Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 31/01/2017

  • Número del document ENS/0015/2017

  • Número de control 17037036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17037036-2017

Dades del DOGC
  • Número 7304

  • Data 08/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/15/2017, de 31 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53, en concordança amb l'article 62.8 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació professionals de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents. Així mateix, la disposició final quarta de la Llei habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1585/2012, de 23 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal que permet obtenir el títol de tècnic superior regulat pel Reial decret 1585/2012, de 23 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Accés

1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

2. El títol de tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

3. El títol de tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal permet l'accés als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

 

Article 8

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 9

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 10

Crèdits ECTS

A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

 

Article 11

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 1585/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 31 de gener de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: ramaderia i assistència en sanitat animal

1.2 Nivell: formació professional de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: agrària

1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a gestionar la producció ramadera i dur a terme treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Planificar la producció de productes ramaders, atenent les exigències del mercat i la capacitat productiva de l'empresa.

b) Coordinar i controlar els recursos humans i materials, optimitzant-los en funció dels objectius i les activitats establertes.

c) Controlar la recepció d'animals, comprovant-ne la documentació d'origen i l'estat sanitari, sota la supervisió d'un facultatiu veterinari.

d) Gestionar l'aprovisionament de matèries primeres i auxiliars, minimitzant costos i assegurant-ne la disponibilitat.

e) Supervisar les instal·lacions, la maquinària i els equips, garantint l'estat d'ús i comprovant que compleixen les condicions establertes per la normativa de seguretat alimentària, benestar animal i prevenció de riscos laborals.

f) Controlar les operacions de producció ramadera, comprovant que s'utilitzen les tècniques, els mètodes, els mitjans i els equips que s'ajusten a les operacions que s'han de fer i que optimitzen el rendiment.

g) Processar dades sanitàries de cada fase de producció, elaborant els registres i recollint les dades subministrades.

h) Col·laborar en el desenvolupament de programes de bioseguretat en explotacions ramaderes, centres veterinaris i nuclis zoològics, comprovant que s'impedeix l'entrada d'infeccions o contaminacions.

i) Col·laborar en el desenvolupament de programes sanitaris i assistir en l'aplicació de tractaments individuals o col·lectius a animals, sota la supervisió d'un veterinari, seguint instruccions i protocols elaborats pel facultatiu.

j) Supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls, controlant les tècniques utilitzades, per a finalitats recreatives, de treball, esportives i d'exhibicions i concursos.

k) Supervisar l'obtenció, l'emmagatzemament i la conservació de productes ramaders, controlant els mitjans i els processos, i les condicions de qualitat i seguretat alimentàries.

l) Supervisar l'expedició i el transport de productes ramaders, comprovant les condicions i la documentació que els han d'acompanyar.

m) Gestionar la protecció ambiental, utilitzant eficientment els recursos i recollint els residus de manera selectiva.

n) Atendre clients i col·laborar en operacions de venda i administració en centres veterinaris, segons els criteris establerts per l'empresa.

o) Recollir mostres biològiques, ambientals i de pinsos, fent anàlisis ràpides de laboratori i seguint els protocols elaborats per veterinaris.

p) Aplicar cures auxiliars de veterinària i tasques de suport en diagnosi i quiròfan en centres veterinaris, seguint les instruccions i els protocols establerts pels veterinaris.

q) Col·laborar en el desenvolupament de programes de selecció i millora d'espècies animals, seguint les indicacions i els protocols establerts.

r) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la vida, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

s) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.

t) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.

u) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o els coneixements adequats i respectant l'autonomia i competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

v) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb l'establert per la normativa i els objectius de l'empresa.

w) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

x) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

y) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb l'establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen l'autonomia, la innovació, l'organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)

 

Qualificació completa: gestió de la producció ramadera

 

Unitats de competència:

 

UC_2-1495-11_3: gestionar els processos de producció d'animals de reposició, de reproductors i cries, i de llet

Es relaciona amb:

UC1495_3: gestionar els processos de producció d'animals de reposició, de reproductors i cries, i de llet.

 

UC_2-1496-11_3: gestionar els processos de producció d'animals de recria i engreix

Es relaciona amb:

UC1496_3: gestionar els processos de producció d'animals de recria i engreix.

 

UC_2-1497-11_3: gestionar els processos de producció d'aus i d'ous

Es relaciona amb:

UC1497_3: gestionar els processos de producció d'aus i d'ous.

 

UC_2-0536-11_3: gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

Es relaciona amb:

UC0536_3: gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera.

 

Qualificació completa: cria de cavalls

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0533-11_3: controlar i organitzar les activitats amb sementals, eugues reproductores i poltres lactants

Es relaciona amb:

UC0533_3: controlar i organitzar les activitats amb sementals, eugues reproductores i poltres lactants.

 

UC_2-0534-11_3: controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres

Es relaciona amb:

UC0534_3: controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres.

 

UC_2-0535-11_3: supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a fins recreatius, de treball i esportius, i en exhibicions i/o concursos

Es relaciona amb:

UC0535_3: supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a fins recreatius, de treball i esportius, i en exhibicions i/o concursos.

 

UC_2-0536-11_3: gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

Es relaciona amb:

UC0536_3: gestionar les instal·lacions, la maquinària, el material i els equips de l'explotació ramadera.

 

Qualificació incompleta: assistència a la gestió i control sanitari d'animals de granja i producció

 

Unitats de competència:

 

UC_2-2067-11_3: desenvolupar programes de bioseguretat en explotacions ramaderes

Es relaciona amb:

UC2067_3: desenvolupar programes de bioseguretat en explotacions ramaderes.

 

UC_2-2068-11_3: desenvolupar programes sanitaris i tractaments col·lectius en animals de granja i producció

Es relaciona amb:

UC2068_3: desenvolupar programes sanitaris i tractaments col·lectius en animals de granja i producció.

 

UC_2-2070-11_3: recollir mostres biològiques, ambientals i de pinsos i fer anàlisis ràpides

Es relaciona amb:

UC2070_3: recollir mostres biològiques, ambientals i de pinsos i fer anàlisis ràpides.

 

UC_2-2071-11_3: assistir a l'atenció clínica veterinària en animals de granja i producció

Es relaciona amb:

UC2071_3: assistir a l'atenció clínica veterinària en animals de granja i producció.

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en l'àrea de producció ramadera, sigui convencional o ecològica, en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, així com en empreses relacionades amb la cria, l'ensinistrament, la munta i l'exhibició de bestiar equí, per compte propi o d'altri, seguint, si escau, instruccions del responsable de la producció o sota la supervisió, en certs casos, d'un facultatiu veterinari, i podent tenir al seu càrrec personal de nivell inferior. Així mateix, desenvoluparà la seva activitat per compte d'altri en institucions o organismes públics o privats que duen a terme activitats de gestió i control sanitari d'animals, entre d'altres, en equips veterinaris, explotacions ramaderes, nuclis zoològics, associacions de productors, agrupacions de defensa sanitària, empreses del sector agroalimentari, empreses de serveis a la ramaderia i centres d'investigació, depenent d'un superior responsable.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Encarregat d'explotació ramadera, en general.

b) Responsable de la producció en cooperatives, en societats agràries de transformació o altres associacions de ramaders.

c) Responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes.

d) Responsable en empreses de serveis relacionades amb la producció ramadera.

e) Responsable d'inseminació artificial en explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen.

f) Encarregat de màquines i equips ramaders.

g) Responsable/gestor de ramaderies equines.

h) Assessor i supervisor per a la planificació, muntatge i funcionament d'empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, activitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia).

i) Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres d'ensinistrament, doma i entrenament de bestiar equí.

j) Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en escoles i clubs d'equitació.

k) Responsable del maneig, de les cures i de l'administració de teràpies en centres de pupil·latge, descans i recuperació de bestiar equí.

l) Integrant en comissions de valoració, selecció i compra de bestiar equí.

m) Responsable d'empreses de serveis relacionades amb el sector equí.

n) Ajudant de veterinària en facultats i centres d'investigació animal.

o) Visitador de productes de veterinària.

p) Ajudant de veterinària en equips veterinaris especialitzats en animals de granja i producció.

q) Ajudant de veterinària en explotacions ramaderes.

r) Ajudant de veterinària en agrupacions de defensa sanitària.

s) Ajudant de veterinària en associacions de productors.

t) Ajudant de veterinària en empreses del sector agroalimentari i empreses de serveis a la ramaderia.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Analitzar les exigències del mercat i la capacitat productiva de l'empresa, determinant els factors productius per planificar la producció de productes ramaders.

b) Analitzar els objectius i les activitats establerts en l'explotació, identificant criteris de rendibilitat per coordinar i controlar els recursos humans i materials.

c) Elaborar registres en l'empresa, determinant la documentació que s'ha d'emplenar per controlar la recepció d'animals.

d) Reconèixer i aplicar tècniques de gestió, analitzant el desenvolupament dels processos per determinar l'aprovisionament necessari de matèries primeres i auxiliars.

e) Identificar la normativa de seguretat alimentària, benestar animal i de prevenció de riscos laborals, analitzant els seus condicionants, per supervisar les instal·lacions, la maquinària i els equips.

f) Identificar i aplicar tècniques i mètodes de millora del rendiment productiu, relacionant-los amb mitjans, equips i operacions que es duran a terme, per controlar la producció ramadera.

g) Elaborar registres i informes en l'explotació ramadera, analitzant les dades de les actuacions sanitàries per processar els informes sanitaris en cada fase de producció.

h) Analitzar les tècniques de vigilància i control que impedeixen l'entrada d'infeccions o contaminacions en explotacions ramaderes, centres veterinaris i nuclis zoològics, determinant els factors de risc i proporcionant dades per col·laborar en el desenvolupament de programes de bioseguretat.

i) Identificar i supervisar els protocols d'actuació, atenent l'espècie animal i el tipus d'explotació, per col·laborar en el desenvolupament dels programes sanitaris i assistir en l'aplicació de tractaments veterinaris, individuals o col·lectius.

j) Controlar les tècniques i procediments utilitzats en èquids, relacionant-los amb les activitats que es duran a terme, per supervisar el maneig i les tasques de doma de cavalls.

k) Controlar els mitjans i processos i les condicions de qualitat i seguretat alimentàries, analitzant les tècniques i els protocols establerts per supervisar l'obtenció, l'emmagatzematge i la conservació de productes ramaders.

l) Analitzar i verificar les característiques dels productes ramaders, relacionant-les amb la normativa vigent, per supervisar-ne l'expedició i el transport.

m) Utilitzar eficientment els recursos i recollir els residus de manera selectiva, interpretant la normativa i els procediments establerts per gestionar la protecció ambiental.

n) Interpretar i aplicar tècniques de comunicació, relacionant-les amb els criteris establerts per l'empresa per atendre els clients i col·laborar en la venda i administració de centres veterinaris.

o) Identificar els paràmetres de qualitat establerts, relacionant-los amb les proves per recollir mostres biològiques, ambientals i de pinsos.

p) Identificar les tasques que s'han de dur a terme, analitzant les instruccions i els protocols establerts, per aplicar cures auxiliars de veterinària i tasques de suport i ajuda en diagnosi en centres veterinaris.

q) Verificar les accions que s'han de dur a terme, interpretant les indicacions o els protocols establerts, per col·laborar en el desenvolupament de programes de selecció i millora animal.

r) Analitzar i utilitzar els recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i les tecnologies de la informació i la comunicació, per mantenir l'esperit d'actualització i adaptar-se a noves situacions laborals i personals.

s) Desenvolupar la creativitat i l'esperit d'innovació per respondre als reptes que es presenten en els processos i en l'organització del treball i de la vida personal.

t) Prendre decisions de forma fonamentada, analitzant les variables implicades, integrant sabers de diferent àmbit i acceptant els riscos i la possibilitat d'equivocació en les mateixes, per afrontar i resoldre diferents situacions, problemes o contingències.

u) Desenvolupar tècniques de lideratge, motivació, supervisió i comunicació en contextos de treball en grup, per facilitar l'organització i coordinació d'equips de treball.

v) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia en els processos de comunicació.

w) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant mesures de prevenció, personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de treball, per garantir entorns segurs.

x) Identificar i proposar les accions professionals necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al disseny per a tothom.

y) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats duts a terme en el procés d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaç de supervisar i millorar procediments de gestió de qualitat.

z) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per dur a terme la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

aa) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: organització i control de la reproducció i cria

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 16

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de la reproducció. 66 hores

UF 2: maneig en la gestació, el part i la lactació. 66 hores

UF 3: gestió de l'alimentació. 33 hores

UF 4: producció de llet. 33 hores

 

Mòdul professional 2: gestió de la producció animal

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 15

Unitats formatives que el componen:

UF 1: producció de porcí de recria i engreix. 55 hores

UF 2: producció de boví de recria i engreix. 55 hores

UF 3: producció d'oví i cabrum de recria i engreix. 22 hores

UF 4: producció d'aus i ous. 66 hores

 

Mòdul professional 3: gestió de la recria de cavalls

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: deslletament. 33 hores

UF 2: recria. 66 hores

 

Mòdul professional 4: organització i supervisió de la doma i maneig d'èquids

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: doma. 99 hores

UF 2: maneig d'èquids. 66 hores

 

Mòdul professional 5: maquinària i instal·lacions ramaderes

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lacions ramaderes. 66 hores

UF 2: maquinària i equips. 66 hores

 

Mòdul professional 6: sanejament ramader

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: programes sanitaris. 55 hores

UF 2: presa i anàlisi de mostres. 44 hores

UF 3: processament de dades sanitàries. 33 hores

 

Mòdul professional 7: assistència a l'atenció veterinària

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport a l'atenció clínica. 44 hores

UF 2: gestió de documentació. 22 hores

UF 3: equips i materials de treball. 33 hores

 

Mòdul professional 8: bioseguretat

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mesures de bioseguretat. 33 hores

UF 2: control de vectors. 66 hores

UF 3: recollida, tractament i eliminació de residus. 33 hores

 

Mòdul professional 9: gestió de centres veterinaris

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: dependències i instal·lacions. 22 hores

UF 2: gestió administrativa del centre veterinari. 44 hores

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 12: projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal. 66 hores

 

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: organització i control de la reproducció i cria

 

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 16

Unitats formatives que el componen:

UF 1: gestió de la reproducció. 66 hores

UF 2: maneig en la gestació, el part i la lactació. 66 hores

UF 3: gestió de l'alimentació. 33 hores

UF 4: producció de llet. 33 hores

 

UF 1: gestió de la reproducció

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Supervisa l'elecció i el maneig de reproductors i la seva adaptació a l'explotació, analitzant procediments i protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu, per a les diferents espècies, les races més utilitzades en producció animal, segons la seva aptitud.

1.2 Controla la selecció de races autòctones i estrangeres que ofereixen garanties reproductores, atenent, entre d'altres, criteris morfològics.

1.3 Explica les característiques mínimes d'edat i pes prèvies a l'inici de la reproducció, segons l'espècie, la raça i l'aptitud.

1.4 Registra l'entrada de nous reproductors a l'explotació.

1.5 Especifica els allotjaments i els paràmetres ambientals adients per a la correcta adaptació dels animals a l'explotació.

1.6 Estableix lots de reproductors.

1.7 Descriu l'anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor del mascle i de la femella en les diferents espècies.

1.8 Programa el control dels factors que incideixen en la fase reproductiva de cada espècie.

1.9 Descriu els criteris emprats en l'eliminació de reproductors de l'explotació atenent factors d'edat i disminució de la productivitat.

1.10 Estableix els criteris que han de complir la sala de recollida de semen i el poltre, si escau.

1.11 Organitza les tasques d'exercitació dels sementals en funció de l'espècie.

1.12 Verifica l'aprenentatge i entrenament dels sementals en la recollida de semen.

1.13 Explica i controla les operacions d'extracció i preparació del semen.

1.14 Programa, prepara i vigila el transport de les espècies de femelles reproductores que ho requereixin i en verifica la documentació d'acompanyament.

1.15 Controla el procés de certificació en ramaderia ecològica en el maneig de reproductors.

1.16 Organitza els recursos humans i materials en el maneig de reproductors.

1.17 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Organitza i controla les operacions de rezela i de detecció de zel, relacionant les tècniques, els mitjans i els mètodes amb les característiques de les espècies i el pla de reproducció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Organitza els lots de femelles per estimular o sincronitzar el zel, si escau.

2.2 Descriu el comportament i supervisa el maneig dels mascles en les tasques de rezela.

2.3 Explica els signes de zel de les femelles de les diferents espècies.

2.4 Detecta les femelles que estan en zel i descriu els diferents mètodes de detecció.

2.5 Fa els registres de control i seguiment de les operacions executades.

2.6 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Elabora i aplica el pla de cobriment, analitzant la finalitat productiva de l'explotació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza el nombre d'animals i les seves característiques en l'elaboració del pla de cobriment.

