34F

108304271920

SRH3800

2PN400803GOl59Y

108174794670

SRH3800

3PN200824GOD34T

108304272060

SRH3800

3PN200824GOD388

108304273290

SRH3800

3PN500830GOD4S8

108304293450

SRH3800

3PN500830GOD4SD

108304293500

SRH3800

3PN200824GOD314

108304270730

SRH3800

3PN200826GOD3WF

108304282000

SRH3800

2PN400803GOl67M

108174806020

SRH3800

3PN200824GOD377

108304272920

SRH3800

3PN500830GOD4QZ

108304293000

SRH3800

2PN400803GOl6MM

108174810440

SRH3800

3PN200823GOD2LY

108304265270

SRH3800

3PN200824GOD2V9

108304268620

SRH3800

2PN400803GOl6GE

108174808690

SRH3800

3PN200823GOD2L5

108304264980

SRH3800

3PN200824GOD2W4

1083J4268930

SRH3800

2PN400803GOl633

108174804390

SRH3800

3PN200825GOD39W

108304273890

SRH3800

2PN400803GOl6QG

108174811820

SRH3800

3PN200824GOD2XG

108304269410

SRH3800

3PN500830GOD4TP

108304293980

SRH3800

3PN200823GOD2L7

108304265000

SRH3800

3PN500830GOD4U6

108304294150

SRH3800

3PN500830GOD4PO

108304292290

SRH3800

2PN400803GOl6P5

108174811350

SRH3800

3PN200824GOD2UM

108304268390

SRH3800

3PN200824GOD2X7

108304269320

SRH3800

3PN200825GOD3CH

108304274820

SRH3800

3PN500830GOD404

108304291970

SRH3800

3PN200824GOD391

108304273580

SRH3800

3PN500830GOD4RG

108304293170

SRH3800

3PN200824GOD330

108304271410

SRH3800

2PN400802GOl40I

108174787440

SRH3800

2PN500822GON880

108175414700

SRH3800

3PN200824GOD39D

108304273700

SRH3800

2PN400802GOl4AA

108174782320

SRH3800

3PN500829GOD4G5

108304289100

SRH3800

2PN400802GOl4PF

108174787770

SRH3800

3PN200824GOD2ZM

108304270190

SRH3800

3PN500830GOD4TW

108304294050

SRH3800

2PN400811GOL5CX

108175152410

SRH3800

2PN400813GOM38K

108175244940

SRH3800

2PN400811GOL5EC

108175152920

SRH3800

3PN200824GOD2V6

108304268590

SRH3800

3PN500830GOD4RK

108304293210

SRH3800

3PN500830GOD4TO

108304293970

SRH3800

3PN500829GOD4AR

108304287160

SRH3800

3PN200824GOD2XR

108304269520

SRH3800

2PN400803G015E1

108174796140

SRH3800

3PN500830GOD4SR

108304293640

SRH3800

3PN500830GOD40R

108304292200

SRH3800

3PN200824GOD316

108304270750

SRH3800

3PN200824GOD31V

108304271000

SRH3800

3PN200823GOD2PF

108304266520

SRH3800

3PN200845GOE15R

108304376080

SRH3800

3PN200826GOD3RI

108304280230

SRH3800

3PN500830GOD4KJ

108304290680

SRH3800

3PN200824GOD36A

108304272590

SRH3800

3PN200824GOD301

108304270340

SRH3800

3PN200824GOD303

108304270360

SRH3800

3PN500830GOD4PN

108304292520

SRH3800

3PN200824GOD351

108304272140

SRH3800

3PN200824GOD2UW

108304268490

SRH3800

3PN200825GOD3AR

108304274200

SRH3800

3PN200823GOD2Q2

108304266750

SRH3800

3PN200823GOD2MF

108304265440

SRH3800

3PN200824GOD2UQ

108304268430

SRH3800

3PN200848GOE1XD

108304386020

SRH3800

3PN200826GOD3GK

108304276290

SRH3800

3PN500829GOD4FU

108304288990

SRH3800

3PN200824GOD2XA

108304269350

SRH3800

2PN400803G016X2

108174814200

SRH3800

3PN200824GOD2ZK

108304270170

SRH3800

2PN400803GOl6N1

108174810590

SRH3800

2PN400803GOl51T

108174797370

SRH3800

3PN500829GOD48D

108304286300

SRH3800

3PN200824GOD2UN

108304268400

SRH3800

3PN200826GOD3XM

108304282430

SRH3800

3PN500830GOD4TO

108304293730

SRH3800

3PN200824GOD2UF

108304268320

SRH3800

3PN200826GOD3WR

108304282120

SRH3800

2PN400803GOl6WW

108174814140

SRH3800

2PN400803GOl6FV

108174808500

SRH3800

3PN200823GOD2LG

108304265090

SRH3800

3PN20Ó824GOD2UD

108304268300

SRH3800

3PN200823GOD2N9

108304265740

SRH3800

2PN400803G0167W

108174806120

SRH3800

3PN200824GOD2WA

108304268990

SRH3800

3PN200824GOD300

108304270570

SRH3800

3PN200825GOD3BM

108304274510

SRH3800

3PN500830GOD40C

108304292050

SRH3800

3PN200824GOD332

108304271430

SRH3800

3PN200823GOD2LV

108304265240

SRH3800

2PN400802GOl530

108174792660

SRH3800

3PN200823GOD20M

108304266230

SRH3800

3PN200823GOD2NJ

108304265840

SRH3800

3PN600849GOE24Z

108304388760

SRH3800

3PN200824GOD342

108304271790

SRH3800

3PN200829GOD46S

108304285730

SRH3800

2PN400802GOl503

108174791610

SRH3800

3PN200824GOD385

108304273260

SRH3800

3PN200824GOD2WO

108304268890

SRH3800

2PN400802GOl4XG

108174790660

SRH3800

3PN200824GOD36L

108304272700

SRH3800

3PN200826GOD3TS

108304281050

SRH3800

3PN500830GOD4LC

108304290970

SRH3800

3PN200824GOD2YB

108304269720

SRH3800

2PN400803GOl6QP

108174811910

SRH3800

2PN100709G072R7

108173706220

SRH3800

2PN400802GOl4X4

108174790540

SRH3800

2PN400803GOl65F

108174805230

SRH3800

3PN200825GOD39S

108304273850

SRH3800

3PN500830GOD4RC

108304293130

SRH3800

3PN200823GOD2LD

108304265060

SRH3800

3PN200826GOD3GO

108304276330

SRH3800

3PN200824GOD2WH

108304269060

SRH3800

2PN400803GOl68J

108174806350

SRH3800

3PN500830GOD403

108304291960

SRH3800

3PN200824GOD2XP

108304269500

SRH3800

3PN200824GOD2YK

108304269810

SRH3800

2PN400802GOl4NP

108174787150

SRH3800

2PN400803GOl6PK

108174811500

SRH3800

3PN200824GOD395

108304273620

SRH3800

2PN400803GOl506

108174795830

SRH3800

3PN200829GOD43J

108304284560

SRH3800

3PN200826GOD3PI

108304279510

SRH3800

3PN200825GOD3BC

108304274410

SRH3800

3PN500830GOD4PV

108304292600

SRH3800

3PN200824GOD2WL

108304269100

SRH3800

2PN400802GOl4N6

108174786960

SRH3800

3PN200826GOD3XZ

108304282560

SRH3800

3PN200824GOD34Y

108304272110

SRH3800

3PN200829GOD423

108304284040

SRH3800

3PN200823GOD2M9

108304265380

SRH3800

3PN200824GOD36T

108304272780

SRH3800

3PN200824GOD2ZG

108304270130

SRH3800

3PN200823GOD2Q1

108304266740

SRH3800

3PN200824GOD2UH

108304268340

SRH3800

3PN200826GOD3NH

108304278780

SRH3800

3PN200824GOD2V7

108304268600

SRH3800

3PN500829GOD4EI

108304288510

SRH3800

3PN500829GOD47S

108304286090

SRH3800

3PN200824GOD30M

108304270550

 

 

-2 Desafectar els terminals relacionats al punt anterior del Departament al qual fins ara estaven adscrits.

 

-3 Notificar la present Resolució al Departament d'Interior.

 

-4 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de gener de 2017

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Amunt