Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/02/2017

  • Número del document GAH/0215/2017

  • Número de control 17045034

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-17045034-2017

Dades del DOGC
  • Número 7310

  • Data 16/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/215/2017, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


D'acord amb el que disposa l'article 29 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, cal donar publicitat a les relacions de llocs de treball.

En conseqüència, mitjançant aquesta Resolució, es dona publicitat a les variacions que s'han aprovat fins al 20 de desembre de 2016 i que han estat acordades en les sessions de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de dates: 12 de maig, 26 de maig, 9 de juny, 23 de juny, 7 de juliol, 21 de juliol, 4 d'agost, 8 de setembre, 22 de setembre, 13 d'octubre, 27 d'octubre, 10 de novembre, 24 de novembre, 15 de desembre i 22 de desembre de 2015, i 19 de gener, 26 de gener, 2 de febrer, 9 de febrer, 23 de febrer, 8 de març, 15 de març, 22 de març, 5 d'abril, 12 d'abril, 19 d'abril, 3 de maig, 17 de maig, 31 de maig, 14 de juny, 28 de juny, 12 de juliol, 26 de juliol, 13 de setembre, 27 de setembre, 11 d'octubre, 25 d'octubre, 8 de novembre, 22 de novembre, 29 de novembre, 13 de desembre i 20 de desembre de 2016.

Vist el que preveuen els articles 24 i 25 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, publicada en el DOGC núm. 6830, de 13.3.2015;

En ús de les competències que, d'acord amb la normativa vigent, m'han estat atribuïdes,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal funcionari dels departaments de la Presidència; Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Afers i Relacions Institucionals, i Exteriors i Transparència; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Ensenyament; Salut; Interior; Territori i Sostenibilitat; Cultura; Justícia; Treball, Afers Socials i Famílies; Empresa i Coneixement; i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

 

Contra la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari que es publica, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la mateixa Comissió Tècnica de la Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 10 de febrer de 2017

 

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública

 

 

 

Annex

Relació de llocs de treball del personal funcionari

 

 

Taula de titulacions

 

Cos superior

0102 Filologia catalana.

0300 Pedagogia.

0400 Psicologia.

0500 Geografia i història.

0600 Biologia.

0700 Ciències físiques.

0701 Ciències polítiques i de l'Administració (cos de mossos d'esquadra).

0702 Periodisme (cos de mossos d'esquadra).

0703 Història (cos de mossos d'esquadra).

0704 Sociologia (cos de mossos d'esquadra).

0900 Informàtica.

1100 Ciències químiques.

1300 Farmàcia.

1400 Medicina.

1402 Medicina del treball.

1500 Veterinària.

1700 Econòmiques i empresarials.

1701 Ciències actuarials i financeres.

1800 Dret.

1900 Ciències de la informació.

2000 Ciències polítiques i sociologia.

2100 Arquitectura.

2200 Enginyeria industrial.

2700 Enginyeria de telecomunicacions.

5800 Llicenciatura en documentació.

6100 Enginyeria en electrònica.

6300 Llicenciatura en ciències del treball.

 

Cos de diplomatura

3300 Infermeria.

3700 Estudis empresarials.

3900 Biblioteconomia i documentació.

4100 Arquitectura tècnica.

4300 Enginyeria tècnica industrial.

4600 Enginyeria tècnica de telecomunicacions.

 

Cos auxiliar

0020 Graduat/ada escolar.

 

Claus de mobilitat interadministrativa

AC Administracions públiques catalanes.

AG Administració de la Generalitat de Catalunya.

AJ Administració de justícia.

AL Administració de la Generalitat i Administració local.

EG Administració de la Generalitat i Administració de l'Estat.

GJ Administració de la Generalitat i Administració de justícia.

GU Administració de la Generalitat i universitats.

MT Qualsevol administració indistintament.

 

Claus d'observacions

CB requeriment de carnet de conduir B.

CC requeriment de carnet de conduir C i D.

E lloc declarat a extingir.

EF lloc a extingir per canvis funcionals.

EP lloc declarat a extingir (article 5.2 Acord personal penitenciari. Resolució TRI/3706/2006) (DOGC núm. 4766, de 22.11.2006).

GC serveis en cap de setmana i festius. Acord de Govern de 17 de març de 2015.