3.2 Estableix els criteris i requisits que ha de complir la sala de cobriments.

3.3 Verifica els registres de zel i determina el moment òptim del cobriment.

3.4 Organitza el programa de munta natural.

3.5 Ubica dels sementals.

3.6 Assigna el semental en funció de la raça.

3.7 Assigna el nombre de femelles per mascle en la munta natural.

3.8 Determina la freqüència d'utilització dels mascles en un sistema de munta natural dirigida o en la recollida del semen.

3.9 Du a terme la munta natural.

3.10 Aplica tècniques d'inseminació artificial.

3.11 Supervisa el maneig de les femelles en el període postcobriment.

3.12 Controla el registre de cobriments, tant de femelles com de sementals.

3.13 Supervisa el maneig de cobriments en ramaderia ecològica.

3.14 Organitza els recursos humans i materials en els treballs de cobriment.

3.15 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Supervisió de l'elecció, del maneig de reproductors i la seva adaptació a l'explotació:

1.1 Espècies de mamífers en producció animal. Característiques generals de les races: aptituds.

1.2 Exterior de l'animal. Regions morfològiques. Morfotip.

1.3 Selecció de reproductors de races autòctones i estrangeres. Garanties reproductores.

1.4 Edat i desenvolupament corporal per a l'inici de la reproducció en les diferents espècies.

1.5 Registres d'entrada de nous reproductors. Emplenament. Control de la documentació d'entrada.

1.6 Allotjaments dels reproductors: condicions estructurals, ambientals i higièniques.

1.7 Formació de lots de reproductors.

1.8 Anatomia i fisiologia de l'aparell reproductor del mascle i de la femella. Diferències entre espècies. Pubertat: factors que la regulen. Cicle sexual en les diferents espècies. Hormones. Control neuroendocrí.

1.9 Fases reproductives en les diferents espècies. Control de factors reproductius.

1.10 Criteris d'eliminació de reproductors. Concepte de vida.

1.11 Sala d'extracció de semen. Poltres.

1.12 Programa d'exercicis per a sementals: diferències entre espècies.

1.13 Entrenament i aprenentatge dels sementals.

1.14 Mètodes d'extracció de semen.

1.15 Operacions d'extracció de semen. Preparació, conservació i emmagatzematge de dosis seminals. Materials.

1.16 Transport de reproductores. Exigències segons espècies. Preparació i vigilància. Documentació d'acompanyament.

1.17 Maneig de reproductors en ramaderia ecològica. Certificació.

1.18 Organització dels recursos humans i materials.

1.19 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Organització i control de les operacions de rezela i de detecció de zel:

2.1 Formació de lots de femelles per a l'estimulació i sincronització de zels mitjançant mètodes naturals i farmacològics.

2.2 Maneig i comportament dels mascles en la rezela.

2.3 Signes de zel en les diferents espècies. Canvis físics i de comportament. L'ovulació.

2.4 Detecció de femelles en zel: mètodes.

2.5 Registres de control i seguiment en les operacions de detecció de zel.

2.6 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Elaboració i aplicació del pla de cobriment:

3.1 Anàlisi del bestiar existent. Característiques. Encreuaments i selecció.

3.2 La sala de cobriments: condicions estructurals, ambientals i higièniques.

3.3 Registres del zel. Verificació.

3.4 Organització de la munta natural. Relació del nombre de femelles per semental.

3.5 Ubicació de sementals. Necessitats en funció de l'espècie.

3.6 Assignació dels sementals. Valoració d'índexs productius i morfològics.

3.7 Freqüència d'utilització dels sementals.

3.8 El cobriment: moment òptim i sistema.

3.9 La munta natural. La munta dirigida. Avantatges i inconvenients.

3.10 La inseminació artificial. Avantatges i inconvenients. Tècniques d'inseminació artificial, segons l'espècie. Aplicació de dosis seminals.

3.11 Maneig de les femelles en el període postcobriment.

3.12 Registre de cobriments.

3.13 Maneig de cobriments en ramaderia ecològica.

3.14 Organització dels recursos humans i materials.

3.15 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: maneig en la gestació, el part i la lactació

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i controla l'estat i maneig del període de gestació i part, caracteritzant els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els diferents mètodes de diagnòstic de gestació, segons l'espècie.

1.2 Registra les femelles que estan prenyades.

1.3 Registra les repeticions a zel, femelles buides i avortaments.

1.4 Organitza el maneig i les cures de les femelles gestants.

1.5 Estableix els criteris i requisits que ha de complir la zona de gestació.

1.6 Controla i registra el programa sanitari específic per a les femelles en fase de gestació.

1.7 Fa un control rutinari de les femelles més pròximes al part.

1.8 Controla el trasllat i la ubicació de les femelles pròximes al part.

1.9 Estableix els criteris i requisits que ha de complir la zona de parts.

1.10 Descriu els signes característics que determinen l'inici del part.

1.11 Descriu l'actuació davant d'un part.

1.12 Fa les cures posteriors al part.

1.13 Anota les incidències del part i registra els naixements.

1.14 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Supervisa les operacions de maneig en femelles i cries en període de lactació, valorant els mètodes, les tècniques i els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Controla i supervisa el maneig, les cures i la conducta de les cries nounades.

2.2 Descriu i verifica l'encalostrament de les cries nounades.

2.3 Verifica el maneig i l'aproximació progressiva a les cries de les espècies que ho necessitin.

2.4 Descriu el maneig en les adopcions.

2.5 Supervisa, en el seu cas, el comportament maternal.

2.6 Examina els braguers de les mares.

2.7 Controla la lactació artificial i natural.

2.8 Estableix els criteris i requisits que ha de complir la zona d'alletament.

2.9 Verifica l'estat general de les cries de forma rutinària.

2.10 Identifica, controla i registra la identificació dels animals nounats.

2.11 Controla la pesada i, si escau, altres pràctiques zootècniques inicials.

2.12 Controla i registra el programa sanitari específic per a les femelles i les cries en període de lactació.

2.13 Integra la mare i la cria en el ramat, en les espècies que ho requereixin.

2.14 Descriu els criteris del deslletament en les diferents espècies.

2.15 Supervisa el procés integral de cria en ramaderia ecològica.

2.16 Organitza els recursos humans i materials en els treballs de maneig de femelles i cries.

2.17 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Organització i control de l'estat i maneig del període de gestació i part:

1.1 Mètodes de diagnòstic de gestació.

1.2 Registre de les femelles que estan prenyades.

1.3 Retorn al zel. Causes. Registre. Avortaments i mortalitat embrionària.

1.4 Organització del maneig i les cures de les femelles gestants.

1.5 La zona de gestació: condicions estructurals, ambientals i higièniques.

1.6 Programa sanitari específic per a les femelles en fase de gestació, segons l'espècie.

1.7 Control i ubicació de femelles pròximes al part.

1.8 La zona de parts: condicions estructurals, ambientals i higièniques.

1.9 Signes de part en les diferents espècies. Fases del part.

1.10 Assistència al part. Part eutòcic i part distòcic.

1.11 Cures posteriors al part.

1.12 Registre de les incidències i anomalies. Registre de naixements.

1.13 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Supervisió de les operacions de maneig en femelles i cries en període de lactació:

2.1 Maneig i control de cries nounades. Cures neonatals específiques. Conducta.

2.2 L'encalostrament en mamífers.

2.3 Acceptació de la cria per part de la mare. Adopcions.

2.4 Comprovació de l'estat del braguer. Anomalies: mamelles funcionals, mamitis i agalàxia.

2.5 La lactància natural.

2.6 La lactància artificial en les diferents espècies. Material i equips. Preparació, dosificació i distribució de llet artificial.

2.7 La zona d'alletament: condicions estructurals, ambientals i higièniques.

2.8 Control rutinari de l'estat de les cries.

2.9 Sistemes d'identificació oficials segons l'espècie. Registres.

2.10 Pesada, escornada, espuntada de les dents, tall de cues, castració i altres pràctiques zootècniques.

2.11 Programa sanitari específic per a les femelles i les cries en fase de lactació, segons l'espècie.

2.12 Integració de mare i cria en el ramat.

2.13 El deslletament en les diferents espècies.

2.14 Procés integral de cria en ramaderia ecològica.

2.15 Organització dels recursos humans i materials.

2.16 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 3: gestió de l'alimentació

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona el programa alimentari de reproductors, relacionant les espècies amb les seves necessitats i les exigències productives.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu els principis nutritius, les matèries primeres alimentàries i els tipus d'aliments.

1.2 Descriu l'anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu.

1.3 Controla la provisió i emmagatzematge de les matèries primeres alimentàries.

1.4 Calcula les racions alimentàries en les diferents espècies i en funció de l'estat fisiològic dels animals.

1.5 Maneja i controla la maquinària de conservació, preparació i distribució d'aliments.

1.6 Verifica el consum d'aliments i supervisa l'estat dels animals segons la seva alimentació.

1.7 Controla les operacions de maneig del programa alimentari.

1.8 Descriu les necessitats d'aigua dels animals segons el seu estat productiu.

1.9 Supervisa els procediments de conversió de ramaderia convencional a ecològica i de certificació ecològica.

1.10 Organitza els recursos humans i materials en els treballs de gestió del programa alimentari.

1.11 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Gestió del programa alimentari de reproductors:

1.1 Descripció dels principis nutritius i les matèries primeres alimentàries. Tipus d'aliments: aliments volumètrics i concentrats. Complements nutricionals.

1.2 Anatomia i fisiologia de l'aparell digestiu en les diferents espècies. Animals monogàstrics i remugants.

1.3 Control de la provisió i emmagatzematge de les matèries primeres alimentàries.

1.4 L'alimentació dels sementals i reproductores, segons les espècies. Càlcul de racions alimentàries. Necessitats nutritives segons l'espècie i l'estat fisiològic dels animals. Taules de necessitats i de composició.

1.5 Maneig i control de la maquinària de conservació, preparació i distribució d'aliments.

1.6 Programa alimentari. Control d'operacions. Sistemes i pautes de distribució i dosificació d'aliments, segons espècies.

1.7 Necessitats d'aigua dels animals.

1.8 Conversió de ramaderia convencional a ramaderia ecològica.

1.9 Organització dels recursos humans i materials.

1.10 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 4: producció de llet

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Supervisa i organitza la producció làctia, analitzant les característiques de les espècies, les tècniques i els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu l'anatomia del braguer.

1.2 Analitza la fisiologia de la producció làctia segons l'espècie.

1.3 Descriu els factors que influeixen sobre la quantitat i la qualitat de la llet.

1.4 Descriu la sala de munyir i la lleteria.

1.5 Estableix els lots de munyida.

1.6 Descriu l'equip de munyida i la màquina de munyir.

1.7 Estableix protocols d'higiene i sanitat del braguer.

1.8 Explica el procés de munyida mecànica.

1.9 Supervisa la correcta refrigeració i conservació de la llet i la neteja de les instal·lacions i equips de munyida.

1.10 Pren mostres de control de la llet.

1.11 Registra la producció de cada animal.

1.12 Explica el procés d'assecatge dels animals.

1.13 Supervisa els procediments de certificació ecològica.

1.14 Organitza els recursos humans i materials en els treballs de producció làctia.

1.15 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Supervisió i organització de la producció làctia:

1.1 El braguer. Anatomia. Anomalies.

1.2 La fisiologia de la producció làctia.

1.3 Factors que influeixen sobre la quantitat i qualitat de la llet.

1.4 La sala de munyir. Tipus. L'equip de munyida. La lleteria.

1.5 Criteris per a l'establiment de lots de munyida.

1.6 La rutina de munyida.

1.7 La munyida mecànica.

1.8 Refrigeració i conservació de la llet.

1.9 Neteja i desinfecció d'instal·lacions i equips de munyida.

1.10 Controls de qualitat de la llet. Presa de mostres.

1.11 Registre de la producció unitària.

1.12 Assecatge.

1.13 Procediments de certificació de llet ecològica.

1.14 Organització dels recursos humans i materials.

1.15 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

 

Mòdul professional 2: gestió de la producció animal

 

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 15

Unitats formatives que el componen:

UF 1: producció de porcí de recria i engreix. 55 hores

UF 2: producció de boví de recria i engreix. 55 hores

UF 3: producció d'oví i cabrum de recria i engreix. 22 hores

UF 4: producció d'aus i ous. 66 hores

 

UF 1: producció de porcí de recria i engreix

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i supervisa les operacions de maneig dels porcs de recria i d'engreix, analitzant-ne les característiques i els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les races destinades a la producció de carn.

1.2 Selecciona els animals de recria i engreix atenent, entre d'altres, a criteris morfològics i valora la seva aptitud per a la producció de carn.

1.3. Descriu les característiques tècniques dels allotjaments per als porcs de recria i engreix i els paràmetres ambientals de les naus, a fi d'optimitzar la producció i el benestar dels animals.

1.4 Descriu cronològicament les actuacions que s'han de dur a terme en el control de recepció i en l'adequació dels animals a la seva arribada a l'explotació.

1.5 Controla els paràmetres prefixats que determinen el compliment dels objectius i el cronograma de treball.

1.6 Controla els processos de càrrega, descàrrega i transport d'animals.

1.7 Estableix els lots de recria i d'engreix.

1.8 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

1.9 Calcula els costos dels diferents processos i en determina la rendibilitat.

1.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Controla, sota la supervisió del veterinari, el compliment del programa sanitari dels porcs de recria i d'engreix, caracteritzant les malalties.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les principals malalties que afecten els animals de recria i d'engreix.

2.2 Estableix les pautes higienicosanitàries per prevenir l'entrada i propagació de possibles malalties davant de l'arribada d'animals nous a una explotació.

2.3 Descriu les pautes generals en la detecció i el seguiment d'animals malalts.

2.4 Comprova el compliment del calendari i el cronograma del programa higienicosanitari.

2.5 Descriu les actuacions indicades en la normativa pels animals en quarantena o ubicats al llatzeret.

2.6 Aplica el període de supressió abans del sacrifici.

2.7 Supervisa i elabora fitxes i fulls de registres de treball.

2.8 Controla l'emmagatzematge i la conservació dels medicaments.

2.9 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

2.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Controla el programa d'alimentació dels porcs de recria i d'engreix, analitzant les necessitats nutritives per a la producció.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Caracteritza els aliments per a l'engreix i la recria.

3.2 Calcula les necessitats alimentàries en la recria i/o engreix de bestiar.

3.3 Elabora racions alimentàries segons fórmules establertes.

3.4 Verifica l'administració i distribució de racions alimentàries.

3.5 Supervisa i emplena les fitxes d'elaboració i distribució de racions alimentàries.

3.6 Elabora una programació anual, sota criteris de rendibilitat econòmica, per a l'aprovisionament, l'emmagatzematge i la conservació a l'explotació de matèries primeres i materials per a engreix convencional i ecològic.

3.7 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

3.8 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

4. Organitza i supervisa les operacions de producció de carn de porcí ecològica, interpretant les normes i els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Supervisa i controla les operacions de maneig dels animals per adaptar-les al sistema de producció ecològica.

4.2 Controla les operacions d'alimentació del bestiar porcí en producció ecològica.

4.3 Controla les operacions de cria, recria i engreix.

4.4 Supervisa les operacions de control de l'estat sanitari del bestiar porcí ecològic.

4.5 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Organització i supervisió de les operacions de maneig dels porcs de recria i d'engreix:

1.1 Races ramaderes destinades a producció animal.

1.2 Paràmetres d'aptitud càrnia. Aptituds i orientacions productives. Biotip carnisser.

1.3 Característiques tècniques dels allotjaments per a porcs de recria i engreix. Adequació de les condicions ambientals (temperatura, renovacions d'aire, humitat, ventilació i d'altres) i higienicosanitàries de les instal·lacions.

1.4 Operacions de recepció i adequació. Documentació en recepció i expedició d'animals.

1.5 Objectius i cronograma de treball. Control de punts crítics. Fitxes, comunicats de treball i registres.

1.6 Processos de càrrega, descàrrega i transport d'animals.

1.7 Lotificació dels animals.

1.8 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

1.9 Anàlisi dels costos dels processos de transport, compra, engreix i venda d'animals.

1.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Control del compliment del programa sanitari dels porcs de recria i engreix:

2.1 Malalties que afecten els animals de recria i d'engreix.

2.2 Signes i símptomes de malalties i altres alteracions. Campanyes de sanejament ramader.

2.3 Protocols per a animals en quarantena. Llatzerets.

2.4 Període de supressió. Registre de tractaments.

2.5 Fitxes i comunicats de treball.

2.6 Emmagatzematge i conservació dels medicaments. Importància del manteniment dels registres de tractaments, custòdia de receptes, albarans i factures per garantir el compliment de la normativa vigent.

2.7 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

2.8 Principals punts crítics d'un programa de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització tipus d'acord amb les especificacions establertes.

2.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Control del programa d'alimentació dels porcs de recria i d'engreix:

3.1 Aliments per a engreix i recria.

3.2 Ració: concepte i característiques. Necessitats nutritives. Taules de necessitats i de composició d'aliments. Mètodes de càlcul.

3.3 Administració i distribució de racions. Organització de les pesades i sistemes de control de consum d'aliments.

3.4 Fitxes d'elaboració i distribució de racions.

3.5 Paràmetres que es poden utilitzar per a la presa de decisions respecte de la matèria primera objecte de provisió i el tipus d'emmagatzematge que cal fer.

