Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/02/2017

  • Número del document ENS/0197/2017

  • Número de control 17041025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17041025-2017

Dades del DOGC
  • Número 7308

  • Data 14/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/197/2017, de 6 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.


Mitjançant la Resolució ENS/2293/2016, d'11 d'octubre, es va anunciar la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

La Resolució ENS/2563/2016, de 14 de novembre, va aprovar les plantilles dels centres públics per al curs 2016/2017.

Les vacants objecte de provisió han estat determinades a l'empara del que s'estableix a l'article 9.4 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre el personal funcionari dels cossos docents i als articles 3.1.a) i 10.4 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

De conformitat amb el que disposa la base 10 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2293/2016, escau que la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics faci públiques les vacants provisionals objecte de provisió, amb anterioritat a la resolució provisional del concurs.

 

Per això,

 

Resolc:

 

-1 Fer públiques les vacants provisionals que són objecte del concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny, convocat per Resolució ENS/2293/2016, d'11 d'octubre.

 

-2 Les places vacants corresponents als llocs de treball als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, i es distribueixen per àrees territorials, zones de desplaçament, municipis, centres i especialitats.

 

-3 Les places vacants corresponents als llocs de treball a la Inspecció d'Educació es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, distribuïdes per àrees territorials.

 

Contra la publicació i aprovació d'aquestes vacants provisionals, les persones interessades disposen d'un termini de 10 dies hàbils, per presentar reclamacions, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC. Amb la Resolució de publicació de les vacants definitives es consideraran contestades a tots els efectes aquestes reclamacions.

 

Barcelona, 6 de febrer de 2017

 

Ignasi García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex 1

Vacants en centres d'ensenyaments secundaris

 

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

Centres, especialitats i nombre de vacants

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

 

Municipi: 080190000 Barcelona

 

Centres i especialitats

 

08013172 Institut Ausiàs March (3)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

107 Informàtica 06

051 Llengua catalana i literatura 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 06

 

08061725 EOI Barcelona III (1)

001 Alemany 01

 

08035167 Institut Barcelona-Congrés (3)

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron (1)

011 Anglès 02

 

08013184 Institut Bernat Metge (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08052839 Institut Consell de Cent (1)

011 Anglès 02

009 Dibuix 02

017 Educació física 01

005 Geografia i història 02

 

08071226 Institut Escola Costa i Llobera (1)

008 Biologia i geologia 01

 

08038570 EOI de Barcelona (1)

001 Alemany 03

011 Anglès 03

002 Àrab 01

003 Català 02

006 Espanyol 04

007 Èuscar 01

008 Francès 02

013 Japonès 01

014 Neerlandès 02

015 Portuguès 01

004 Xinès 04

 

08044156 EASD Deià (1)

508 Dibuix tècnic 01

509 Disseny d'interiors 01

512 Disseny gràfic 01

520 Materials i tecnologia: disseny 01

 

08044922 Institut Dr. Puigvert (3)

012 Alemany 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08013147 Institut Emperador Carles (1)

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08043462 Institut Ernest Lluch (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

017 Educació física 01

007 Física i química 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

08013275 Institut Escola del Treball (1)

101 Administració d'empreses 03

102 Anàlisi i química industrial 05

011 Anglès 01

017 Educació física 02

001 Filosofia 01

105 Formació i orientació laboral 02

107 Informàtica 01

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

208 Laboratori 02

051 Llengua catalana i literatura 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 04

215 Operacions de processos 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

113 Organització i projectes de sistemes energètics 04

222 Processos de gestió administrativa 02

122 Processos i productes d'arts gràfiques 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 02

228 Soldadures 05

 

08044934 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (1)

011 Anglès 01

201 Cuina i pastisseria 02

010 Francès 01

106 Hoteleria i turisme 08

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 03

116 Processos en la indústria alimentària 03

226 Serveis de restauració 01

 

08045513 Institut Flos i Calcat (3)

005 Geografia i història 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

118 Processos sanitaris 01

 

08040849 Institut Fort Pius (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08052724 Institut Francisco de Goya (3)

011 Anglès 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

08058775 Institut Front Marítim (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 02

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08044065 Institut Galileo Galilei (1)

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

08040141 Institut Icària (2)

011 Anglès 01

010 Francès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

061 Economia 01

 

08013111 Institut Jaume Balmes (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 04

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 03

 

08013123 Institut Joan Boscà (3)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

005 Geografia i història 02

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

08057540 Institut Joan Brossa (1)

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

105 Formació i orientació laboral 01

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 03

221 Processos comercials 07

 

08033882 Institut Joan Coromines (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

 

08013101 Institut Joan d'Àustria (1)

803 Cultura clàssica 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 06

006 Matemàtiques 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

08054228 Institut Joan Fuster (1)

001 Filosofia 01

006 Matemàtiques 01

 

08052761 Sec. d'Institut Josep Comas i Solà (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08044958 Institut Josep Pla (3)

011 Anglès 01

006 Matemàtiques 01

 

08034205 Institut La Guineueta (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

105 Formació i orientació laboral 02

107 Informàtica 02

209 Manteniment de vehicles 07

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 02

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 04

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 03

118 Processos sanitaris 05

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08040138 Institut La Sedeta (1)

008 Biologia i geologia 01

803 Cultura clàssica 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08039057 Institut L'Alzina (3)

007 Física i química 01

 

08034564 Institut Les Corts (3)

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 02

006 Matemàtiques 02

 

08013329 EASD Llotja (2)

507 Dibuix artístic i color 03

510 Disseny de moda 01

509 Disseny d'interiors 01

512 Disseny gràfic 04

514 Edició d'art 01

606 Enquadernació artística 01

515 Fotografia 01

608 Fotografia i processos de reproducció 01

517 Joieria i orfebreria 01

521 Mitjans audiovisuals 01

522 Mitjans informàtics 03

523 Organització industrial i legislació 03

612 Talla de pedra i fusta 01

613 Tècniques ceràmiques 01

617 Tècniques de patronatge i confecció 03

618 Tècniques del metall 01

 

08052827 Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08046581 Institut Lluís Vives (1)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

 

08045525 Institut Manuel Carrasco i Formiguera (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

 

08014401 Institut Mare de Déu de la Mercè (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 03

017 Educació física 02

203 Estètica 06

209 Manteniment de vehicles 02

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 02

119 Processos i mitjans de comunicació 04

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

229 Tècniques i procediments d'imatge i so 05

 

08066541 Institut Maria Espinalt

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08013226 Institut Menéndez y Pelayo (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 02

005 Geografia i història 02

051 Llengua catalana i literatura 02

019 Tecnologia 01

 

08013196 Institut Milà i Fontanals (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08052581 Institut Miquel Tarradell (1)

108 Intervenció sociocomunitària 01

 

08013135 Institut Moisès Broggi (3)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 02

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

 

08013093 Institut Montjuïc (1)

011 Anglès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

 

08013202 Institut Montserrat

803 Cultura clàssica 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08013214 Institut Narcís Monturiol (1)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08052608 Institut Pau Claris (1)

007 Física i química 01

 

08034138 Institut Poblenou (3)

101 Administració d'empreses 02

011 Anglès 01

107 Informàtica 01

110 Organització i gestió comercial 05

221 Processos comercials 06

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 04

 

08013160 Institut Poeta Maragall (1)

009 Dibuix 03

061 Economia 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

 

08033894 Institut Príncep de Girona (3)

009 Dibuix 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08046608 Institut Príncep de Viana

008 Biologia i geologia 01

 

08064155 Institut Quatre Cantons (3)

012 Alemany 01

011 Anglès 02

017 Educació física 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

019 Tecnologia 01

 

08013469 Institut Rambla Prim (1)

202 Equips electrònics 01

206 Instal·lacions electrotècniques 03

216 Operacions i equips de producció agrària 01

115 Processos de producció agrària 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 02

 

08052797 Institut Salvador Espriu (3)

803 Cultura clàssica 01

009 Dibuix 01

007 Física i química 02

051 Llengua catalana i literatura 02

 

08044053 Institut Salvador Seguí (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 01

203 Estètica 04

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 04

220 Procediments sanitaris i assistencials 03

118 Processos sanitaris 01

225 Serveis a la comunitat 02

 

08013366 Institut Sant Andreu (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08047421 Institut Secretari Coloma (1)

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08072292 Institut Escola Turó de Roquetes (1)

017 Educació física 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

08052700 Institut Vall d'Hebron

101 Administració d'empreses 05

011 Anglès 01

103 Assessoria i processos d'imatge personal 03

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

203 Estètica 04

010 Francès 01

218 Perruqueria 02

222 Processos de gestió administrativa 03

 

08031812 Institut Valldemossa (1)

017 Educació física 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

 

08013238 Institut Verdaguer

011 Anglès 01

010 Francès 01

 

08045483 Institut Vila de Gràcia (3)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08066905 Institut Viladomat

011 Anglès 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

 

08047431 Institut XXV Olimpíada (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

 

Municipi: 080150000 Badalona

 

Centres i especialitats:

 

08042019 Institut Badalona VII (1)

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

08044995 Institut Barres i Ones (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

107 Informàtica 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08057746 Sec. d'Institut de Badalona

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

 

08045604 Institut Enric Borràs (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 01

203 Estètica 03

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08001443 Institut Eugeni d'Ors (1)

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 01

118 Processos sanitaris 01

225 Serveis a la comunitat 03

 

08001431 Institut Isaac Albéniz (1)

007 Física i química 01

 

08040527 Institut La Llauna (3)

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08001421 Institut La Pineda (1)

