Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/01/2017

  • Número del document EMC/0122/2017

  • Número de control 17033067

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-17033067-2017

Dades del DOGC
  • Número 7302

  • Data 06/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/122/2017, de 23 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.


Atès que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en la sessió de 14 de desembre de 2016, ha aprovat un acord sobre la modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015 de reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres i, també, donar-hi publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Vist això, i en virtut de les competències que em confereix l'article 126 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya,

 

Resolc:

 

Article únic

Donar publicitat a l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015 sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

 

Barcelona, 23 de gener de 2017

 

M. Mercè Jou Torras

Secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya

 

 

Acord

de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015 sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres

 

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en la sessió de 24 d'abril de 2015, va aprovar l'Acord sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig (DOGC núm. 6883, de 2.6.2015). L'Acord estableix el marc referencial per al sistema universitari de Catalunya en aquesta matèria, i inclou una taula de certificats i de diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

El Grup de treball d'assessorament per a l'acreditació de nivells de competència en terceres llengües, constituït per l'Acord de la Comissió de Política Lingüística del CIC de 13 de juliol de 2016, ha presentat a la Comissió de Política Lingüística una proposta de modificació de l'Acord de la Junta del CIC esmentat, amb els objectius següents:

 

1. Actualitzar la taula de certificats i de diplomes acreditatius, amb la incorporació de nous certificats i l'adaptació dels barems de certificats ja inclosos.

 

2. Diferenciar en el text de l'acord l'acreditació de la competència en terceres llengües, mitjançant certificacions i títols expedits a partir de la superació de les proves lingüístiques corresponents, de les altres titulacions que permeten eximir de l'acreditació del nivell B2 d'una tercera llengua per a l'obtenció del títol de grau, i fixar clarament les condicions per al reconeixement d'aquests títols amb la finalitat esmentada.

 

La Comissió de Política Lingüística del CIC, en la sessió de 25 de novembre de 2016, ha aprovat aquesta proposta, amb la incorporació d'algunes esmenes, i ha acordat elevar-la a la Junta del CIC.

En conseqüència, a proposta de la Comissió de Política Lingüística, la Junta del CIC adopta l'acord següent:

 

Acord

Modificar l'Acord de 24 d'abril de 2015 sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres, que s'adjunta com a text refós a l'annex.

 

Annex

Acord de 24 d'abril de 2015, de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres (text refós).

 

El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Estrasburg: Consell d'Europa, 2001) forma part del projecte de política lingüística del Consell d'Europa i proporciona una base comuna per a l'elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens i manuals per a l'aprenentatge de llengües estrangeres. El MECR defineix els diferents nivells de domini de les llengües (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i, per a cadascun dels nivells, defineix les destreses que els estudiants han d'adquirir en cadascuna de les competències lingüístiques: comprensió auditiva i lectora, interacció oral, expressió oral i expressió escrita.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, en l'article 6.6, efectua un mandat al Govern i també a les universitats perquè implantin programes de foment del coneixement de terceres llengües que puguin incloure tant l'ús d'aquestes llengües en les activitats acadèmiques de la universitat com en l'oferta d'assignatures específiques. D'altra banda, l'article 138 de la mateixa Llei d'universitats de Catalunya preveu que l'avaluació de la qualitat, la certificació dels processos i l'acreditació de l'aprenentatge dels ensenyaments del sistema universitari de Catalunya s'orientin a llur adequació permanent a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua de llurs processos, en el marc de l'espai europeu d'ensenyament superior.

Més recentment, la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, regula, a l'article 211, l'acreditació dels coneixements d'una tercera llengua en l'àmbit universitari.

En la sessió de 30 d'octubre de 2014, la Junta del CIC va emetre un informe favorable sobre l'esborrany d'ordre conjunta entre el Departament d'Economia i Coneixement i el Departament d'Ensenyament, per la qual s'estableix el reconeixement de l'acreditació de la competència en terceres llengües, el contingut de la qual va ser treballat pels representants de totes les universitats en la Comissió de Política Lingüística del CIC.