3.6 Paràmetres que s'han de controlar per verificar l'estat de conservació de les matèries primeres i altres productes emprats en alimentació animal.

3.7 Anàlisi de costos de l'alimentació.

3.8 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

3.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

4. Organització i supervisió de les operacions de producció de carn de porcí ecològica:

4.1 Adaptació dels animals al sistema de producció ecològica. Conversió d'explotacions de ramaderia tradicional en ecològica.

4.2 Alimentació del bestiar porcí en producció ecològica. Elecció i aprovisionament. Pinsos ecològics.

4.3 Maneig de la recria i de l'engreix.

4.4 Estat sanitari del bestiar porcí ecològic. Prevenció. Resistència natural. Homeopatia, fitoteràpia, acupuntura. Medicaments autoritzats en ramaderia ecològica. Residus i períodes de supressió.

4.5 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: producció de boví de recria i engreix

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i supervisa les operacions de maneig del bestiar boví de recria i d'engreix, analitzant-ne les característiques i els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les races destinades a la producció de carn.

1.2 Selecciona els animals de recria i engreix atenent, entre d'altres, a criteris morfològics i valora la seva aptitud per a la producció de carn.

1.3 Descriu les característiques tècniques dels allotjaments per al bestiar boví de recria i engreix i els paràmetres ambientals de les naus, a fi d'optimitzar la producció i el benestar dels animals.

1.4 Descriu cronològicament les actuacions que s'han de dur a terme en el control de recepció i en l'adequació dels animals a la seva arribada a l'explotació.

1.5 Controla els paràmetres prefixats que determinen el compliment dels objectius i el cronograma de treball.

1.6 Controla els processos de càrrega, descàrrega i transport d'animals.

1.7 Estableix els lots de recria i d'engreix.

1.8 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

1.9 Calcula els costos dels diferents processos i en determina la rendibilitat.

1.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Controla, sota la supervisió del veterinari, el compliment del programa sanitari del bestiar boví de recria i d'engreix, caracteritzant les malalties.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les principals malalties que afecten els animals de recria i d'engreix.

2.2 Estableix les pautes higienicosanitàries per prevenir l'entrada i propagació de possibles malalties davant de l'arribada d'animals nous a una explotació.

2.3 Descriu les pautes generals en la detecció i el seguiment d'animals malalts.

2.4 Comprova el compliment del calendari i el cronograma del programa higienicosanitari.

2.5 Descriu les actuacions indicades en la normativa per als animals en quarantena o ubicats al llatzeret.

2.6 Aplica el període de supressió abans del sacrifici.

2.7 Supervisa i elabora fitxes i fulls de registres de treball.

2.8 Controla l'emmagatzematge i la conservació dels medicaments.

2.9 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

2.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Controla el programa d'alimentació del bestiar boví de recria i d'engreix, analitzant les necessitats nutritives per a la producció.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Caracteritza els aliments per a l'engreix i la recria.

3.2 Calcula les necessitats alimentàries en la recria i/o engreix de bestiar.

3.3 Elabora racions alimentàries segons fórmules establertes.

3.4 Verifica l'administració i distribució de racions alimentàries.

3.5 Supervisa i emplena les fitxes d'elaboració i distribució de racions alimentàries.

3.6 Supervisa les operacions de maneig del pasturatge.

3.7 Elabora una programació anual, sota criteris de rendibilitat econòmica, per a l'aprovisionament, l'emmagatzematge i la conservació a l'explotació de matèries primeres i materials per engreix convencional i ecològic.

3.8 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

3.9 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

4. Organitza i supervisa les operacions de producció de carn de boví ecològica, interpretant les normes i els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Supervisa i controla les operacions de maneig dels animals per a la seva adaptació al sistema de producció ecològica.

4.2 Controla les operacions d'alimentació del bestiar boví en producció ecològica.

4.3 Supervisa les operacions de maneig del pasturatge.

4.4 Controla les operacions de cria, recria i engreix.

4.5 Supervisa les operacions de control de l'estat sanitari del bestiar boví ecològic.

4.6 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Organització i supervisió de les operacions de maneig del bestiar boví de recria i d'engreix:

1.1 Races ramaderes destinades a producció animal.

1.2 Paràmetres d'aptitud càrnia. Aptituds i orientacions productives. Biotip carnisser.

1.3 Característiques tècniques dels allotjaments per a bestiar boví de recria i engreix. Adequació de les condicions ambientals (temperatura, renovacions d'aire, humitat, ventilació i d'altres) i higienicosanitàries de les instal·lacions.

1.4 Operacions de recepció i adequació. Documentació en recepció i expedició d'animals.

1.5 Objectius i cronograma de treball. Control de punts crítics. Fitxes, comunicats de treball i registres.

1.6 Processos de càrrega, descàrrega i transport d'animals.

1.7 Lotificació dels animals.

1.8 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

1.9 Anàlisi dels costos dels processos de transport, compra, engreix i venda d'animals.

1.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Control del compliment del programa sanitari del bestiar boví de recria i engreix:

2.1 Malalties que afecten els animals de recria i d'engreix.

2.2 Signes i símptomes de malalties i altres alteracions. Campanyes de sanejament ramader.

2.3 Protocols per a animals en quarantena. Llatzerets.

2.4 Període de supressió. Registre de tractaments.

2.5 Fitxes i comunicats de treball.

2.6 Emmagatzematge i conservació dels medicaments. Importància del manteniment dels registres de tractaments, custòdia de receptes, albarans i factures per garantir el compliment de la normativa vigent.

2.7 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

2.8 Principals punts crítics d'un programa de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització tipus d'acord amb les especificacions establertes.

2.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Control del programa d'alimentació del bestiar boví de recria i d'engreix:

3.1 Aliments per a engreix i recria.

3.2 Ració: concepte i característiques. Necessitats nutritives. Taules de necessitats i de composició d'aliments. Mètodes de càlcul.

3.3 Administració i distribució de racions. Organització de les pesades i sistemes de control de consum d'aliments.

3.4 Fitxes d'elaboració i distribució de racions.

3.5 Pasturatge. Qualitat nutricional de la pastura i del farratge. Tècniques i sistemes de pasturatge. Conservació del medi.

3.6 Paràmetres que es poden utilitzar per a la presa de decisions respecte de la matèria primera objecte de provisió i el tipus d'emmagatzematge que cal fer.

3.7 Paràmetres que s'han de controlar per verificar l'estat de conservació de les matèries primeres i altres productes emprats en alimentació animal.

3.8 Anàlisi de costos de l'alimentació.

3.9 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

3.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

4. Organització i supervisió de les operacions de producció de carn de boví ecològica:

4.1 Adaptació dels animals al sistema de producció ecològica. Conversió d'explotacions de ramaderia tradicional en ecològica.

4.2 Alimentació del bestiar boví en producció ecològica. Elecció i aprovisionament. Pinsos ecològics.

4.3 Pasturatge. Qualitat nutricional de la pastura i del farratge. Tècniques i sistemes de pasturatge. Conservació del medi.

4.4 Maneig de la recria i de l'engreix.

4.5 Estat sanitari del bestiar boví ecològic. Prevenció. Resistència natural. Homeopatia, fitoteràpia, acupuntura. Medicaments autoritzats en ramaderia ecològica. Residus i períodes de supressió.

4.6 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 3: producció d'oví i cabrum de recria i engreix

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i supervisa les operacions de maneig del bestiar oví i cabrum de recria i d'engreix, analitzant-ne les característiques i els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les races destinades a la producció de carn.

1.2 Selecciona els animals de recria i engreix atenent, entre d'altres, a criteris morfològics i valora la seva aptitud per a la producció de carn.

1.3 Descriu les característiques tècniques dels allotjaments per al bestiar oví i cabrum de recria i engreix i els paràmetres ambientals de les naus, a fi d'optimitzar la producció i el benestar dels animals.

1.4 Descriu cronològicament les actuacions que s'han de dur a terme en el control de recepció i en l'adequació dels animals a la seva arribada a l'explotació.

1.5 Controla els paràmetres prefixats que determinen el compliment dels objectius i el cronograma de treball.

1.6 Controla els processos de càrrega, descàrrega i transport d'animals.

1.7 Estableix els lots de recria i d'engreix.

1.8 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

1.9 Calcula els costos dels diferents processos i en determina la rendibilitat.

1.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Controla, sota la supervisió del veterinari, el compliment del programa sanitari del bestiar oví i cabrum de recria i d'engreix, caracteritzant les malalties.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les principals malalties que afecten els animals de recria i d'engreix.

2.2 Estableix les pautes higienicosanitàries per prevenir l'entrada i propagació de possibles malalties davant de l'arribada d'animals nous a una explotació.

2.3 Descriu les pautes generals en la detecció i el seguiment d'animals malalts.

2.4 Comprova el compliment del calendari i el cronograma del programa higienicosanitari.

2.5 Descriu les actuacions indicades en la normativa pels animals en quarantena o ubicats al llatzeret.

2.6 Aplica el període de supressió abans del sacrifici.

2.7 Supervisa i elabora fitxes i fulls de registres de treball.

2.8 Controla l'emmagatzematge i la conservació dels medicaments.

2.9 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

2.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Controla el programa d'alimentació del bestiar oví i cabrum de recria i d'engreix, analitzant les necessitats nutritives per a la producció.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Caracteritza els aliments per a l'engreix i la recria.

3.2 Calcula les necessitats alimentàries en la recria i/o l'engreix de bestiar.

3.3 Elabora racions alimentàries segons fórmules establertes.

3.4 Verifica l'administració i distribució de racions alimentàries.

3.5 Supervisa i emplena les fitxes d'elaboració i distribució de racions alimentàries.

3.6 Supervisa les operacions de maneig del pasturatge.

3.7 Elabora una programació anual, sota criteris de rendibilitat econòmica, per a l'aprovisionament, l'emmagatzematge i la conservació a l'explotació de matèries primeres i materials per a engreix convencional i ecològic.

3.8 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

3.9 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

4. Organitza i supervisa les operacions de producció de carn d'oví i cabrum ecològica, interpretant les normes i els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Supervisa i controla les operacions de maneig dels animals per adaptar-les al sistema de producció ecològica.

4.2 Controla les operacions d'alimentació del bestiar oví i cabrum en producció ecològica.

4.3 Supervisa les operacions de maneig del pasturatge.

4.4 Controla les operacions de cria, recria i engreix.

4.5 Supervisa les operacions de control de l'estat sanitari del bestiar oví i cabrum ecològic.

4.6 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Organització i supervisió de les operacions de maneig del bestiar oví i cabrum de recria i d'engreix:

1.1 Races ramaderes destinades a producció animal.

1.2 Paràmetres d'aptitud càrnia. Aptituds i orientacions productives. Biotip carnisser.

1.3 Característiques tècniques dels allotjaments per a bestiar oví i cabrum de recria i engreix. Adequació de les condicions ambientals (temperatura, renovacions d'aire, humitat, ventilació i d'altres) i higienicosanitàries de les instal·lacions.

1.4 Operacions de recepció i adequació. Documentació en recepció i expedició d'animals.

1.5 Objectius i cronograma de treball. Control de punts crítics. Fitxes, comunicats de treball i registres.

1.6 Processos de càrrega, descàrrega i transport d'animals.

1.7 Lotificació dels animals.

1.8 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

1.9 Anàlisi dels costos dels processos de transport, compra, engreix i venda d'animals.

1.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Control del compliment del programa sanitari del bestiar oví i cabrum de recria i engreix:

2.1 Malalties que afecten els animals de recria i d'engreix.

2.2 Signes i símptomes de malalties i altres alteracions. Campanyes de sanejament ramader.

2.3 Protocols per a animals en quarantena. Llatzerets.

2.4 Període de supressió. Registre de tractaments.

2.5 Fitxes i comunicats de treball.

2.6 Emmagatzematge i conservació dels medicaments. Importància del manteniment dels registres de tractaments, custòdia de receptes, albarans i factures per garantir el compliment de la normativa vigent.

2.7 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

2.8 Principals punts crítics d'un programa de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització tipus d'acord amb les especificacions establertes.

2.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Control del programa d'alimentació del bestiar oví i cabrum de recria i d'engreix:

3.1 Aliments per a engreix i recria.

3.2 Ració: concepte i característiques. Necessitats nutritives. Taules de necessitats i de composició d'aliments. Mètodes de càlcul.

3.3 Administració i distribució de racions. Organització de les pesades i sistemes de control de consum d'aliments.

3.4 Fitxes d'elaboració i distribució de racions.

3.5 Pasturatge. Qualitat nutricional de la pastura i del farratge. Tècniques i sistemes de pasturatge. Conservació del medi.

3.6 Paràmetres que es poden utilitzar per a la presa de decisions respecte de la matèria primera objecte de provisió i el tipus d'emmagatzematge que cal fer.

3.7 Paràmetres que s'han de controlar per verificar l'estat de conservació de les matèries primeres i altres productes emprats en alimentació animal.

3.8 Anàlisi de costos de l'alimentació.

3.9 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

3.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

4. Organització i supervisió de les operacions de producció de carn d'oví i cabrum ecològica:

4.1 Adaptació dels animals al sistema de producció ecològica. Conversió d'explotacions de ramaderia tradicional en ecològica.

4.2 Alimentació del bestiar oví i cabrum en producció ecològica. Elecció i aprovisionament. Pinsos ecològics.

4.3 Pasturatge. Qualitat nutricional de la pastura i del farratge. Tècniques i sistemes de pasturatge. Conservació del medi.

4.4 Maneig de la recria i de l'engreix.

4.5 Estat sanitari del bestiar oví i cabrum ecològic. Prevenció. Resistència natural. Homeopatia, fitoteràpia, acupuntura. Medicaments autoritzats en ramaderia ecològica. Residus i períodes de supressió.

4.6 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 4: producció d'aus i ous

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i supervisa les operacions de maneig d'aus, caracteritzant els processos productius avícoles.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les espècies avícoles d'interès zootècnic.

1.2 Analitza els sistemes d'identificació per a aus.

1.3 Supervisa les operacions de control d'aus i pollets a l'arribada a l'explotació.

1.4 Organitza l'explotació avícola per lots.

1.5 Elabora un programa d'actuacions per a la preparació de les instal·lacions i naus d'una explotació avícola, atenent a criteris econòmics i de benestar animal, per aconseguir una òptima adaptació i desenvolupament de grups aviaris.

1.6 Identifica els pollastres no aptes per a ser expedits segons els criteris de qualitat establerts.

1.7 Supervisa el compliment del programa sanitari de les aus de cria, recria, engreix o ponedores.

1.8 Descriu les pautes generals en la detecció i seguiment d'aus o lots d'aus malaltes i en la supervisió d'aquestes activitats.

1.9 Defineix actuacions sobre aus o lots d'aus en quarantena o ubicats en el llatzeret.

1.10 Elabora racions alimentàries per a aus.

1.11 Calcula les necessitats anuals aproximades de matèries alimentàries, sota criteris de rendibilitat econòmica.

1.12 Comprova l'estat de conservació i emmagatzematge de les matèries alimentàries.

1.13 Supervisa l'administració i distribució de racions.

1.14 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

1.15 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Controla i supervisa les operacions de recollida i maneig d'ous, relacionant les tècniques amb la destinació final del producte.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza la qualitat de l'ou per a la incubació o per al consum.

2.2 Controla el maneig d'ous per a la incubació.

2.3 Controla les operacions de transport i maneig d'ous per al consum.

2.4 Programa i supervisa les operacions de control sobre els pollets acabats de néixer.

2.5 Supervisa les fitxes i els registres de recollida, transport, emmagatzemament o incubació d'ous, així com del naixement i de l'expedició de pollets.

2.6 Supervisa el maneig dels equips de transport, emmagatzemament o incubació, així com de naixedores i sales d'expedició de pollets.

2.7 Coordina i organitza els recursos humans i materials.

2.8 Controla les despeses de cada un dels processos.

2.9 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Organitza i supervisa les operacions de producció d'aviram i ous ecològics, interpretant les normes i els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Supervisa i controla les operacions de maneig dels animals per a la seva adaptació al sistema de producció ecològica.

3.2 Controla les operacions d'alimentació de l'aviram en producció ecològica.

3.3 Controla les operacions de cria, recria i engreix.

3.4 Analitza les operacions de recollida, classificació, transport i emmagatzematge d'ous i pollets ecològics.

3.5 Supervisa les operacions de control de l'estat sanitari de l'aviram ecològic.

3.6 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal, la de seguretat alimentària i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Organització i supervisió de les operacions de maneig d'aus:

1.1 Espècies avícoles d'interès zootècnic. Principals estirps del bestiar avícola de posta i carn.

1.2 Identificació aviària: sistemes i registres. Sistemes, equips i tècniques de maneig d'aus. Causes d'estrès.

1.3 Operacions de control d'aus i pollets.

1.4 Organització de l'explotació avícola.

1.4.1 Lotificació de grups aviaris.

1.4.2 Tipus d'instal·lacions i espai necessari per a un nombre determinat d'aus, en funció de l'espècie, paràmetres productius, benestar animal i lotificació dels animals.