011 Anglès 01

 

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

507 Dibuix artístic i color 01

508 Dibuix tècnic 01

509 Disseny d'interiors 01

512 Disseny gràfic 02

608 Fotografia i processos de reproducció 01

005 Geografia i història 01

521 Mitjans audiovisuals 02

610 Motlles i reproduccions 01

523 Organització industrial i legislació 01

613 Tècniques ceràmiques 02

 

08045471 Institut Pompeu Fabra (1)

102 Anàlisi i química industrial 02

005 Geografia i història 02

209 Manteniment de vehicles 02

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

215 Operacions de processos 02

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

018 Orientació educativa 01

 

08046751 Institut Ventura Gassol (3)

008 Biologia i geologia 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 081940000 Sant Adrià de Besòs

 

Centres i especialitats:

 

08042101 Institut Manuel Vázquez Montalbán (1)

107 Informàtica 02

018 Orientació educativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082450000 Santa Coloma de Gramenet

 

Centres i especialitats:

 

08059329 Institut Can Peixauet (1)

008 Biologia i geologia 01

803 Cultura clàssica 01

018 Orientació educativa 01

 

08037176 Institut La Bastida (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 04

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

08034643 Institut Les Vinyes (1)

105 Formació i orientació laboral 02

004 Llengua castellana i literatura 02

209 Manteniment de vehicles 04

006 Matemàtiques 01

218 Perruqueria 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 03

220 Procediments sanitaris i assistencials 03

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 01

118 Processos sanitaris 01

019 Tecnologia 01

 

08053078 Institut Numància (1)

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

08028047 Institut Puig Castellar (1)

001 Filosofia 01

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 04

051 Llengua catalana i literatura 02

222 Processos de gestió administrativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08056985 Institut Ramon Berenguer IV (3)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

08035325 Institut Torrent de les Bruixes (2)

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona de desplaçament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

 

Municipi: 081010000 L'Hospitalet de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08019411 Institut Bellvitge (1)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

018 Orientació educativa 01

 

08056109 Institut Can Vilumara (1)

011 Anglès 01

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

 

08044582 EOI de L'Hospitalet de LLobregat (1)

011 Anglès 01

 

08051264 Institut Eduard Fontserè (1)

222 Processos de gestió administrativa 01

019 Tecnologia 02

 

08052921 Institut Eugeni d'Ors (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

08045070 Institut Europa (1)

001 Filosofia 01

 

08044077 EASD Josep Serra i Abella (1)

512 Disseny gràfic 01

608 Fotografia i processos de reproducció 01

521 Mitjans audiovisuals 01

 

08019371 Institut Llobregat (1)

017 Educació física 01

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 02

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 02

 

08039069 Institut Margarida Xirgu (2)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08033912 Institut Mercè Rodoreda (1)

006 Matemàtiques 01

 

08019319 Institut Pedraforca (1)

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

209 Manteniment de vehicles 02

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 02

218 Perruqueria 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 03

220 Procediments sanitaris i assistencials 07

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 03

118 Processos sanitaris 02

 

08019401 Institut Provençana (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

107 Informàtica 07

208 Laboratori 02

212 Oficina de projectes de construcció 01

110 Organització i gestió comercial 03

221 Processos comercials 03

222 Processos de gestió administrativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 03

 

08019307 Institut Santa Eulàlia (1)

008 Biologia i geologia 01

006 Matemàtiques 01

 

08019320 Institut Torras i Bages (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

 

Municipi: 080430000 Canyelles

 

Centres i especialitats:

 

08073961 Sec. d'Institut Pla del Bosc

011 Anglès 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 080740000 Cubelles

 

Centres i especialitats:

 

08057230 Institut Cubelles (1)

008 Biologia i geologia 02

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08067648 Institut Les Vinyes (1)

016 Música 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082270000 Sant Martí Sarroca

 

Centres i especialitats:

 

08065329 Sec. d'Institut de l'Alt Foix (1)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 082310000 Sant Pere de Ribes

 

Centres i especialitats:

 

08047467 Institut Alexandre Galí (1)

005 Geografia i història 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

006 Matemàtiques 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

 

08042056 Institut Can Puig (1)

008 Biologia i geologia 01

 

08063904 Institut Montgròs (1)

009 Dibuix 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08065342 Sec. d'Institut Xaloc (2)

009 Dibuix 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082360000 Sant Quintí de Mediona

 

Centres i especialitats:

 

08071317 Institut Vall del Mediona (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082400000 Sant Sadurní d'Anoia

 

Centres i especialitats:

 

08071238 Institut Escola Jacint Verdaguer (1)

011 Anglès 01

 

Municipi: 082510000 Santa Margarida i els Monjos

 

Centres i especialitats:

 

08053091 Institut El Foix (1)

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 082700000 Sitges

 

Centres i especialitats:

 

08043981 Institut Joan Ramon Benaprès (1)

011 Anglès 02

201 Cuina i pastisseria 01

005 Geografia i història 01

106 Hoteleria i turisme 01

006 Matemàtiques 01

116 Processos en la indústria alimentària 01

 

08061014 Institut Vinyet (1)

011 Anglès 01

 

Municipi: 083050000 Vilafranca del Penedès

 

Centres i especialitats:

 

08035362 Institut Alt Penedès (1)

007 Física i química 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 02

206 Instal·lacions electrotècniques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

018 Orientació educativa 01

 

08031459 Institut Eugeni d'Ors (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 02

107 Informàtica 01

051 Llengua catalana i literatura 01

110 Organització i gestió comercial 02

018 Orientació educativa 01

221 Processos comercials 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08046736 Institut Milà i Fontanals (1)

803 Cultura clàssica 01

009 Dibuix 01

006 Matemàtiques 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

118 Processos sanitaris 01

 

08064970 Institut Nou de Vilafranca del Penedès (2)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

 

Municipi: 083070000 Vilanova i la Geltrú

 

Centres i especialitats:

 

08065354 Institut Baix a mar (1)

011 Anglès 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08045653 Institut Dolors Mallafrè i Ros (1)

011 Anglès 02

009 Dibuix 01

051 Llengua catalana i literatura 02

 

08031681 Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

118 Processos sanitaris 01

 

08043693 Institut Joaquim Mir (1)

101 Administració d'empreses 02

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

010 Francès 01

107 Informàtica 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

221 Processos comercials 01

222 Processos de gestió administrativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08031711 Institut Manuel de Cabanyes (1)

011 Anglès 01

803 Cultura clàssica 01

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

010 Francès 01

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

 

Municipi: 080730000 Cornellà de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08073031 Institut de Cornellà

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

018 Orientació educativa 01

 

08072607 EOI de Cornellà de Llobregat (1)

001 Alemany 01

011 Anglès 01

008 Francès 01

 

08016781 Institut Esteve Terradas i Illa (1)

101 Administració d'empreses 01

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 05

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 02

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 02

222 Processos de gestió administrativa 02

122 Processos i productes d'arts gràfiques 02

223 Producció en arts gràfiques 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 04

019 Tecnologia 01

 

08016793 Institut Francesc Macià (1)

011 Anglès 01

017 Educació física 01

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

08033900 Institut Joan Miró (1)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

 

08059688 Institut Maria Aurèlia Capmany (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

006 Matemàtiques 02

 

08035143 Institut Miquel Martí i Pol (1)

009 Dibuix 01

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 01

007 Física i química 01

010 Francès 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 02

 

Municipi: 080770000 Esplugues de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08017153 Institut Joanot Martorell (1)

803 Cultura clàssica 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

08046657 Institut Joaquim Blume (1)

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

 

08041374 Institut La Mallola (3)

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08017131 Institut Severo Ochoa (1)

101 Administració d'empreses 02

102 Anàlisi i química industrial 01

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

208 Laboratori 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

Municipi: 082000000 Sant Boi de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08025605 Institut Camps Blancs (1)

011 Anglès 01

103 Assessoria i processos d'imatge personal 02

203 Estètica 01

105 Formació i orientació laboral 02

005 Geografia i història 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

209 Manteniment de vehicles 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

218 Perruqueria 01

225 Serveis a la comunitat 04

 

08047509 Institut Ítaca (1)

006 Matemàtiques 01

 

08025654 Institut Joaquim Rubió i Ors (1)

011 Anglès 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08043681 Institut Marianao (3)

105 Formació i orientació laboral 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

213 Oficina de projectes de fabricació mecànica 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08033961 Institut Rafael Casanova (3)

009 Dibuix 01

061 Economia 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 02

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 082110000 Sant Feliu de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08041519 Institut Martí Dot (1)

011 Anglès 01

201 Cuina i pastisseria 05

007 Física i química 01

105 Formació i orientació laboral 01

010 Francès 01

005 Geografia i història 01

106 Hoteleria i turisme 01

004 Llengua castellana i literatura 01

116 Processos en la indústria alimentària 02

226 Serveis de restauració 04

 

08026397 Institut Olorda (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

010 Francès 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082170000 Sant Joan Despí

 

Centres i especialitats:

 

08026683 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (1)

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

105 Formació i orientació laboral 01

110 Organització i gestió comercial 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

221 Processos comercials 03

019 Tecnologia 01

 

08033973 Institut Jaume Salvador i Pedrol (2)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 02

 

Municipi: 082210000 Sant Just Desvern

 

Centres i especialitats:

 

08033985 Institut de Sant Just Desvern (1)

011 Anglès 01

061 Economia 01

010 Francès 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 082440000 Santa Coloma de Cervelló

 

Centres i especialitats:

 