GP guàrdies d'emergències (protecció civil).

IT caràcter itinerant.

LA llocs amb funcions pròpies de personal laboral.

LD en cas que l'ocupant pertanyi a cossos d'administració general s'exigirà la titulació de dret.

M mobilitat dins l'àmbit territorial competencial del centre de treball.

MJ lloc amb mitja jornada.

O lloc amb funcions de suport no policial (article 21 Decret 246/2008).

PM un any de permanència mínima en l'especialitat o segona activitat en cossos de mossos d'esquadra.

P1 un any de permanència mínima en el lloc de treball segons el que disposa l'article 31 de la Llei 10/1994.

R obligació de residir en la localitat on està ubicat el lloc de treball.

S1 per ocupar aquest lloc cal acreditar haver obtingut la formació mínima a què es refereix l'article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (600 hores).

S2 per ocupar aquest lloc cal acreditar haver obtingut la formació mínima a què es refereix l'article 36 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (300 hores).

S3 per ocupar aquest lloc cal acreditar haver obtingut la formació a què es refereix l'annex VI, incloses les tres especialitats, del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Y lloc d'atenció presencial.

YE lloc d'atenció presencial a extingir.

YH lloc d'atenció presencial a estatutaritzar.

2A segona activitat en cossos penitenciaris.

2M lloc amb segona activitat en cossos de mossos d'esquadra.

 

Taula de formacions específiques

001 Coneixements d'arxivística.

002 Coneixements de comptabilitat.

003 Coneixements de contractació.

004 Coneixements de gestió de personal.

005 Coneixements de llenguatge jurídic.

006 Experiència en formació en l'àmbit jurídic.

007 Diplomatura en graduat/ada social.

008 Diplomatura en empresarials.

009 Llicenciatura en econòmiques.

010 Llicenciatura en dret.

011 Coneixements en comandament de vaixells 40 TRB (tones de registre brut).

013 Diplomatura en criminologia.

014 Coneixements d'informàtica.

015 Experiència en el maneig de cabals públics.

016 Coneixements tècnics de béns immobles.

017 Valoracions de béns mobles.

018 Experiència en valoracions.

019 Experiència en liquidació d'impostos.

020 Experiència en gestió de personal.

021 Coneixements de filologia catalana.

022 Coneixements de dret.

023 Coneixements de ciències econòmiques.

025 Experiència en contractació administrativa.

026 Coneixements i/o experiència en l'àmbit de vigilàncies i seguiments.

027 Experiència en gestió de la Seguretat Social.

028 Experiència en comptabilitat.

029 Experiència en gestió de nòmines.

030 Experiència en l'àmbit docent.

031 Coneixements de ciències de la informació.

032 Coneixements i/o experiència en GIP/SIP docent.

033 Coneixements de graduat/ada social.

034 Coneixements de medicina.

035 Coneixements de farmàcia.

036 Coneixements d'organització del treball.

037 Coneixements de psicologia.

038 Coneixements i/o experiència en les tècniques informàtiques dels processos de provisió de llocs de treball no universitaris.