1.4.3 Programa de control de paràmetres ambientals.

1.4.4 Cronograma d'actuacions, quadre de treball i assignació de tasques per preparar les instal·lacions i naus de l'explotació per allotjar grups aviaris.

1.4.5 Estudi dels costos.

1.5 Organització i establiment de programes de posta i incubació.

1.6 Organització i establiment de programes d'engreix.

1.7 Organització i establiment de programes de cria per a aus de reposició.

1.8 Programes sanitaris en avicultura. Compliment. Malalties associades al procés productiu. Organització de tasques sanitàries rutinàries. Temps de buit sanitari.

1.9 Programa de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. Punts crítics. Tipus, d'acord amb les especificacions establertes.

1.10 Alimentació en aus. Tipus d'aliments en aus. Aliments concentrats.

1.11 Subproductes agroindustrials utilitzats en alimentació avícola. Altres elements de la ració. Racions.

1.12 Elaboració i distribució de racions. Cost de l'alimentació.

1.13 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

1.14 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Control i supervisió de les operacions de recollida i maneig d'ous:

2.1 L'ou. Qualitat de l'ou de consum. Ous defectuosos i avariats.

2.2 Operacions prèvies a la incubació. Incubació. Planta i màquina incubadora.

2.3 Recollida i transport d'ous en l'explotació. Classificació d'ous segons destinació. Maneig. Punts crítics en el control del trasllat, emmagatzematge i expedició d'ous destinats al consum.

2.4 Pollets acabats de néixer. Criteris de retirada de la naixedora. Atencions i cures especials.

2.5 Informes i comunicats de treball.

2.6 Equips de transport, emmagatzemament o incubació, naixedores i sales d'expedició de pollastres. Ús. Manteniment.

2.7 Coordinació i organització dels recursos humans i materials.

2.8 Costos associats a cada un dels processos.

2.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Organització i supervisió de les operacions de producció d'aviram i ous ecològics:

3.1 Adaptació dels animals al sistema de producció ecològica. Conversió d'explotacions de ramaderia tradicional en ecològica.

3.2 Alimentació de l'aviram en producció ecològica. Elecció i aprovisionament. Pinsos ecològics.

3.3 Maneig de la recria i de l'engreix.

3.4 Recollida, classificació, transport i emmagatzematge d'ous i pollets ecològics. Neteja i desinfecció.

3.5 Estat sanitari de l'aviram ecològic. Prevenció. Resistència natural. Homeopatia, fitoteràpia, acupuntura. Medicaments autoritzats en ramaderia ecològica. Residus i períodes de supressió.

3.6 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

 

 

Mòdul professional 3: gestió de la recria de cavalls

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: deslletament. 33 hores

UF 2: recria. 66 hores

 

UF 1: deslletament

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica i supervisa la fase de deslletament, interpretant els protocols i el pla productiu de l'explotació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina el moment òptim per deslletar els pollins.

1.2 Organitza lots de deslletament.

1.3 Controla les operacions requerides segons el tipus i mètode de deslletament.

1.4 Comprova l'estat general dels pollins i eugues durant aquesta fase.

1.5 Descriu els tractaments preventius que han de rebre els poltres i les eugues en aquesta fase, que no necessitin medicaments veterinaris.

1.6 Controla les operacions d'identificació animal específiques per a èquids, diferents de l'electrònica.

1.7 Organitza i coordina els recursos humans i materials.

1.8 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Controla el maneig i l'estat de les eugues en els dies posteriors al deslletament, analitzant l'estat dels animals i els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Supervisa la conducta de les eugues després de la separació dels pollins.

2.2 Controla el trasllat de les eugues.

2.3 Controla la reintegració de les eugues en el ramat.

2.4 Revisa l'estat sanitari de les eugues seguint les instruccions del facultatiu veterinari.

2.5 Adapta l'alimentació de les eugues a les noves condicions.

2.6 Organitza i coordina els recursos humans i materials.

2.7 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Planificació i supervisió de la fase de deslletament:

1.1 Deslletament: tipus, fases i pautes que s'han de seguir. Moment òptim. Examen dels poltres per comprovar la ingesta suficient de pinso i farratge.

1.2 Agrupació dels pollins en lots d'animals d'edat i estat físic similar que no pateixin lesions ni malalties.

1.3 Tècniques de deslletament. Protocol d'actuació. Preparació i manteniment de les instal·lacions. Maneig de les eugues i els poltres en aquesta fase per minimitzar l'estrès.

1.4 Observació i exploració de l'estat general de les eugues i els pollins: estat dels braguers; comportament i símptomes de malaltia.

1.5 Tractaments preventius. Desparasitació i pla vacunal.

1.6 Tècniques i mètodes d'identificació convencional i electrònica d'èquids. Registre d'animals: procediment d'inscripció i documentació associada.

1.7 Recursos humans i materials: requeriments de mà d'obra, d'instal·lacions i d'altres mitjans.

1.8 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Control i maneig de l'estat de les eugues després del deslletament:

2.1 Conducta postdeslletament de les eugues: alteracions del comportament associades a aquesta fase. Benestar animal.

2.2 Trasllat i reintegració de les eugues al ramat amb un examen previ per assegurar la inexistència de patologies i/o alteracions que impedeixin el seu trasllat. Seguretat per a operaris i animals.

2.3 Estat físic de les eugues. Índex i recuperació de massa corporal. Assecatge del braguer. Control i prevenció de mamitis.

2.4 Alimentació de les eugues en la fase de deslletament: valor nutritiu i composició de la ració. Consum d'aigua.

2.5 Recursos humans i materials.

2.6 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: recria

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Supervisa els mitjans tècnics en la fase de recria del poltre, descrivint les etapes i les condicions zootècniques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Estableix les condicions que han de reunir les instal·lacions per a la recria.

1.2 Revisa els allotjaments equins.

1.3 Comprova els mitjans, els equips i les instal·lacions per a aquesta fase.

1.4 Estableix el pla d'alimentació i supervisa les operacions d'alimentació en la recria.

1.5 Controla el creixement dels poltres de la manera més objectiva possible.

1.6 Selecciona els animals en funció del seu destí quan siguin adults.

1.7 Organitza i coordina els recursos humans i materials.

1.8 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Controla el període d'amansiment dels poltres, relacionant les tècniques i mitjans amb les característiques individuals de cada animal i la destinació en la seva fase adulta.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Inspecciona les condicions del lloc en el qual es durà a terme l'amansiment.

2.2 Supervisa l'aproximació progressiva al poltre.

2.3 Determina el moment per iniciar l'amansiment.

2.4 Comprova els mitjans i materials utilitzats en l'amansiment.

2.5 Supervisa les operacions d'amansiment aplicant tècniques adaptades a l'etologia del cavall.

2.6 Valora la influència de l'amansiment en el comportament posterior i en el maneig del poltre.

2.7 Efectua la primera selecció de poltres, seguint els criteris establerts.

2.8 Supervisa les tècniques de treball precoç en poltres d'esport.

2.9 Gestiona la documentació de control de la fase de recria.

2.10 Organitza i coordina els recursos humans i materials.

2.11 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Supervisa l'adaptació dels poltres a la fase de recria, analitzant els mitjans, els mètodes i les tècniques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Controla la incorporació dels poltres a la recria.

3.2 Valora l'acomodació dels poltres a la nova situació.

3.3 Elabora les racions per als poltres conforme a les necessitats dels animals en aquest període.

3.4 Examina l'estat sanitari dels poltres seguint les instruccions del facultatiu veterinari.

3.5 Identifica els principals símptomes de les malalties de desenvolupament del poltre.

3.6 Controla la higiene i les cures bàsiques.

3.7 Supervisa l'administració de tractaments preventius, que no necessitin medicaments veterinaris.

3.8 Registra la informació corresponent a cada animal.

3.9 Organitza i coordina els recursos humans i materials.

3.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Supervisió dels mitjans tècnics en la fase de recria:

1.1 Instal·lacions de recria. Instal·lacions i equips per a la distribució de l'aliment i de l'aigua.

1.2 Allotjaments equins i establiment de criteris de rotació de pastures.

1.3 Comprovació i revisió de mitjans, equips i instal·lacions. Fitxes tècniques. S'hi inclouen àrees de treball en llibertat per a cavalls d'esport.

1.4 Alimentació dels poltres. Valor nutritiu i composició de la ració. Consum d'aigua. Subministrament de pinsos i farratges.

1.5 Presa de dades zootècniques per fer la corba de creixement.

1.6 Criteris de selecció: valor dels progenitors, aproximació als estàndards de l'explotació, actituds incipients dels poltres, etc.

1.7 Recursos humans i materials.

1.8 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Control del període d'amansiment dels poltres:

2.1 Instal·lacions per a l'amansiment de poltres.

2.2 Aproximació progressiva al poltre.

2.3 Amansiment dels poltres: moment òptim i operacions segons raça, edat i sexe dels animals. Seguretat per a animals i operaris.

2.4 Mitjans i materials emprats en l'amansiment.

2.5 Influència de les operacions d'amansiment en el comportament. Tècniques d'amansiment adaptades a l'etologia del cavall per minimitzar l'estrès i millorar el rendiment. Aplicació i suspensió de pressions.

2.6 Primera selecció de poltres segons la seva destinació en fase adulta. Criteris que s'han de considerar.

2.7 Tècniques d'entrenament precoç per cavalls destinats a activitats esportives (treball en llibertat).

2.8 Emplenament i gestió de la documentació de control.

2.9 Recursos humans i materials.

2.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Supervisió de l'adaptació dels poltres a la fase de recria:

3.1 Control de la incorporació dels poltres a la recria. Formació de ramats de recria.

3.2 Acomodació dels poltres a les instal·lacions de recria, als nous hàbits i a la resta d'animals. Maneig per ramats.

3.3 Elaboració de racions de recria. Alimentació de poltres de recria. Preparació, revisió i manteniment d'equips i altres mitjans. Necessitats nutritives addicionals.

3.4 Estat físic dels poltres. Observació i exploració: comportament dels poltres, símptomes de malaltia i altres alteracions. Principals malalties del desenvolupament i la seva prevenció.

3.5 Control de la higiene i cures bàsiques.

3.6 Tractaments preventius: desparasitació i pla vacunal.

3.7 Registre d'informació. Emplenament i registre de la documentació de control de la fase de recria. Emmagatzematge i registre de l'administració de fàrmacs, receptes, factures i les diferents atencions sanitàries.

3.8 Recursos humans i materials.

3.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

 

Mòdul professional 4: organització i supervisió de la doma i maneig d'èquids

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF 1: doma. 99 hores

UF 2: maneig d'èquids. 66 hores

 

UF 1: doma

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Planifica i supervisa els treballs de desbravi, amb procés inicial d'impressió o sense, analitzant els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Supervisa el deslletament i separació del poltre de la mare per evitar vicis de quadra.

1.2 Identifica la correcta execució dels treballs de preparació per a la doma, dels treballs peu a terra i dels treballs a la corda amb regnes llargues amb inici d'arrossegament.

1.3 Selecciona els poltres per al desbravi, segons edat, sexe i grau de desenvolupament.

1.4 Planifica els treballs de desbravi.

1.5 Comprova les instal·lacions i el material per al desbravi.

1.6 Valora l'actuació de l'operari en l'acostament al poltre.

1.7 Avalua l'adaptació i el nivell d'aprenentatge del poltre.

1.8 Elabora fitxes de registre de dades per al control del desbravi.

1.9 Organitza els recursos humans i materials en els treballs de desbravi.

1.10 Aplica la normativa de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Programa i supervisa els treballs de doma a la corda, relacionant les tècniques i els materials amb cada una de les fases del treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Avalua la idoneïtat del poltre per a l'inici de la doma.

2.2 Comprova la idoneïtat de les instal·lacions, els materials i els equips.

2.3 Controla les tècniques bàsiques de doma a la corda.

2.4 Identifica els diferents aires i moviments del cavall i en valora la qualitat.

2.5 Valora els objectius de la doma a la corda.

2.6 Valora l'adaptació del poltre a les fases de doma.

2.7 Verifica el nivell d'aprenentatge del poltre abans de ser muntat.

2.8 Supervisa la col·locació i adaptació dels equips al poltre.

2.9 Organitza els recursos humans i materials en els treballs de doma a la corda.

2.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Supervisa la munta inicial de poltres, interpretant les tècniques i els mètodes de doma.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Comprova que el poltre està llest per treballar la munta.

3.2 Controla les fases i progressió de la munta d'un poltre des del punt de vista evolutiu i biològic.

3.3 Supervisa els exercicis fets en la munta inicial.

3.4 Identifica la posició correcta de l'ensinistrador i del genet.

3.5 Caracteritza les tècniques d'iniciació a la munta d'un poltre.

3.6 Controla el nivell de submissió i d'aprenentatge del poltre.

3.7 Elabora i emplena fitxes de control dels diferents treballs.

3.8 Organitza els recursos humans i materials en els treballs de munta de poltres.

3.9 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Planificació i supervisió dels treballs de desbravi:

1.1 Deslletament i separació del poltre de la mare.

1.2 Treballs de preparació per a la doma. Treballs peu a terra. Treballs a la corda amb regnes llargues amb inici d'arrossegament.

1.3 Desbravi de poltres. Criteris de selecció.

1.4 Valoració morfològica. Detecció de talents, tares i necessitat d'atencions específiques: alimentació, modificació d'aploms.

1.5 Planificació dels treballs de desbravi.

1.6 Instal·lacions i materials.

1.7 Acostament al poltre. Actuacions de l'operari.

1.8 Valoració del nivell d'aprenentatge del poltre. Criteris.

1.9 Elaboració de registres de control. Emplenament.

1.10 Recursos humans i materials.

1.11 Normativa de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Programació i supervisió dels treballs de doma a la corda:

2.1 Etologia i tècniques de modificació de conducta.

2.2 Avaluació del poltre. Idoneïtat per a la doma.

2.3 Instal·lacions, materials i equips per a la doma. Idoneïtat.

2.4 Tècniques bàsiques de doma i objectius. Adaptació del poltre.

2.5 Aires i moviments del cavall: valoració.

2.6 Verificació de l'aprenentatge. Comportament en premunta.

2.7 Col·locació i adaptació dels equips al poltre. Supervisió del protocol de maneig dels equips.

2.8 Organització dels recursos humans i materials.

2.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Supervisió de la munta inicial de poltres:

3.1 Comprovació del poltre per muntar-lo. Indicis i característiques que determinen la idoneïtat.

3.2 Fases de munta de poltres. Objectius de la munta inicial.

3.3 Progressió i adaptació biològica del poltre a l'entrenament.

3.4 Exercicis en la munta inicial. Tècniques. Ajudes. Reaccions en resposta al comportament del poltre. Identificació de la posició correcta de l'ensinistrador i del genet.

3.5 Submissió i aprenentatge del poltre.

3.6 Fitxes de control. Elaboració i emplenament.

3.7 Organització dels recursos humans i materials.

3.8 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: maneig d'èquids

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza i supervisa la presentació del bestiar equí en exhibicions i/o concursos relacionant les tècniques amb les condicions requerides.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora les característiques que ha de reunir l'exemplar per a les diferents finalitats.

1.2 Supervisa la preparació i l'entrenament de l'animal per a aquests esdeveniments.

1.3 Determina les pautes generals de maneig i ubicació dels cavalls, pel que fa a cadascun dels esdeveniments, atenent situacions específiques.

1.4 Fa el maneig específic per a la preparació i participació de cavalls a diferents esdeveniments hípics.

1.5 Identifica les situacions de comportament anormal i aplica les mesures de maneig específiques.

1.6 Organitza l'adequació de les instal·lacions i l'aclimatació dels animals.

1.7 Comprova la documentació dels animals.

1.8 Supervisa els equips i materials seleccionats.

1.9 Interpreta els reglaments dels diferents tipus de concursos i/o exhibicions.

1.10 Verifica el condicionament estètic de l'animal i del presentador adients a l'activitat.

1.11 Comprova que la presentació s'ha fet segons el protocol del concurs i/o exhibició.

1.12 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Controla el maneig dels èquids destinats a finalitats recreatives, de treball i esportives, analitzant les tècniques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina les pautes generals de maneig i ubicació dels cavalls, en funció de la seva finalitat, atenent situacions específiques.

2.2 Controla l'estat físic de l'animal.

2.3 Supervisa el transport dels animals.

2.4 Organitza i supervisa les activitats de preparació en esdeveniments hípics.

2.5 Organitza les activitats de participació en esdeveniments hípics.

2.6 Gestiona, coordina i prepara activitats ludicoesportives.

2.7 Caracteritza les actuacions en el maneig dels èquids per a finalitats recreatives, de treball i esportives.

2.8 Identifica les situacions de comportament anormal i aplica les mesures de maneig específiques.

2.9 Valora les característiques de les instal·lacions, els equips i els materials.

2.10 Supervisa la documentació.

2.11 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

3 Coordina i gestiona recursos humans, materials, equips i instal·lacions per aconseguir el rendiment i la seguretat adequats dels cavalls en funció de l'objectiu concret, segons la modalitat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Coordina la resposta davant una situació d'emergència i aplica el pla corresponent.