Correspon a les universitats, actuant coordinadament en l'àmbit del CIC i d'acord amb la normativa vigent, adoptar els acords pertinents en aquesta matèria, sobre la base de l'objectiu comú d'establir i simplificar un marc referencial per al sistema universitari de Catalunya relatiu al reconeixement dels certificats i els títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

En conseqüència, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya adopta els acords següents:

 

Primer. Mantenir la validesa i la vigència del contingut material de l'Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 d'octubre de 2014, relatiu al reconeixement de l'acreditació de la competència en terceres llengües, en la versió, degudament actualitzada, que s'adjunta com a annex.

 

Segon. Incloure en aquesta versió actualitzada dos apartats, amb el contingut següent:

“c) Totes les universitats que no disposin d'exàmens de les llengües establertes amb el segell CertAcles han de dur a terme les accions necessàries per obtenir aquest segell per a les seves proves de certificació, d'acord amb el calendari acordat per la Comissió de Política Lingüística i posteriorment aprovat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.”

“d) Les universitats han de facilitar informació i orientació al seu estudiantat de forma actualitzada sobre la documentació acreditativa de la competència en terceres llengües, per tal de garantir els principis d'informació veraç, d'accessibilitat i de transparència.”

 

Tercer. Donar publicitat a aquest acord i al document annex, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Annex a l'Acord de 24 d'abril de 2015 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, relatiu al reconeixement dels certificats i els títols acreditatius de la competència en terceres llengües (Acord de 30 d'octubre de 2014 adaptat).

a) Acreditació de la competència en llengües estrangeres

Es reconeixen com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres:

1. Les certificacions i els títols de l'Escola Oficial d'Idiomes expedits a partir de la superació de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

2. Les certificacions pròpies de les escoles d'idiomes universitàries de totes les universitats catalanes expedides a partir de la superació de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

3. Les certificacions, els títols i els diplomes amb el segell CertAcles expedits per les universitats de l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), com ara les proves del CLUC (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya) que organitzen els serveis lingüístics i les escoles d'idiomes de les universitats catalanes, i altres certificacions admeses per ACLES.

4. Les certificacions, els títols i els diplomes indicats a la taula 1.

b) Acreditació de coneixements d'una tercera llengua per a l'obtenció, si escau, del títol universitari de grau

L'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una llengua estrangera ha de correspondre a una de les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat, i que actualment són l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

Aquesta acreditació s'obté superant una prova comuna a totes les universitats catalanes, i que correspon al CLUC. També es pot obtenir l'acreditació amb qualsevol dels títols i certificats de coneixements d'idiomes de nivell B2 o nivells superiors que s'especifiquen en l'apartat a).

Els certificats i diplomes inclosos en la taula 1 es considera que tenen una validesa indefinida pel que fa a l'exempció de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua.

Així mateix, s'accepten, a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua i amb validesa indefinida, les titulacions següents:

1. Titulacions universitàries que tenen per objecte l'estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d'aprenentatge d'una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s'avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

2. Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l'estranger. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d'un certificat d'estudis que n'indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l'acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s'ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s'han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l'acreditació del nivell B2.

3. Títols de batxillerat o assimilats d'escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol (en la taula 2 consten les escoles i els centres acreditats pel Departament d'Ensenyament), com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2.

c) Segell CertAcles

Totes les universitats que no disposin d'exàmens de les llengües establertes amb el segell CertAcles han de dur a terme les accions necessàries per obtenir aquest segell per a les seves proves de certificació, d'acord amb el calendari acordat per la Comissió de Política Lingüística i posteriorment aprovat per la Junta del CIC.

d) Informació a l'estudiantat

Les universitats catalanes han de facilitar informació i orientació al seu estudiantat de forma actualitzada sobre la documentació acreditativa de la competència en llengües estrangeres, per tal de garantir els principis d'informació veraç, d'accessibilitat i de transparència.

 

 

Taula 1

Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) del Consell d'Europa.