08063229 Sec. d'Institut Montpedrós (1)

012 Alemany 01

011 Anglès 01

001 Filosofia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

 

Municipi: 080010000 Abrera

 

Centres i especialitats:

 

08045689 Institut Voltrera (1)

011 Anglès 02

010 Francès 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 080760000 Esparreguera

 

Centres i especialitats:

 

08040540 Institut El Cairat (1)

017 Educació física 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

08053285 Institut El Castell (3)

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

005 Geografia i història 02

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 080910000 Gelida

 

Centres i especialitats:

 

08035246 Institut Gelida (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081140000 Martorell

 

Centres i especialitats:

 

08073077 Sec. d'Institut de Martorell (1)

011 Anglès 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 02

 

08037152 Institut Joan Oró (3)

102 Anàlisi i química industrial 01

105 Formació i orientació laboral 01

051 Llengua catalana i literatura 01

209 Manteniment de vehicles 02

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 02

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

221 Processos comercials 03

118 Processos sanitaris 02

 

08020620 Institut Pompeu Fabra (1)

007 Física i química 01

005 Geografia i història 03

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 081190000 Masquefa

 

Centres i especialitats:

 

08060514 Institut de Masquefa (1)

012 Alemany 01

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 02

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

Municipi: 081470000 Olesa de Montserrat

 

Centres i especialitats:

 

08063813 Institut Creu de Saba (3)

016 Música 01

 

08043978 Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

017 Educació física 01

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 03

004 Llengua castellana i literatura 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

Municipi: 081610000 Piera

 

Centres i especialitats:

 

08047820 Institut Guinovarda (1)

107 Informàtica 02

108 Intervenció sociocomunitària 01

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

08063746 Sec. d'Institut Salvador Claramunt (2)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081960000 Sant Andreu de la Barca

 

Centres i especialitats:

 

08064921 Institut de Sant Andreu (3)

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

08043671 Institut El Palau (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

018 Orientació educativa 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

08053315 Institut Montserrat Roig (3)

008 Biologia i geologia 01

803 Cultura clàssica 01

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 082080000 Sant Esteve Sesrovires

 

Centres i especialitats:

 

08061129 Institut Montserrat Colomer (1)

010 Francès 01

018 Orientació educativa 01

 

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

 

Municipi: 080680000 Cervelló

 

Centres i especialitats:

 

08067144 Sec. d'Institut de Cervelló (2)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

 

Municipi: 080720000 Corbera de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08064003 Institut Can Margarit (1)

006 Matemàtiques 02

 

08045859 Institut de Corbera de Llobregat (2)

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 081230000 Molins de Rei

 

Centres i especialitats:

 

08034217 Institut Bernat el Ferrer (1)

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

006 Matemàtiques 01

222 Processos de gestió administrativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08021430 Institut Lluís de Requesens (1)

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

Municipi: 081570000 Pallejà

 

Centres i especialitats:

 

08053297 Institut de Pallejà (1)

061 Economia 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 02

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082630000 Sant Vicenç dels Horts

 

Centres i especialitats:

 

08053340 Institut Gabriela Mistral (3)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

010 Francès 01

107 Informàtica 03

108 Intervenció sociocomunitària 02

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

018 Orientació educativa 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 03

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082890000 Torrelles de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08061361 Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat (3)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 082950000 Vallirana

 

Centres i especialitats:

 

08044570 Institut Vall d'Arús (1)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

010 Francès 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

 

Municipi: 080200000 Begues

 

Centres i especialitats:

 

08064908 Sec. d'Institut Begues (1)

011 Anglès 01

006 Matemàtiques 02

016 Música 01

 

Municipi: 080560000 Castelldefels

 

Centres i especialitats:

 

08064911 Institut de Castelldefels (3)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

019 Tecnologia 01

 

08045537 Institut Josep Lluís Sert (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

061 Economia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08040539 Institut Les Marines (1)

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

08047480 Institut Mediterrània (1)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

106 Hoteleria i turisme 04

107 Informàtica 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 080890000 Gavà

 

Centres i especialitats:

 

08017530 Institut de Bruguers (1)

005 Geografia i història 02

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08041866 Institut El Calamot (1)

011 Anglès 01

107 Informàtica 02

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

110 Organització i gestió comercial 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

221 Processos comercials 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 03

 

Municipi: 081690000 El Prat de Llobregat

 

Centres i especialitats:

 

08023131 Institut Baldiri Guilera (1)

011 Anglès 02

001 Filosofia 01

 

08071691 Institut Escola del Prat (2)

018 Orientació educativa 01

 

08060538 EOI del Prat de Llobregat (1)

008 Francès 01

 

08031836 Institut Illa dels Banyols (3)

105 Formació i orientació laboral 01

209 Manteniment de vehicles 03

113 Organització i projectes de sistemes energètics 01

 

08074631 Institut Ribera Baixa II (3)

017 Educació física 01

107 Informàtica 01

216 Operacions i equips de producció agrària 01

110 Organització i gestió comercial 01

218 Perruqueria 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

221 Processos comercials 02

222 Processos de gestió administrativa 01

115 Processos de producció agrària 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

08043589 Institut Salvador Dalí (1)

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 083010000 Viladecans

 

Centres i especialitats:

 

08034621 Institut de Sales (1)

105 Formació i orientació laboral 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 04

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 02

118 Processos sanitaris 04

 

08068495 Institut de Viladecans (1)

011 Anglès 03

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

08066887 EOI de Viladecans (2)

001 Alemany 01

008 Francès 01

 

08045860 Institut Miramar (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08031228 Institut Torre Roja (3)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

061 Economia 01

007 Física i química 01

107 Informàtica 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 02

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 01

225 Serveis a la comunitat 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

 

Municipi: 089040000 Badia del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08042342 Institut de Badia del Vallès (1)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 03

051 Llengua catalana i literatura 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08034035 Institut Federica Montseny (3)

011 Anglès 02

061 Economia 01

005 Geografia i història 02

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 082520000 Barberà del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08045562 Institut Can Planas

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08035349 Institut La Romànica (1)

012 Alemany 01

102 Anàlisi i química industrial 07

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

208 Laboratori 01

 

Municipi: 082660000 Cerdanyola del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08045549 Institut Banús (1)

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08031757 Institut Forat del Vent (1)

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08053157 Institut Gorgs (1)

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08044715 Institut Jaume Mimó (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

110 Organització i gestió comercial 04

221 Processos comercials 04

228 Soldadures 02

 

08043504 Institut Pere Calders (3)

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 081250000 Montcada i Reixac

 

Centres i especialitats:

 

08044533 Institut La Ferreria (1)

008 Biologia i geologia 01

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 02

018 Orientació educativa 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 08

118 Processos sanitaris 04

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 04

 

08054174 Institut La Ribera (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 03

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08021788 Institut Montserrat Miró i Vila (3)

061 Economia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081800000 Ripollet

 

Centres i especialitats:

 

08054186 Institut Can Mas (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

061 Economia 01

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08037206 Institut Lluís Companys (1)

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 04

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 03

 

08035295 Institut Palau Ausit (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

209 Manteniment de vehicles 02

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

018 Orientació educativa 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

Municipi: 082600000 Santa Perpètua de Mogoda

 

Centres i especialitats:

 

08045021 Institut Estela Ibèrica (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

009 Dibuix 01

061 Economia 01

010 Francès 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

110 Organització i gestió comercial 03

221 Processos comercials 01

019 Tecnologia 01

 

08053236 Institut Rovira-Forns (1)

011 Anglès 01

061 Economia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

 

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

 

Municipi: 080540000 Castellbisbal

 

Centres i especialitats:

 

08067594 Institut Escola Les Vinyes (1)

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

 

Municipi: 081840000 Rubí

 

Centres i especialitats:

 

08072590 EOI de Rubí (1)

011 Anglès 01

 

08035301 Institut Duc de Montblanc (1)

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

 

08036330 Institut J.V. Foix (3)

011 Anglès 01

007 Física i química 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

209 Manteniment de vehicles 03

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

 

08053182 Institut La Serreta (1)

009 Dibuix 01

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

218 Perruqueria 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 03

 

08043668 Institut L'Estatut (1)

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

107 Informàtica 05

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

08072401 Institut Torrent dels Alous (2)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082050000 Sant Cugat del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08046670 Institut Angeleta Ferrer i Sensat (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 02

019 Tecnologia 01

 

08031873 Institut Arnau Cadell (1)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08046694 Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

017 Educació física 01

 

08054873 Institut Joaquima Pla i Farreras (1)

011 Anglès 01

001 Filosofia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

018 Orientació educativa 01

 

08031861 Institut Leonardo da Vinci

101 Administració d'empreses 01

008 Biologia i geologia 01

061 Economia 01

007 Física i química 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 01

018 Orientació educativa 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

222 Processos de gestió administrativa 02

225 Serveis a la comunitat 02

124 Sistemes electrònics 01

 

Municipi: 082380000 Sant Quirze del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08067211 Institut Salas i Xandri

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

08047583 Institut Sant Quirze del Vallès (1)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

005 Geografia i història 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

 

Municipi: 080510000 Castellar del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08046682 Institut de Castellar (3)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 02

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 03

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

216 Operacions i equips de producció agrària 02

222 Processos de gestió administrativa 01

115 Processos de producció agrària 01

019 Tecnologia 01

 

08058520 Institut Puig de la Creu (1)

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 081560000 Palau-solità i Plegamans

 

Centres i especialitats:

 

08045306 Institut Ramon Casas i Carbó (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

803 Cultura clàssica 01

006 Matemàtiques 02

 