3.2 Identifica els diferents problemes o conflictes que poden sorgir durant el treball i determina possibles solucions.

3.3 Descriu els diferents procediments de control de rendiments i costos de les activitats dutes a terme.

3.4 Estableix la distribució dels treballs necessaris de manera que es compleixin els objectius establerts i les directrius de funcionament.

3.5 Distribueix i assigna les tasques i responsabilitats per a cada treballador de manera que es compleixin els objectius establerts.

3.6 Assessora tècnicament el personal de l'equip en els aspectes relacionats amb el lloc de treball a ocupar.

3.7 Elabora els informes i comunicats de treball incloent-hi el control horari, el rendiment i els costos per avaluar els resultats de les activitats dutes a terme.

3.8 Identifica els problemes sorgits en els treballs, personal i mitjans de producció prenent les mesures necessàries per a la seva solució.

3.9 Supervisa el manteniment del material, l'equip i les instal·lacions.

 

Continguts

 

1. Organització i supervisió de la presentació del bestiar equí en exhibicions i/o concursos:

1.1 Races, característiques morfològiques i aptituds adequades i excloents a cada activitat o disciplina: característiques específiques.

1.2 Preparació i entrenament. Supervisió.

1.3 Organització de les activitats de preparació de concursos i exhibicions: entrenaments específics de cavalls, organització dels moviments d'animals i personal.

1.4 Participació en esdeveniments hípics. Intendència. Inscripcions. Registre dels animals. Inscripció a l'esdeveniment. Adequació dels allotjaments eventuals dels cavalls. Subministrament d'aliments. Cures.

1.5 Pautes generals de maneig i ubicació dels cavalls.

1.6 Reglament dels diferents tipus d'esdeveniments hípics. Criteris de valoració i penalització. Maneig específic.

1.7 Identificació de situacions anormals i aplicació de mesures de maneig específiques.

1.8 Adequació de les instal·lacions i els equips. Aclimatació dels animals a les instal·lacions.

1.9 Documentació dels animals i de l'explotació.

1.10 Equips i materials seleccionats. Supervisió.

1.11 Verificació del condicionament estètic de l'animal. Indumentària del presentador o de la presentadora segons el tipus d'esdeveniment.

1.12 Tipus de presentació segons el protocol del concurs o exhibició.

1.13 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Control del maneig dels èquids destinats a finalitats recreatives, de treball i esportives:

2.1 Coneixements del desenvolupament de les diferents activitats de treball i disciplines ludicoesportives: treballs al camp, doma clàssica, doma vaquera, doma western, salt d'obstacles, concurs complet, concurs d'enganxada, raid, carreres de cavalls, passejos i rutes eqüestres, hipoteràpia, volteig, agilitat, pony games, bàsquet a cavall, polo.

2.2 Estat físic de l'animal.

2.3 Transport d'animals. Supervisió. Embarcament i desembarcament d'èquids.

2.4 Preparació i participació en esdeveniments hípics. Entrenaments específics segons la modalitat.

2.5 Preparació d'activitats ludicoesportives.

2.6 Maneig d'èquids per a finalitats recreatives, de treball i esportives. Ensinistrament per al salt. Iniciació al tir.

2.7 Característiques de les instal·lacions, els equips i els materials.

2.8 Documentació tècnica.

2.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Supervisió i organització del personal:

3.1 Càlcul de les necessitats de personal.

3.2 Protocols d'emergència.

3.3 Elaboració de quadres de distribució de tasques. Priorització d'activitats.

3.4 Gestió i supervisió del treball del personal que participa en la presentació o concurs.

3.5 Control de rendiment i costos: elaboració d'informes.

3.6 Gestió i resolució de conflictes.

3.7 Aplicació de tècniques de motivació del personal.

3.8 Supervisió de les mesures de prevenció de riscos específics de treball en la doma bàsica i el maneig de cavalls per a finalitats recreatives, de treball, esportives i en exhibicions i/o concursos.

3.9 Assessorament tècnic al personal.

3.10 Supervisió del manteniment de material, equips i instal·lacions.

 

 

Mòdul professional 5: maquinària i instal·lacions ramaderes

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 6

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lacions ramaderes. 66 hores

UF 2: maquinària i equips. 66 hores

 

UF 1: instal·lacions ramaderes

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Controla i verifica les instal·lacions i el seu manteniment, analitzant-ne les característiques i interpretant els manuals i plans d'ús.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques de les instal·lacions.

1.2 Estableix i supervisa el pla de manteniment.

1.3 Dissenya un diari de manteniment i d'incidències per al registre de les operacions dutes a terme.

1.4 Revisa els diferents allotjaments on s'ubica el bestiar i les condicions d'accessibilitat.

1.5 Controla la preparació i el maneig dels equips de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.

1.6 Supervisa les instal·lacions elèctriques, les de subministrament d'aigua, les de control ambiental i les dels sistemes de vigilància del bestiar.

1.7 Aplica la normativa de sanitat i benestar animal i la de seguretat alimentària.

 

2. Aplica les mesures de prevenció de riscos, de seguretat personal i de protecció ambiental, valorant les condicions de treball i els factors de risc.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Avalua l'ordre i la neteja de les instal·lacions com a primer factor de seguretat.

2.2 Dissenya plans d'actuació preventius i de protecció, evitant les situacions de risc més habituals.

2.3 Empra les mesures de seguretat i de protecció personal i col·lectiva previstes per a l'execució de les diferents operacions.

2.4 Manipula materials, eines, màquines i equips de treball, evitant situacions de risc.

2.5 Elabora organigrames de classificació dels residus, atenent la seva toxicitat, impacte mediambiental i retirada selectiva posterior.

2.6 Analitza els residus que poden utilitzar-se com a subproductes en el mateix centre ramader.

2.7 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals i la de protecció mediambiental en les operacions dutes a terme.

 

Continguts

 

1. Control i verificació de les instal·lacions i el seu manteniment:

1.1 Allotjaments ramaders. Característiques, situació i orientació (comoditat, bona localització, compliment de les mesures sanitàries establertes, protecció contra les inclemències del temps, els depredadors i el risc de malalties, manca d'elements perillosos per assegurar la sanitat i la salut dels consumidors). Materials utilitzats.

1.1.1 Allotjament per al bestiar boví.

1.1.2 Allotjament per al bestiar porcí.

1.1.3 Allotjament per al bestiar oví.

1.1.4 Allotjament per al bestiar caprí.

1.1.5 Allotjament per a les aus de carn i posta.

1.1.6 Allotjament per a altres espècies.

1.1.7 Instal·lacions per a l'aïllament i la quarantena.

1.1.8 Instal·lacions d'emmagatzematge i conservació.

1.2 Pla de manteniment i de neteja de les instal·lacions. Optimització de costos i de temps. Control de l'execució dels treballs. Procediments a aplicar i comprovació posterior del funcionament correcte de maquinària i equips.

1.3 Diari de manteniment i incidències.

1.4 Revisió i diagnosi dels allotjaments. Condicions d'accessibilitat del bestiar (sense barreres o elements perillosos).

1.5 Neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. Equips i materials. Productes, tècniques i dosis d'aplicació adequades i permeses segons l'explotació.

1.6 Paràmetres ambientals.

1.7 Sistemes auxiliars:

1.7.1 Instal·lació elèctrica.

1.7.2 Instal·lacions de calefacció, ventilació i climatització.

1.7.3 Instal·lació del subministrament d'aigua.

1.7.4 Instal·lacions per a l'emmagatzematge i eliminació de residus. Gestió de residus de l'explotació ramadera. Recollida, transport i emmagatzemament. Manteniment bàsic segons criteris mediambientals i per impedir la propagació i difusió de plagues.

1.7.5 Sistemes de vigilància del bestiar.

1.8 Normativa de sanitat i benestar animal i de seguretat alimentària.

 

2. Prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental:

2.1 Normativa de prevenció de riscos laborals en les operacions de manteniment de les instal·lacions.

2.2 Factors i situacions de risc.

2.3 Mitjans i equips de protecció individual.

2.4 Prevenció i protecció col·lectiva.

2.5 Normativa reguladora de la gestió de residus. Establiment de protocols de reutilització dels residus com a subproductes.

2.6 Classificació i emmagatzemament de residus.

2.7 Tractament i recollida de residus.

 

UF 2: maquinària i equips

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona el taller d'una explotació ramadera, analitzant els mitjans disponibles i les operacions que s'hi duran a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Organitza el taller.

1.2 Calcula els materials de manteniment i reparació bàsica necessaris.

1.3 Avalua les necessitats d'aprovisionament a curt i mitjà termini.

1.4 Reconeix l'estat del material rebut.

1.5 Fa la provisió dels materials del taller.

1.6 Supervisa les condicions d'emmagatzematge i conservació de materials, estris i eines.

1.7 Registra i actualitza la informació tècnica de subministraments i proveïdors.

1.8 Revisa i dota la farmaciola de primers auxilis.

1.9 Revisa els equips d'extinció d'incendis.

 

2. Programa i supervisa les tasques de manteniment de les màquines i els equips, interpretant-ne les especificacions tècniques i els objectius productius de l'explotació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza la documentació tècnica i altres fonts d'informació disponibles.

2.2 Caracteritza les màquines i els equips de les explotacions ramaderes i les seves operacions de manteniment.

2.3 Comprova el funcionament de les màquines i els equips.

2.4 Elabora el pla de manteniment preventiu de primer nivell a curt i mitjà termini.

2.5 Elabora els informes sobre el cost del manteniment i de les reparacions bàsiques.

2.6 Elabora les fitxes i els informes de treball.

2.7 Elabora informes tècnics de diagnòstic d'avaries.

2.8 Coordina i organitza els recursos humans i materials en les tasques de manteniment de les màquines i els equips.

2.9 Aplica la normativa de sanitat i benestar animal.

 

3. Elabora informes per a l'adquisició i substitució de la maquinària, els equips i els estris ramaders, analitzant criteris tècnics i econòmics i el pla de producció de l'explotació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Fa un registre periòdic dels temps d'operació i del correcte funcionament de la maquinària.

3.2 Analitza els costos d'utilització obtinguts al llarg de l'any.

3.3 Analitza les ofertes de servei als preus de mercat.

3.4 Reconeix les necessitats de mecanització en funció del pla de producció.

3.5 Analitza la documentació tècnica i econòmica disponible al mercat sobre màquines i equips.

3.6 Elabora el pla d'adquisició de màquines, equips i estris.

 

4. Aplica les mesures de prevenció de riscos, de seguretat personal i de protecció ambiental, valorant les condicions de treball i els factors de risc.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Avalua l'ordre i la neteja de la maquinària i els equips com a primer factor de seguretat.

4.2 Dissenya plans d'actuació preventius i de protecció, evitant les situacions de risc més habituals.

4.3 Empra les mesures de seguretat i de protecció personal i col·lectiva previstes per a l'execució de les diferents operacions.

4.4 Manipula materials, eines, màquines i equips de treball, evitant situacions de risc.

4.5 Elabora organigrames de classificació dels residus, atenent a la seva toxicitat, impacte mediambiental i posterior retirada selectiva.

4.6 Analitza els residus que poden utilitzar-se com a subproductes en el mateix centre ramader.

4.7 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals i la de protecció mediambiental en les operacions dutes a terme.

 

Continguts

 

1. Gestió del taller d'una explotació ramadera:

1.1 Organització del taller. Espais. Equips per a un taller agrari.

1.2 Materials de manteniment i reparació bàsica. Aprovisionament a curt i mitjà termini.

1.3 Estat del material rebut. Verificació del material rebut, del seu estat i funcionament.

1.4 Aprovisionament dels materials del taller. Criteris d'aprovisionament segons càlculs prèviament elaborats i avaluant les necessitats d'aprovisionament a curt i mitjà termini.

1.5 Condicions d'emmagatzematge i conservació de materials, estris i eines.

1.6 Actualització de la informació tècnica de subministraments i proveïdors.

1.7 Farmaciola de primers auxilis. Característiques.

1.8 Equips d'extinció d'incendis.

 

2. Programació i supervisió de les tasques de manteniment de les màquines i els equips:

2.1 Documentació tècnica. Altres fonts d'informació disponible.

2.2 Maquinària i equips de preparació i distribució d'aliments per al bestiar. Operacions de manteniment.

2.3 Equips pel maneig dels fems. Cisternes distribuïdores de purí.

2.4 Manteniment del tractor i equips de tracció. Manteniment del motor dièsel. Procediments.

2.5 Sistemes i elements del tractor per detectar anomalies o avaries.

2.6 Control del funcionament de la maquinària i els equips. Riscos. Elements de protecció de la maquinària i els equips.

2.7 Pla de manteniment preventiu. Manteniment de primer nivell a curt i mitjà termini (greixatges, neteges, canvi d'oli i filtres, entre d'altres actuacions). Treballs de manteniment i reparacions bàsiques. Tipus.

2.8 Costos de manteniment i de reparacions bàsiques. Elaboració d'informes.

2.9 Fitxes i informes de treball indicant temps de funcionament, consums i interrupcions produïdes i les seves causes.

2.10 Informes tècnics de diagnòstic d'avaries.

2.11 Coordinació i organització dels recursos humans i materials en les tasques de manteniment de les màquines i els equips.

2.12 Normativa de sanitat i benestar animal.

 

3. Elaboració d'informes per a l'adquisició i substitució de maquinària, equips i estris ramaders:

3.1 Registre periòdic dels temps d'operació i del funcionament correcte de la maquinària. Registre de materials consumits (gasoil, oli) i avaries produïdes.

3.2 Costos d'utilització. Càlcul.

3.3 Ofertes de servei als preus de mercat. Comparació entre els costos d'utilització reals obtinguts al llarg de l'any i les ofertes de servei als preus de mercat.

3.4 Necessitats de mecanització. Criteris per a l'adquisició o substitució d'equips. Grau i cost d'utilització. Llindars de rendibilitat i substitució.

3.5 Documentació tecnicoeconòmica de màquines i equips. Anàlisi.

3.6 Pla d'adquisició i substitució de màquines, equips i estris. Elaboració d'informes tecnicoeconòmics per determinar el pla de substitució del material que es troba amortitzat i obsolet, i no és rendible.

 

4. Prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental:

4.1 Normativa de prevenció de riscos laborals en les operacions de manteniment de maquinària.

4.2 Factors i situacions de risc.

4.3 Mitjans i equips de protecció individual.

4.4 Prevenció i protecció col·lectiva.

4.5 Normativa reguladora de la gestió de residus. Establiment de protocols de reutilització dels residus com a subproductes.

4.6 Classificació i emmagatzemament de residus.

4.7 Tractament i recollida de residus.

 

 

Mòdul professional 6: sanejament ramader

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: programes sanitaris. 55 hores

UF 2: presa i anàlisi de mostres. 44 hores

UF 3: processament de dades sanitàries. 33 hores

 

UF 1: programes sanitaris

Durada: 55 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Gestiona l'agenda de treball per a programes sanitaris, interpretant els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica l'estat sanitari de l'explotació, seguint les instruccions del facultatiu veterinari.

1.2 Caracteritza els aspectes sanitaris i els animals objecte dels programes vacunals i antiparasitaris, segons el programa sanitari elaborat pel veterinari corresponent, l'espècie ramadera i les condicions sanitàries de l'explotació.

1.3 Anota les actuacions que s'han de dur a terme per al desenvolupament dels programes sanitaris, atenent a raons de prioritat i disponibilitat.

1.4 Descriu els canals de comunicació en les notificacions a les explotacions.

1.5 Descriu les dades a incloure en els registres i les mesures a seguir en el cas d'una modificació del calendari de treball.

1.6 Registra les dades obtingudes de les visites a l'explotació.

1.7 Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació.

1.8 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

2. Col·labora en el desenvolupament de programes sanitaris preventius en les explotacions ramaderes, descrivint el procés d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Organitza els mitjans per a l'aplicació de programes sanitaris.

2.2 Aplica els tractaments d'assecatge en explotacions lleteres sota supervisió veterinària.

2.3 Prepara i aplica repel·lents o productes per a desinsectació i antiparasitaris, seguint les instruccions del facultatiu veterinari en el cas que siguin medicaments.

2.4 Segueix les normes de preparació, conservació i transport de vacunes per usar-les sense que perdin les seves propietats.

2.5 Aplica els tractaments medicamentosos col·lectius, seguint les instruccions del facultatiu veterinari.

2.6 Planifica i fa el buit sanitari dels allotjaments ramaders.

2.7 Registra i notifica els períodes de supressió dels medicaments veterinaris prescrits.

2.8 Defineix les tècniques d'identificació i de registre d'animals tractats.

2.9 Elimina, segons el protocol, els residus sanitaris, els envasos i altres materials de rebuig per processar-los.

2.10 Aplica la normativa ambiental, la de seguretat alimentària, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Gestió de l'agenda de treball per a programes sanitaris:

1.1 Identificació de l'estat sanitari.

1.2 Programes de vacunació i desparasitació ramaderes. Legislació sanitària animal.

1.3 Programes sanitaris ramaders. Agenda sanitària de l'explotació. Calendaris de treball.

1.4 Canals de comunicació en les notificacions a les explotacions. Comunicacions i notificacions.

1.5 Registres d'explotacions ramaderes. Creació de registres i arxius sanitaris. Mètodes de registre. Mesures a seguir en modificacions.