039 Coneixements d'arquitectura.

040 Coneixements d'arquitectura tècnica.

041 Experiència en temes sindicals.

042 Coneixements de pedagogia.

043 Coneixements de matèria sindical.

044 Coneixements de temes de formació.

045 Coneixements de ciències empresarials.

046 Experiència en dret social.

047 Experiència en actuació processal.

048 Experiència en dret laboral.

049 Experiència en informàtica.

050 Experiència en atenció primària.

051 Coneixements d'infermeria.

052 Experiència en normalització lingüística.

053 Certificat de nivell C2 de català (fins al gener de 2014, nivell D).

054 Coneixements de joc i espectacles.

055 Experiència en Administració local.

056 Experiència en funció pública.

057 Coneixements de gestió pressupostària.

058 Experiència en gestió pressupostària.

060 Experiència en economia industrial.

061 Coneixements de l'àrea econòmica.

062 Experiència en l'àrea econòmica.

063 Coneixements d'organització administrativa.

064 Experiència en organització administrativa.

065 Coneixements de l'àrea de recursos humans.

066 Coneixements de gestió administrativa.

067 Experiència en gestió administrativa.

068 Coneixements de l'àrea d'estructura industrial de Catalunya.

069 Experiència en l'àrea d'estructura industrial de Catalunya.

070 Coneixements de l'àrea de gestió financera.

071 Experiència en l'àrea de gestió financera.

072 Coneixements de dret comunitari, seguretat industrial.

073 Coneixements d'investigació aplicada de l'automòbil.

074 Coneixements de seguretat industrial.

075 Coneixements de prevenció de la contaminació.

076 Coneixements d'idiomes.

077 Coneixements d'anglès.

078 Coneixements de francès.

079 Coneixements de ciències polítiques.

080 Coneixements d'estadística.

081 Coneixements d'expropiació.

082 Coneixements de geologia.

083 Coneixements de plans urbanístics o territorials.

084 Experiència en plans urbanístics o territorials.

085 Llicenciatura en sociologia.

087 Coneixements d'economia urbana o regional.

089 Coneixement avançat de l'Office de Microsoft (Acces, Word, Excel).

093 Preferentment enginyeria agrònoma.

094 Coneixements de cartografia.

095 Experiència en cartografia.

097 Experiència en estudis i projectes hidrològics.

098 Experiència en dret administratiu.

099 Coneixements en matèria de taxes.

100 Especialització en submarinisme.

101 Assistent/a social.

102 Certificat de nivell C1 de català (fins al gener de 2014, nivell C).

103 Inspector/a.

104 Reprografia.

105 Coneixements de formació ocupacional.

106 Coneixements de dret laboral.

107 Coneixements de dret administratiu.

109 Llicenciatura en pedagogia.

110 Llicenciatura en psicologia.

111 Medicina del treball.

112 Experiència en laboratori d'anàlisi.

113 Experiència en plans de seguretat i/o higiene.

114 Coneixements de l'àmbit de l'esport.

115 Experiència en l'àmbit de l'esport.

120 Experiència en gestió d'entitats sense ànim de lucre.

121 Coneixements del món juvenil.

122 Experiència en el món juvenil.

123 Experiència en temes patrimonials.

124 Experiència en temes de GIP.

125 Experiència en sistemes d'informació.

127 Experiència en gestió hospitalària.

128 Dret comunitari.

129 Formació professional agrària.

130 Coneixements de mercats agraris.

131 Economia agrària.

133 Enginyeria industrial.

135 Mestratge en dret català UAB-EAPC.

136 Llicenciatura en filologia catalana.

137 Coneixements de museologia.

138 Experiència en normalització gràfica.

139 Experiència en sistemes d'autoedició.

140 Inspecció, disciplina de mercat.

141 Coneixements d'història i cultura catalana.

142 Producció editorial, pressupostos i costos.

143 Inspector/a d'ensenyament.

144 Especialització en diagnòstics menors i coneixements socials.

145 Especialització en justícia de menors.

146 Coneixements de procediments judicials menors.

147 Coneixements en matèria de drogodependència.

148 Llicenciatura en medicina.

149 Preferentment arquitectura tècnica.

150 Experiència en atenció al públic.

151 Coneixements de desenvolupament rural.

152 Coneixements i experiència en economia i política agrària comunitària.

154 Experiència en tecnologia d'aliments i bromatologia.

156 Experiència en plagues vegetals.

157 Coneixements de tecnologia de produccions ramaderes.

158 Especialista en viticultura i enologia.

159 Coneixements d'aqüicultura.

160 Experiència en ciències marines.