Municipi: 081670000 Polinyà

 

Centres i especialitats:

 

08053170 Institut Polinyà (1)

011 Anglès 02

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 081870000 Sabadell

 

Centres i especialitats:

 

08039203 Institut Agustí Serra i Fontanet (1)

110 Organització i gestió comercial 02

221 Processos comercials 02

222 Processos de gestió administrativa 01

122 Processos i productes d'arts gràfiques 01

223 Producció en arts gràfiques 02

 

08024765 Institut Arraona (1)

011 Anglès 02

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

018 Orientació educativa 01

 

08024893 Institut Castellarnau (1)

105 Formació i orientació laboral 01

209 Manteniment de vehicles 05

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 06

220 Procediments sanitaris i assistencials 03

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 02

116 Processos en la indústria alimentària 01

118 Processos sanitaris 04

 

08044636 EOI de Sabadell (1)

008 Francès 01

 

08024741 Institut Escola Industrial (1)

101 Administració d'empreses 01

204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 01

007 Física i química 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 03

018 Orientació educativa 01

123 Processos i productes de fusta i mobles 01

 

08024881 Institut Ferran Casablancas (1)

009 Dibuix 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

08034591 Institut Joan Oliver (1)

007 Física i química 01

018 Orientació educativa 01

 

08053212 Institut Jonqueres (1)

011 Anglès 02

061 Economia 01

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08053224 Institut Les Termes (1)

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

08053200 Institut Miquel Crusafont i Pairó (1)

011 Anglès 01

001 Filosofia 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

08024871 Institut Pau Vila (3)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

001 Filosofia 01

007 Física i química 02

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

08046669 Institut Ribot i Serra (1)

011 Anglès 01

103 Assessoria i processos d'imatge personal 02

017 Educació física 01

203 Estètica 03

007 Física i química 01

006 Matemàtiques 01

218 Perruqueria 03

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 02

019 Tecnologia 01

 

08044624 Institut Sabadell (1)

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 02

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08042020 Institut Vallès (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 082670000 Sentmenat

 

Centres i especialitats:

 

08053248 Institut de Sentmenat (1)

009 Dibuix 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

 

Municipi: 081200000 Matadepera

 

Centres i especialitats:

 

08053169 Institut Matadepera (1)

011 Anglès 01

061 Economia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 082790000 Terrassa

 

Centres i especialitats:

 

08031770 Institut Can Jofresa (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08071196 Institut Can Roca (2)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

009 Dibuix 01

007 Física i química 02

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

08053251 Institut Cavall Bernat (1)

008 Biologia i geologia 01

201 Cuina i pastisseria 04

061 Economia 01

106 Hoteleria i turisme 04

051 Llengua catalana i literatura 01

226 Serveis de restauració 02

019 Tecnologia 01

 

08030339 Institut de Terrassa (1)

102 Anàlisi i química industrial 05

103 Assessoria i processos d'imatge personal 03

008 Biologia i geologia 01

203 Estètica 04

105 Formació i orientació laboral 03

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

215 Operacions de processos 02

217 Patronatge i confecció 03

218 Perruqueria 04

222 Processos de gestió administrativa 01

120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 05

124 Sistemes electrònics 01

 

08024777 Institut Egara (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08030340 Institut Investigador Blanxart (1)

803 Cultura clàssica 01

061 Economia 01

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

08068537 Institut Les Aimerigues

008 Biologia i geologia 01

803 Cultura clàssica 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08066437 Institut Mont Perdut (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

018 Orientació educativa 01

 

08046724 Institut Montserrat Roig (1)

803 Cultura clàssica 01

007 Física i química 01

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

004 Llengua castellana i literatura 01

110 Organització i gestió comercial 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

221 Processos comercials 02

225 Serveis a la comunitat 06

 

08034059 Institut Nicolau Copèrnic (1)

803 Cultura clàssica 01

001 Filosofia 01

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 07

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08043516 Institut Santa Eulàlia (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

113 Organització i projectes de sistemes energètics 01

119 Processos i mitjans de comunicació 02

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

229 Tècniques i procediments d'imatge i so 01

 

08045011 Institut Torre del Palau (1)

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082910000 Vacarisses

 

Centres i especialitats:

 

08061208 Institut Vacarisses (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 083000000 Viladecavalls

 

Centres i especialitats:

 

08053261 Institut de Viladecavalls (1)

005 Geografia i història 01

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

 

Municipi: 080050000 L'Ametlla del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08054241 Institut Eugeni Xammar (1)

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 080230000 Bigues i Riells

 

Centres i especialitats:

 

08060915 Institut Maria de Bell-lloc (1)

011 Anglès 02

017 Educació física 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 080330000 Caldes de Montbui

 

Centres i especialitats:

 

08043486 Institut Manolo Hugué (1)

105 Formació i orientació laboral 01

006 Matemàtiques 01

 

08073651 Institut Pic del Vent (1)

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 080410000 Canovelles

 

Centres i especialitats:

 

08072383 Sec. d'Institut Domus d'Olivet (2)

012 Alemany 01

011 Anglès 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 080860000 Les Franqueses del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08052906 Institut Lauro (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

Municipi: 080880000 La Garriga

 

Centres i especialitats:

 

08035222 Institut Manuel Blancafort

803 Cultura clàssica 01

009 Dibuix 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 02

 

08035234 Institut Vil·la Romana (1)

101 Administració d'empreses 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

222 Processos de gestió administrativa 01

123 Processos i productes de fusta i mobles 01

 

Municipi: 080960000 Granollers

 

Centres i especialitats:

 

08017931 Institut Antoni Cumella (3)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

010 Francès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

08043644 Institut Carles Vallbona (1)

011 Anglès 02

105 Formació i orientació laboral 01

010 Francès 01

107 Informàtica 03

110 Organització i gestió comercial 03

221 Processos comercials 03

222 Processos de gestió administrativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 03

 

08074801 Institut de Granollers (2)

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 081070000 Lliçà d'Amunt

 

Centres i especialitats:

 

08052955 Institut de Lliçà (1)

011 Anglès 01

107 Informàtica 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08065408 Institut Hipàtia d'Alexandria

011 Anglès 02

017 Educació física 01

007 Física i química 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081080000 Lliçà de Vall

 

Centres i especialitats:

 

08058969 Sec. d'Institut El Vern (1)

009 Dibuix 01

 

Municipi: 081810000 La Roca del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08053030 Institut de la Roca del Vallès (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

 

Municipi: 080090000 Argentona

 

Centres i especialitats:

 

08052876 Institut d'Argentona (1)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

Municipi: 080750000 Dosrius

 

Centres i especialitats:

 

08062730 Sec. d'Institut de Dosrius (2)

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 081180000 El Masnou

 

Centres i especialitats:

 

08020826 Institut Maremar (1)

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

006 Matemàtiques 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

 

08020838 Institut Mediterrània (1)

011 Anglès 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 081210000 Mataró

 

Centres i especialitats:

 

08021260 Institut Alexandre Satorras (1)

011 Anglès 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 03

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 05

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 02

118 Processos sanitaris 01

 

08021302 Institut Damià Campeny (1)

803 Cultura clàssica 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

 

08052979 Institut Josep Puig i Cadafalch (3)

007 Física i química 01

010 Francès 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

006 Matemàtiques 01

218 Perruqueria 03

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

225 Serveis a la comunitat 03

 

08046797 Institut Laia l'Arquera (1)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

 

08046748 Institut Thos i Codina (2)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 02

110 Organització i gestió comercial 02

221 Processos comercials 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 03

 

Municipi: 081260000 Montgat

 

Centres i especialitats:

 

08045677 Institut Thalassa (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 082300000 Premià de Dalt

 

Centres i especialitats:

 

08053017 Institut Valerià Pujol i Bosch (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 081720000 Premià de Mar

 

Centres i especialitats:

 

08072255 Institut Premià de Mar (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

006 Matemàtiques 02

016 Música 01

216 Operacions i equips de producció agrària 01

110 Organització i gestió comercial 02

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

221 Processos comercials 03

115 Processos de producció agrària 02

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081970000 Sant Andreu de Llavaneres

 

Centres i especialitats:

 

08046852 Institut Llavaneres (1)

011 Anglès 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

 

Municipi: 082640000 Sant Vicenç de Montalt

 

Centres i especialitats:

 

08062808 Institut Esteve Albert (1)

008 Biologia i geologia 01

803 Cultura clàssica 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

051 Llengua catalana i literatura 02

 

Municipi: 082810000 Teià

 

Centres i especialitats:

 

08061117 Sec. d'Institut Turó d'en Baldiri (1)

007 Física i química 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082820000 Tiana

 

Centres i especialitats:

 

08062857 Sec. d'Institut Tiana

009 Dibuix 01

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082140000 Vilassar de Dalt

 

Centres i especialitats:

 

08040564 Institut Jaume Almera (3)

011 Anglès 01

061 Economia 01

001 Filosofia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 082190000 Vilassar de Mar

 

Centres i especialitats:

 

08046803 Institut Vilatzara (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

 

Municipi: 081050000 La Llagosta

 

Centres i especialitats:

 

08043656 Institut Marina

105 Formació i orientació laboral 01

 

Municipi: 081240000 Mollet del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08065411 Institut Aiguaviva (1)

011 Anglès 02

803 Cultura clàssica 01

009 Dibuix 01

061 Economia 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

010 Francès 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

08021594 Institut de Mollet del Vallès (1)

102 Anàlisi i química industrial 01

011 Anglès 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

208 Laboratori 02

006 Matemàtiques 02

 