1.6 Registres informàtics.

1.7 Actuacions de suport al veterinari en la gestió de l'agenda de treball per a programes sanitaris.

1.8 Normativa de prevenció de riscos laborals.

 

2. Col·laboració en el desenvolupament de programes sanitaris preventius:

2.1 Aplicació de programes sanitaris. Agrupacions de defensa ramadera. Vies d'informació amb les explotacions ramaderes i l'equip veterinari.

2.2 Tractaments d'assecatge en boví lleter.

2.3 Desinsectació d'explotacions ramaderes. Tècniques d'aplicació i normes de seguretat.

2.4 Vacunes animals. Preparació i conservació. Immunització animal: passiva i activa.

2.5 Tractaments medicamentosos autoritzats en explotacions animals. Aplicació individual i col·lectiva. Tractaments de desparasitació. Tècniques d'aplicació i normes de seguretat.

2.6 Actuacions de suport al veterinari en el desenvolupament de programes sanitaris preventius.

2.7 Buit sanitari. Planificació.

2.8 Períodes de supressió de medicaments veterinaris. Normes de comunicació i registre.

2.9 Tècniques d'identificació animal i registre de tractaments.

2.10 Eliminació i processat de residus i envasos sanitaris.

2.11 Normativa ambiental, de seguretat alimentària, de sanitat i benestar animal, i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: presa i anàlisi de mostres

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Recull mostres biològiques, ambientals i de pinsos i fa anàlisis ràpides, descrivint els materials i les tècniques emprades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Prepara els recipients, els tubs i altres materials establerts per a la presa de les mostres, segons l'analítica sol·licitada i l'espècie animal.

1.2 Maneja o immobilitza l'animal per a l'extracció de la mostra.

1.3 Extreu la sang, seguint les instruccions del facultatiu veterinari i especificant anàlisis clíniques que es poden fer “in situ”.

1.4 Pren mostres d'excrements, orina, aigua, llet, pinso o animals morts o sacrificats, seguint les instruccions del facultatiu veterinari, i segons el mètode establert per a cada tipus de mostra.

1.5 Estableix els punts de recollida de mostres de pinsos, d'aigua i ambientals segons protocols en què es facilita un esquema de l'explotació i el tipus d'anàlisi requerit.

1.6 Processa i etiqueta les mostres, tenint en compte la identificació dels pacients i/o explotacions i segons les analítiques a fer.

1.7 Fa anàlisis ràpides de mostres per remetre el resultat al facultatiu.

1.8 Controla la recepció dels resultats.

1.9 Registra, manualment o mitjançant canals informàtics, els resultats de les anàlisis en l'historial de l'explotació.

1.10 Recull el material de rebuig en contenidors específics segons protocols.

1.11 Aplica la normativa ambiental, la de seguretat alimentària, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Recollida de mostres biològiques, ambientals i de pinsos, i anàlisis ràpides:

1.1 Estris i envasos per a la recollida de mostres biològiques.

1.2 Maneig i immobilització dels animals seguint els protocols sanitaris.

1.3 Extracció de sang en animals. Protocols. Suport al veterinari.

1.4 Presa de mostres. Mostres de llet, d'orina, d'excrements, de pinso, d'aigua i de cadàvers seguint els protocols establerts. Punts de recollida.

1.5 Tècnica de necròpsies: mètodes segons l'espècie animal.

1.6 Processament i etiquetatge de mostres segons l'analítica a fer en cada cas. Codificació. Tramesa al laboratori.

1.7 Anàlisis ràpides en l'explotació ramadera. Test de Califòrnia de detecció de mamitis. Anàlisis parasitològiques bàsiques. Anàlisis d'orina utilitzant papers reactius. Tincions de frotis sanguini. Anàlisis químiques d'aigua per determinar la qualitat del sistema de potabilització. Aglutinació ràpida en placa: tipus de dilucions.

1.8 Control de la recepció de resultats. Registre dels resultats analítics. Registres de mostres.

1.9 Identificació del material de rebuig. Recollida.

1.10 Normativa ambiental, de seguretat alimentària, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 3: processament de dades sanitàries

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Recull i processa les dades d'explotacions ramaderes, analitzant la informació sanitària disponible.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu la qualificació sanitària de les explotacions, seguint les instruccions del facultatiu veterinari.

1.2 Anota les dades de les actuacions sanitàries.

1.3 Registra els medicaments emprats, indicant dosi, nombre de lot, dates de caducitat i períodes de supressió.

1.4 Recull les dades dels resultats de les analítiques.

1.5 Reflecteix les patologies presents en l'explotació, el seu control i les indicacions del facultatiu veterinari de tal manera que permetin valorar el programa sanitari.

1.6 Contrasta les dades d'identificació d'animals i les actuacions dutes a terme.

1.7 Registra les anomalies sanitàries detectades en l'explotació i les notificacions.

1.8 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

2. Fa estudis estadístics sanitaris en explotacions ramaderes, relacionant-los amb els programes sanitaris aplicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Organitza les dades.

2.2 Caracteritza els principals mètodes informàtics per a l'anàlisi estadística.

2.3 Processa les dades mitjançant mètodes informàtics.

2.4 Elabora informes estadístics per a la seva valoració per part del facultatiu.

2.5 Elabora memòries de les activitats.

2.6 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Recollida i processament de dades d'explotacions ramaderes:

1.1 Qualificació sanitària d'explotacions ramaderes.

1.2 Gestió de dades sobre les actuacions sanitàries.

1.3 Registres dels tractaments veterinaris en l'explotació: llibre d'explotació. Farmaciola. Medicaments autoritzats.

1.4 Recollida, arxiu i tractament dels resultats analítics.

1.5 Història sanitària de l'explotació i dels animals.

1.6 Registre de les incidències i anomalies.

1.7 Normativa ambiental, de seguretat alimentària, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Elaboració d'estudis estadístics sanitaris en explotacions ramaderes:

2.1 Recopilació de dades. Protocols. Organització.

2.2 Mètodes informàtics per a l'anàlisi estadística.

2.3 Processament de dades.

2.4 Elaboració d'informes sanitaris en una explotació ramadera.

2.5 Paràmetres estadístics amb interès zootècnic.

2.6 Anàlisi de la informació. Elaboració de memòries estadístiques d'activitats.

2.7 Normativa de prevenció de riscos laborals.

 

 

Mòdul professional 7: assistència a l'atenció veterinària

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Unitats formatives que el componen:

UF 1: suport a l'atenció clínica. 44 hores

UF 2: gestió de documentació. 22 hores

UF 3: equips i materials de treball. 33 hores

 

UF 1: suport a l'atenció clínica

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara la zona de treball, l'instrumental, els equips i altres mitjans per al desenvolupament de les tasques del facultatiu o auxiliar amb els animals, interpretant els protocols.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Condiciona la zona de treball.

1.2 Organitza l'instrumental, els equips i els materials.

1.3 Comprova l'estat de l'instrumental, dels equips i d'altres mitjans, després de la intervenció.

1.4 Descriu els mètodes de conservació, neteja, desinfecció i esterilització de l'instrumental de treball, dels equips i d'altres mitjans auxiliars segons protocols.

1.5 Efectua la reposició i el registre del material d'un sol ús consumit.

1.6 Recull i processa els residus generats.

1.7 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Du a terme tasques auxiliars en proves diagnòstiques i aplica tractaments, sota supervisió del facultatiu, analitzant les tècniques i les característiques de l'animal.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Utilitza els mètodes i mitjans adequats de subjecció i immobilització d'animals, segons l'espècie.

2.2 Descriu les normes de seguretat i higiene establertes per fer les proves diagnòstiques o l'aplicació de tractaments.

2.3 Prepara l'animal per a l'exploració física, les proves diagnòstiques o l'aplicació de tractaments.

2.4 Prepara els equips i materials per a diagnòstic i per a l'aplicació de tractaments.

2.5 Du a terme la neteja, la desinfecció, l'emmagatzematge i el manteniment de primer nivell dels equips i materials de diagnòstic i per a l'aplicació de tractaments.

2.6 Disposa la medicació per aplicar-la.

2.7 S'encarrega de la vigilància i l'observació de l'animal.

2.8 Compleix la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Du a terme tasques auxiliars en cures i intervencions quirúrgiques, sota supervisió del facultatiu veterinari, analitzant els procediments de treball i les instruccions.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Segueix el protocol establert per accedir a la zona quirúrgica.

3.2 Prepara el camp quirúrgic.

3.3 Descriu els tipus d'anestèsia.

3.4 Prepara i verifica els fàrmacs, els materials i l'equip d'anestèsia.

3.5 Proporciona l'instrumental i el material quirúrgic sol·licitat pel veterinari.

3.6 Condiciona l'instrumental quirúrgic per a la propera intervenció.

3.7 Vigila l'animal durant la intervenció i en la reanimació.

3.8 Embena les ferides.

3.9 Fa el seguiment postoperatori de l'animal, seguint les instruccions del veterinari.

3.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Preparació de la zona de treball, de l'instrumental, dels equips i d'altres mitjans:

1.1 Condicionament de la zona de treball: neteja, desinfecció i higiene; ordre i condicions de treball.

1.2 Instrumental, equips i materials clinicoquirúrgics. Classificació i organització.

1.3 Neteja, desinfecció i esterilització de l'instrumental, dels equips i d'altres mitjans. Protocol que cal seguir després de la intervenció. Comprovació del seu estat i funcionament. Manteniment de primer nivell.

1.4 Consumibles: control d'existències, adquisició i emmagatzematge de productes. Registre.

1.5 Residus biològics i no biològics. Contenidors. Recollida, emmagatzematge i processament segons la seva naturalesa.

1.6 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Tasques auxiliars en proves diagnòstiques i aplicació de tractaments:

2.1 Mètodes, mitjans i materials per a la subjecció i immobilització d'animals: tècniques de subjecció no traumàtiques.

2.2 Normes de seguretat i higiene en el maneig d'animals.

2.3 Preparació de l'animal per a l'exploració física, les proves diagnòstiques o l'aplicació de tractaments: tècniques i protocols d'actuació.

2.4 Equips i materials per a diagnòstic: ecògrafs, endoscopis, equips de radiologia, equips d'anàlisi, entre d'altres, i material consumible. Preparació, neteja, desinfecció, emmagatzematge i manteniment de primer nivell.

2.5 Preparació de la medicació: indicacions segons prescripció, producte, via i mètode d'administració. Identificació del producte. Dosificació. Reconstitució. Barreges i dilucions.

2.6 Preparació, neteja, desinfecció, emmagatzematge i manteniment de primer nivell d'equips per a l'administració de la medicació.

2.7 Vigilància i observació de l'animal. Reaccions adverses posteriors al tractament. Sobredosificació.

2.8 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Tasques auxiliars en cures i intervencions quirúrgiques:

3.1 Protocols de neteja i desinfecció corporal. Robes i calçats especials per a l'àrea quirúrgica.

3.2 Preparació del camp quirúrgic: esquilat i rasurat, neteja i desinfecció de la zona, entre d'altres. Antisèptics locals.

3.3 Tipus d'anestèsia: local, regional i general. Vies i mètodes d'administració. Fases de l'anestèsia. Preanestèsia. Sedació i tranquil·lització. Inducció, manteniment i recuperació.

3.4 Materials i fàrmacs utilitzats en l'anestèsia. Equips d'anestèsia: preparació i verificació.

3.5 Material quirúrgic. Material de sutura. Atenció a les instruccions del facultatiu durant la preparació i l'acte quirúrgic.

3.6 Preparació, neteja, desinfecció, esterilització, emmagatzematge i manteniment de l'instrumental quirúrgic.

3.7 Vigilància de l'animal durant la intervenció i la reanimació: observació de les constants vitals. Procediment i instruments per mesurar-les. Assistència en la reanimació i recuperació.

3.8 Principis del tractament de ferides. Cicatrització. Tipus d'embenats. Aplicació. Materials.

3.9 Postoperatori: cures i seguiment.

3.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: gestió de documentació

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Emplena documentació relativa a procediments diagnòstics o terapèutics, interpretant els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Organitza les receptes veterinàries.

1.2 Controla la documentació originada pels tractaments veterinaris.

1.3 Processa els resultats del laboratori i d'altres proves diagnòstiques.

1.4 Prepara les comunicacions als propietaris dels animals.

1.5 Processa informàticament les actuacions fetes pels veterinaris.

1.6 Aplica la normativa de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Emplenament de documents de procediments diagnòstics o terapèutics:

1.1 Recepta veterinària: dades que ha de contenir. Sistemes d'ordenació.

1.2 Documentació de tractaments veterinaris. Normes d'emplenament. Control. Llibre de registre de tractaments veterinaris. Temps d'espera. Traçabilitat.

1.3 Resultats del laboratori i d'altres proves diagnòstiques: processament i elaboració d'informes. Historial de l'explotació.

1.4 Comunicació als propietaris d'animals. Dades d'interès per als propietaris de l'animal o els amos de l'explotació.

1.5 Registre de les actuacions fetes pel veterinari. Comptabilitat de les actuacions fetes. Aplicacions informàtiques per al registre i processament de dades.

1.6 Normativa de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 3: equips i materials de treball

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Supervisa els equips i els materials dels vehicles de treball dels serveis veterinaris, relacionant els mitjans requerits amb les tasques que es duran a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Prepara la roba específica de treball.

1.2 Supervisa les condicions dels vehicles de treball.

1.3 Revisa els medicaments i altres productes que han d'integrar la farmaciola veterinària del vehicle de treball.

1.4 Comprova la ubicació i les condicions de transport, emmagatzematge i conservació dels medicaments, els estris i els equips veterinaris.

1.5 Detalla les tècniques de neteja i desinfecció del material de treball de l'equip veterinari.

1.6 Revisa els aparells de conservació en fred adaptats per a vehicles.

1.7 Comprova la documentació per al desenvolupament de l'activitat.

1.8 Descriu els sistemes d'emmagatzematge i eliminació de residus.

1.9 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Supervisió dels equips i materials dels vehicles de treball dels serveis veterinaris:

1.1 Equips personals de treball: calçat i vestimenta específica. Preparació.

1.2 Vehicles de treball. Tècniques de neteja i desinfecció. Manteniment.

1.3 Farmaciola veterinària del vehicle de treball: relació de medicaments i altres productes. Composició. Reposició.

1.4 Emmagatzemament, transport i conservació dels medicaments, estris i equips veterinaris. Tècniques de neteja i desinfecció del material.

1.5 Aparells de conservació en fred adaptats per a vehicles. Comprovació i regulació dels sistemes de control.

1.6 Documentació per al desenvolupament de l'activitat: receptes, certificats veterinaris, fitxes i informes de treball. Revisió i reposició. Registres.

1.7 Emmagatzematge i processat de residus, com ara material de tall i agulles, vials i envasos utilitzats o caducats.

1.8 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

 

Mòdul professional 8: bioseguretat

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Unitats formatives que el componen:

UF 1: mesures de bioseguretat. 33 hores

UF 2: control de vectors. 66 hores

UF 3: recollida, tractament i eliminació de residus. 33 hores

 

UF 1: mesures de bioseguretat

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Supervisa les mesures de bioseguretat en les explotacions ramaderes, centres veterinaris i nuclis zoològics, analitzant els protocols d'actuació i seguint les guies de bones pràctiques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les mesures preventives de la transmissió de malalties.

1.2 Interpreta un plànol d'instal·lacions ramaderes.

1.3 Identifica els punts crítics d'entrada i disseminació de patògens.

1.4 Comprova les condicions de neteja del perímetre de la instal·lació ramadera i la seva senyalització.

1.5 Identifica els riscos associats a l'accés a les instal·lacions i al trànsit de vehicles i de persones.

1.6 Supervisa els procediments de control d'accés a l'explotació ramadera, centre veterinari o nucli zoològic.

1.7 Controla la proximitat a altres instal·lacions potencialment contaminants.

1.8 Registra les dades.

1.9 Supervisa el compliment del protocol de bioseguretat en centres veterinaris i nuclis zoològics.

1.10 Caracteritza el procediment de treball i maneig dels animals en una explotació ramadera per tal de minimitzar els riscos d'infeccions o propagació segons un pla de prevenció de riscos.

1.11 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Supervisa l'execució de programes de neteja, desinfecció i desinsectació efectuats pel ramader i el personal de centres veterinaris i nuclis zoològics, relacionant les característiques de l'explotació amb l'eficàcia d'aquests.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Interpreta i aplica el protocol d'actuació.

2.2 Determina els punts crítics.

2.3 Detalla mètodes per valorar l'eficàcia dels procediments utilitzats.

2.4 Identifica les característiques dels productes de neteja, desinfecció i desinsectació.

2.5 Utilitza estris d'aplicació i equips i sistemes de dosificació de productes de neteja i desinfecció.

2.6 Comprova la documentació i les dades a registrar sobre el programa de neteja, desinfecció i desinsectació segons la legislació específica.