161 Experiència en àrees de comunicació, premsa i protocol.

163 Experiència en rehabilitació d'habitatges patològics estructurals

164 Experiència en inspecció tècnica d'obres públiques.

169 Experiència en noves tendències culturals.

170 Experiència en gestió de compres.

171 Experiència en cultura i tradició popular.

172 Experiència en promoció cultural.

173 Experiència en difusió cultural.

175 Experiència en anàlisis químiques.

176 Experiència en documentalisme.

178 Experiència en imatge i so.

179 Experiència en programes i normalització lingüística.

180 Experiència en avaluació de coneixements de llengua.

184 Experiència en programació de cursos de català.

185 Experiència en formació en assessorament lingüístic.

186 Experiència en dinàmica lingüística en el sector socioeconòmic.

187 Experiència en terminologia.

188 Experiència en autoaprenentatge de català.

190 Assessor/a en metodologia i didàctica del català.

192 Experiència en traducció tècnica.

196 Experiència i coneixements jurídics en l'àrea d'expropiació.

197 Experiència en anàlisi econòmica i financera.

200 Experiència en formalització de pòlisses de préstec.

202 Experiència en anàlisi d'estats financers i auditories.

203 Experiència en informàtica bancària.

204 Experiència en comptabilitat financera i pressupostos.

205 Experiència en control financer.

206 Experiència en control d'aplicació de subvencions.

207 Experiència en control comptable.

209 Experiència en control de tresoreria.

211 Experiència en estats financers i gestió tributària.

212 Experiència en control de caixa.

214 Experiència en conciliació bancària de comptes.

221 Experiència en dret mercantil.

222 Experiència en gestió de convenis fin.

223 Coneixements en aplicacions específiques del departament.

224 Coneixements d'operació AS/400.

225 Coneixements de programació Cobol.

226 Coneixements d'anàlisi d'eines AS/400.

227 Coneixements de microinformàtica.

228 Experiència en temes dona-home.

229 Responsable d'inventari i compres.

230 Especialista en activitats i associacionisme.

232 Experiència en parcs i espais naturals.

234 Experiència en documentació i arxivística.

238 Coneixements i/o experiència en protecció de persones i béns.

239 Coneixements d'indústria agroalimentària.

240 Coneixements de tècniques forestals.

244 Coneixements i/o experiència en intervenció de muntanya.

245 Experiència en geriatria.

246 Experiència amb persones amb disminució.

247 Experiència en atenció primària.

248 Experiència en lleure.

250 Experiència en educació especial.

252 Experiència en procediment sancionador.

253 Coneixements de dret civil i penal.

254 Tres anys d'experiència en funció inspectora.

255 Dos anys d'experiència en funció inspectora.

258 Coneixements i experiència en treballs editorials.

259 Coneixements i experiència en treballs de magatzem.

260 Coneixements i experiència en treballs audiovisuals.

273 Coneixements i experiència en treballs d'informació.

274 Coneixements i/o experiència en investigació bàsica.

275 Coneixements i/o experiència en planificació.

282 Coneixements i/o experiència en policia científica.

283 Coneixements i/o experiència en telecomunicacions.

285 Coneixements i/o experiència com a guia caní.

286 Coneixements i/o experiència en l'àmbit dels serveis del subsòl.

295 Coneixements i/o experiència en tècniques instrumentals de laboratori.

296 Coneixements i/o experiència en tractament i preparació de mostres biològiques.

300 Experiència específica en instal·lacions de telefonia, alarmes i altres equips d'interès en l'àmbit de la seguretat.

301 Coneixements i experiència en l'ús d'instrumentació electrònica.

302 Coneixements i experiència en la instal·lació, ajustament i reparació d'equips de telecomunicacions.

305 Requeriments especials en preparació física.

306 Cursos d'especialització.

307 Coneixements i experiència en treballs de manteniment.

310 Experiència en dret de la propietat intel·lectual.

312 Experiència en suports audiovisuals.

320 Experiència en gestió de videoteques.

341 Coneixements i experiència en treballs tècnics d'obres públiques.

348 Coneixements i/o experiència en sistemes d'informació geogràfica.

349 Coneixements i/o experiència en control de la contaminació.

350 Coneixements i/o experiència en regeneració ambiental.

351 Coneixements i/o experiència en gestió ambiental.

352 Coneixements i/o experiència en planificació urbanística o territorial.