08066851 EOI de Mollet del Vallès (3)

008 Francès 01

 

08054034 Institut Gallecs (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 03

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

105 Formació i orientació laboral 02

005 Geografia i història 01

108 Intervenció sociocomunitària 06

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

222 Processos de gestió administrativa 03

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 01

118 Processos sanitaris 02

225 Serveis a la comunitat 04

019 Tecnologia 01

 

08021600 Institut Vicenç Plantada (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 01

 

Municipi: 081350000 Montmeló

 

Centres i especialitats:

 

08052980 Institut Montmeló (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 02

008 Biologia i geologia 01

203 Estètica 03

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

218 Perruqueria 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081360000 Montornès del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08065421 Institut Marta Mata (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

201 Cuina i pastisseria 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

010 Francès 01

106 Hoteleria i turisme 01

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 02

226 Serveis de restauració 02

 

08042093 Institut Vinyes Velles (3)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

010 Francès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 081590000 Parets del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08065433 Sec. d'Institut La Sínia (2)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

 

08044612 Institut Torre de Malla (1)

105 Formació i orientació laboral 01

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 01

222 Processos de gestió administrativa 02

 

Municipi: 082090000 Sant Fost de Campsentelles

 

Centres i especialitats:

 

08047479 Institut Alba del Vallès (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 01

061 Economia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

019 Tecnologia 01

 

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

 

Municipi: 080060000 Arenys de Mar

 

Centres i especialitats:

 

08035155 Institut Els Tres Turons (1)

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

222 Processos de gestió administrativa 02

 

Municipi: 080070000 Arenys de Munt

 

Centres i especialitats:

 

08034187 Institut Domènec Perramon (1)

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 080350000 Calella

 

Centres i especialitats:

 

08015171 Institut Bisbe Sivilla (1)

201 Cuina i pastisseria 05

106 Hoteleria i turisme 01

004 Llengua castellana i literatura 01

116 Processos en la indústria alimentària 01

226 Serveis de restauració 02

 

08074070 EOI de Calella (1)

001 Alemany 01

011 Anglès 01

 

Municipi: 080400000 Canet de Mar

 

Centres i especialitats:

 

08072978 Sec. d'Institut Sunsi Móra (2)

009 Dibuix 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081100000 Malgrat de Mar

 

Centres i especialitats:

 

08045665 Institut Ramon Turró i Darder (1)

011 Anglès 01

103 Assessoria i processos d'imatge personal 01

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

203 Estètica 02

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

016 Música 01

218 Perruqueria 01

 

Municipi: 081550000 Palafolls

 

Centres i especialitats:

 

08061099 Institut Font del Ferro (1)

011 Anglès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 081630000 Pineda de Mar

 

Centres i especialitats:

 

08065366 Institut de Pineda de Mar (1)

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 02

006 Matemàtiques 02

 

08052992 Institut Euclides (3)

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

08047832 Institut Joan Coromines (3)

017 Educació física 03

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 02

108 Intervenció sociocomunitària 04

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 03

 

Municipi: 082350000 Sant Pol de Mar

 

Centres i especialitats:

 

08073028 Institut de Sant Pol de Mar (2)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

 

Municipi: 082840000 Tordera

 

Centres i especialitats:

 

08073843 Institut de Tordera (1)

011 Anglès 01

007 Física i química 01

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

 

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

 

Municipi: 080460000 Cardedeu

 

Centres i especialitats:

 

08036391 Institut Arquitecte Manuel Raspall (1)

011 Anglès 01

803 Cultura clàssica 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 02

006 Matemàtiques 02

 

08062729 Institut Pla Marcell (1)

012 Alemany 01

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

225 Serveis a la comunitat 03

 

Municipi: 081060000 Llinars del Vallès

 

Centres i especialitats:

 

08044594 Institut Giola (1)

222 Processos de gestió administrativa 01

115 Processos de producció agrària 02

 

Municipi: 082020000 Sant Celoni

 

Centres i especialitats:

 

08034606 Institut Baix Montseny (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

061 Economia 01

001 Filosofia 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

018 Orientació educativa 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

Municipi: 082070000 Sant Esteve de Palautordera

 

Centres i especialitats:

 

08065469 Sec. d'Institut Can Record (2)

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082340000 Sant Pere de Vilamajor

 

Centres i especialitats:

 

08062791 Institut Vilamajor (1)

011 Anglès 02

009 Dibuix 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 082590000 Santa Maria de Palautordera

 

Centres i especialitats:

 

08070908 Institut Escola La Tordera (2)

011 Anglès 01

017 Educació física 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

08053108 Institut Reguissol (1)

016 Música 01

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Zona de desplaçament: 080227 Berga

 

Municipi: 080160000 Bagà

 

Centres i especialitats:

 

08052891 Institut L'Alt Berguedà (1)

017 Educació física 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 080220000 Berga

 

Centres i especialitats:

 

08014693 Institut Guillem de Berguedà (1)

108 Intervenció sociocomunitària 02

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 01

 

Municipi: 081750000 Puig-reig

 

Centres i especialitats:

 

08052207 Institut de Puig-reig (1)

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 02

116 Processos en la indústria alimentària 01

 

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

 

Municipi: 080440000 Capellades

 

Centres i especialitats:

 

08046645 Institut Molí de la Vila (1)

001 Filosofia 01

010 Francès 01

005 Geografia i història 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 081020000 Igualada

 

Centres i especialitats:

 

08073193 Institut Badia i Margarit

011 Anglès 01

010 Francès 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08047364 Institut Joan Mercader (1)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

08019654 Institut Milà i Fontanals (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 03

108 Intervenció sociocomunitària 02

209 Manteniment de vehicles 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

215 Operacions de processos 01

110 Organització i gestió comercial 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 01

221 Processos comercials 01

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

08019630 Institut Pere Vives i Vich (1)

009 Dibuix 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 082500000 Santa Margarida de Montbui

 

Centres i especialitats:

 

08053352 Institut Montbui (1)

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 082920000 Vallbona d'Anoia

 

Centres i especialitats:

 

08065019 Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 083020000 Vilanova del Camí

 

Centres i especialitats:

 

08044168 Institut Pla de les Moreres (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

 

Municipi: 080100000 Artés

 

Centres i especialitats:

 

08046876 Institut Miquel Bosch i Jover (1)

009 Dibuix 01

 

Municipi: 080530000 Castellbell i el Vilar

 

Centres i especialitats:

 

08068616 Sec. d'Institut Bages Sud (1)

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 081130000 Manresa

 

Centres i especialitats:

 

08065330 Institut Cal Gravat (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

019 Tecnologia 01

 

08046761 Institut Guillem Catà (1)

203 Estètica 02

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 02

110 Organització i gestió comercial 02

218 Perruqueria 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 03

221 Processos comercials 01

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 01

123 Processos i productes de fusta i mobles 01

118 Processos sanitaris 01

225 Serveis a la comunitat 04

 

08020462 Institut Lacetània (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

124 Sistemes electrònics 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

08020474 Institut Lluís de Peguera (1)

009 Dibuix 01

061 Economia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 03

051 Llengua catalana i literatura 02

018 Orientació educativa 01

 

08033924 Institut Pius Font i Quer (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

010 Francès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 081380000 Moià

 

Centres i especialitats:

 

08044600 Institut Moianès (1)

011 Anglès 01

001 Filosofia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

 

Municipi: 081400000 Navarcles

 

Centres i especialitats:

 

08059524 Sec. d'Institut de Navarcles (1)

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 081910000 Sallent

 

Centres i especialitats:

 

08047376 Institut Llobregat (1)

209 Manteniment de vehicles 02

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

016 Música 01

110 Organització i gestió comercial 02

221 Processos comercials 01

 

Municipi: 082180000 Sant Joan de Vilatorrada

 

Centres i especialitats:

 

08066322 Sec. d'Institut Cardener (2)

010 Francès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 02

 

08035313 Institut Quercus (1)

008 Biologia i geologia 01

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 02

051 Llengua catalana i literatura 01

113 Organització i projectes de sistemes energètics 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082620000 Sant Vicenç de Castellet

 

Centres i especialitats:

 

08046840 Institut Castellet (1)

107 Informàtica 02

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

Municipi: 081920000 Santpedor

 

Centres i especialitats:

 

08053111 Institut d'Auro (1)

017 Educació física 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082740000 Súria

 

Centres i especialitats:

 

08042044 Institut Mig-Món (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

212 Oficina de projectes de construcció 01

 

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

 

Municipi: 251490000 Oliana

 

Centres i especialitats:

 

25006471 Institut Aubenç (1)

110 Organització i gestió comercial 01

 

Municipi: 252070000 Solsona

 

Centres i especialitats:

 

25005454 Institut Francesc Ribalta (2)

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

004 Llengua castellana i literatura 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

118 Processos sanitaris 01

 

Zona de desplaçament: 082987 Vic

 

Municipi: 080370000 Calldetenes

 

Centres i especialitats:

 

08063837 Sec. d'Institut Les Margues (1)

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 080640000 Castellterçol

 

Centres i especialitats:

 

08071214 Institut Escola Castellterçol (1)

011 Anglès 01

 

Municipi: 080670000 Centelles

 

Centres i especialitats:

 

08044569 Institut Pere Barnils (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 03

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 081000000 Gurb

 

Centres i especialitats:

 

08068380 Sec. d'Institut Gurb (1)

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 081120000 Manlleu

 

Centres i especialitats:

 

08040552 Institut Antoni Pous i Argila (1)

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

225 Serveis a la comunitat 04

 

08072176 Sec. d'Institut del Ter (1)

004 Llengua castellana i literatura 02

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082370000 Sant Quirze de Besora

 

Centres i especialitats:

 

08058428 Sec. d'Institut Bisaura (2)

011 Anglès 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 082780000 Taradell

 

Centres i especialitats:

 

08053121 Institut Taradell (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

 

Municipi: 082830000 Tona

 

Centres i especialitats:

 

08054277 Institut de Tona (1)

201 Cuina i pastisseria 01

105 Formació i orientació laboral 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

116 Processos en la indústria alimentària 01

226 Serveis de restauració 02

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 082850000 Torelló

 

Centres i especialitats:

 

08058404 Institut Cirviànum de Torelló (1)

061 Economia 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 04

004 Llengua castellana i literatura 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 03

 

Municipi: 082980000 Vic

 

Centres i especialitats:

 

08031022 Institut de Vic (1)

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

105 Formació i orientació laboral 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 02

110 Organització i gestió comercial 04

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 03

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

221 Processos comercials 04

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 02

116 Processos en la indústria alimentària 01

118 Processos sanitaris 02

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

08035003 EASD de Vic (1)

507 Dibuix artístic i color 01

512 Disseny gràfic 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

08031034 Institut Jaume Callís (1)

011 Anglès 01

017 Educació física 01

004 Llengua castellana i literatura 02

 

08062870 Institut La Plana (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

061 Economia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

016 Música 01

 

08062183 EOI Osona (1)

011 Anglès 01

008 Francès 01

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

 

Municipi: 170230000 Blanes

 

Centres i especialitats:

 

17000551 Institut Sa Palomera (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 02

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 01

004 Llengua castellana i literatura 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

17005731 Institut S'Agulla (2)

011 Anglès 01

017 Educació física 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

006 Matemàtiques 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 03

118 Processos sanitaris 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

17005662 Institut Serrallarga (1)

101 Administració d'empreses 02

102 Anàlisi i química industrial 01

011 Anglès 03

009 Dibuix 01

061 Economia 01

005 Geografia i història 02

106 Hoteleria i turisme 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

215 Operacions de processos 01

110 Organització i gestió comercial 02

221 Processos comercials 02

222 Processos de gestió administrativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 170950000 Lloret de Mar

 

Centres i especialitats:

 

17009898 Institut Escola Lloret de Mar (1)

011 Anglès 03

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

17005911 Institut Ramon Coll i Rodés (1)

201 Cuina i pastisseria 02

106 Hoteleria i turisme 02

006 Matemàtiques 01

226 Serveis de restauració 01

019 Tecnologia 01

 

17006770 Institut Rocagrossa (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

017 Educació física 03

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 171030000 Maçanet de la Selva

 

Centres i especialitats:

 

17008951 Sec. d'Institut Maçanet de la Selva (1)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 172130000 Vidreres

 

Centres i especialitats:

 

17006824 Institut Vidreres (1)

107 Informàtica 02

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

 

Municipi: 170320000 Cadaqués

 

Centres i especialitats:

 

17006678 Sec. d'Institut Cap de Creus (1)

008 Biologia i geologia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 170470000 Castelló d'Empúries

 

Centres i especialitats:

 

17008729 Sec. d'Institut Castelló d'Empúries (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 170660000 Figueres

 

Centres i especialitats:

 

17004438 Institut Alexandre Deulofeu (1)

011 Anglès 01

009 Dibuix 02

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

118 Processos sanitaris 01

 

17005649 Institut Cendrassos (1)

101 Administració d'empreses 01

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

222 Processos de gestió administrativa 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

17001221 Institut Narcís Monturiol (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 01

202 Equips electrònics 01

105 Formació i orientació laboral 01

209 Manteniment de vehicles 02

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

018 Orientació educativa 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

019 Tecnologia 01

 

17007609 Institut Olivar Gran (1)

011 Anglès 01

201 Cuina i pastisseria 01

 

17001218 Institut Ramon Muntaner (1)

011 Anglès 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

006 Matemàtiques 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 02

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 170860000 La Jonquera

 

Centres i especialitats:

 

17006745 Institut de La Jonquera (1)

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 170920000 Llançà

 

Centres i especialitats:

 

17006769 Institut de Llançà (1)

011 Anglès 01

 

Municipi: 171520000 Roses

 

Centres i especialitats:

 

17005364 Institut Cap Norfeu (1)

011 Anglès 01

222 Processos de gestió administrativa 02

 

17006851 Institut Illa de Rodes (1)

008 Biologia i geologia 01

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

 

Municipi: 172210000 Vilafant

 

Centres i especialitats:

 

17008390 Institut de Vilafant (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 02

803 Cultura clàssica 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 02

 

Zona de desplaçament: 170797 Girona

 

Municipi: 170080000 Anglès

 

Centres i especialitats:

 

17004487 Institut Rafael Campalans (1)

006 Matemàtiques 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 03

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 170150000 Banyoles

 

Centres i especialitats:

 

17000330 Institut Josep Brugulat (1)

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

123 Processos i productes de fusta i mobles 01

 

17000305 Institut Pere Alsius i Torrent (1)

017 Educació física 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

17006666 Institut Pla de l'Estany (1)

011 Anglès 02

107 Informàtica 01

108 Intervenció sociocomunitària 02

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

Municipi: 170200000 Bescanó

 

Centres i especialitats:

 

17009783 Institut La Miquela (1)

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 170440000 Cassà de la Selva

 

Centres i especialitats:

 

17005650 Institut de Cassà de la Selva (2)

007 Física i química 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 170490000 Celrà

 

Centres i especialitats:

 

17006708 Institut de Celrà (1)

011 Anglès 01

051 Llengua catalana i literatura 02

 

Municipi: 170790000 Girona

 

Centres i especialitats:

 

17005042 Institut Carles Rahola i Llorens (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

17004852 EOI de Girona (1)

006 Espanyol 01

008 Francès 01

 

17010414 Institut Ermessenda de Girona (1)

008 Biologia i geologia 01

019 Tecnologia 02

 

17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (1)

106 Hoteleria i turisme 02

 

17001723 Institut Jaume Vicens Vives (1)

008 Biologia i geologia 02

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

 

17001735 Institut Montilivi (1)

101 Administració d'empreses 02

102 Anàlisi i química industrial 03

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 01

208 Laboratori 01

209 Manteniment de vehicles 02

222 Processos de gestió administrativa 01

225 Serveis a la comunitat 03

 

17004499 Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 02

203 Estètica 02

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 03

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 03

118 Processos sanitaris 02

 

17006939 Institut Santa Eugènia (1)

011 Anglès 01

061 Economia 01

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 01

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 01

113 Organització i projectes de sistemes energètics 01

122 Processos i productes d'arts gràfiques 01

 

17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 03

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

 

Municipi: 171550000 Salt

 

Centres i especialitats:

 

17003203 Institut Salvador Espriu (1)

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

17008407 Sec. d'Institut Salvador Sunyer i Aimeric (1)

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 02

 

17005388 Institut Vallvera (1)

803 Cultura clàssica 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 02

 

Municipi: 171630000 Sant Gregori

 

Centres i especialitats:

 

17010189 Institut Vall de Llémena (1)

011 Anglès 01

017 Educació física 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 172150000 Vilablareix

 

Centres i especialitats:

 

17009205 Institut de Vilablareix (1)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 02

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

019 Tecnologia 01

 

Zona de desplaçament: 171147 Olot

 

Municipi: 171140000 Olot

 

Centres i especialitats:

 

17005893 Institut Bosc de la Coma (1)

011 Anglès 01

018 Orientació educativa 01

124 Sistemes electrònics 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

17005340 EASD d'Olot

509 Disseny d'interiors 01

512 Disseny gràfic 02

515 Fotografia 02

520 Materials i tecnologia: disseny 01

521 Mitjans audiovisuals 02

522 Mitjans informàtics 02

525 Volum 01

 

17002399 Institut La Garrotxa (1)

104 Construccions civils i edificació 01

201 Cuina i pastisseria 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 02

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 02

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

115 Processos de producció agrària 01

116 Processos en la indústria alimentària 01

 

17002387 Institut Montsacopa (1)

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

 

Municipi: 171470000 Ripoll

 

Centres i especialitats:

 

17005704 Institut Abat Oliba (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 02

201 Cuina i pastisseria 02

001 Filosofia 01

106 Hoteleria i turisme 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

 

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

 

Municipi: 170220000 La Bisbal d'Empordà

 

Centres i especialitats:

 

17007300 Institut La Bisbal (1)

803 Cultura clàssica 01

061 Economia 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

Municipi: 170620000 L'Escala

 

Centres i especialitats:

 

17005251 Institut El Pedró (1)

005 Geografia i història 02

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 171170000 Palafrugell

 

Centres i especialitats:

 

17002557 Institut Baix Empordà (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

201 Cuina i pastisseria 04

206 Instal·lacions electrotècniques 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

018 Orientació educativa 01

116 Processos en la indústria alimentària 01

226 Serveis de restauració 01

 

17002545 Institut Frederic Martí i Carreras (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 172110000 Verges

 

Centres i especialitats:

 

17009795 Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (1)

011 Anglès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

018 Orientació educativa 01

 

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

 

Municipi: 170480000 Castell-Platja d'Aro

 

Centres i especialitats:

 

17006691 Institut Ridaura (1)

008 Biologia i geologia 01

 

Municipi: 170890000 Llagostera

 

Centres i especialitats:

 

17006757 Institut de Llagostera (1)

009 Dibuix 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 171180000 Palamós

 

Centres i especialitats:

 

17005352 Institut de Palamós (1)

105 Formació i orientació laboral 01

107 Informàtica 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

225 Serveis a la comunitat 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

Municipi: 171600000 Sant Feliu de Guíxols

 

Centres i especialitats:

 

17003318 Institut de Sant Feliu de Guíxols (1)

011 Anglès 02

103 Assessoria i processos d'imatge personal 01

203 Estètica 01

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 02

221 Processos comercials 01

222 Processos de gestió administrativa 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

17003306 Institut Sant Elm (1)

009 Dibuix 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

 

Municipi: 170090000 Arbúcies

 

Centres i especialitats:

 

17006605 Institut Montsoriu (1)

061 Economia 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

222 Processos de gestió administrativa 01

 

Municipi: 170830000 Hostalric

 

Centres i especialitats:

 

17006733 Institut Vescomtat de Cabrera (1)

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 02

116 Processos en la indústria alimentària 01

019 Tecnologia 02

 

Municipi: 171460000 Riells i Viabrea

 

Centres i especialitats:

 

17010037 Sec. d'Institut El Bruc (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 171800000 Santa Coloma de Farners

 

Centres i especialitats:

 

17005376 Institut de Santa Coloma de Farners (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

016 Música 01

225 Serveis a la comunitat 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 171930000 Sils

 

Centres i especialitats:

 

17009308 Sec. d'Institut de Sils (1)

007 Física i química 01

006 Matemàtiques 01

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

 

Municipi: 250400000 Balaguer

 

Centres i especialitats:

 

25005727 Institut Almatà

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 01

222 Processos de gestió administrativa 01

019 Tecnologia 01

 

25000833 Institut Ciutat de Balaguer (1)

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

 

Municipi: 250470000 Bellcaire d'Urgell

 

Centres i especialitats:

 

25007700 Institut Ermengol IV (1)

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

016 Música 01

 

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

 

Municipi: 250110000 Alcarràs

 

Centres i especialitats:

 

25007153 Institut d'Alcarràs (3)

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 250190000 Almacelles

 

Centres i especialitats:

 

25006483 Institut Canigó (1)

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 250210000 Almenar

 

Centres i especialitats:

 

25006227 Institut d'Almenar (1)

008 Biologia i geologia 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 251200000 Lleida

 

Centres i especialitats:

 

25002799 Institut Caparrella (1)

007 Física i química 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 02

209 Manteniment de vehicles 03

006 Matemàtiques 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 02

119 Processos i mitjans de comunicació 02

122 Processos i productes d'arts gràfiques 02

223 Producció en arts gràfiques 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

229 Tècniques i procediments d'imatge i so 01

019 Tecnologia 01

 

25006252 EOI de Lleida (1)

011 Anglès 01

 

25005442 Institut Escola del Treball (1)

101 Administració d'empreses 01

102 Anàlisi i química industrial 01

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 01

222 Processos de gestió administrativa 01

115 Processos de producció agrària 01

 

25002726 Institut Guindàvols (1)

018 Orientació educativa 01

217 Patronatge i confecció 01

 

25002787 Institut Joan Oró (1)

009 Dibuix 01

001 Filosofia 01

018 Orientació educativa 01

 

25006495 Institut Josep Lladonosa (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

 

25009836 Institut La Mitjana (2)

011 Anglès 02

008 Biologia i geologia 02

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

 

25007189 Institut Maria Rúbies (3)

008 Biologia i geologia 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

25002696 Institut Marius Torres (3)

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 02

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

25006771 Institut Ronda (1)

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

25002684 Institut Samuel Gili i Gaya (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

051 Llengua catalana i literatura 01

018 Orientació educativa 01

 

25006732 Institut Torrevicens (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 02

104 Construccions civils i edificació 01

203 Estètica 04

105 Formació i orientació laboral 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 01

118 Processos sanitaris 02

 

Municipi: 252280000 Torrefarrera

 

Centres i especialitats:

 

25009733 Institut Joan Solà (2)

011 Anglès 01

001 Filosofia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 02

 

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

 

Municipi: 250580000 Les Borges Blanques

 

Centres i especialitats:

 

25006525 Institut Josep Vallverdú

101 Administració d'empreses 01

010 Francès 01

006 Matemàtiques 01

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 01

116 Processos en la indústria alimentària 01

019 Tecnologia 01

 

Municipi: 251370000 Mollerussa

 

Centres i especialitats:

 

25007517 Institut La Serra (1)

009 Dibuix 01

006 Matemàtiques 01

 

25003202 Institut Mollerussa

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

 

25005582 Institut Terres de Ponent

008 Biologia i geologia 01

 

Zona de desplaçament: 251737 El Pont de Suert

 

Municipi: 251730000 El Pont de Suert

 

Centres i especialitats:

 

25006240 Institut El Pont de Suert (1)

018 Orientació educativa 01

115 Processos de producció agrària 01

 

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

 

Municipi: 171410000 Puigcerdà

 

Centres i especialitats:

 

17005741 Institut Pere Borrell (1)

008 Biologia i geologia 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

108 Intervenció sociocomunitària 02

004 Llengua castellana i literatura 02

006 Matemàtiques 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

 

Municipi: 252030000 La Seu d'Urgell

 

Centres i especialitats:

 

25004188 Institut Joan Brudieu (1)

101 Administració d'empreses 01

009 Dibuix 01

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

004 Llengua castellana i literatura 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

118 Processos sanitaris 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

25009186 Institut La Valira (1)

006 Matemàtiques 01

 

Zona de desplaçament: 252097 Sort

 

Municipi: 250860000 Esterri d'Àneu

 

Centres i especialitats:

 

25007025 Sec. d'Institut Morelló (1)

011 Anglès 01

 

Municipi: 252090000 Sort

 

Centres i especialitats:

 

25006291 Institut Hug Roger III (1)

105 Formació i orientació laboral 01

 

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

 

Municipi: 250500000 Bellpuig

 

Centres i especialitats:

 

25006598 Institut Lo Pla d'Urgell (1)

009 Dibuix 01

 

Municipi: 250720000 Cervera

 

Centres i especialitats:

 

25001311 Institut Antoni Torroja (1)

001 Filosofia 01

010 Francès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

25005685 Institut La Segarra (1)

017 Educació física 01

007 Física i química 01

209 Manteniment de vehicles 01

006 Matemàtiques 01

118 Processos sanitaris 01

 

Municipi: 251100000 Guissona

 

Centres i especialitats:

 

25007505 Institut de Guissona (1)

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 02

116 Processos en la indústria alimentària 02

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

Municipi: 252170000 Tàrrega

 

Centres i especialitats:

 

25006781 Institut Alfons Costafreda

101 Administració d'empreses 02

105 Formació i orientació laboral 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 01

206 Instal·lacions electrotècniques 01

006 Matemàtiques 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

112 Organització i projectes de fabricació mecànica 01

 

25004498 Institut Manuel de Pedrolo (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

25004528 EASD Ondara (1)

512 Disseny gràfic 01

521 Mitjans audiovisuals 01

 

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

 

Municipi: 251710000 La Pobla de Segur

 

Centres i especialitats:

 

25008352 Institut de La Pobla de Segur (3)

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 252340000 Tremp

 

Centres i especialitats:

 

25006288 Institut de Tremp (1)

206 Instal·lacions electrotècniques 02

108 Intervenció sociocomunitària 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

225 Serveis a la comunitat 01

 

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

 

Municipi: 252430000 Vielha e Mijaran

 

Centres i especialitats:

 

25006239 Institut d'Aran (1)

011 Anglès 01

062 Aranès 01

803 Cultura clàssica 01

017 Educació física 02

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

 

Municipi: 430380000 Cambrils

 

Centres i especialitats:

 

43006654 Institut Cambrils (1)

008 Biologia i geologia 01

 

43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

106 Hoteleria i turisme 02

 

43010335 Institut La Mar de la Frau (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

43000779 Institut Ramon Berenguer IV (1)

011 Anglès 01

803 Cultura clàssica 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

222 Processos de gestió administrativa 01

 

Municipi: 439050000 Salou

 

Centres i especialitats:

 

43011200 EOI de Salou

008 Francès 01

 

Municipi: 431620000 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

Centres i especialitats:

 

43007208 Institut Berenguer d'Entença (1)

011 Anglès 01

061 Economia 01

017 Educació física 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

Municipi: 431710000 Vila-seca

 

Centres i especialitats:

 

43005972 Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

007 Física i química 01

006 Matemàtiques 02

 

43008523 Institut Vila-seca (1)

017 Educació física 01

 

Zona de desplaçament: 431237 Reus

 

Municipi: 430310000 Les Borges del Camp

 

Centres i especialitats:

 

43010578 Institut Fontanelles (1)

011 Anglès 01

803 Cultura clàssica 01

 

Municipi: 430920000 Mont-roig del Camp

 

Centres i especialitats:

 

43008638 Institut Antoni Ballester (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 431230000 Reus

 

Centres i especialitats:

 

43002594 Institut Baix Camp (1)

101 Administració d'empreses 02

011 Anglès 02

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

110 Organització i gestió comercial 02

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 04

221 Processos comercials 02

222 Processos de gestió administrativa 02

118 Processos sanitaris 02

 

43009710 EOI de Reus

011 Anglès 01

 

43006678 Institut Gabriel Ferrater i Soler (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

061 Economia 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

004 Llengua castellana i literatura 02

006 Matemàtiques 01

 

43002570 Institut Gaudí (1)

008 Biologia i geologia 02

001 Filosofia 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

006 Matemàtiques 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

43008444 Institut Josep Tapiró (1)

017 Educació física 03

218 Perruqueria 02

 

43012083 Institut Escola Pi del Burgar (1)

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

43010852 Institut Roseta Mauri (1)

011 Anglès 01

 

43002582 Institut Salvador Vilaseca (1)

017 Educació física 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 431290000 Riudoms

 

Centres i especialitats:

 

43007658 Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

011 Anglès 01

803 Cultura clàssica 01

009 Dibuix 01

007 Física i química 01

209 Manteniment de vehicles 01

006 Matemàtiques 01

 

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

 

Municipi: 439070000 La Canonja

 

Centres i especialitats:

 

43008481 Institut Collblanc (1)

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 430430000 El Catllar

 

Centres i especialitats:

 

43012812 Institut Escola L'Agulla (2)

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 430950000 El Morell

 

Centres i especialitats:

 

43008407 Institut El Morell (1)

011 Anglès 01

005 Geografia i història 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 431000000 Els Pallaresos

 

Centres i especialitats:

 

43010748 Institut Els Pallaresos (1)

017 Educació física 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

019 Tecnologia 02

 

Municipi: 431480000 Tarragona

 

Centres i especialitats:

 

43003641 Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

011 Anglès 03

008 Biologia i geologia 02

017 Educació física 01

007 Física i química 02

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 01

006 Matemàtiques 03

 

43009722 Institut Cal·lípolis (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 01

017 Educació física 01

203 Estètica 02

105 Formació i orientació laboral 01

218 Perruqueria 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 06

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 04

118 Processos sanitaris 02

 

43006125 Institut Campclar (1)

018 Orientació educativa 01

221 Processos comercials 01

 

43003653 Institut Comte de Rius (1)

208 Laboratori 01

209 Manteniment de vehicles 01

211 Mecanització i manteniment de màquines 02

215 Operacions de processos 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

43006940 EOI de Tarragona (1)

003 Català 01

 

43005704 Institut Francesc Vidal i Barraquer (1)

101 Administració d'empreses 02

061 Economia 01

105 Formació i orientació laboral 02

108 Intervenció sociocomunitària 01

110 Organització i gestió comercial 01

221 Processos comercials 02

222 Processos de gestió administrativa 02

225 Serveis a la comunitat 01

 

43006630 Institut Pere Martell (2)

205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 01

209 Manteniment de vehicles 01

111 Organització i processos de manteniment de vehicles 01

113 Organització i projectes de sistemes energètics 01

119 Processos i mitjans de comunicació 01

122 Processos i productes d'arts gràfiques 02

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

43008501 Sec. d'Institut Pont del Diable (1)

108 Intervenció sociocomunitària 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

118 Processos sanitaris 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

43008432 Institut Sant Pere i Sant Pau (1)

004 Llengua castellana i literatura 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 02

 

43011479 Institut Tarragona (3)

009 Dibuix 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Zona de desplaçament: 431617 Valls

 

Municipi: 430050000 Alcover

 

Centres i especialitats:

 

43009497 Institut Fonts del Glorieta (1)

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 431610000 Valls

 

Centres i especialitats:

 

43004611 Institut Jaume Huguet (1)

017 Educació física 02

206 Instal·lacions electrotècniques 02

211 Mecanització i manteniment de màquines 02

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

43004608 Institut Narcís Oller (1)

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

019 Tecnologia 01

 

43010608 Institut Serra de Miramar

007 Física i química 01

010 Francès 01

051 Llengua catalana i literatura 01

006 Matemàtiques 01

019 Tecnologia 01

 

Zona de desplaçament: 431637 El Vendrell

 

Municipi: 430120000 Altafulla

 

Centres i especialitats:

 

43009977 Institut d'Altafulla (1)

011 Anglès 01

017 Educació física 01

007 Física i química 01

005 Geografia i història 02

051 Llengua catalana i literatura 01

 

Municipi: 430280000 La Bisbal del Penedès

 

Centres i especialitats:

 

43010414 Institut Coster de la Torre (1)

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 01

004 Llengua castellana i literatura 02

 

Municipi: 430370000 Calafell

 

Centres i especialitats:

 

43007257 Institut Camí de Mar (1)

017 Educació física 01

107 Informàtica 02

051 Llengua catalana i literatura 01

019 Tecnologia 01

 

43010372 Institut La Talaia (1)

012 Alemany 01

011 Anglès 01

061 Economia 01

 

Municipi: 430510000 Cunit

 

Centres i especialitats:

 

43009850 Institut Ernest Lluch i Martí (1)

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

061 Economia 01

005 Geografia i història 01

107 Informàtica 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 01

 

Municipi: 431310000 Roda de Berà

 

Centres i especialitats:

 

43011418 Institut Roda de Barà

008 Biologia i geologia 01

006 Matemàtiques 01

 

Municipi: 431530000 Torredembarra

 

Centres i especialitats:

 

43006952 Institut Torredembarra (1)

008 Biologia i geologia 01

007 Física i química 02

018 Orientació educativa 01

 

Municipi: 431630000 El Vendrell

 

Centres i especialitats:

 

43004803 Institut Andreu Nin (1)

009 Dibuix 02

017 Educació física 01

209 Manteniment de vehicles 02

110 Organització i gestió comercial 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 02

221 Processos comercials 03

225 Serveis a la comunitat 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

43010189 Institut Mediterrània (1)

011 Anglès 01

004 Llengua castellana i literatura 01

018 Orientació educativa 02

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

 

Municipi: 430040000 Alcanar

 

Centres i especialitats:

 

43007087 Institut Sòl de Riu (1)

005 Geografia i història 01

018 Orientació educativa 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

 

Municipi: 430440000 La Sénia

 

Centres i especialitats:

 

43006681 Institut de La Sénia (1)

110 Organització i gestió comercial 01

 

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

 

Municipi: 430140000 Amposta

 

Centres i especialitats:

 

43010888 Institut de Tecnificació (1)

017 Educació física 01

 

43006101 Institut Montsià (1)

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

222 Processos de gestió administrativa 01

 

43000329 Institut Ramon Berenguer IV (1)

017 Educació física 02

005 Geografia i història 01

018 Orientació educativa 01

220 Procediments sanitaris i assistencials 01

118 Processos sanitaris 02

 

Municipi: 431360000 Sant Carles de la Ràpita

 

Centres i especialitats:

 

43007221 Institut Els Alfacs (1)

101 Administració d'empreses 01

011 Anglès 01

008 Biologia i geologia 01

001 Filosofia 01

007 Física i química 01

207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu 01

004 Llengua castellana i literatura 02

114 Processos de cultiu aqüícola 02

 

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

 

Municipi: 430550000 Falset

 

Centres i especialitats:

 

43006691 Institut Priorat (1)

214 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 01

116 Processos en la indústria alimentària 02

 

Municipi: 430640000 Gandesa

 

Centres i especialitats:

 

43006642 Institut Terra Alta (1)

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

 

Municipi: 430930000 Móra d'Ebre

 

Centres i especialitats:

 

43007129 Institut Julio Antonio (1)

105 Formació i orientació laboral 01

108 Intervenció sociocomunitària 01

225 Serveis a la comunitat 01

 

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

 

Municipi: 430130000 L'Ametlla de Mar

 

Centres i especialitats:

 

43006976 Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

009 Dibuix 01

061 Economia 01

005 Geografia i història 01

 

Municipi: 431330000 Roquetes

 

Centres i especialitats:

 

43008420 Institut Roquetes (1)

103 Assessoria i processos d'imatge personal 01

203 Estètica 02

218 Perruqueria 01

 

Municipi: 431550000 Tortosa

 

Centres i especialitats:

 

43011170 Institut Cristòfol Despuig (1)

008 Biologia i geologia 01

005 Geografia i història 02

 

43012307 Institut Escola Daniel Mangrané (1)

018 Orientació educativa 01

 

43004441 Institut de l'Ebre (1)

101 Administració d'empreses 01

107 Informàtica 01

108 Intervenció sociocomunitària 03

211 Mecanització i manteniment de màquines 01

110 Organització i gestió comercial 01

219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 02

220 Procediments sanitaris i assistencials 04

117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics 03

118 Processos sanitaris 03

223 Producció en arts gràfiques 02

225 Serveis a la comunitat 01

125 Sistemes electrotècnics i automàtics 01

227 Sistemes i aplicacions informàtiques 02

 

43009862 EOI de Tortosa (1)

008 Francès 01

 

43004438 Institut Joaquin Bau (1)

201 Cuina i pastisseria 01

005 Geografia i història 01

006 Matemàtiques 01

226 Serveis de restauració 01

 

 

Annex 2

Vacants a la Inspecció d'Educació

 

Codi: 08900036C

Consorci d'Educació de Barcelona

Nombre de vacants: 9

 

Codi: 08900037C

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Nombre de vacants: 8

 

Codi: 08900100C

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Nombre de vacants: 6

 

Codi: 08900444C

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Nombre de vacants: 5

 

Codi: 08901237C

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Nombre de vacants: 8

 

Codi: 08977133C

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Nombre de vacants: 6

 

Codi: 17900007C

Serveis Territorials a Girona

Nombre de vacants: 9

 

Codi: 25900007C

Serveis Territorials a Lleida

Nombre de vacants: 5

 

Codi: 43900008C

Serveis Territorials a Tarragona

Nombre de vacants: 6

 

Codi: 43900243C

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Nombre de vacants: 2

 

Amunt