 

Anglès

 

Institució/organisme

B1

B2

C1

C2

Departament d'Ensenyament.
Escoles oficials d'idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

Universitats de Catalunya

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Cambridge English Language Assessment - ESOL Examinations

PET - Pass or Pass with Merit

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

BEC Preliminary (Business English Certificate)

BEC Vantage (Business English Certificate)

BEC Higher
Business English Certificate)

 

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 7 a 8 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing System)

University of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments)

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Trinity College London

ISE I (Integrated Skills in English Certificate)

ISE II (Integrated Skills in English Certificate)

ISE III (Integrated Skills in English Certificate)

ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)

Educational Testing Service (ETS)

TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language

- Internet Based Test)

TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language

- Internet Based Test)

TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language

- Internet Based Test)

 

TOEIC de >= 790 punts (Test of English for International Communication)

TOEIC de >= 1.095 punts (Test of English for International Communication)

TOEIC de >= 1.345 punts (Test of English for International Communication)

 

British Council

APTIS B1

APTIS B2

APTIS C

 

Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 2

PTE General Level 3

PTE General Level 4

PTE General Level 5

PTE Academic 43 a 58

PTE Academic 59 a 75

PTE Academic 76 a 84

PTE Academic >85

Pearson - LCCI

LCCI English for Tourism 2 /
LCCI JETSET B1 /
LCCI ELSA B1

 

 

 

Pearson - LCCI

LCCI English for Business 2

LCCI English for Business 3

LCCI English for Business 4

 

Certificats europeus d'idiomes / The European Language Certificates (telc)

telc English B1

telc English B2

telc English C1

telc English C2

CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)

BULATS 40-59
(Business Language Testing Service)
BULATS 60-74
(Business Language Testing Service)
BULATS 75-89
(Business Language Testing Service)
BULATS 90-100
(Business Language Testing Service)

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

University of Oxford

Oxford Test of English B1 81-110

Oxford Test of English B2 111-140

 

 

 

Francès

 

Institució/organisme

B1

B2

C1

C2

Departament d'Ensenyament.
Escoles oficials d'idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

Universitats de Catalunya

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

CIEP
(Centre International d'Études Pédagogiques)

DELF B1 (Diplôme d'Études en Langue Française)

DELF B2 (Diplôme d'Études en Langue Française)

DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

TCF NIVEAU 3 (B1):
300-399 pts (Test de connaissance du français)
TCF NIVEAU 4 (B2): 400-499 pts / TCF-DAP
(Test de connaissance du français - Demande d'admission préalable)
TCF NIVEAU 5 (C1):
500-599 pts (Test de connaissance du français)
TCF NIVEAU 6 (C2):
600-699 pts (Test de connaissance du français)

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

DFP B1 (Diplôme de Français Professionnel)

DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel)

DFP C1 (Diplôme de Français Professionnel)

DFP C2 (Diplôme de Français Professionnel)

TEF 3: 361-540 pts
(Test d'évaluation de français)
TEF 4: 541-698 pts
(Test d'évaluation de français)
TEF 5: 699-833 pts
(Test d'évaluation de français)
TEF 6: 834-900 pts
(Test d'évaluation de français)

DU (Diplôme Universitaire)

 

DUEF B1 (Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

DUEF B2 (Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

DUEF C1 (Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

DSEF (Diplôme Supérieur d'Études Françaises)

 

CPLF B2 (Certificat Pratique de Langue Française)

CPLF C1 (Certificat Pratique de Langue Française)

DUEF C2 (Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

 

DEF B2 (Diplôme d'Études Françaises)

DAEF C1 (Diplôme Approfondi d'Études Françaises)

 

Alliance Française

CEFP 2 (Certificat d'Études en Français Practique 2)

DLF (Diplôme de Langue Française)

DS (Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes)

DHEF (Diplôme de Hautes Études Françaises)

Certificats europeus d'idiomes / The European Language Certificates (telc)

telc Français B1

telc Français B2

 

 

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)

BULATS 40-59
(Business Language Testing Service)
BULATS 60-74
(Business Language Testing Service)
BULATS 75-89
(Business Language Testing Service)
BULATS 90-100
(Business Language Testing Service)

 

Alemany

 