353 Coneixements i/o experiència en prevenció i control del soroll.

355 Experiència en relacions públiques.

356 Experiència en assessorament lingüístic.

357 Experiència en didàctica de la llengua catalana.

358 Carnet de conduir B.

359 Coneixements i/o experiència en espais naturals.

360 Coneixements i/o experiència en impacte ambiental.

361 Coneixements i/o experiència en socioeconomia.

362 Coneixements i/o experiència en equipaments d'educació ambiental en espais naturals.

363 Coneixements i/o experiència en dret ambiental.

364 Coneixements i/o experiència en restauració d'espais naturals.

365 Coneixements i/o experiència en tècniques de comunicació.

366 Coneixements i/o experiència en educació ambiental.

367 Coneixements i/o experiència en promoció ambiental.

369 Llicenciatura en farmàcia.

370 Coneixements i experiència en tasques estadístiques.

373 Coneixements de temàtica regional europea.

376 Experiència en barris i col·legis marginals.

377 Experiència en minories ètniques.

383 Coneixements i/o experiència en vigilància i control d'accessos.

384 Coneixements i/o experiència com a assistent de màrqueting.

391 Coneixements i/o experiència en planificació i avaluació de formació.

392 Coneixements i/o experiència en gestió d'organitzacions.

393 Enginyeria tècnica industrial.

395 Experiència en maquinària agrícola.

396 Coneixements d'auditoria.

402 Experiència en contractació del personal laboral.

403 Coneixements de Profs.

404 Experiència en relacions institucionals.

406 Coneixements de legislació firal catalana i promoció comercial.

407 Coneixements de temes de comerç internacional.

408 Experiència en la tramitació d'expedients d'habitatges socials.

409 Experiència en tasques relacionades amb infància i adolescència en risc social.

410 Coneixements de normativa referent a la infància i l'adolescència.

411 Experiència en inspecció de serveis socials.

412 Experiència en temes de formació.

413 Experiència en gestió i contractació administrativa.

414 Experiència en gestió pressupostària i control comptable.

416 Tècnic/a en prospectiva de noves professions.

417 Tècnic/a en relacions comunitàries i formació.

418 Tècnic/a en qualificacions professionals.

420 Tècnic/a en publicacions.

421 Coneixements i/o experiència en criminologia.

423 Coneixements de correcció de textos.

426 Experiència en atenció als usuaris/àries dels serveis sanitaris.

427 Experiència en normativa de personal d'institucions sanitàries.

428 Experiència en control de sistemes de presència física.

429 Experiència en reconeixements mèdics i d'inspecció sanitària.

430 Experiència en atenció a proveïdors.

431 Experiència en coordinació de circuits i procediments.

432 Experiència en tècniques de secretariat d'alta direcció.

435 Coneixements i experiència en gestió pressupostària en organismes autònoms.

436 Coneixements i/o experiència en predicció meteorològica a mitjà i curt termini.

438 Coneixements i/o experiència en interpretació d'imatges provinents de radars i/o satèl·lits.

441 Coneixements de biblioteconomia.

442 Experiència en inspecció d'empreses i d'activitats turístiques.

443 Coneixements de legislació minera.

444 Coneixements de radioprotecció, radiacions i instal·lacions radioactives.

445 Coneixements de centrals nuclears.

446 Coneixements de física nuclear.

447 Experiència en política energètica.

448 Coneixements de SIP.

449 Experiència en gestió de compres en l'àrea informàtica.

450 Experiència en catalogació VTLS.

451 Coneixements i/o experiència en l'aplicació informàtica del registre.

452 Coneixements i/o experiència en programaris de tractament d'imatges.

453 Coneixements i/o experiència en disseny assistit per ordinador.

454 Coneixements i/o experiència en publicació i difusió electrònica.

455 Experiència en atenció als usuaris/àries de centre de documentació.

456 Coneixements i/o experiència en economia i/o polítiques del medi ambient.

457 Coneixements i/o experiència en plans de sanejament atmosfèric.

458 Experiència en gestió de xarxes de vigilància de la qualitat de l'aire.

460 Coneixements i/o experiència en l'àmbit del trànsit.

463 Coneixements i/o experiència en gestió d'estocs.

465 Coneixements de regulació d'estudis universitaris.

466 Coneixements i/o experiència en maneig de bases de dades.

467 Coneixements i/o experiència en tractament de textos.