2.7 Aplica la normativa ambiental, la de producció ramadera ecològica, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Mesures de bioseguretat:

1.1 Mesures preventives per evitar processos infectocontagiosos i parasitaris en explotacions ramaderes.

1.2 Interpretació de plànols d'instal·lacions ramaderes.

1.3 Bioseguretat. Anàlisi de perills i punts de control crítics. Disseminació de patògens.

1.4 Perímetre de la instal·lació ramadera. Zona de seguretat. Condicions. Tanques perimetrals. Guals sanitaris. Molls de càrrega. Senyalització.

1.5 Riscos derivats del trànsit de vehicles i persones.

1.6 Accés a les instal·lacions.

1.7 Instal·lacions potencialment contaminants.

1.8 Ubicació de sitges de pinso i contenidors de cadàvers i restes d'animals.

1.9 Documentació i registre de dades.

1.10 Normativa de protecció ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

1.11 Protocols de bioseguretat en centres veterinaris i nuclis zoològics.

 

2. Supervisió de l'execució de programes de neteja, desinfecció i desinsectació:

2.1 Conceptes de neteja, desinfecció i desinsectació. Equips. Sistemes de dosificació. Mètodes i protocols d'actuació.

2.2 Punts crítics. Presa de mostres. Mètodes de valoració d'eficàcia.

2.3 Productes. Classificació. Productes permesos en ramaderia ecològica.

2.4 Aplicació de productes de neteja i desinfecció i desinsectació.

2.5 Documentació i registres.

2.6 Normativa ambiental, de producció ramadera ecològica, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: control de vectors

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Col·labora en el desenvolupament de programes de bioseguretat sobre els vectors biològics, relacionant les tècniques de control i els protocols amb la seva aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Comprova els certificats sanitaris dels animals de repoblació o reposició i supervisa la documentació d'acompanyament.

1.2 Descriu els controls sanitaris als animals que entren en l'explotació tenint en compte l'espècie de què es tracti.

1.3 Identifica les mesures per prevenir l'entrada de vectors biològics.

1.4 Caracteritza les mesures passives de control d'animals aliens a l'explotació.

1.5 Aplica els programes de control de rosegadors i d'altres animals salvatges.

1.6 Controla les mesures higièniques que ha d'adoptar el personal, tant de l'explotació com forà, per tal d'evitar infeccions i la seva difusió.

1.7 Registra les dades al llibre de visites.

1.8 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Col·labora en el desenvolupament de programes de bioseguretat sobre vectors inerts, identificant els mètodes de control.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza la documentació que han d'aportar els proveïdors de pinsos, farratges i altres aliments segons les exigències legals.

2.2 Descriu les tècniques d'emmagatzematge i de manipulació i transport de pinsos, farratges i altres aliments, que impedeixin que es contaminin.

2.3 Comprova la qualitat bacteriològica de l'aigua de beguda segons criteris sanitaris establerts en la normativa legal.

2.4 Fa i comprova la neteja i desinfecció dels materials i estris de l'explotació, del centre veterinari o del nucli zoològic.

2.5 Supervisa la recepció i l'emmagatzematge dels materials de llit per evitar possibles contaminacions.

2.6 Identifica la documentació de neteja, desinfecció i desinsectació dels vehicles i dels allotjaments de transport d'animals.

2.7 Controla el procediment de neteja, desinfecció i desinsectació dels vehicles i dels allotjaments de transport d'animals segons protocols establerts.

2.8 Verifica la instal·lació per a la neteja i desinfecció dels vehicles.

2.9 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. Organitza i du a terme les operacions de manipulació i aplicació de productes biocides d'ús ramader segons els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques dels biocides.

3.2 Executa el protocol de manipulació i aplicació dels productes.

3.3 Descriu les tècniques d'emmagatzematge i transport.

3.4 Identifica els riscos per a la salut humana com a conseqüència de l'ús d'aquests productes.

3.5 Comprova que es segueixen les normes de seguretat i higiene en la manipulació de biocides.

3.6 Registra les dades.

3.7 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Desenvolupament de programes de bioseguretat sobre vectors biològics:

1.1 Repoblació i reposició d'animals. Riscos. Documentació sanitària i d'acompanyament. Normativa legal.

1.2 Vectors biològics. Mesures preventives.

1.3 Riscos derivats de l'entrada d'animals aliens a l'explotació.

1.4 Control de rosegadors i fauna silvestre. Tècniques passives i actives. Registres.

1.5 Visitants d'alt risc. Personal de l'explotació. Mesures preventives aplicables a les visites.

1.6 Llibre de visites. Procediments de control de visites. Registre.

1.7 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Desenvolupament de programes de bioseguretat sobre vectors inerts:

2.1 Documentació de pinsos, farratges i altres aliments.

2.2 Tècniques d'emmagatzematge i vies de contaminació de pinsos, farratges i altres aliments. Manipulació i transport.

2.3 Característiques generals de l'aigua. Qualitat de l'aigua. Control microbiològic. Mètodes d'obtenció. Criteris sanitaris i normativa.

2.4 Protocols de neteja, desinfecció i emmagatzemament dels estris propis de l'explotació.

2.5 Neteja i desinfecció en una explotació, centre veterinari o nucli zoològic.

2.6 Tipus de llits. Procediments de recepció i emmagatzematge dels materials del llit.

2.7 Verificació de la neteja i desinfecció dels vehicles i allotjaments de transport d'animals. Documentació legal exigida.

2.8 Centres de neteja i desinfecció de vehicles. Instal·lació per a la neteja i desinfecció de vehicles. Comprovació del seu estat.

2.9 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Manipulació i aplicació de productes biocides d'ús ramader:

3.1 Concepte de biocides. Tipus. Mecanismes d'acció.

3.2 Condicions d'un bon biocida.

3.3 Mètodes d'aplicació de biocides. Dosificació.

3.4 Equips i sistemes.

3.5 Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.

3.6 Riscos per a la salut humana derivats de la utilització de biocides.

3.7 Seguretat i higiene en la manipulació de biocides. Equips de protecció individual (EPI).

3.8 Prevenció i primers auxilis.

3.9 Registre de dades.

3.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 3: recollida, tractament i eliminació de residus

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Supervisa la recollida, el tractament i l'eliminació de fems, purins i aigües residuals i altres generats en l'explotació, segons la normativa vigent i els protocols d'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza les tècniques de recollida i d'emmagatzemament de fems, purins i materials del llit per eliminar.

1.2 Verifica l'estat i la ubicació de les instal·lacions per a la recollida i l'emmagatzematge.

1.3 Comprova la recollida de fems, purins i materials del llit per eliminar.

1.4 Descriu les normes que han de complir els transports de fems i purins.

1.5 Gestiona els sistemes de tractament i eliminació de purins.

1.6 Controla els paràmetres analítics en el tractament de purins.

1.7 Valora l'eficàcia del tractament de purins.

1.8 Registra les dades.

1.9 Controla el procediment de la recollida d'aigües residuals seguint la legislació.

1.10 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

2. Supervisa l'eliminació de cadàvers, restes d'animals i restes sanitàries, analitzant la normativa vigent i els protocols.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica els procediments per a l'eliminació de cadàvers, restes d'animals i restes sanitàries complint la legislació.

2.2 Descriu les condicions de manteniment i ubicació dels contenidors per a cadàvers i restes d'animals, garantint el seu aïllament.

2.3 Comprova la neteja i desinfecció del material i dels vehicles per a l'eliminació de cadàvers i restes d'animals.

2.4 Identifica els riscos associats a una incorrecta eliminació de cadàvers, restes d'animals i restes sanitàries.

2.5 Registra les dades sobre l'emmagatzematge i l'eliminació de cadàvers i restes d'animals.

2.6 Identifica la documentació exigida.

2.7 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Supervisió de la recollida, del tractament i de l'eliminació de fems, purins i aigües residuals i altres:

1.1 Tècniques de recollida i emmagatzemament de fems, purins i materials del llit per eliminar.

1.2 Verificació de l'estat de les instal·lacions de recollida.

1.3 Procediment d'eliminació dels materials del llit.

1.4 Control de la recollida de fems i purins. Procediment.

1.5 Sistemes de tractament i eliminació de purins.

1.6 Transport de fems i purins. Normativa.

1.7 Paràmetres analítics en el tractament de purins. Control. Eficàcia del tractament.

1.8 Registres de dades.

1.9 Recollida d'aigües residuals.

1.10 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

2. Supervisió de l'eliminació de cadàvers, restes d'animals i restes sanitàries:

2.1 Procediment d'eliminació de cadàvers i restes d'animals. Tècniques d'eliminació.

2.2 Contenidors per a cadàvers i restes d'animals. Ubicació. Manteniment.

2.3 Neteja i desinfecció de materials i vehicles per a cadàvers i restes d'animals.

2.4 Riscos derivats d'una incorrecta eliminació de cadàvers, restes d'animals i restes sanitàries.

2.5 Concepte de restes sanitàries. Classificació. Gestió d'aquest tipus de residu segons la legislació vigent.

2.6 Registre de dades.

2.7 Documentació associada. Control.

2.8 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

 

Mòdul professional 9: gestió de centres veterinaris

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: dependències i instal·lacions. 22 hores

UF 2: gestió administrativa del centre veterinari. 44 hores

 

UF 1: dependències i instal·lacions

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Distribueix les dependències i les instal·lacions d'un centre veterinari, analitzant criteris tècnics i funcionals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Caracteritza els centres veterinaris.

1.2 Identifica les dependències del centre veterinari.

1.3 Descriu les instal·lacions i el mobiliari de cada dependència.

1.4 Elabora un croquis de la distribució de les dependències.

1.5 Optimitza els espais per afavorir la circulació de treballadors i clients.

1.6 Senyalitza les zones.

1.7 Aplica la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

2. Organitza les activitats de neteja i el manteniment de les instal·lacions i els equips del centre veterinari, analitzant els protocols i mètodes d'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza les activitats de neteja, desinfecció, esterilització i manteniment de les instal·lacions i equips.

2.2 Estableix el pla de neteja.

2.3 Selecciona els protocols sobre les tècniques, els estris i els productes per a la neteja, desinfecció i esterilització.

2.4 Organitza els equips i materials de neteja, desinfecció i esterilització propis del centre veterinari.

2.5 Comprova la neteja i l'esterilització dels materials i estris.

2.6 Estableix el pla de manteniment de les instal·lacions i els equips.

2.7 Organitza els equips i materials en les operacions de manteniment de les instal·lacions i els equips.

2.8 Controla la recollida i retirada dels residus.

2.9 Aplica la normativa ambiental, la de sanitat i benestar animal i la de prevenció de riscos laborals.

 

Continguts

 

1. Distribució de dependències i instal·lacions d'un centre veterinari:

1.1 Tipus de centres veterinaris.

1.2 Tipus de dependències segons el centre veterinari.

1.3 Instal·lacions i mobiliari. Ubicació.

1.4 Distribució de dependències. Criteris tècnics, pràctics i de confortabilitat. Esquemes sobre el plànol. Optimització d'espais per tal de millorar la qualitat del servei, minimitzar la despesa energètica i la contaminació de zones asèptiques.

1.5 Protocols d'ús de les diferents sales. Sales estèrils, amb diferència de pressions; sistemes de doble porta.

1.6 Senyalització de les zones.

1.7 Normativa de prevenció de riscos laborals.

 

2. Organització de les activitats de neteja i manteniment de les instal·lacions i els equips del centre veterinari:

2.1 Tipus d'activitats de neteja, desinfecció i esterilització.

2.2 Pla de neteja. Desenvolupament i elaboració.

2.3 Tècniques, estris i productes de neteja, desinfecció i esterilització. Selecció. Organització d'equips i materials. Supervisió del servei final.

2.4 Pla de manteniment d'instal·lacions i equips.

2.5 Equips i materials per a les operacions de manteniment. Organització.

2.6 Recollida i retirada dels residus generats. Adequació al tipus de residu.

2.7 Normativa ambiental, de sanitat i benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 2: gestió administrativa del centre veterinari

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Implanta sistemes de gestió de la qualitat en un centre veterinari, analitzant la documentació i les actuacions necessàries.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Coneix els sistemes i les normes de qualitat més importants aplicables als centres veterinaris.

1.2 Elabora un organigrama dels llocs de treball del centre amb les funcions individuals de cadascú.

1.3 Elabora una anàlisi de riscos dels diferents processos i estableix punts crítics de control.

1.4 Elabora els protocols per les feines rutinàries.

1.5 Programa auditories internes i externes per obtenir certificats de qualitat.

 

2. Controla i organitza l'emmagatzematge i la conservació d'existències en un centre veterinari, analitzant els sistemes i les tècniques associades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Caracteritza i classifica les existències en un centre veterinari.

2.2 Caracteritza els sistemes i equips d'emmagatzematge i conservació.

2.3 Detalla les mesures i els mitjans de conservació especials dels productes que els requereixin.

2.4 Distribueix les existències al magatzem.

2.5 Controla els paràmetres dels equips frigorífics.

2.6 Fa l'inventari de les existències.

2.7 Gestió i control d'estocs.

2.8 Identifica els protocols establerts per tramitar una comanda.

2.9 Comprova les comandes i la documentació associada a la seva recepció.

2.10 Utilitza eines informàtiques per a la gestió del magatzem al centre veterinari.

2.11 Aplica la normativa ambiental i la de prevenció de riscos laborals.

 

3. S'ocupa del servei d'atenció al client, caracteritzant i aplicant els procediments associats.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Caracteritza els productes o serveis oferts pel centre veterinari.

3.2 Analitza els catàlegs i manuals de venda.

3.3 Aplica tècniques de comunicació i assessorament al client en centres veterinaris.

3.4 Segueix el protocol establert per a l'emplenament i l'arxiu de la documentació.

3.5 Atén reclamacions, queixes o suggeriments relatius al servei prestat.

3.6 Fa el seguiment del servei prestat.

3.7 Identifica els paràmetres de qualitat del servei d'atenció al client en els centres veterinaris.

 

4. Elabora pressupostos, registra factures i cobra els serveis prestats, analitzant els costos dels productes i serveis, així com els mitjans per a la seva elaboració.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Utilitza programes específics d'elaboració de pressupostos.

4.2 Caracteritza els processos de facturació i cobrament.

4.3 Aplica la tarifa corresponent al servei prestat.

4.4 Emplena la factura, indicant les dades més rellevants.

4.5 Du a terme el cobrament de la factura, identificant les diferents fórmules o formes de pagament.

4.6 Relaciona la facturació amb els sistemes de gestió integrada.

4.7 Du a terme el procés d'arqueig i tancament de caixa.

4.8 Emplena l'informe de caixa corresponent.

 

Continguts

 

1. Implantació de sistemes de gestió de la qualitat en un centre veterinari:

1.1 Sistemes de gestió de la qualitat en centres veterinaris. Característiques, avantatges i inconvenients. Obligatorietat legal o implantació voluntària.

1.2 Funcions dels diferents llocs de treball i les seves responsabilitats i obligacions.

1.3 Anàlisi de risc. Identificació dels punts crítics de cada procés i el seu control per millorar la qualitat dels processos.

1.4 Protocols d'actuació per l'estandardització i control dels processos que es duen a terme.

1.5 Auditories internes i externes.

 

2. Control i organització de l'emmagatzematge i de la conservació d'existències:

2.1 Existències en un centre veterinari. Tipus i característiques. Classificació.

2.2 Sistemes i equips d'emmagatzematge i conservació. Característiques.

2.3 Mesures i mitjans de conservació especials segons productes. Paràmetres que s'han de controlar.

2.4 Criteris d'ubicació i classificació d'existències.

2.5 Control d'existències. Periodicitat. Inventaris.

2.6 Models de gestió d'estocs segons criteris econòmics i d'ús.

2.7 Protocols per fer comandes.

2.8 Documentació associada a les comandes.

2.9 Aplicacions informàtiques de gestió de magatzem en centres veterinaris.

2.10 Normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

3. Servei d'atenció al client:

3.1 Característiques dels productes i serveis oferts per l'empresa. Exposició i mostra de qualitats al client.

3.2 Catàlegs i manuals de venda. Ús i interpretació.

3.3 Tècniques de comunicació i assessorament al client. Tipologia del client. Elements de la comunicació. Habilitats personals i socials que milloren la comunicació interpersonal. Comunicació verbal i no verbal. Instruments de comunicació amb el client.

3.4 Documentació als centres veterinaris. Emplenament i arxivament de la documentació. Registre de dades de clients i pacients. Suports documentals. Procediments d'ús. Sistemes informàtics de gestió de centres veterinaris.

3.5 Reclamacions, queixes o suggeriments del servei prestat. Tècniques per afrontar conflictes i reclamacions. Procediment de reclamacions. Informació que s'ha de registrar en el centre veterinari.

3.6 Seguiment dels serveis prestats. Pautes d'actuació.

3.7 Indicadors del control de qualitat de l'establiment. Estàndards de servei.

 

4. Elaboració de pressupostos, registre, facturació i cobrament dels serveis prestats:

4.1 Pressupostos. Programes informàtics i altres mitjans.

4.2 Facturació i cobrament. La factura. Emplenament. Mitjans de cobrament usuals.

4.3 Tarifes de preus de productes i serveis.

4.4 Formes de pagament.

4.5 Facturació i sistemes de gestió integrada.

4.6 Etapes del procés d'arqueig i tancament de caixa. Llibres de caixa.

4.7 Part de caixa. Emplenament.

4.8 Registre i conservació de la documentació generada.

 

 

Mòdul professional 10: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

1.3 Planifica un projecte de carrera professional.

1.4 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.5 Identifica els principals jaciments d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic o la tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

1.6 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.7 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.8 Valora la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip, valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector ramader.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Identifica la representació dels treballadors a l'empresa.

3.14 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector ramader.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador en el sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional agrària.

1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i estudis relacionats amb la ramaderia i l'assistència en sanitat animal.

1.6 Planificació de la carrera professional.

1.7 Definició i anàlisi del sector professional ramader.

1.8 Jaciments d'ocupació en la ramaderia i/o l'assistència en sanitat animal.

1.9 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.10 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.11 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.12 El procés de presa de decisions.

1.13 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.14 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.15 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.16 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector ramader segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector ramader i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador o treballadora.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal fer en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic o tècnica superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic superior en ramaderia i assistència en sanitat animal.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts:

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector ramader.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector ramader.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 11: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 4

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector ramader.

1.5 Analitza el desenvolupament de l'activitat emprenedora d'un empresari que s'iniciï en el sector ramader.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Analitza el concepte d'empresari i els requisits i actituds necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb la missió, la visió i els valors de l'empresa.

1.9 Reconeix les noves eines i recursos per al foment de l'autoocupació, en especial els vivers d'empreses.

1.10 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa, i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 Analitza l'empresa dins el sistema econòmic global.

2.3 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.4 Analitza els components principals de l'entorn general que envolta una microempresa del sector ramader.

2.5 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector ramader amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.6 Analitza els conceptes de cultura empresarial i imatge corporativa i la seva relació amb els objectius empresarials.

2.7 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com un element de l'estratègia empresarial i com un mecanisme de retorn a la societat.

2.8 Elabora el balanç social d'una empresa relacionada amb la ramaderia o la sanitat animal, incorporant els costos socials en què incorre i els beneficis socials que produeix.

2.9 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses relacionades amb la ramaderia o la sanitat animal.

2.10 Identifica els valors que aporten a l'empresa les polítiques de foment de la igualtat dins l'empresa.

2.11 Reconeix les oportunitats i amenaces existents en l'entorn d'una microempresa ramadera o de sanitat animal.

2.12 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la ramaderia o la sanitat animal.

2.13 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Du a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa ramadera o de sanitat animal, seleccionant la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les diferents formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Identifica els trets característics de l'economia cooperativa.

3.3 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.4. Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.5 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una microempresa del sector ramader, segons la forma jurídica escollida.

3.6 Identifica els organismes i entitats que intervenen a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.7 Cerca els diferents ajuts per crear microempreses del sector ramader disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.8 Especifica els beneficis que aporten la imatge corporativa i l'organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.9 Identifica les eines per estudiar la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa.

3.10 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions, i el pla de màrqueting.

3.11 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

 

4. Du a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa ramadera o de sanitat animal, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Identifica les tècniques bàsiques d'anàlisi de la informació comptable, en especial referent a la solvència, liquiditat i rendibilitat de l'empresa.

4.3 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector ramader.

4.4 Diferencia els tipus d'impostos al calendari fiscal.

4.5 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector ramader, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.6 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.7 Situa correctament la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector ramader (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació i lideratge empresarial.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb la ramaderia o la sanitat animal.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector ramader.

1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixen l'esperit emprenedor.

1.6 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa.

1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de la ramaderia o la sanitat animal.

1.9 Les bones pràctiques empresarials.

1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, economicofinanceres, socials, comercials i/o de màrqueting i administratives d'una empresa.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector ramader.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector ramader.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa ramadera o de sanitat animal amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per a l'empresa.

2.11 Igualtat i empresa: estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l'empresa.

2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector ramader. Instruments de detecció.

2.13 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb la ramaderia o la sanitat animal.

2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d'idees. Tècniques per generar idees de negoci.

2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d'una microempresa.

2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector ramader.

3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals.

3.3 Organització d'una empresa ramadera o de sanitat animal: estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l'empresa.

3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.5 La fiscalitat d'empreses del sector ramader.

3.6 Tràmits administratius per constituir una empresa ramadera o de sanitat animal.

3.7 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa ramadera o de sanitat animal.

3.8 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.9 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb la ramaderia o la sanitat animal.

3.10 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa.

4.3 Anàlisi de la informació comptable.

4.4 La previsió de resultats.

4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents.

4.6 Les formes de finançament d'una empresa.

4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb el sector ramader.

4.8 Documentació bàsica comercial i comptable i connexió entre elles.

4.9 Importància de la informació comptable de l'empresa.

 

 

Mòdul professional 12: projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Unitats formatives que el componen:

UF 1: projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal. 66 hores

 

UF 1: projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica necessitats o tendències del sector ramader, els diferents productes, l'organització econòmica/productiva i les oportunitats, relacionant-les amb l'activitat que es vulgui fer.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica el teixit empresarial del sector en l'entorn del centre educatiu en funció de la grandària de l'empresa i els tipus de productes o serveis que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Identifica la legislació específica relacionada amb l'activitat que es vulgui fer.

1.7 Identifica la normativa ambiental i la de prevenció de riscos laborals que afecten el sector.

1.8 Determina les obligacions fiscals i laborals i les seves condicions d'aplicació.

1.9 Identifica possibles ajuts o subvencions segons el projecte o activitat que es proposarà.

1.10 Elabora el guió de treball que se seguirà en l'elaboració del projecte o el desenvolupament de l'activitat.

 

2. Dissenya una activitat relacionada amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant les fases que la componen.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2 Elabora l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Detalla mitjançant diagrames de flux, plànols i esquemes la seqüència d'operacions.

2.5 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant el seu abast.

2.6 Preveu els recursos materials i personals necessaris per fer-lo i el temps d'execució.

2.7 Elabora el pressupost econòmic corresponent.

2.8 Defineix la documentació necessària per desenvolupar el projecte plantejat.

2.9 Identifica els aspectes que s'han de controlar per garantir la qualitat del projecte.

2.10 Descriu el procediment per minimitzar la generació de subproductes i residus.

 

3. Defineix i du a terme una activitat relacionada amb les seves competències professionals, detallant les diferents fases del seu desenvolupament i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les operacions ordenant-les en funció de les necessitats d'aplicació.

3.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada operació.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions.

3.4 Determina els procediments d'actuació o execució de les operacions.

3.5 Assigna els recursos materials i humans i els temps d'execució.

3.6 Du a terme l'activitat projectada.

3.7 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

3.8 Aplica la legislació específica del sector.

3.9 Aplica les normes i procediments de tractament de residus.

 

4. Gestiona l'execució de l'activitat, definint el procediment de seguiment i control.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment de seguiment de les operacions o intervencions.

4.2 Defineix el procediment per a la gestió de les incidències que poden presentar-se durant les operacions (anàlisi de la incidència, solució i registre).

4.3 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les fases de l'activitat, incloent-hi el sistema de registre.

4.4 Elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.5 Estableix un sistema per controlar el compliment de la seqüència i duració temporal de les fases del projecte.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

 

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Equivalència en crèdits ECTS: 22

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que du a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaces amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb el control i l'organització de la reproducció i la cria en les explotacions ramaderes.

1.1 Supervisió de l'elecció i del maneig de reproductors.

1.2 Organització i control de les operacions de rezela i de detecció de zel.

1.3 Elaboració i aplicació del pla de cobriment.

1.4 Gestió del programa alimentari de reproductors.

1.5 Organització del maneig i les cures de les femelles gestants.

1.6 Supervisió de les operacions de maneig en femelles i cries en període de lactació.

1.7 Supervisió i organització de la producció de llet.

1.8 Organització dels recursos humans i materials en els treballs de reproducció i cria.

1.9 Emplenament de registres de control i seguiment en les operacions.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió de la producció de carn i altres productes ramaders.

2.1 Organització i supervisió de les operacions de maneig dels porcs, bestiar boví, bestiar oví i/o bestiar cabrum de recria i d'engreix.

2.2 Control del compliment del programa sanitari dels porcs, bestiar boví, bestiar oví i/o bestiar cabrum de recria i d'engreix.

2.3 Control del programa d'alimentació dels porcs, bestiar boví, bestiar oví i/o bestiar cabrum de recria i d'engreix.

2.4 Organització i supervisió de les operacions de producció de carn ecològica de porcí, boví, oví i/o cabrum.

2.5 Organització i supervisió de les operacions de maneig d'aus.

2.6 Control i supervisió de les operacions de recollida i maneig d'ous.

2.7 Organització i supervisió de les operacions de producció d'aviram i ous ecològics.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió de la recria, el maneig i la doma d'èquids.

3.1 Planificació i supervisió de la fase de deslletament.

3.2 Control i maneig de les eugues després del deslletament.

3.3 Supervisió dels mitjans tècnics i l'adaptació dels poltres a la fase de recria.

3.4 Planificació i supervisió de les fases d'amansiment i desbravi de poltres.

3.5 Programació i supervisió dels treballs de doma a la corda de la munta inicial dels poltres.

3.6 Organització i supervisió de la presentació del bestiar equí en exhibicions i/o concursos.

3.7 Control del maneig dels èquids destinats a finalitats recreatives, de treball i esportives.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb la programació i supervisió del funcionament, manteniment i reparacions de les instal·lacions, equips i maquinària.

4.1 Control i verificació de les instal·lacions ramaderes i el seu manteniment.

4.2 Control i supervisió de la neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions ramaderes.

4.3 Diagnosi d'anomalies i avaries.

4.4 Gestió del taller d'una explotació ramadera.

4.5 Programació i supervisió de les tasques de manteniment de la maquinària i dels equips.

4.6 Elaboració d'informes per a l'adquisició i substitució de maquinària, equips i estris ramaders.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió de la bioseguretat i el sanejament ramader de les explotacions.

5.1 Supervisió de les mesures de bioseguretat en les explotacions.

5.2 Desenvolupament de programes de bioseguretat sobre vectors biològics i inerts.

5.3 Supervisió de la recollida, tractament i eliminació de fems, purins i aigües residuals.

5.4 Supervisió de l'eliminació de cadàvers, restes d'animals i restes sanitàries.

5.5 Gestió de l'agenda de treball per a programes sanitaris en les explotacions.

5.6 Recollida de mostres biològiques, ambientals i de pinsos.

5.7 Realització d'anàlisis ràpides.

5.8 Recollida, processament i anàlisi estadística de dades sanitàries per a l'elaboració d'informes.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb les tasques de gestió de centres veterinaris i assistència a l'atenció veterinària.

6.1 Aplicació i gestió de sistemes de gestió de la qualitat en un centre veterinari.

6.2 Control i organització de l'emmagatzematge i de la conservació d'existències.

6.3 Servei d'atenció al client.

6.4 Elaboració de pressupostos, registre, facturació i cobrament dels serveis prestats.

6.5 Preparació de la zona de treball, de l'instrumental i dels equips de treball.

6.6 Tasques auxiliars en proves diagnòstiques, aplicació de tractaments, cures i intervencions quirúrgiques.

6.7 Emplenament de documents de procediments diagnòstics o terapèutics.

6.8 Supervisió dels equips i materials dels vehicles de treball dels serveis veterinaris.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes per elaborar en la llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquest resultat d'aprenentatge s'ha d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu.

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)
Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

25%

Laboratori

60

40

5%

Taller magatzem de maquinària

Magatzem

Guardaarnesos

150

120

15%

Sala de munyida (1)

Lleteria (1)

60

60

5%

Allotjaments ramaders amb espais per a l'atenció dels animals, l'extracció de semen o la inseminació artificial (1) (2)

350

350

30%

Quiròfans per animals grans i petits (1)

 

 

5%

Instal·lació per a bestiar equí (1)

150

150

15%

 

(1) Espai singular no necessàriament ubicat en el centre de formació.

(2) Variable en funció de les espècies ramaderes.

 

8. Professorat

8.1 Professorat de centres docents dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu de ramaderia i assistència en sanitat animal:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Organització i control de la reproducció i cria

Processos de producció agrària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de la producció animal

Processos de producció agrària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de la recria de cavalls

Processos de producció agrària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Organització i supervisió de la doma i maneig d'èquids

Operacions i equips de producció agrària

Professors tècnics de formació professional

 

Professor especialista

 

Maquinària i instal·lacions ramaderes

Operacions i equips de producció agrària

Professors tècnics de formació professional

Sanejament ramader

Processos de producció agrària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Assistència a l'atenció veterinària

Operacions i equips de producció agrària

Professors tècnics de formació professional

Bioseguretat

Processos de producció agrària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Gestió de centres veterinaris

Processos de producció agrària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal

Operacions i equips de producció agrària

Professors tècnics de formació professional

Processos de producció agrària

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

 

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Processos de producció agrària

Enginyer tècnic agrícola, en totes les seves especialitats

Enginyer tècnic forestal, en totes les seves especialitats

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació*

Organització i control de la reproducció i cria

Gestió de la producció animal

Gestió de la recria de cavalls

Sanejament ramader

Bioseguretat

Gestió de centres veterinaris

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Organització i supervisió de la doma i maneig d'èquids

Maquinària i instal·lacions ramaderes

Assistència a l'atenció veterinària

Projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

 

* Inclou el professorat especialista per al mateix mòdul de l'annex 8.1

 

9. Convalidacions

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu de gestió i organització d'empreses agropecuàries a l'empara de la LOGSE (Decret 53/1998, de 3 de març) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Producció ramadera

Producció ramadera

Organització i control de la reproducció i cria

Gestió de la producció animal

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Maquinària i instal·lacions ramaderes

Organització i gestió d'una empresa agrària

Organització i gestió d'una empresa agrària

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGS gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics a l'empara de la LOGSE (Decret 48/1998, de 3 de març) i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGS (LOGSE)

CFGS (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària

Maquinària i instal·lacions ramaderes

Organització i gestió d'una empresa agrària

Organització i gestió d'una empresa agrària

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

10. Correspondències

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-1495-11_3: gestionar els processos de producció d'animals de reposició, de reproductors i cries, i de llet

UC_2-0533-11_3: controlar i organitzar les activitats amb sementals, eugues reproductores i poltres lactants

Organització i control de la reproducció i cria

UC_2-1496-11_3: gestionar els processos de producció d'animals de recria i engreix

UC_2-1497-11_3: gestionar els processos de producció d'aus i d'ous

Gestió de la producció animal

UC_2-0534-11_3: controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres

Gestió de la recria de cavalls

UC_2-0535-11_3: supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a fins recreatius, de treball i esportius, i en exhibicions i/o concursos

Organització i supervisió de la doma i maneig d'èquids

UC_2-0536-11_3: gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

Maquinària i instal·lacions ramaderes

UC_2-2068-11_3: desenvolupar programes sanitaris i tractaments col·lectius en animals de granja i producció

Sanejament ramader

UC_2-2071-11_3: assistir a l'atenció clínica veterinària en animals de granja i producció

Assistència a l'atenció veterinària

UC_2-2067-11_3: desenvolupar programes de bioseguretat en explotacions ramaderes

UC_2-2070-11_3: recollir mostres biològiques, ambientals i de pinsos i fer anàlisis ràpides

Bioseguretat

 

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació.

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Organització i control de la reproducció i cria

UC_2-1495-11_3: gestionar els processos de producció d'animals de reposició, de reproductors i cries, i de llet

UC_2-0533-11_3: controlar i organitzar les activitats amb sementals, eugues reproductores i poltres lactants

Gestió de la producció animal

UC_2-1496-11_3: gestionar els processos de producció d'animals de recria i engreix

UC_2-1497-11_3: gestionar els processos de producció d'aus i d'ous

Gestió de la recria de cavalls

UC_2-0534-11_3: controlar i organitzar el deslletament i les activitats de recria dels poltres

Organització i supervisió de la doma i maneig d'èquids

UC_2-0535-11_3: supervisar les tasques de doma bàsica i maneig de cavalls per a fins recreatius, de treball i esportius, i en exhibicions i/o concursos

Maquinària i instal·lacions ramaderes

UC_2-0536-11_3: gestionar les instal·lacions, maquinària, material i equips de l'explotació ramadera

Sanejament ramader

UC_2-2068-11_3: desenvolupar programes sanitaris i tractaments col·lectius en animals de granja i producció

Assistència a l'atenció veterinària

UC_2-2071-11_3: assistir a l'atenció clínica veterinària en animals de granja i producció

Bioseguretat

UC_2-2067-11_3: desenvolupar programes de bioseguretat en explotacions ramaderes

UC_2-2070-11_3: recollir mostres biològiques, ambientals i de pinsos i fer anàlisis ràpides

 

 

Amunt