Institució/organisme

B1

B2

C1

C2

Departament d'Ensenyament.
Escoles oficials d'idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

Universitats de Catalunya

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Goethe-Institut

Goethe-Zertifikat B1
Zertifikat Deutsch

Goethe-Zertifikat B2

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

Zertifikat Deutsch Plus

Goethe-Zertifikat C1 PWD (Prüfung
Wirtschaftsdeutsch International)

Goethe-Zertifikat C2: GDS

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom)

TestDaF-Institut

TDN 3 (TestDaf nivell 3)

TDN 4 (TestDaf nivell 4)

TDN 5 (TestDaf nivell 5)

 

Certificats europeus d'idiomes / The European Language Certificates (telc)

telc Deutsch B1

telc Deutsch B2

telc Deutsch C1

telc Deutsch C2

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Österreichisches Sprachdiplom B1 (B1 ZD/ZDÖ/ZB1)

MD (Mittelstufe Deutsch)

OD (Oberstufe Deutsch)

WD (Wirtschaftssprache Deutsch)

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)

BULATS 40-59
(Business Language Testing Service)

BULATS 60-74
(Business Language Testing Service)
BULATS 75-89
(Business Language Testing Service)
BULATS 90-100
(Business Language Testing Service)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

 

DSH-1

DSH-2

DSH-3

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD)

DSD I

 

DSD II

 

 

Italià

 

Institució/organisme

B1

B2

C1

C2

Departament d'Ensenyament.
Escoles oficials d'idiomes

Certificat de nivell intermedi

Certificat de nivell avançat

Certificat de nivell C1

 

Universitats de Catalunya

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Università per Stranieri di Perugia CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) CELI 3 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 4 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CIC Avanzato C1 (Certificato di Italiano Commerciale)

CELI 5 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

Università per Stranieri di Siena

CILS Uno-B1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Due-B2
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
CILS Tre-C1
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Quattro-C2
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Università degli Studi di Roma Tre

ele.IT (Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera)

int.IT (Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)

 

IT (Certificato di Italiano come Lingua Straniera)

Società Dante Alighieri

PLIDA B1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

PLIDA B2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2

PLIDA C1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale C1

PLIDA C2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Certificats europeus d'idiomes (telc)

telc Italiano B1

telc Italiano B2

 

 

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

Certificats homologats UNIcert

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3/4

 

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI-B1 (Diploma di lingua italiana di livello intermedio I)

DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello intermedio I)

DILI-B2 (Diploma di lingua italiana di livello intermedio II)

DALI-C1 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato I)

DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello avanzato)

DALI-C2 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato II)

 

 

Taula 2

Taula d'escoles i centres d'altres països acreditats actualment pel Departament d'Ensenyament.

 

Codi

Centre-denominació completa

Nom municipi

8003609

Scuola dell'Infanzia Italiana parif. M. Montessori

Barcelona

8004432

Istituto Italiano Statale c.sc.el.e.sec. I e II gr

Barcelona

8005357

Collège Ferdinand de Lesseps

Barcelona

8035568

Kensington School

Barcelona

8040035

Oak House School

Barcelona

8040126

Lycée Français de Barcelone

Barcelona

8040217

Escuela Suiza

Barcelona

8041829

The Benjamin Franklin International School

Barcelona

8065846

FEDA Formación Empresarial Dual Alemana

Barcelona

8056894

École Française Bel Air

Sant Pere de Ribes

8015892

The British School of Barcelona

Castelldefels

8073983

ES International School

El Prat de Llobregat

8035593

Colegio Alemán de Barcelona

Esplugues de Llobregat

8041738

The American School of Barcelona

Esplugues de Llobregat

8017426

Lycée Français de Gavà - Bon Soleil

Gavà

8041544

Colegio Japonés de Barcelona

Sant Cugat del Vallès

8072051

Terrassa Education Centre

Vacarisses

8068860

The International School of Catalunya

La Garriga

43006991

Collège Français de Reus

Reus

 

Aquesta taula s'ha de revisar regularment d'acord amb el Departament d'Ensenyament.

 

Amunt