468 Coneixements i/o experiència en maneig de fulls de càlcul.

469 Experiència en l'ús d'Internet.

470 Coneixements i/o experiència en sistemes de treball en xarxa.

474 Coneixements de sistemes de pensions públiques.

475 Coneixements i/o experiència en gestió de subvencions.

476 Experiència en organització de congressos.

477 Coneixements de didàctica i pedagogia de l'àmbit eqüestre.

480 Elaboració i traducció de classificacions i qüestionaris d'estadística oficial.

481 Coneixements i/o experiència en planificació i/o gestió de l'ocupació.

482 Coneixements de ciències exactes.

483 Coneixements i/o experiència en gestió de fons estructurals de la Unió Europea.

484 Coneixements i/o experiència en prevenció de riscos laborals.

486 Coneixements i/o experiència en mediació i negociació.

487 Coneixements i/o experiència en avaluació de la qualitat de serveis.

488 Experiència en disseny de plans d'avaluació de la competència professional.

489 Coneixements del sistema sanitari.

490 Coneixements de programes sociosanitaris.

491 Coneixements i/o experiència en investigació avançada.

495 Llicenciatura en filologia anglesa.

496 Coneixements i/o experiència en tècniques informàtiques de control i seguiment de projectes.

500 Coneixements i/o experiència en normes de qualitat UNE 65.001 (EN45001)/ISO 17025.

513 Coneixements i/o experiència en gestió de projectes.

514 Coneixements i/o experiència en formació de formadors/ores.

515 Coneixements i/o experiència en desactivació d'explosius.

518 Coneixements i/o experiència en llenguatges de programació i disseny de pàgines web.

519 Coneixements i/o experiència en gestió de llocs de treball.

520 Curs de prevenció de 600 hores. Formació mínima a què es refereix l'article 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

527 Coneixements i/o experiència en activitats subaquàtiques.

528 Cinc anys d'experiència en llocs de l'administració educativa.

529 Cinc anys d'experiència en llocs de funció inspectora.

530 Cinc anys d'experiència en funció directiva de centres docents públics.

531 Coneixements i/o experiència en protecció específica de persones.

532 Coneixements i/o experiència en suport a la direcció, anàlisi i tecnologia de les unitats policials.

533 Coneixements i/o experiència en instrucció d'expedients disciplinaris i investigació interna.

534 Coneixements i/o experiència en prevenció i neutralització de situacions de risc complexes.

535 Coneixements i/o experiència en manteniment de l'ordre públic.

540 Llicenciatura en ciències actuarials i financeres.

543 Coneixements i/o experiència en mitjans tècnics (Pla de carrera professional del cos de mossos d'esquadra).

544 Coneixements i/o experiència en informació (Pla de carrera professional del cos de mossos d'esquadra).

545 Coneixements i/o experiència en anàlisi (Pla de carrera professional del cos de mossos d'esquadra).

551 Llicenciatura/grau en ciències ambientals.

 

Claus de col·lectiu de cossos

AG tots els cossos d'administració general del/s grup/s corresponent/s.

EX alguns cossos d'administració especial.

GE tots els cossos i les escales d'administració general i especial del/s grup/s corresponents.

GX tots els cossos d'administració general i alguns cossos d'administració especial del/s grup/s corresponent/s.

 

Claus d'especificació de cossos

A00 Cos de titulació superior.

A01 Arquitectura.

A02 Arxivística.

A03 Biologia.

A04 Cartografia.

A06 Enginyeria agrònoma.

A07 Enginyeria de camins, canals i ports.

A08 Enginyeria de forests.

A09 Enginyeria industrial.

A10 Enginyeria de mines.

A11 Enginyeria de telecomunicacions.

A12 Geografia.

A13 Geologia.

A14 Inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica.

A15 Patrimoni artístic. Arqueologia.

A16 Patrimoni artístic. Conservació de museus.

A17 Patrimoni artístic. Patrimoni històric i arts plàstiques.

A18 Pedagogia.

A19 Planificació lingüística.

A20 Psicologia.

A21 Química.

A22 Salut pública.

A23 Veterinària.

A25 Geofísica.

A26 Educació física.

A27 Enginyeria química.

A29 Serveis penitenciaris.

A30 Metge/essa avaluador/a.

A40 Docència A.

A41 Cossos d'institucions sanitàries A.

A42 Intervenció.

A44 Enginyeria superior.

A45 Inspecció financera.

A49 Inspecció d'educació.

A54 Advocacia de la Generalitat.

A57 Tècnica Tributària Llei 7/2007

A58 Inspecció tributària

A70 Cos superior d'inspectors/ores de Treball i Seguretat Social.

A95 Cos de mossos d'esquadra/personal facultatiu.

A96 Cos de bombers/escala superior-inspector/a.

A97 Cos de mossos d'esquadra/escala superior-intendent/a.

A98 Cos de mossos d'esquadra/escala superior-comissari/ària.

A99 Cos de mossos d'esquadra/escala superior-major.

B01 Arquitectura tècnica.

B02 Assistència social.

B03 Biblioteconomia.

B04 Enginyeria tècnica agrícola.

B05 Enginyeria tècnica forestal.

B06 Enginyeria tècnica industrial.

B07 Enginyeria tècnica de mines.

B08 Enginyeria tècnica d'obres públiques.

B09 Enginyeria tècnica de telecomunicacions.

B10 Salut pública.

B11 Enginyeria tècnica en topografia.

B12 Grup de serveis penitenciaris B.

B13 Educació social.

B14 Intèrprets-informadors/ores turístics/ques.

B40 Docència B.

B41 Cossos d'institucions sanitàries B.

B70 Cos de subinspectors/ores d'Ocupació i Seguretat Social.

B95 Cos de mossos d'esquadra/personal tècnic.

B96 Cos de mossos d'esquadra/escala executiva-inspector/a.

B97 Cos de bombers/escala executiva-sotsinspector/a.

C00 Cos tècnic d'especialistes.

C01 Delineació.

C02 Grup de serveis penitenciaris C.

C03 Analistes de laboratori.

C05 Cos d'agents rurals/escala bàsica/agent.

C06 Cos d'agents rurals/escala bàsica/major.

C07 Cos d'agents rurals/escala bàsica/oficial/a.

C41 Cossos d'institucions sanitàries C.

C86 Cos de mossos d'esquadra/escala bàsica-mosso/a.

C87 Cos de mossos d'esquadra/escala bàsica-caporal.

C88 Cos de mossos d'esquadra/escala intermèdia-sergent/a.

C93 Cos de bombers/escala tècnica-caporal/a.

C94 Cos de bombers/escala tècnica-bomber/a de 1a.

C95 Cos de mossos d'esquadra/escala intermèdia-sotsinspector/a.

C96 Cos de bombers/escala tècnica-oficial/a.

C97 Cos de bombers/escala tècnica-sergent/a.

D00 Cos auxiliar tècnic.

D01 Grup de serveis penitenciaris D.

D02 Auxiliars de laboratori.

D41 Cossos d'institucions sanitàries D.

D60 Cos de bombers.

D63 Cos d'agents rurals/escala auxiliar/agent auxiliar.

D88 Cos de bombers/escala bàsica-caporal.

G30 Medicina forense de l'Administració de justícia

G41 Secretaris judicials

P61 Gestió processal i administrativa.

Q71 Tramitació processal i administrativa.

R81 Auxili judicial.

 

 

Abreviatures

ND=nivell de destinació.

C. ESP.=complement específic (import íntegre anual corresponent a jornada normal o superior a la normal).

G=grup d'accés.

P=forma de provisió de lloc (LD=lliure designació, CE=concurs específic, CG=concurs general, CO=concurs oposició).

N=norma funcional (número del DOGC on es publica la norma que defineix les funcions dels llocs de treball).

T=tipus de lloc (B=lloc base, C=càrrec de comandament, S=lloc singular).

TE=titulació específica.

RCN= requisit de certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

J= jornada (N=normal, E=especial, I=inferior a la normal, P=a temps parcial segons el que estableix l'Acord del Govern de 4.3.1997, S= superior a la normal, T=règim de torns).

H=horari (N=normal, C=continuat, D=dedicació especial, E=especial, I=inferior al normal, T=règim de torns).

M=mobilitat interadministrativa (administracions a què pot pertànyer el/la funcionari/ària per ocupar el lloc de treball).

O=observacions.

AF=àmbit funcional (NA=no aplicable, EC=econòmic, EP=execució penal).

FE=formació específica.

CC=col·lectiu de cossos (cossos i/o escales a què han de pertànyer els/les funcionaris/àries que hagin d'ocupar el lloc de treball, excloent els cossos docents i el personal sanitari estatuari, llevat que a la columna EC es faci constar una altra cosa).

EC=especificació de cossos.

D=dotacions.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt