Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 31/01/2017

  • Número del document 008/2017

  • Número de control 17031093

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17031093-2017

Dades del DOGC
  • Número 7301

  • Data 03/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 8/2017, de 31 de gener, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ, i se n'estableix el currículum.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.1, que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència exclusiva sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l'obtenció d'un títol o d'una certificació acadèmica amb validesa a tot l'Estat i sobre els centres docents en què s'imparteixin aquests ensenyaments.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix a l'article 53.4 que correspon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l'obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

La viabilitat de la creació d'aquest títol propi deriva de la inexistència d'un títol establert pel Govern de l'Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació.

La creació d'aquest títol i la definició del currículum respon a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya fruit de la col·laboració de l'Administració educativa i entitats del sector del circ, i la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional.

Atesa la preparació física, tècnica i artística exigibles per a cursar amb aprofitament aquest cicle formatiu i l'itinerari, singular i únic, que configura el títol de grau superior, que s'estableix per aquest Decret amb el títol regulat pel Decret 84/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic d'animació en circ, i se n'estableix el currículum, es determina un règim específic d'accés per als alumnes que han superat el títol de tècnic d'animació en circ.

El títol creat per aquest Decret s'ha de desenvolupar en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Objecte

Es crea el títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ, i se n'estableix el currículum.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol són els que s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol és el que s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que són el referent del perfil professional d'aquest títol, són les que s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol és el que s'indica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'estableixen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul s'estableix a l'apartat 5.3. Aquests elements de descripció són els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments conceptes i actituds. En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Espais

Els espais i equipaments requerits per al desenvolupament d'aquest cicle formatiu són els que s'estableixen a l'apartat 6 de l'annex.

 

Article 5

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Efectes professionals del títol

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

 

Article 7

Efectes acadèmics del títol

Aquest títol no té efectes acadèmics, sens perjudici que, d'acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació o exempció es regula a l'apartat 8.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 8.2 de l'annex.

 

Article 9

Accés

1. Per accedir a aquest cicle formatiu es requereix:

a) tenir el títol de batxiller o un títol declarat equivalent, i

b) haver superat la prova específica d'accés prevista a l'apartat 2 b).

2. També pot accedir a aquest cicle formatiu qui, sense tenir el títol de batxiller o un títol declarat equivalent, ni haver superat els ensenyaments del títol de la Generalitat de tècnic d'animació en circ en els dos cursos immediatament anteriors al qual s'accedeix, reuneixi les tres condicions següents:

a) Haver superat la part comuna de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

b) Haver superat la prova específica d'accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements circenses necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La prova específica d'accés superada tindrà únicament validesa durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es fa la prova.

c) Tenir complerts almenys 19 anys d'edat dins de l'any natural en què es presenti a la prova específica d'accés.

3. També pot accedir a aquest cicle formatiu, sense el títol de batxiller o un títol declarat equivalent, qui acrediti haver superat els ensenyaments del títol de la Generalitat de tècnic d'animació en circ en els dos cursos immediatament anteriors al qual s'accedeix.

 

Article 10

Admissió

Per establir els criteris de prioritat en l'admissió a aquest cicle formatiu en centres sostinguts amb fons públics s'ha de tenir en compte la tinença del títol de batxiller i la tinença del títol de la Generalitat de tècnic d'animació en circ.

 

 

Disposicions addicionals

1. Aquest títol, en tot el que no es regula expressament en aquest Decret, es regeix per la normativa reguladora dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

2. La consellera d'Ensenyament ha de promoure, davant les autoritats educatives, el reconeixement i la convalidació acadèmica del títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ.

3. El Departament competent en matèria d'ensenyament pot implantar el currículum del títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ en els centres que en depenguin.

Per impartir aquest currículum, els centres privats autoritzats es regeixen pel procediment de comunicació i en el cas dels centres de titularitat municipal, s'ha de preveure en el corresponent conveni de creació o en una addenda posterior.

Així mateix, d'acord amb l'article 72 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, tindran la consideració de centre educatiu, a l'efecte de la impartició del currículum, els centres públics de la Generalitat, la titularitat dels quals no s'exerceix per l'administració educativa, que sol·licitin impartir aquests ensenyaments i compleixin els requisits. A aquest efecte, el Departament els ha d'inscriure en el registre de centres que gestiona.

 

 

Disposicions finals

1. La consellera d'Ensenyament pot desplegar el currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

2. La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 31 de gener de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: arts del circ

1.2 Nivell: cicle formatiu de grau superior

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Referent europeu: CINE 5-b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic en arts del circ ve determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials, les capacitats clau que s'han d'adquirir i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a crear, gestionar i representar un número de circ propi, aplicant tècniques acrobàtiques, d'equilibris acrobàtics, d'equilibris amb o sobre objectes, de parades de mans, de tècniques aèries, de malabars o manipulació d'objectes, i utilitzant tècniques complementàries, amb criteris artístics i de qualitat i en condicions de seguretat.

2.2 Competències professionals, personals i socials

a) Aplicar els coneixements d'anatomia i fisiologia per tal d'emprar el seu cos com a eina de treball, tant en un entrenament general com en la primera i segona tècnica de circ.

b) Aplicar programes d'entrenament físic general per a l'activitat d'artista de circ i per desenvolupar el moviment i l'expressivitat del cos en l'espai escènic.

c) Desenvolupar hàbits de comportament que permetin dur una vida higiènica i saludable, com a professional autònom de les arts del circ.

d) Executar programes d'entrenament específics de cadascuna de les tècniques de circ treballades que constitueixen l'itinerari personal.

e) Fer elements d'aprofundiment i enllaços avançats en la tècnica triada com a itinerari personal.

f) Fer elements i enllaços bàsics en la segona tècnica triada com a itinerari personal.

g) Incorporar altres llenguatges escènics a les tècniques de circ per a la creació d'un número de circ propi.

h) Adaptar el treball tècnic a les propostes artístiques.

i) Desenvolupar i representar un número de circ individual o col·lectiu, amb criteris artístics i de seguretat.

j) Treballar amb criteris de seguretat aplicant les condicions d'ús del material utilitzat.

k) Adaptar-se, amb criteri propi, a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics, climatològics i organitzatius en la prestació de serveis.

l) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits des de l'àmbit de la seva competència.

m) Participar en el treball d'equip.

n) Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de les relacions laborals d'acord amb el que s'estableix a la legislació vigent.

o) Qüestionar la seva carrera professional analitzant-ne les oportunitats d'ocupació, autoocupació i aprenentatge.

p) Participar activament en la vida social, cultural i econòmica amb una actitud crítica i de responsabilitat.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen l'autonomia, la innovació, l'organització del treball, la responsabilitat, la relació interpersonal, el treball en equip i la presa de decisions.

 

3. Relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de Qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol

 

Qualificació incompleta de Nivell 3 AA_1-1981_3 Tècnica i creació en arts del circ

 

a) Comunes a tots els itineraris d'especialitat:

UC_1-9916-11_3 Gestionar les activitats del circ.

UC_1-9922-11_3 Crear i fer un número de circ.

UC_1-9923-11_3 Actuar en públic en un espectacle de circ.

 

b) L'alumne obligatòriament ha de triar el mòdul professional associat a una UC entre les UC següents:

UC_1-9917-11_3 Fer acrobàcies.

UC_1-9918-11_3 Fer tècniques aèries.

UC_1-9919-11_3 Fer equilibris acrobàtics i parades de mans.

UC_1-9920-11_3 Fer equilibris amb o sobre objectes.

UC_1-9921-11_3 Fer malabars o manipulació d'objectes.

 

4. Camp professional

Treballarà, integrant-se en companyies de circ o creant una companyia pròpia, en espectacles, esdeveniments, desenvolupant activitats relacionades amb les arts del circ.

 

5. Currículum

5.1. Objectius generals del cicle

a) Comprendre el funcionament físic del propi cos per a obtenir-ne un rendiment òptim en tècniques de circ avançades.

b) Dissenyar programes d'entrenament en funció del propi estat i necessitats de preparació per a les tècniques de circ avançades.

c) Avaluar el propi estat i prendre decisions en situacions de risc amb criteris de seguretat.

d) Assolir el control tècnic de l'ús dels materials i aparells amb eficàcia i seguretat, tant en els espais habituals com en altres circumstàncies i reconèixer quan s'ha de recórrer a un tècnic especialitzat.

e) Desenvolupar un itinerari tècnic i artístic individual amb una primera tècnica i una segona tècnica entre les següents: acrobàcia a terra i/o sobre aparells, equilibris acrobàtics, equilibris amb i sobre objectes, parades de mans, tècniques aèries sense vol, tècniques aèries en vol i malabars i/o manipulació d'objectes.

f) Realitzar programes d'entrenament físic per a la primera tècnica.

g) Executar i crear elements avançats i enllaços en la primera tècnica amb criteris artístics i de seguretat.

h) Realitzar entrenaments, elements i enllaços en la segona tècnica triada com a itinerari personal amb criteris artístics i de seguretat.

i) Incorporar les orientacions i correccions del formador de manera constructiva.

j) Incorporar tècniques de dansa i acrobàcia amb qualitat i rigor segons les necessitats escèniques i per a l'experimentació i creació.

k) Adquirir eines per a l'experimentació, la creació i l'exhibició.

l) Adaptar-se a les exigències tècniques, artístiques i de treball en equip dirigit.

m) Posar en pràctica els aprenentatges tècnics i en situació escènica amb i sense públic.

n) Aplicar els criteris de seguretat en situació escènica.

o) Emprar les tècniques de circ i les eines de creació adquirides per a crear un número de circ propi amb criteris artístics i de seguretat.

p) Emprar les eines adequades per planificar la viabilitat d'un número de circ propi.

q) Adquirir eines per adaptar-se, amb criteri propi, a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics, climatològics i organitzatius en la prestació de serveis.

r) Conèixer les normes i procediments establerts per abordar problemes i prendre decisions individuals des de l'àmbit de la seva competència.

s) Relacionar-se amb l'equip de treball, participant amb tolerància, respecte i sinceritat per mantenir relacions adequades per al treball en equip.

t) Reconèixer drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzar el marc legal que regula les condicions socials i laborals per a participar-hi com a ciutadà democràtic.

 

5.2 Relació de mòduls professionals:

Dels mòduls professionals 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 l'alumne n'escull un com a itinerari personal.

El centre n'ha d'oferir un mínim de quatre.

 

Mòdul professional 1: salut i entrenament

Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: salut. 33 hores

UF 2: entrenament. 99 hores

UF 3: seguretat. 33 hores

 

Mòdul professional 2: tècniques escèniques complementàries

Durada: 396 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: moviment. 297 hores

UF 2: joc escènic. 99 hores

 

Mòdul professional 3: acrobàcia a terra i/o sobre aparells (itinerari personal)

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: acrobàcia a terra i/o sobre aparells. 495 hores

 

Mòdul professional 4: equilibris acrobàtics (itinerari personal)

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equilibris acrobàtics. 495 hores

 

Mòdul professional 5: equilibris amb i sobre objectes (itinerari personal)

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equilibris amb i sobre objectes. 495 hores

 

Mòdul professional 6: parades de mans (itinerari personal)

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: parades de mans. 495 hores

 

Mòdul professional 7: tècniques aèries sense vol (itinerari personal)

Durada: 495

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques aèries sense vol. 495 hores

 

Mòdul professional 8: tècniques aèries en vol (itinerari personal)

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques aèries en vol. 495 hores

 

Mòdul professional 9: malabars i/o manipulació d'objectes (itinerari personal)

Durada: 495

Unitats formatives que el componen:

UF 1: malabars i/o manipulació d'objectes. 495 hores

 

Mòdul professional 10: taller

Durada: 240

Unitats formatives que el componen:

UF 1: taller. 240 hores

 

Mòdul professional 11: projecte

Durada: 405

Unitats formatives que el componen:

UF 1: segona tècnica. 165 hores

UF 2: projecte. 240 hores

 

Mòdul professional 12: formació i orientació laboral

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el marc legal. 22 hores

UF 2: incorporació al treball. 22 hores

UF 3: empresa i iniciativa emprenedora. 22 hores

 

Mòdul professional 13: FCT - pràctiques en empreses, estudis o tallers

Durada: 100 hores

 

Hores de lliure disposició: 133 hores

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: salut i entrenament

 

Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: salut. 33 hores

UF 2: entrenament. 99 hores

UF 3: seguretat. 33 hores

 

UF 1: salut

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Entén i manté el propi cos com una eina de treball que s'ha d'utilitzar al llarg de la vida professional.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Coneix els components del sistema muscular i ossi relacionats amb l'activitat física circense.

1.2 Comprèn el funcionament de l'aparell locomotor, de l'aparell càrdio-respiratori, del sistema nerviós i la seva fisiologia en relació amb l'activitat de circ.

1.3 Practica els principals moviments segmentaris i articulars del cos i en coneix l'alineació.

1.4 Coneix i aplica diferents pràctiques respiratòries segons el tipus d'especialitat que es faci.

1.5 Reconeix i accepta les capacitats i els límits del propi cos, així com les variacions morfològiques i estructurals en relació amb la pràctica de les diferents disciplines. Reconeix i valora els condicionants per raó de gènere.

1.6 Estableix indicadors objectius que permeten fer una autoavaluació de la capacitat física i de l'estat d'ànim.

1.7 Coneix les lesions més freqüents en la pràctica del circ i les seves causes, segons l'especialitat.

1.8 Aplica sistemes de rendiment i de prevenció de lesions: preparació física, nutrició i hidratació amb les dietes més adequades, higiene i estil de vida adequats, enfronta situacions de risc com l'estrès, la fatiga, la por o la pressió, treballa l'autoconfiança, la concentració, la motivació, la relaxació i altres habilitats per mantenir un bon estat d'ànim.

 

Continguts

 

Anatomia i fisiologia.

L'aparell locomotor.

El sistema nerviós.

L'aparell càrdio-respiratori.

Biomecànica.

Lesions i patologies més freqüents lligades a la pràctica del circ.

Mesures de prevenció, embenatges, professionals de la salut.

Autoavaluació. Procediments indicadors d'estat físic i mental.

Higiene i salut.

Necessitat de repòs.

Els ritmes biològics.

Els hàbits fisiològics, dietètics, tòxics i posturals: els efectes sobre la salut i la prevenció de malalties. Factors lligats al gènere.

Dieta i activitat.

Necessitats energètiques en funció de l'activitat.

Taules de requeriments nutricionals i valors de referència: tipus, característiques i utilització.

Objectius nutricionals.

Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable.

Grups d'aliments i alimentació equilibrada.

Intercanvis i equivalències entre aliments: criteris de variabilitat i flexibilitat.

Criteris per a l'elaboració de dietes equilibrades i personalitzades.

 

UF 2: entrenament

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Dissenya programes propis d'entrenament físic general per a l'activitat del circ.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Coneix els conceptes més importants de la teoria de l'entrenament físic: escalfaments, refredaments, estiraments, potenciació i flexibilitat muscular.

1.2 Selecciona les tècniques d'entrenament i treball corporal més adequades per millorar les capacitats condicionals generals i evitar lesions.

1.3 Aconsegueix millores en la condició física general, tenint en compte les característiques físiques de l'especialitat.

1.4 Valora la capacitat física i risc de lesions, actuant amb prevenció.

1.5 En un cas pràctic de disseny d'un programa d'entrenament, selecciona i seqüencia els exercicis adequats, amb criteri metodològic dels objectius a assolir.

1.6 Aplica tècniques de preparació física prèvies i posteriors a l'execució dels exercicis (escalfaments, refredaments, estiraments adequats, etc.).

1.7 Prepara l'espai i el material adequadament, segons el programa dissenyat.

1.8 Aplica les tècniques adequades per a la concentració en les sessions d'entrenament.

1.9 Assoleix una actitud adequada al treball a realitzar, mostrant motivació i cooperació.

1.10 En una sessió d'entrenament, aplica el programa dissenyat amb criteris de seguretat.

1.11 Relaciona els errors amb les causes que els generen en l'execució dels exercicis, per corregir-los.

 

Continguts

 

Entrenament corporal de la flexibilitat, la força, la potència, la resistència, la coordinació de blocs musculars.

Tècniques de concentració, d'escalfament, de refredament i estirament, i d'avaluació de l'estat físic.

Programes d'entrenament.

 

UF 3: seguretat

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara, munta, revisa i manté els materials i aparells d'entrenament i per a l'actuació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Executa les instruccions de muntatge de materials i equips comuns i específics, identificant aquelles circumstàncies que fan necessària la intervenció d'un especialista.

1.2 Justifica com afecta l'ús i les condicions ambientals a l'estat dels materials i aparells de circ.

1.3 Practica programes de seguiment periòdic que tinguin en compte les especificacions del fabricant i les condicions d'ús i conservació.

1.4 Manté en condicions òptimes el material, emmagatzemant-lo i tractant-lo adequadament, fent-ne les revisions periòdiques i solucionant les incidències sorgides.

1.5 Neteja, prepara, revisa, emmagatzema el vestuari i l'atrezzo tenint en compte les seves condicions de conservació i ús.

1.6 Detecta i valora les possibles anomalies en el muntatge, desmuntatge o revisió del material o equips, per recórrer a especialistes quan s'escaigui.

1.7 Calcula el temps de transport, muntatge i desmuntatge i els efectius humans necessaris per la càrrega i descàrrega del material.

1.8 En un cas pràctic de muntatge per un espectacle de circ: enumera les infraestructures, els aparells, el material auxiliar, el vestuari i l'atrezzo necessaris. Comprova l'estat de cadascun dels components, actuant segons criteris de seguretat. Munta la instal·lació respectant les normes de treball amb criteris de seguretat. Prepara el vestuari i atrezzo. Realitza la revisió i emmagatzematge de tot el material. Resol les alteracions detectades.

 

Continguts

 

Muntatge i desmuntatge d'instal·lacions, aparells, materials i del circ: transport.

Càrregues i descàrregues.

Material de construcció.

Condicions d'ús i conservació.

Condicions de seguretat d'aparells i equips.

Caducitat.

Instruccions dels fabricants.

Muntatge i desmuntatge.

Circumstàncies especials i contingències.

Planificació i gestió del manteniment d'aparells, materials i instal·lacions.

Equips de protecció individual i col·lectiva.

Vestuari i attrezzo: manteniment i conservació.

Revisió, detecció i resolució d'anomalies i problemes en materials i aparells de circ.

Protocols i manuals especialitzats.

 

 

Mòdul professional 2: tècniques escèniques complementàries

 

Durada: 396 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: moviment. 297 hores

UF 2: joc escènic. 99 hores

 

UF1: moviment

Durada: 297 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Empra l'acrobàcia i la dansa com a tècniques de moviment enfocades a la recerca creativa per a l'elaboració del número.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Demostra control corporal, amb una correcta col·locació, coordinació, equilibri, precisió i control de l'esforç en l'execució dels moviments i seqüències.

1.2 Demostra habilitats coordinatives (ritme, agilitat, control de l'eix, gir, suspensió, salt, consciència del cos a l'espai) amb criteris artístics.

1.3 Demostra habilitats creatives com la memòria corporal, ritme escènic, relació cos-objecte, cos-cos, cos-aparell, entre d'altres.

1.4 Interpreta seqüències de moviment amb qualitat i coherència amb els ritmes proposats.

1.5 Aplica tècniques de concentració, motivació i disposició personal adreçades a la recerca creativa del moviment escènic.

1.6 Aplica eines de creació en moviment per desenvolupar qualitats artístiques.

1.7 Entrena la col·locació, el gest i el moviment del cos per expressar i comunicar continguts emocionals i/o d'intenció.

1.8 Demostra el domini dels plans espacials en moviment

1.9 Aplica les tècniques d'improvisació per a l'elaboració de moments, seqüències i frases de moviment.

1.10 Demostra criteris artístics del moviment per a un plantejament escènic.

 

Continguts

 

Tècniques de moviment.

Acrobàcia i dansa.

Control espacial, eixos, nivells, direccions, volums, ritmes, qualitat del gest, pesos, suspensió i gravetat.

Tècniques d'improvisació, composició i coreografia.

 

UF 2: Joc escènic

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Utilitza tècniques de joc d'actor i de pallasso, segons les necessitats del projecte i la recerca creativa.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Demostra les aptituds següents:

Exercitació de la concentració específica.

Capacitat de joc, d'escolta, de proposta i resposta.

Reconeixement i exercitació de l'imaginari.

Expressió del sentit, l'emoció, la intenció i la presència escènica.

Receptivitat en les directives del joc.

Us de tècniques de veu.

1.2 En la preparació d'un número de circ, perfectament definit, amb la incorporació de tècniques de joc d'actor:

Determina els aspectes de la interpretació relacionats amb el número i el seu entorn. Identifica i relaciona, per a cada unitat d'acció, els vessants emocionals, psicològics i físics.

Determina les relacions entre els diferents integrants del número i com aquestes relacions els condicionen.

Desenvolupa la interpretació fins als nivells plantejats.

Utilitza les tècniques d'improvisació cap a la recerca creativa del personatge o del no-personatge.

Inclou tècniques de pallasso segons les necessitats i intencions del projecte.

 

Continguts

 

Tècniques d'expressió i comunicació d'intencions i emocions.

Tècniques de joc escènic: pallasso, gest, màscara neutra, bufó, titelles, entre d'altres.

 

 

Mòdul professional 3: acrobàcia a terra i/o sobre aparells (itinerari personal)

 

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: acrobàcia a terra i/o sobre aparells. 495 hores

 

UF 1: acrobàcia a terra i/o sobre aparells

Durada: 495 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Executa programes d'entrenament específics per acròbates a terra i/o sobre aparells.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic i les pròpies limitacions per al desenvolupament d'acrobàcies al terra o en aparell.

1.2 Coneix diferents tècniques i metodologies d'entrenament i la seva aplicació pràctica.

1.3 Prepara i executa correctament programes d'entrenament personal amb metodologia i objectius, tenint en compte l'estat físic i el risc de lesions.

1.4 Utilitza amb domini els materials per a l'entrenament per acròbates.

1.5 Planifica exercicis de resistència, força, explosió, suport i suspensió.

1.6 Planifica diferents exercicis de flexibilitat i col·locació corporal per tal d'assolir l'ajust corporal adequat per a la consecució dels moviments plantejats.

1.7 Executa amb domini les tècniques per mantenir i millorar les habilitats físiques en acrobàcia a terra i/o sobre aparells.

1.8 Coneix el nom de les figures i posicions bàsiques i avançades i és capaç de reproduir les sense veure-les prèviament.

1.9 Avalua el resultat dels entrenaments i n'extreu les activitats de reforç necessàries.

1.10 En un entrenament específic per realitzar acrobàcies a terra o sobre aparell:

Es prepara adequadament per realitzar l'entrenament i supervisar el material.

És autònom a l'hora d'entrenar.

És disciplinat per seguir fidelment les instruccions de l'entrenador tècnic o altres professionals.

Adequa el moviment del cos a l'element, aparell o tipus de terra.

Executa amb domini i en diferents superfícies els exercicis corresponents.

Executa amb domini diferents exercicis de flexibilitat i col·locació corporal.

Pren les mesures de prevenció de riscos adequades als exercicis realitzats.

1.11 Descriu els protocols d'emergència a aplicar en funció de l'accident o lesió.

 

2. Executa i crea elements avançats d'acrobàcia al terra i/o sobre aparells.

 

Criteris d'avaluació

2.1 En acrobàcia a terra i/o sobre aparells, assoleix l'ajust corporal adequat en realitzar rotacions sobre els diferents eixos.

2.2 En acrobàcia a terra i/o sobre aparells, assoleix l'orientació espacial sobre diferents superfícies en elements simples i avançats.

2.3 En acrobàcia a terra i/o sobre aparells, domina el tempo o ritme de l'execució adequat ens els diferents moviments acrobàtics bàsics i avançats.

2.4 En acrobàcia a terra i/o sobre aparells executa tres elements de creació pròpia o amb característiques personals, utilitzant tècniques acrobàtiques.

2.5 Domina el procés d'escalfament i refredament seleccionant la millor tècnica en funció dels exercicis a realitzar.

2.6 Col·loca l'aparell segons l'element a executar, els requisits d'espai i les condicions de seguretat.

2.7 En acrobàcies a terra realitza amb domini la carrera, el bloqueig, l'avant pulsió, la impulsió de braços, la repulsió, la batuda i la recepció.

2.8 En acrobàcies a terra, domina la translació i rotació al terra sense batuda, suport de mans sense fase de vol i les seves variants.

2.9 Domina almenys deu elements acrobàtics al terra: amb fase de vol, rotació transversal o longitudinal de 180º amb batuda i/o impulsió simultània o alternada.

2.10 Domina almenys sis elements acrobàtics al terra: amb fase de vol, rotació transversal, longitudinal o sagital de 360º amb batuda i/o impulsió simultània o alternada i les seves variants.

2.11 En acrobàcia al terra executa almenys un element de 360º de rotació transversal i 180º longitudinal amb fase de vol.

2.12 En acrobàcia a terra i sobre aparells, domina l'execució de, com a mínim, tres elements acrobàtics amb rotació transversal de 180º mínim i longitudinal de 180º mínim, amb fase de vol i batuda i/o impulsió simultània o alternada.

2.13 En acrobàcia sobre aparells executa rotacions o translacions longitudinals i transversals de mínim 360º.

2.14 En acrobàcia sobre aparells executa dos elements de rotació transversal de mínim 360º i de rotació longitudinal de 180º.

2.15 En acrobàcia sobre aparells realitza almenys un element amb rotació de 360º longitudinal i 360º transversal i un altre de 720º de rotació transversal endavant o enrere.

 

3. Executa i crea enllaços d'acrobàcia al terra i/o sobre aparells amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Domina enllaços amb rotació transversal o longitudinal de 180º.

3.2 Domina els enllaços d'elements amb 360º de rotació transversal amb i sense rotació

longitudinal.

3.3 Executa enllaços amb rotació transversal o longitudinal de 360º i/o longitudinal de 180º.

3.4 Executa un enllaç d'elements amb 360º de rotació transversal i més de 180º de rotació longitudinal.

3.5 Executa frases acrobàtiques de creació pròpia, utilitzant diferents configuracions

espacials.

3.6 Domina la tècnica de base i els seus enllaços: elements amb i sense rotació transversal i/o longitudinal, control del bot i rebot amb diferents parts del cos, aturades i recepcions.

3.7 Executa enllaços amb criteris artístics, sentit del ritme i capacitat expressiva de creació pròpia.

3.8 Executa enllaços en diferents superfícies i aparells.

3.9 Reprodueix sèries i enllaços bàsics i avançats.

3.10 Memoritza les frases d'acrobàcia (elements i enllaços).

3.11 Domina la sincronia amb els col·laboradors.

3.12 Identifica les possibles deficiències, proposant millores en la seva realització.

3.13 Empra adequadament el material de seguretat en la realització del elements i enllaços.

3.14 En el cas d'aparells, coneix les normatives de seguretat i manteniment, així com la vida útil dels diferents elements.

 

Continguts

 

Condicionament físic.

Acrobàcies al terra.

Metodologies d'entrenament i aplicació pràctica.

Programes d'entrenament.

Materials per a l'entrenament.

Exercicis de resistència, suspensió, batuda, força i explosió.

Exercicis de flexibilitat i col·locació corporal.

Figures i posicions bàsiques i avançades.

Avaluació d'entrenaments.

Protocols d'emergència.

Diferents tipus de carrera, bloqueigs, avantpulsió, repulsió, batuda i recepció.

Rotacions sobre els diferents eixos.

Diferents tipus de recolzament o suport.

Orientació espacial.

Tempo o ritme de l'execució.

Tècniques d'escalfament i refredament.

Elements bàsics acrobàtics al terra: translació i rotació al terra sense batuda, suport de mans sense fase de vol.

Elements acrobàtics al terra amb fase de vol, rotació transversal o longitudinal de 180º amb batuda i/o impulsió simultània o alternada (rondades, salt de mans, de cap, peixos, flic-flacs i les seves variants).

Elements acrobàtics al terra amb fase de vol, rotació transversal, longitudinal o anteroposterior de 360º amb batuda i/o impulsió simultània o alternada (mortals endavant i enrere, costal, roda sense mans, i les seves variants).

Elements acrobàtics al terra amb rotació transversal de 360º i almenys 180º de longitudinal, en fase de vol i batuda i/o impulsió simultània o alternada (twist, mitja pirueta, pirueta sencera).

Elements de creació pròpia.

Enllaços.

Execució d'enllaços.

Amb 360º de rotació transversal amb i sense rotació longitudinal: baranis i mortals amb les diferents posicions (agrupats, carpats i planxats).

Elements d'acrobàcia sobre aparells: Rotació transversal (endavant i endarrere, de mínim 360º) i rotació longitudinal de mínim 180° (baranis, full, doble full, rudi, randi...).

Elements d'acrobàcia sobre aparells: rotacions o translacions longitudinals i transversals de 360º i més (piruetes endavant i enrere (full), pirueta i mitja endavant (rudi) o enrere, doble piruetes endavant o enrere, mortal tres quarts dobles enrere o endavant i les seves variants).

Elements d'acrobàcia sobre aparells: rotació transversal de mínim 360° amb o sense rotació longitudinal (mortal tres quarts, dobles endarrere, barani out, educatius full in, back in, entre altres).

Elements personalitzats.

Bot i rebot amb diferents parts del cos, aturades i recepcions.

Criteris artístics, sentit del ritme i capacitat expressiva de creació pròpia.

Diversitat de superfícies i aparells.

Sèries i enllaços bàsics i avançats.

Frases d'acrobàcia (elements i encadenaments).

Sincronia amb els col·laboradors.

Deficiències i propostes de millora.

Frases acrobàtiques al terra de creació pròpia.

Material de seguretat.

Muntatge d'aparells, manteniment i vida útil dels diferents elements.

Longes i matalassos.

L'aparell i el seu muntatge: resistències i característiques del material utilitzat, correcta conservació i vida útil, requisits i protocols de l'aparell.

 

 

Mòdul professional 4: equilibris acrobàtics (itinerari personal)

 

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equilibris acrobàtics. 495 hores

 

UF 1: equilibris acrobàtics

Durada: 495 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Executa programes d'entrenament específics per equilibris acrobàtics en duo, trio o col·lectius.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic i les pròpies limitacions per al desenvolupament d'equilibris acrobàtics.

1.2 Coneix diferents tipus i metodologies d'entrenament i la seva aplicació pràctica.

1.3 Prepara i executa correctament programes d'entrenament personal amb metodologia i objectius, tenint en compte l'estat físic, el risc de lesions, i el rol.

1.4 Utilitza amb domini els materials per a l'entrenament.

1.5 Planifica exercicis d'enfortiment dels diferents grups musculars com abdominals, lumbars, espatlles, braços i cames, segons el rol.

1.6 Planifica diferents exercicis de flexibilitat de cames, tronc, espatlles i pels dos costats, segons el rol.

1.7 Executa amb domini les tècniques per mantenir i millorar les habilitats físiques segons el rol.

1.8 Coneix les figures i posicions bàsiques i avançades i és capaç de reproduir-les sense veure-les prèviament.

1.9 Avalua els resultats dels entrenaments i n'extreu les activitats de reforç necessàries.

1.10 En un entrenament específic per realitzar equilibris acrobàtics:

Es prepara i escalfa adequadament per realitzar l'entrenament i supervisar el material.

És autònom a l'hora d'entrenar.

Manté una relació de treball col·laboratiu amb els companys.

És disciplinat per seguir fidelment les instruccions de l'entrenador o altres professionals.

Adequa el moviment del cos per sincronitzar-se amb els altres, amb l'element, l'aparell o el tipus de terra.

Executa amb domini els exercicis corresponents a l'entrenament de la tècnica.

Pren les mesures de prevenció de riscos adequades als exercicis realitzats.

1.11Descriu els protocols d'emergència a aplicar en funció de l'accident o lesió.

 

2. Executa i crea figures i elements avançats en equilibris acrobàtics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Realitza amb domini, precisió i sincronia els elements d'ascens i descens,

impulsos i recepcions segons el rol.

2.2 En equilibris estàtics executa amb domini els elements en diferents posicions i plànols, segons el rol, i amb pujades en força o amb impuls, segons el rol.

2.3 En equilibris estàtics executa almenys 6 elements avançats en diferents posicions i plànols, segons el rol, treballant tant l'esquerra com la dreta amb pujades en força o amb impuls, segons el rol.

2.4 En equilibris estàtics executa almenys 5 elements bàsics i 3 avançats de creació pròpia amb criteris artístics.

2.5 En equilibris dinàmics executa amb domini les diferents pujades, recepcions i descensos, segons el rol.

2.6 Coneix diferents tècniques de pujades recepcions i descens, segons el rol.

2.7 En equilibris dinàmics executa amb domini elements que impliquin translacions i rotacions de 180º graus o més sobre l'eix transversal i/o longitudinal. Ho fa amb sortides endavant, enrere i laterals al terra, des de diferents posicions i plànols, amb fase de vol al terra o al portador/s, i amb pujades frontals, laterals i enrere de l'àgil al portador/s amb fase de vol.

2.8 En equilibris dinàmics executa elements avançats que impliquin translacions i rotacions de 180º i 360º graus o més sobre l'eix transversal i/o longitudinal: ho fa amb sortides endavant i enrere i laterals al terra, des de diferents posicions i plànols, amb fase de vol al terra o al portador/s, i amb pujades frontals, laterals i enrere de l'àgil al portador/s amb fase de vol.

2.9 En equilibris dinàmics executa almenys 5 elements bàsics i 3 avançats de creació pròpia amb criteris artístics.

2.10 Domina el procés d'escalfament i refredament, tot seleccionant la millor tècnica en funció dels exercicis a realitzar.

 

3. Executa i crea enllaços d'equilibris acrobàtics amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa els enllaços amb criteris artístics, sentit del ritme i capacitat expressiva de creació pròpia.

3.2 En equilibris acrobàtics combina enllaços de 5 elements com a mínim on s'apreciï la mobilitat segons el rol.

3.3 Executa almenys 3 enllaços de creació pròpia amb figures avançades.

3.4 Reprodueix sèries i enllaços bàsics i avançats.

3.5 Memoritza les frases.

3.6 Mostra sincronia amb els companys.

3.7 Identifica les possibles deficiències, proposant millores en la seva realització.

3.8 Empra adequadament el material de seguretat, incorporant-lo en la realització del número, si s'escau.

3.9 Sap com ajudar, vigilar i recollir el company davant possibles caigudes.

 

Continguts

 

Els diferents rols (àgil, portador, receptor, etc.), en equilibris, en duos, en trios i col·lectius.

Condicionament físic.

Metodologies d'entrenament i aplicació pràctica.

Programes d'entrenament.

Materials per a l'entrenament.

Exercicis de resistència, suspensió, tracció, pujades i sèries.

Exercicis de flexibilitat i col·locació corporal.

Figures i posicions bàsiques i avançades.

Avaluació d'entrenaments.

Protocols d'emergència.

Elements d'equilibris estàtics.

Elements d'ascens i descens, impulsos i recepcions segons el rol.

Elements en equilibris estàtics (peus-mans, peus-peus, mans-mans, cap-peus o viceversa, entre d'altres), en duos, trios, col·lectius.

Elements avançats en equilibris estàtics en duos, trios i col·lectius, en diferents posicions i suports, invertides i naturals (mans, una mà, dos peus, un peu, cap, cap-cap i variants).

Elements de creació pròpia en equilibris estàtics.

Elements d'equilibris dinàmics.

Pujades recepcions i descensos.

Elements avançats que impliquin translacions i rotacions de 180º i 360º graus o més sobre l'eix transversal o longitudinal.

Enllaços.

Enllaços amb criteris artístics, sentit del ritme i capacitat expressiva de creació pròpia.

Enllaços i combinacions en equilibris acrobàtics.

Enllaços de creació pròpia amb figures avançades.

Sincronia amb els col·laboradors.

Deficiències i propostes de millora.

Seguretat.

Material de seguretat: longes i matalassos entre d'altres.

Ajudes, vigilància i suport als companys davant possibles caigudes.

Desenvolupament de reflexos, anticipació i percepció davant possibles caigudes dels companys.

 

 

Mòdul professional 5: equilibris amb i sobre objectes (itinerari personal)

 

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: equilibris amb i sobre objectes. 495 hores

 

UF 1: equilibri amb i sobre objectes

Durada: 495 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Realitza programes d'entrenament específics per a equilibris amb i/o sobre objectes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic i les pròpies limitacions.

1.2 Coneix i sap aplicar diferents metodologies d'entrenament, segons l'aparell i/o l'objecte.

1.3 Prepara i executa correctament els programes d'entrenament personal amb metodologia i objectius, tenint en compte el estat físic i el nivell de risc.

1.4 Utilitza amb domini els objectes i estructures per a l'entrenament.

1.5 Planifica els exercicis de control d'eixos, d'enfortiment de grups musculars tant per a equilibris amb objectes com per a equilibris sobre objectes, siguin estàtics o dinàmics.

1.6 Executa amb domini les tècniques per a millorar les habilitats físiques i de control d'eixos.

1.7 Avalua els entrenaments per definir les activitats de reforç necessàries.

1.8 Es prepara i escalfa de manera correcta.

1.9 Munta i desmunta les estructures amb criteris de seguretat, i avalua l'estat de seguretat dels objectes.

1.10 Supervisa el material i/o estructures.

1.11 És autònom i disciplinat a l'hora d'entrenar.

1.12 Adequa el control corporal per executar amb domini els exercicis sobre o amb els aparells o objectes amb el reforçament muscular necessari.

1.13 Pren les mesures de seguretat adequades als exercicis realitzats.

1.14 Coneix els protocols d'emergència en cas d'accident.

 

2. Executa i crea figures i elements avançats d'equilibris amb i/o sobre objectes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 En elements d'equilibris sobre estructures estàtiques de cable o corda tensa, entre d'altres, realitza amb domini i precisió pujades i baixades de l'aparell i, a dos metres d'altura, caminades i carreres endavant i endarrere, canvis de nivell, mig gir, gir sencer i petits salts, salts, passes ballades, espagats i elements acrobàtics.

2.2 En elements d'equilibris sobre estructures estàtiques de corda fluixa, entre d'altres, realitza amb domini i precisió pujades i baixades de l'aparell i caminades, mig gir, balanceig de dos peus i d'un peu, afegint elements com: equilibris d'esquena, d'espatlles, de mans, rotacions transversals i longitudinals, passes ballades, malabarisme o equilibris sobre objectes.

2.3 En equilibris sobre aparells en moviment realitza amb domini i precisió canvis de direcció i de velocitat de l'aparell, pujades, baixades, frenades, girs, salts, suspensions i equilibris sobre l'aparell, entrades i sortides, amb domini de l'espai, en diferents superfícies, plànols i alçades.

2.4 En equilibris amb objectes, domina el control del pes i els eixos dels diferents objectes, domina els canvis d'objectes dins de l'equilibri (nombre, posició) amb control de l'espai escènic en els canvis.

 

3. Executa i crea encadenaments en equilibris amb i sobre objectes amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Enllaça elements d'equilibris com a mínim de 3 minuts que encadenin un mínim de 7 elements amb criteris tècnics i artístics, amb música o sense, amb qualitat de gest, presència escènica, i amb criteris de seguretat.

3.2 Incorpora i enllaça elements de creació pròpia, amb criteris artístics i esperit innovador.

3.3 Executa enllaços en equilibris amb o sobre objectes amb control del tempo (ritme de l'execució) i fluïdesa.

3.4 Memoritza i repeteix les seqüències amb seguretat.

3.5 Gestiona amb criteris artístics i de seguretat les caigudes dels objectes i/o des dels aparells.

3.6 En equilibris sobre objectes, executa amb domini i control de la velocitat, els canvis de pes en els enllaços.

3.7 Identifica els errors i proposa les millores necessàries.

 

4.Domina els protocols de seguretat, i el muntatge i desmuntatge dels aparells.

 

Criteris d'avaluació

4.1. Domina els principis de seguretat.

4.2 Coneix la resistència i característiques del material utilitzat, la seva correcta conservació i vida útil.

4.3 Coneix els requisits d'ancoratge de l'aparell, si s'escau, en supervisa el muntatge i detecta possibles anomalies.

4.4.Es autònom en muntatges i desmuntatges.

4.5 Coneix les seves limitacions i sap recórrer a la persona qualificada.

 

Continguts

 

Condicionament físic.

Metodologies d'entrenament i aplicació pràctica:

Programes d'entrenament.

Materials per a l'entrenament.

Exercicis de control d'eixos i d'enfortiment de grups musculars.

Figures i posicions bàsiques i avançades.

Avaluació d'entrenaments.

Protocols d'emergència.

Muntatge, supervisió i desmuntatge d'estructures.

Tipus d'estructures:

Estructures estàtiques de cable o corda tensa.

Estructures estàtiques de corda fluixa, entre d'altres.

Estructures i aparells: resistències i característiques del material utilitzat, correcte conservació i vida útil, requisits i protocols d'ancoratge de l'estructura i enganxalls de l'aparell, muntatge, supervisió i desmuntatge.

Tipus d'aparells sense estructura: roda Cyr, roda alemanya, escales, monocicles, rola-bola, entre altres.

Materials de seguretat: longes i matalassos, entre altres.

Material de protecció individual.

Mesures de seguretat.

Equilibris sobre estructures estàtiques de cable o corda tensa a diferents alçades:

Caminades i carreres endavant i endarrere.

Mig gir, petits salts i salts.

Passes ballades, espagats, elements acrobàtics.

Enllaços.

Equilibris sobre estructures estàtiques de corda fluixa:

Caminades.

Mig gir.

Balanceig de dos peus i d'un peu.

Altres elements: equilibris d'esquena, d'espatlles, de mans, rotacions transversals i longitudinals, passes ballades, malabarisme o equilibris sobre objectes.

Enllaços.

Equilibris sobre objectes en moviment:

Objectes: bicicleta, monocicles, rodets, roda Cyr, roda alemanya, rola-bola, bola d'equilibri, entre d'altres.

Canvis de direcció i velocitat de l'aparell.

Frenades, girs, salts, suspensions.

Equilibris sobre l'aparell en moviment, en diferents superfícies, plànols, alçades i estructures.

Enllaços.

Equilibris amb objectes:

Control del pes i dels eixos dels diferents objectes.

Canvis d'objectes dins de l'equilibri (nombre, posició).

Enllaços.

 

 

Mòdul professional 6: parades de mans (itinerari personal)

 

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: parades de mans. 495 hores

 

UF 1: parades de mans

Durada: 495 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Executa i adapta personalment programes d'entrenament general i específics per a parades de mans.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic i les pròpies limitacions per al desenvolupament de parades de mans.

1.2 Coneix diferents tipus i metodologies d'entrenament i la seva aplicació pràctica.

1.3 Prepara i executa correctament programes d'entrenament personal amb metodologia i objectius, tenint en compte l'estat físic, i el risc de lesions.

1.4 Utilitza amb domini els materials per a l'entrenament.

1.5 Planifica exercicis d'enfortiment dels diferents grups musculars com abdominals, lumbars, espatlles, braços i cames.

1.6 Planifica diferents exercicis de flexibilitat de cames, tronc, espatlles i ambdós laterals 1.7 Executa amb domini les tècniques per mantenir i millorar les habilitats físiques.

1.8 Coneix les figures i posicions bàsiques i avançades i és capaç de reproduir-les sense veure-les prèviament.

1.9 Avalua els resultats dels entrenaments i n'extreu les activitats de reforç necessàries.

1.10 En un entrenament específic per realitzar parades de mans:

Es prepara i escalfa adequadament per realitzar l'entrenament i supervisar el

material.

És autònom a l'hora d'entrenar.

És disciplinat per seguir fidelment les instruccions de l'entrenador tècnic o altres

professionals.

Adequa el moviment del cos per sincronitzar-se amb l'element o el tipus de terra.

Executa amb domini els exercicis corresponents.

Pren les mesures de prevenció de riscos adequades als exercicis realitzats.

1.11 Descriu els protocols d'emergència a aplicar en funció de l'accident o lesió.

 

2. Executa i crea figures avançades de parades de mans amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Domina la línia corporal i la col·locació en els diferents moviments.

2.2 Domina la mobilitat corporal, la flexibilitat i la potencia en posició invertida.

2.3 Domina les figures bàsiques de parada de mans al terra, als blocs i als bastons d'equilibri.

2.4 Executa amb domini els desplaçaments laterals amb ambdues mans al terra, als tacs de fusta i als bastons.

2.5 Executa amb domini les pujades i baixades bàsiques i avançades al terra i als diferents aparells.

2.6 Executa figures amb control òptim sobre la dreta i sobre l'esquerra.

2.7 Executa figures avançades amb dues mans a través de la flexibilitat, aconseguint contorsions del cos en totes direccions.

2.8 Executa amb domini diferents pujades i baixades, en diferents posicions i plànols corporals.

2.9 Domina les posicions bàsiques de l'equilibri de cap amb i sense mans amb diferents pujades i baixades.

2.10 Executa l'equilibri de cap sense mans en almenys dues posicions diferents.

2.11 Executa almenys cinc equilibris invertits de creació pròpia amb les seves respectives pujades i baixades en aparells d'elecció pròpia (bastons d'equilibri, blocs , escales, etc.).

2.12 Col·loca amb domini els materials a utilitzar segons l'element a executar, els requisits d'espai i les condicions de seguretat.

 

3. Executa i crea enllaços en parades de mans amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa els enllaços amb criteris artístics, sentit del ritme i capacitat expressiva de creació pròpia.

3.2 En parades de mans, executa enllaços i combinacions de diverses figures amb una o dues mans amb pujades i baixades: al terra, en aparells específics o de creació, o d'elecció pròpia.

3.3 Executa almenys tres enllaços de creació pròpia amb figures avançades al terra o en diferents aparells.

3.4 Reprodueix sèries i enllaços bàsics i avançats.

3.5 Memoritza les frases de parades de mans.

3.6 Identifica les possibles deficiències, proposant millores en la seva realització.

3.7 Empra adequadament el material de seguretat.

 

Continguts

 

Condicionament físic.

Metodologies d'entrenament i aplicació pràctica.

Programes d'entrenament.

Materials per a l'entrenament.

Exercicis de resistència, suspensió, tracció, pujades i sèries.

Exercicis de flexibilitat i col·locació corporal.

Figures i posicions bàsiques i avançades.

Avaluació d'entrenaments.

Protocols d'emergència.

Parades de mans.

Línia corporal i col·locació.

Mobilitat corporal, flexibilitat i potència en posició invertida.

Figures bàsiques de parada de mans al terra, als blocs i als bastons d'equilibri, entre d'altres.

Desplaçaments laterals amb ambdues mans al terra, als blocs de fusta i als bastons d'equilibri.

Pujades i baixades bàsiques i avançades al terra i als diferents aparells, en diferents posicions i plànols corporals i amb diferents ritmes (força o dinàmic).

Figures avançades (bandera lateral, frontal, una mà amb cames obertes i tancades, entre d'altres).

Posicions bàsiques de l'equilibri de cap.

Equilibri de cap sense mans.

Equilibris invertits de creació pròpia.

Materials per a parades de mans.

Enllaços.

Criteris artístics, sentit del ritme i capacitat expressiva de creació pròpia.

Enllaços i combinacions en parades de mans.

Enllaços de creació pròpia amb figures avançades.

Frases d'equilibris i parades de mans.

Deficiències i propostes de millora.

Materials de protecció i seguretat.

 

 

Mòdul professional 7: tècniques aèries sense vol (itinerari personal)

 

Durada: 495

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques aèries sense vol. 495 hores

 

UF 1: tècniques aèries sense vol

Durada: 495 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Executa i adapta personalment programes d'entrenament general i específics en aparells per aeris.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic i les pròpies qualitats i limitacions per al desenvolupament de tècniques aèries.

1.2 Col·loca l'aparell per aeris, seguint les normes, adequant-lo al espai i a les condicions de seguretat i identifica quan cal recórrer a un tècnic especialitzat.

1.3 Prepara i executa correctament programes d'entrenament personal amb metodologia i objectius, tenint en compte l'estat físic, les limitacions a corregir, les qualitats a potenciar i el risc de lesions.

1.4 Avalua el resultat de l'entrenament i n'extreu les activitats de reforç necessàries.

1.5 En un entrenament específic de tècniques aèries:

Coneix diferents tipus i metodologies d'entrenament i la seva aplicació pràctica.

Planifica i executa exercicis de resistència i flexibilitat, amb l'objectiu d'assolir

un nivell de preparació física idònia per la pràctica de les tècniques aèries segons el seu rol.

Es prepara adequadament per realitzar l'entrenament, escalfar i concentrar-se.

És autònom a l'hora d'entrenar.

És disciplinat per seguir fidelment les instruccions de l'entrenador tècnic o altres professionals.

És capaç de construir sèries d'exercicis a terra, i en els diferents elements aeris, amb l'objectiu d'assolir un estat físic òptim per la pràctica de tècniques aèries.

 

2. Executa i crea figures i exercicis avançats en aparells aeris.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Coneix les figures i posicions bàsiques i avançades i és capaç de reproduir-les, amb seguretat i sense veure-les prèviament.

2.2 Executa amb precisió, figures i desenvolupaments avançats, en un aparell per aeris.

2.3 Executa amb domini, un mínim de tres figures avançades d'equilibri amb diferents parts del cos en l'aparell.

2.4 Executa amb domini un mínim de tres posicions de força a l'aparell.

2.5 És capaç de crear i combinar diferents figures d'equilibri, exercicis dinàmics i posicions de força.

2.6 Adequa els moviments al nivell tècnic i físic assolits:

És capaç de executar 6 rotacions longitudinals o transversals de mínim 360º.

Segons l'aparell es capaç de fer rotacions transversals i longitudinals.

És capaç de treballar tant la dreta com l'esquerra.

Executa mínim 3 elements de creació pròpia.

Executa mínim 6 encadenaments de creació pròpia.

És capaç de memoritzar i reproduir frases i rutines de mínim 3 minuts.

Executa amb domini pujades i descens en estàtic i dinàmic i es capaç d'enllaçar elements estàtics i dinàmics.

Coneix diferents tècniques de pujades i baixades que impliquin rotacions en diferents plànols de 180º o mes amb sortides endavant, darrera i lateral.

2.7 Reconeix el nivell de risc que comporta cada exercici.

 

3. Executa i crea enllaços en aparells per aeris amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa enllaços de creació pròpia amb criteris artístics, sentit del ritme i del temps i capacitat expressiva.

3.2 En aparells on intervenen portador/s i àgil, realitza els exercicis i encadenaments amb domini del tempo, sincronia i bona comunicació.

3.3 Reprodueix sèries i enllaços bàsics i avançats, amb una col·locació corporal adequada i dosificant l'esforç.

3.4 Identifica les possibles deficiències, proposant millores en la seva realització.

Empra adequadament el material de seguretat, incorporant-lo en la realització de figures i enllaços.

3.5 En treball individual, executa frases de creació pròpia en l'aparell aeri de dos minuts de durada, amb l'encadenament de quatre elements avançats o més.

3.6 En treballs on intervenen portador/s i àgil, executa frases de creació pròpia en l'aparell aeri amb l'encadenament de tres elements avançats o més.

 

4. Realitza el muntatge de l'aparell i treballa amb criteris de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

4.1. Realitza el muntatge de l'aparell i empra el material amb criteris de seguretat (enganxalls i ancoratges).

4.2. Treballa amb criteris de seguretat i empra adequadament el material de protecció (matalassos, longes, entre d'altres).

4.3. Reconeix a quin tipus de professional ha de recórrer en cas de dubte.

 

Continguts

 

Condicionament físic.

Metodologies d'entrenament i aplicació pràctica.

Programes d'entrenament.

Materials per a l'entrenament.

Exercicis de resistència, suspensió, tracció, pujades i sèries.

Exercicis de flexibilitat i col·locació corporal.

Avaluació d'entrenaments.

Protocols d'emergència.

Rotacions sobre els diferents eixos.

Orientació espacial.

Tempo o ritme de l'execució.

Tècniques d'escalfament i refredament.

Figures i posicions.

Figures i posicions avançades de força.

Figures d'equilibri avançades amb diferents parts del cos.

Exercicis dinàmics avançats amb rotació i sense.

Deixades o caigudes, moviments amb fase de vol amb rotació o sense.

Pujades i baixades avançades.

Rotacions longitudinals i transversal amb diferents parts del cos.

Combinacions d'equilibri i força.

Diferència entre enllaç (transició) i encadenament (frases).

Memorització de frases o rutines.

Encadenaments.

Sortides acrobàtiques de l'aparell.

Enllaços en aeris.

Combinació de figures estàtiques, exercicis dinàmics i transicions.

Risc dels exercicis.

Criteris artístics, sentit del ritme i del temps d'execució i capacitat expressiva.

Portador/s i àgil: tempo, sincronia i bona comunicació.

Col·locació corporal i dosificació de l'esforç.

Deficiències i proposta de millores.

Treball individual: frases de creació pròpia.

Treball amb portador/s i àgil: frases de creació pròpia.

Tècniques de recerca i creació d'enllaços de moviments.

Aparell i materials de seguretat.

L'aparell i el seu muntatge: resistències i característiques del material utilitzat, correcta conservació i vida útil, requisits i protocols d'ancoratge de l'aparell.

Longes.

 

 

Mòdul professional 8: tècniques aèries en vol (itinerari personal)

 

Durada: 495 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques aèries en vol. 495 hores

 

UF 1: tècniques aèries en vol

Durada: 495 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Executa i adapta personalment programes d'entrenament general i específics per a aparells d'aeris, a terra, en aparells fixos i en vol.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic i les pròpies qualitats i limitacions per al desenvolupament de tècniques aèries en vol.

1.2 Col·loca l'aparell seguint les normes, adequant-lo al espai i a les condicions de seguretat i identifica quan cal recórrer a un tècnic especialitzat.

1.3 Prepara i executa correctament programes d'entrenament personal amb metodologia i objectius, tenint en compte l'estat físic, les limitacions a corregir, les qualitats a potenciar i el risc de lesions.

1.4 Avalua el resultat de l'entrenament i n'extreu les activitats de reforç necessàries.

1.5 En un entrenament específic de tècniques aèries en vol:

Coneix diferents tipus i metodologies d'entrenament i la seva aplicació pràctica.

Planifica i executa exercicis de resistència i flexibilitat, amb l'objectiu d'assolir un nivell de preparació física idònia per la pràctica de les tècniques aèries en vol, segons el seu rol.

Es prepara adequadament per realitzar l'entrenament, escalfar i concentrar-se, segons el seu rol.

És autònom a l'hora d'entrenar.

És disciplinat per seguir fidelment les instruccions de l'entrenador tècnic o altres professionals.

Construeix sèries d'exercicis a terra, i en els diferents elements aeris, amb l'objectiu d'assolir un estat físic òptim per la pràctica de tècniques aèries en vol segons el seu rol.

Executa un encadenament en un aparell aeri en fix.

 

2. Executa elements avançats en aparells aeris en vol amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Domina el balanceig: moment, intensitat i direcció segons els elements a realitzar.

2.2 Domina els elements de base estudiats.

2.3 Domina tres elements complexos amb rotacions longitudinals i/o transversals amb o sense lonja.

2.4 Està en fase d'adquisició d'elements més complexos.

2.5 Reconeix el nivell de risc que comporta cada exercici.

 

3. Executa i crea enllaços en aparells per aeris en vol amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Realitza una seqüència tècnica complexa, amb elements avançats, amb o sense lonja.

3.2 Es capaç de variar una seqüència al servei d'un criteri artístic amb o sense lonja.

3.3 Memoritza i reprodueix frases i rutines amb una col·locació corporal adequada i dosificant l'esforç amb o sense lonja.

3.4 En treball individual, executa frases de creació pròpia en l'aparell aeri amb elements avançats amb o sense lonja.

3.5 En aparells on intervenen portador/s i àgil/s, realitza figures i/o encadenaments amb domini del tempo, sincronia i bona comunicació.

3.6 En treballs on intervenen portador/s i àgil, executa frases de creació pròpia amb elements avançats amb o sense lonja.

3.7 Identifica les possibles deficiències i proposa millores en l'execució.

3.8 Empra adequadament el material de seguretat, incorporant-lo en la realització de figures i enllaços.

3.9 Es capaç de composar variacions a partir d'un procés de recerca creativa.

 

4. Domina els protocols de seguretat, i el muntatge i desmuntatge dels aparells.

 

Criteris d'avaluació

4.1. Domina el sistema de lonja i tots els principis de seguretat individual i col·lectiva de la pràctica d'aeris en vol.

4.2 Coneix la resistència i característiques del material utilitzat, correcta conservació i vida útil.

4.3 Coneix els requisits d'ancoratge de l'aparell aeri, supervisa el muntatge i detecta

possibles anomalies.

4.4 Es autònom en muntatges i desmuntatges.

4.5 Coneix les seves limitacions i sap recórrer a la persona qualificada.

 

Continguts

 

Condicionament físic.

Metodologies d'entrenament i aplicació pràctica.

Programes d'entrenament.

Materials per a l'entrenament.

Exercicis de resistència, suspensió, tracció i pujades, entre d'altres.

Exercicis de flexibilitat i col·locació corporal.

Orientació espacial.

Tempo o ritme de l'execució.

Tècniques d'escalfament i refredament.

Seqüències en aparells fixos.

Avaluació d'entrenaments.

Protocols d'emergència.

Elements tècnics.

Treball individual.

Treball en duo.

Treball col·lectiu.

Pràctica i domini del vol.

Sistema de lonja.

Elements bàsics en vol.

Elements complexos amb rotacions transversals i longitudinals.

Elements avançats i seqüències.

Memorització de rutines.

Risc dels exercicis.

Criteris artístics, sentit del ritme i del temps i capacitat expressiva.

Treball de rols (portador i àgil): tempo, sincronia i bona comunicació.

Col·locació corporal i dosificació de l'esforç.

Percepció i anàlisi de deficiències en l'execució i proposta de millores.

Treball individual: frases de creació pròpia.

Treball de rols (portador i àgil): frases de creació pròpia.

Tècniques de recerca i creació d'enllaços de moviment.

Treball de sensacions.

Tècniques per als diferents aparells (trapezi de balanç, trapezi de gran balanç, trapezi, minivolant, trapezi volant, corda volant, quadre aeri o quadre coreà, entre d'altres).

Muntatge, supervisió i desmuntatge d'estructures.

Tipus d'estructures per a trapezi de balanç, trapezi de gran balanç, trapezi, minivolant, trapezi volant, corda volant, quadre aeri o quadre coreà, entre d'altres.

Les estructures i els aparells: resistències i característiques del material utilitzat, correcta conservació i vida útil, requisits i protocols d'ancoratge de l'estructura i enganxalls de l'aparell, muntatge, supervisió i desmuntatge.

Material de seguretat: sistemes de longes, xarxes, matalassos.

 

 

Mòdul professional 9: malabars i/o manipulació d'objecte (itinerari personal)

 

Durada: 495

Unitats formatives que el componen:

UF 1: malabars i/o manipulació d'objectes. 495 hores

 

UF 1: malabars i/o manipulació d'objectes

Durada: 495 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Executa programes d'entrenament i preparació específica en tècniques de malabars i manipulació d'objectes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic i les pròpies limitacions per al desenvolupament de les tècniques de malabars i manipulació d'objectes.

1.2 Es prepara adequadament per dur a terme l'entrenament, escalfar-se, concentrar-se i preparar el material.

1.3 Coneix diferents tècniques i metodologies de preparació i entrenament i l'aplicació pràctica en tècniques de malabars i manipulació d'objectes.

1.4 Executa correctament programes personals de preparació i entrenament amb metodologia i objectius.

1.5 Executa exercicis de resistència i repetició en malabars i manipulació d'objectes, amb la disposició mental adequada.

1.6 En un entrenament específic per manipular objectes i fer tècniques de malabars:

Adequa el moviment del cos, en funció del tipus de malabars o la manipulació a fer.

Domina tècniques per mantenir i millorar les habilitats físiques (coordinació, reflexos, concentració, agilitat corporal i capacitat de manipulació, calibratge de la força de llançament, entre d'altres) en manipulació d'objectes i malabars.

Coordina i combina diferents parts del cos amb desplaçament o sense i amb girs o sense.

Domina la col·locació postural adient als exercicis a executar i la projecció correcta del cos a l'espai vers l'objecte.

Aplica els diferents canvis de pes necessaris en els exercicis a executar.

Domina el treball simètric i asimètric tant a dreta com a esquerra.

 

2. Executa i crea elements específics en tècniques de malabars i/o manipulació d'objectes amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Demostra memòria de moviment a l'executar els elements.

2.2 Coneix el material, la seva ductilitat, i les seves possibilitats i propietats.

2.3 Aplica el ritme apropiat i la fluïdesa a l'element a executar.

2.4 Domina els llançaments (altura i quantitat de girs) i les recepcions (en diferents posicions i parts del cos).

2.5 Executa els elements amb un alt grau de sincronisme amb els companys amb control i precisió en la distància del llançament, la rotació i la recepció.

2.6 Coneix el elements bàsics i avançats (trucs) i els reprodueix sense veure'ls prèviament.

2.7 Domina els element bàsics en diferents superfícies, plànols i posicions.

2.8 Assoleix l'ajust corporal adequat a cada objecte i tipus de manipulació.

2.9 Efectua girs i rotacions longitudinals i transversals en llançaments i recepcions amb un

cert grau de complexitat.

2.10 Coneix els diferents patrons i la notació transposicional de les tècniques de malabars.

2.11 Domina figures simètriques.

2.12 Domina la velocitat en tècniques de malabars i manipulació, executant elements lentament o amb rapidesa.

2.13 En tècniques de malabars aèries domina almenys el llançament i la recollida de cinc objectes.

2.14 En tècniques de malabars giroscòpiques domina els trucs bàsics, els llançaments i la recollida i el treball amb almenys dos objectes alhora.

2.15 En la manipulació d'objectes executa els elements amb domini i qualitat de tacte per transmetre el valor de l'objecte.

 

3. Executa i crea encadenaments d'elements de malabars i/o manipulació d'objectes amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Aplica el tempo i ritme de manipulació als encadenaments, dominant-ne de diferents en la seva execució.

3.2 Utilitza la improvisació amb pautes concretes per a la construcció de nous encadenaments.

3.3 Escriu i aplica diferents patrons en els encadenaments i els pot transmetre.

3.4 Demostra memòria del moviment en els encadenaments de diversos elements.

3.5 En malabars aeris manté enlairats quatre o cinc objectes fent almenys cinc figures encadenades.

3.6 En malabars giroscòpics, domina encadenaments amb dos objectes i executa.

encadenaments amb tres objectes.

3.7 En la manipulació d'objectes encadena tres rutines complexes utilitzant diferents parts

del cos amb fluïdesa i criteris artístics.

3.8 Executa els enllaços amb els companys mostrant domini de l'espai escènic, un alt grau de sincronisme, i control i precisió en la distància del llançament, la rotació i la recepció.

3.9 Gestiona, amb domini tècnic i artístic, les caigudes de l'objecte.

3.10 Identifica les deficiències en l'execució i proposa millores per corregir-les.

 

Continguts

 

Condicionament físic.

Metodologies d'entrenament i aplicació pràctica.

Programes d'entrenament.

Materials per a l'entrenament.

Exercicis de resistència i repetició.

Exercicis per habilitats de manipulació: coordinació, reflexos, concentració, agilitat corporal i de manipulació, calibratge de la força de llançament i recollides.

Treball simètric i asimètric, esquerra-dreta.

Figures i posicions bàsiques i avançades.

Avaluació d'entrenaments.

Protocols d'emergència.

Materials i propietats: moviment, tacte, duresa, pes, forma, volum.

Notació transposicional de les tècniques de malabars (patrons o siteswap).

Elements.

Llançaments, altura i quantitat de girs.

Recepcions en diferents posicions i parts del cos.

Ritme i fluïdesa.

Sincronia, control, precisió.

Elements bàsics i avançats (trucs).

Execució d'elements.

Ajust corporal.

Girs i rotacions longitudinals i transversals.

Figures simètriques.

Velocitat i ritme en tècniques de malabars i manipulació.

Tècniques de malabars aeris.

Tècniques de malabars giroscòpics.

Tècniques de manipulació d'objectes.

Encadenaments

Tempo i ritme de manipulació en encadenaments.

Improvisació amb pautes concretes.

Patrons en encadenaments.

Figures encadenades.

Encadenament de rutines complexes de manipulació.

Fluïdesa.

Relacions amb els companys: espai escènic, sincronia, control i precisió en la distància del llançament, la rotació i la recollida.

Caigudes d'objectes.

 

 

Mòdul professional 10: taller

 

Durada: 240

Unitats formatives que el componen:

UF 1: taller. 240 hores

 

UF 1: taller

Durada: 240 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Assaja l'actuació, tot experimentant processos creatius.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Participa activament en tallers de creació guiats.

1.2 Demostra entendre els diferents processos creatius.

1.3 Porta a terme els diversos processos creatius en el context de l'actuació.

1.4 En un cas pràctic d'assaig d'una actuació de circ:

Elabora una agenda de treball segons l'espectacle definit, tenint en compte el temps de preparació, d'actuació, de finalització i la intervenció d'altres persones (tècnics i artistes) per coordinar-s'hi.

Prepara els elements d'ús personal (vestuari, maquillatge i attrezzo) i el material de circ i en comprova l'estat.

Identifica les característiques de l'espai escènic i dels equips tècnics i aparells i la seva influència en el desenvolupament presentació.

Justifica l'equipament escènic necessari per a la concreció de la presentació (il·luminació, so, efectes especials, entre d'altres).

Valora les condicions de l'espai per muntar els aparells i materials en condicions de seguretat.

Munta i desmunta instal·lacions i equips per a l'espectacle i durant l'espectacle.

Adapta el número propi a les directrius escèniques i es coordina amb la resta de l'equip artístic i tècnic per a l'enllaç del número dins l'espectacle, adequant-lo als paràmetres del projecte.

Identifica els possibles riscos afegits i les mesures de protecció adequades.

Repeteix i ajusta el número dins l'espectacle fins assolir la fiabilitat necessària i la integració dins l'espectacle global.

Identifica els errors comesos i els corregeix, executant les indicacions de la persona responsable.

 

2. Es prepara per a l'actuació.

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora una agenda de treball segons l'espectacle definit, tenint en compte el temps de preparació, d'actuació, de finalització i la intervenció d'altres persones (tècnics i artistes) per coordinar-s'hi.

2.2 Prepara els elements d'ús personal (vestuari, maquillatge i attrezzo) i el material de circ i en comprova l'estat.

2.3 Aplica les tècniques i exercicis de preparació psicofísica tant a nivell individual com en grup, amb el material necessari.

2.4 S'aplica i es deixa aplicar els elements de caracterització necessaris.

2.5 En incidències simulades, proposa modificacions de les funcions que permetin minimitzar-ne els efectes, que compleixin amb els criteris de l'espectacle i amb els requisits de la seguretat personal i col·lectiva i els del contracte laboral aplicable.

 

3. Representa el treball davant del públic.

 

Criteris d'avaluació

3.1 S'adapta als aspectes que condicionen la representació: treball en equip i manteniment de directrius artístiques i tècniques.

3.2 Manifesta les competències d'actitud adequades durant el procés i la presentació davant del públic: iniciativa, responsabilitat i sentit del treball en equip per resoldre problemes imprevistos; receptivitat i relació interpersonal per a respondre a les necessitats de superiors, col·laboradors i públic.

 

Continguts

 

Treballs d'experimentació i creació guiats.

Espectacles de circ.

Agenda de treball.

Preparació psicofísica.

Formats i característiques.

Espai escènic, so, il·luminació. Efectes especials.

Directrius escèniques.

Riscos i qualitats de l'espai escènic.

Preparació psicofísica individual i col·lectiva per a la representació.

Preparació del material per a l'actuació.

Caracterització per a la representació.

Condicionants externs de l'espectacle de circ.

 

 

Mòdul professional 11: projecte

 

Durada: 405

Unitats formatives que el componen:

UF 1: segona tècnica. 165 hores

UF 2: projecte. 240 hores

 

UF 1: Segona tècnica

Durada: 165 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Executa programes d'entrenament específic, elements d'aprofundiment i enllaços en acrobàcia a terra, en acrobàcia sobre aparells, en parades de mans, en equilibris acrobàtics, en equilibris amb i/o sobre objectes, en tècniques aèries o en manipulació d'objectes, com a segona tècnica i amb criteris artístics i de seguretat.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix l'estat físic propi i les pròpies limitacions per al desenvolupament de la segona tècnica.

1.2 Coneix les tècniques que el portaran a millorar les seves habilitats físiques en la segona tècnica.

1.3 Coneix els materials emprats en la segona tècnica i el seu funcionament.

1.4 En un entrenament específic per fer enllaços i elements d'aprofundiment en la segona tècnica:

Executa exercicis de resistència, força i flexibilitat.

Es prepara adequadament per fer l'entrenament: s'escalfa, es concentra i controla el material.

Segueix les instruccions del professor de la tècnica.

Aplica els elements bàsics de la tècnica corresponent.

Assoleix l'orientació espacial sobre diferents superfícies.

Adequa el moviment del cos al de l'aparell, si s'escau.

Aplica el tempo de l'execució adequat en els diferents moviments.

Executa elements i enllaços.

Aconsegueix un control corporal i postural harmònic.

Pren les mesures de prevenció de riscos adequades als exercicis que fa.

 

Continguts

 

En acrobàcia a terra com a segona tècnica:

Tècniques d'aprofundiment en acrobàcia a terra.

Tècniques de millora de l'estat físic per acrobàcies a terra.

Preparació per a l'entrenament en acrobàcia a terra: propiocepció, escalfament, concentració.

Identificació i coneixement d'elements i figures d'aprofundiment i els enllaços.

Ajust postural en rotacions.

Orientació espacial.

El tempo o ritme de l'execució.

Elements acrobàtics amb suport de mans amb fase de vol en pista.

Enllaços d'elements acrobàtics sense o amb fase de vol en pista.

Elements acrobàtics amb fase de vol i batuda simultània o alternada en pista.

Enllaços d'elements acrobàtics i de sèries en diferents superfícies.

Elements i normes de seguretat.

 

En acrobàcies sobre aparells com a segona tècnica:

Tècniques de millora de l'estat físic per acrobàcies sobre aparells.

Preparació per a l'entrenament en acrobàcia sobre aparells: propiocepció, escalfament, concentració.

Identificació i coneixement d'elements i figures d'aprofundiment i els enllaços.

Els aparells: trampolins, minitrampolí i doble minitrampolí, entre d'altres.

Salts sense rotació, amb rotació longitudinal, amb rotació transversal i longitudinal sobre trampolí.

Avantsalt, la batuda i la recepció sobre minitrampolí.

Salts sense rotació, amb rotació longitudinal, amb rotació transversal i longitudinal sobre minitrampolins.

Els enllaços.

Elements i normes de seguretat.

 

En parades de mans com a segona tècnica:

Tècniques de millora de l'estat físic per a parades de mans: exercicis de preparació física.

Preparació per a l'entrenament per a parades de mans: propiocepció, escalfament, concentració.

Identificació i coneixement d'elements i figures d'aprofundiment i els enllaços.

Elements per verticals al terra: tacs de fusta, capçanes i/o bastons, entre d'altres.

Ascens i descens.

Elements i normes de seguretat.

 

En equilibris acrobàtics com a segona tècnica:

Tècniques de manteniment i millora de l'estat físic per a equilibris acrobàtics: exercicis de preparació física.

Preparació per a l'entrenament per a equilibris acrobàtics: propiocepció, escalfament, concentració.

Identificació i coneixement de figures d'aprofundiment i enllaços.

Ascens i descens de les espatlles per diferents vies (de costat, per darrere, per davant, en vertical, ajagut de costat, entre d'altres).

Equilibris de catifa en duos, trios i piràmides.

Elements simples d'equilibris acrobàtics estàtics i dinàmics.

Enllaços d'elements d'equilibris estàtics i dinàmics.

Elements i normes de seguretat.

 

En equilibris amb i/o sobre objectes com a segona tècnica:

Tècniques de manteniment i millora de l'estat físic per a equilibris: exercicis de preparació física.

Preparació per a l'entrenament per a equilibris: propiocepció, escalfament, concentració.

Identificació i coneixement de figures d'aprofundiment i enllaços.

Aparells, instal·lacions i material per a equilibris sobre objectes: rul·lo, bola, cable i monocicle, entre d'altres.

Material adient per a equilibris amb objectes.

Elements d'equilibri sobre objectes: pujades i baixades, posició base, equilibri estàtic, equilibri dinàmic, girs i desplaçaments.

Elements i normes de seguretat.

 

En tècniques aèries com a segona tècnica:

Tècniques de manteniment i millora de l'estat físic per a aeris: exercicis de preparació física.

Preparació per a l'entrenament per a aeris: propiocepció, escalfament, concentració.

Aparells, instal·lacions i material per a aeris: trapezi, corda i teles, entre d'altres.

Exercicis en aparells d'aeris: pujades, equilibri força, resistència i flexibilitat.

Figures d'aprofundiment en aeris: equilibris, caigudes i posicions invertides.

Encadenaments de figures.

Orientació espacial.

El tempo o ritme de l'execució.

Figures de portador i àgil.

Mesures i materials de prevenció de riscos (longes, matalassos, etc.).

 

En manipulació d'objectes com a segona tècnica:

Objectes: bitlles, pilotes, cèrcols, barrets, pals xinesos, diàbolos o capses, entre d'altres.

Patrons i moviments d'aprofundiment.

Malabars de llançament i recollida.

Malabars giroscòpics.

Malabars de contacte.

Control postural i espacial.

Desplaçaments.

Elements i encadenaments de patrons.

Precisió i sincronització dels llançaments.

Normes de seguretat.

 

UF2: Projecte

Durada: 240 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Projecta un número de circ propi, tenint en compte el context, les directrius donades, i fent ús dels recursos creatius.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica fons d'informació i inspiració susceptibles de ser emprades en la concepció i creació d'un número de circ.

1.2 Planteja objectius tècnics i artístics tenint en compte l'especialitat, la competència tècnica i artística personal i col·lectiva i els recursos d'espai, tècnics, econòmics i organitzatius a l'abast.

1.3 Elabora i posa per escrit un projecte personal i/o col·lectiu indicant què es vol fer i com, les etapes i fites, així com la temporització.

1.4 Manifesta la capacitat de treball en equip en l'elaboració del projecte col·lectiu.

1.5 Crea seqüències d'elements i encadenaments, amb criteris artístics i mitjançant la recerca personal.

1.6 Defineix l'entorn tècnic del projecte (instal·lacions, equips, escenografia, vestuari, maquillatge, attrezzo, so i llum) amb criteris artístics i innovadors.

1.7 Proposa el material de circ a utilitzar, justificant-ne la viabilitat, identificant els requeriments d'instal·lació i tenint en compte la seguretat de l'artista, els col·laboradors i el públic.

1.8 Idea elements d'attrezzo, vestuari i escenografia, individuals i col·lectius, que facilitin la integració tècnica i artística del projecte i la comprensió i implicació del públic.

 

2. Assaja el número de circ.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Demostra la competència tècnica i artística necessàries per a la representació en públic.

2.2 Té una actitud positiva i empàtica en la comunicació envers el públic.

2.3 En un cas concret, resumeix i explica el projecte de manera correcta i amena, ajustant-se a les característiques del receptor.

2.4 En un cas pràctic:

Prepara els elements materials necessaris per fer els assajos.

Es prepara físicament i mental per fer l'assaig.

Identifica els possibles riscos i les mesures de protecció adequades.

S'ajusta als requeriments tècnics i espacials.

Identifica els errors comesos, tant propis com d'altri.

Corregeix els errors propis, executa les indicacions acordades, i realitza les repeticions d'assajos del número per assolir la fiabilitat i els objectius establerts.

 

3. Identifica les necessitats del sector productiu, tot relacionant-les amb els projectes-tipus que se'n puguin derivar.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Classifica les empreses de sector per les característiques organitzatives i de serveis que ofereixen.

3.2 Identifica les necessitats més demandades en el sector.

3.3 Valora les oportunitats de negoci en el sector.

3.4 Identifica el tipus de projecte necessari per donar sortida a les demandes previstes.

3.5 Determina les característiques específiques que requereix el projecte.

3.6 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos, i les condicions d'aplicació.

3.7 Identifica possibles ajuts o subvencions per al desenvolupament del projecte.

3.8 Identifica l'oportunitat d'incorporar les noves tecnologies de producció o de servei al projecte.

3.9 Elabora un guió de treball que se seguirà per a l'elaboració del projecte.

 

4. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, tot incloent-hi i desenvolupant les fases que els componen.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Recopila informació relativa als aspectes que s'abordaran en el projecte.

4.2 En fa l'estudi de viabilitat.

4.3 Identifica les parts o fases que el componen i el seu contingut.

4.4 Estableix els objectius que es volen aconseguir i n'identifica l'abast.

4.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per fer-lo.

4.6 Elabora el pressupost corresponent.

4.7 Identifica les necessitats de finançament per posar-lo en marxa.

4.8 Defineix i elabora la documentació necessària per dissenyar-lo.

4.9 Identifica els aspectes que cal controlar per garantir-ne la qualitat.

 

5. Planifica l'execució del projecte, en determina el pla d'intervenció i la documentació associada.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Seqüencia les activitats i les prioritza en funció de les necessitats de desenvolupament.

5.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada activitat.

5.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per portar a terme les activitats.

5.4 Determina els procediments d'actuació o execució de les activitats.

5.5 Identifica els riscos inherents a l'execució, definint un pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.

5.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.

5.7 Fa la valoració econòmica que dona resposta a les condicions de la posada en pràctica.

5.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució.

 

6. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables, d'eines i d'aparells emprats.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Defineix el procediment per avaluar les activitats o intervencions.

6.2 Defineix els indicadors de qualitat per fer l'avaluació.

6.3 Defineix el procediment per avaluar les contingències.

6.4 Defineix el procediment per gestionar possibles canvis en els recursos i activitats.

6.5 Defineix i elabora la documentació necessària per avaluar les activitats i el projecte.

6.6 Estableix el procediment perquè l'usuari participi en l'avaluació i n'elabora la documentació específica.

6.7 Estableix un sistema per garantir l'acompliment del plec de condicions del projecte, si escau.

 

7. Utilitza la música per donar suport al projecte.

 

Criteris d'avaluació

7.1 Utilitza les músiques i els efectes sonors segons els projectes.

7.2 Utilitza elements musicals com a font d'inspiració i com a suport de determinats ambients o intencions, si s'escau.

7.3 Identifica ritmes musicals per aplicar variacions en el ritme i donar entrades o sortides (“peus” escènics).

7.4 Ajusta l'acompanyament musical als objectius escènics, sigui mitjançant la interpretació en directe d'un instrument o per reproducció d'un enregistrament musical.

7.5 Crea una banda sonora utilitzant el suport i el programari adequat per reproduir-la posteriorment.

 

8. Utilitza les tecnologies audiovisuals per donar suport al projecte.

 

Criteris d'avaluació

8.1 Coneix les tecnologies de vídeo, de projeccions audiovisuals i les associades a programari de l'ordinador, aplicables a projectes escènics.

8.2 Demostra un coneixement de diversos àmbits escènics, de la terminologia bàsica en il·luminació i els seus requisits fonamentals segons especialitat.

8.3 Explica la utilitat, la funció i la interacció de l'escenografia

8.4 Demostra criteris coherents i artístics en la tria d'il·luminació escènica i d'escenografia per donar suport a l'ambientació i a la intenció de dramatúrgia amb criteris de qualitat.

8.5 Incorpora elements multimèdia encaixant-los en el desenvolupament del treball.

 

Continguts

 

Experimentació en la creació: fonts d'informació, evolució de les arts del circ.

Projecte de número de circ: objectius tècnics, objectius artístics.

Caracterització: vestuari, maquillatge, complements.

Entorn tècnic: Instal·lacions i aparells. Escenografia i attrezzo. So i llum. Disseny de l'entorn.

La música en el número de circ.

Criteris artístics.

Criteris d'anàlisi de l'evolució del projecte.

Criteris tècnics de disseny i muntatge de material de circ.

Criteris de seguretat.

Assaigs del projecte.

Eines d'anàlisi de l'entorn productiu del sector.

Tipus de projectes.

Projectes-tipus aplicables al sector.

Les tecnologies en la planificació i el disseny de projectes.

Suports per elaborar la documentació.

Planificació de la logística, recursos humans i materials per executar el projecte.

Planificació de l'execució de projectes.

Marc legal i gestió de riscos en la planificació i gestió de projectes.

Eines d'avaluació de projectes.

Eines perquè l'usuari participi en els processos d'avaluació.

Indicadors de qualitat per avaluar.

Eines per gestionar canvis i contingències.

 

 

Mòdul professional 12: formació i orientació laboral

 

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: el marc legal. 22 hores

UF 2: incorporació al treball. 22 hores

UF 3: empresa i iniciativa emprenedora. 22 hores

 

UF 1: el marc legal

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica el marc legal i els procediments administratius que regulen l'àmbit escènic i del circ.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Determina les diferents eines de protecció i gestió, i els drets que es deriven del marc legal.

1.2 Identifica els tràmits administratius i els requisits tècnics necessaris per desenvolupar una activitat en diferents entorns del món de l'espectacle.

 

2. Coneix els convenis col·lectius de l'artista i les condicions sociolaborals en l'àmbit escènic i del circ.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina les diferents eines de protecció i gestió, i els drets que es deriven de l'estatut de l'artista.

 

3. Coneix la normativa referent a la formació de companyies, drets i deures (drets d'autor i drets d'imatge).

 

Criteris d'avaluació

3.1 Coneix els drets i deures, la normativa i els processos i els registres associats als drets d'imatge i de la propietat intel·lectual.

 

Continguts

 

Regulació sociolaboral dels artistes.

Convenis col·lectius.

Drets de propietat intel·lectual i drets d'imatge.

Regulació de les companyies d'arts escèniques i de les arts del circ.

 

UF2: incorporació al treball

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els mecanismes d'accés, els sistemes de selecció del mercat de treball i les capacitats que en faciliten la incorporació, així com els organismes institucionals, nacionals i comunitaris d'ajuda a la inserció laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Coneix les diferents vies d'accés a l'ocupació i a la formació permanent, així com tècniques, organismes, institucions, programes i accions públiques i privades útils en el procés de recerca d'ocupació.

 

2. Identifica el marc legal del treball així com els drets i les obligacions que deriven de les relacions laborals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Coneix el marc legislatiu i els drets i les obligacions que deriven de les relacions laborals en el marc de les arts escèniques i les principals obligacions i prestacions en matèria de Seguretat Social.

3. Avalua el marc normatiu de seguretat i higiene en el treball i la seva repercussió en la qualitat de vida laboral i personal.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Elabora conclusions argumentades respecte a la importància de les mesures de seguretat i higiene en el treball dins del marc normatiu específic.

 

4. Distingeix, en els convenis col·lectius relacionats amb les arts escèniques, els tipus de contractes laborals i les relacions amb l'empresa que contracta.

 

Continguts

 

Sistemes d'accés al món laboral: tècniques i instruments de recerca d'ocupació. Organismes i institucions nacionals i comunitàries que presten ajuda a la inserció laboral.

Sistemes d'accés a la formació permanent.

Organismes, institucions, programes i accions públiques i privades, nacionals i comunitàries que fan formació permanent en el sector de les arts escèniques.

El marc jurídic de les relacions laborals: Estatut dels treballadors i reglamentació específica del sector.

Elements del contracte de treball i modalitats de contractació.

El temps de treball i la seva retribució.

Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

La Seguretat Social i les seves prestacions.

Normativa de seguretat i higiene en el treball.

 

UF3: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica les normatives laboral, jurídica i fiscal que regulen l'autoocupació i les iniciatives empresarials, així com els organismes i els serveis institucionals, nacionals i comunitaris que faciliten ajudes econòmiques i subvencions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Coneix les diferents vies d'accés a l'autoocupació i a les iniciatives emprenedores, així com els organismes, institucions, programes i accions públiques i privades útils en el procés de creació d'ocupació.

 

2. Adquireix els coneixements econòmics, comercials i socials que li permeten funcionar com a professional autònom.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Distingeix en els convenis col·lectius relacionats amb el teatre, els audiovisuals i els serveis, els tipus de contractes laborals i les relacions amb l'empresa que contracta.

 

3. Determina els tràmits i la documentació associada necessaris per desenvolupar una activitat artística de l'espectacle en condicions administratives tècniques i laborals correctes.

 

Criteris d'avaluació

3.1 En un cas pràctic de presentació d'una oferta i signatura d'un contracte d'actuació:

Calcula el pressupost tenint en compte tots els conceptes: material, lloguers, tècnics, artistes, permisos, impostos, entre d'altres.

Elabora l'oferta de forma clara i en diferents formats.

Indica a l'oferta tots els requisits legals necessaris: empreses, NIF, servei a donar, valor econòmic, impostos, termini de validesa, forma de pagament, exclusions, imprevistos, entre d'altres.

Elabora un contracte d'actuació associat a l'oferta acceptada.

Elabora i tramita tota la documentació associada a una actuació feta (factures, rebuts, gestions bancàries, liquidació d'impostos, entre d'altres).

Estudia la seva viabilitat econòmica tenint en compte tots els costos de producció, difusió i representació.

 

Continguts

 

Normativa laboral, jurídica i fiscal, i tràmits per a l'inici de l'activitat professional autònoma.

Organismes i institucions nacionals i comunitàries que presten ajuda a la iniciativa empresarial.

Finançament i comptabilitat d'empresa en la gestió de l'activitat.

Eines de difusió i promoció de l'activitat proposada.

Entorns virtuals per a la presentació i difusió de projectes.

Drets d'imatge.

 

 

Mòdul professional 13: FCT - pràctiques en empreses, estudis o tallers

Durada: 100 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, entitat, companyia, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que du a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, entitat, companyia, centre o servei i l'organigrama i funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, entitat, companyia, centre o servei cap a l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització o distribució més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, entitat, companyia, centre o servei, davant d'altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, entitat, companyia, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat laboral.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, entitat, companyia, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional, d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre del treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte cap al medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaces amb el personal de l'empresa entitat, companyia, centre o servei.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Du a terme les activitats formatives de referència seguint els protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i proposa possibles solucions.

 

6. Espais i equipaments mínims

 

Mòdul professional/Unitat formativa

Espais

Aparells i materials

MP 1: salut i entrenament

Aula

Espai amb terra adient i 5 metres quadrats per alumne.

Elements de suport per a la preparació física (cordes, espatlleres, bandes elàstiques, peses, entre altres). Material propioceptiu (pilotes, BOSU, entre altres). Matalassos. Equip de so.

Aparells i estructures utilitzades freqüentment.

Manuals d'ús i conservació.

Protocols de seguretat de persones, d'aparells i d'equips.

Instruccions dels fabricants.

Equips de protecció individual i col·lectiva.

Protocols i manuals especialitzats.

Enganxalls, materials i ancoratges.

Instal·lació d'aparells.

Construcció d'aparells.

Vestuari i attrezzo.

MP 2: tècniques escèniques

complementàries

Espai amb terra adient (linòleum o fusta).

5 metres quadrats per alumne.

Matalassos.

Equip de so.

MP 3: acrobàcia a terra

Espai amb terra adient.

12 metres quadrats per alumne.

5 metres d'altura mínima.

Pistes d'acrobàcia a terra

Matalassos.

Matalassos de recepció.

Material homologat de seguretat adient a la tècnica.

Longes de seguretat.

MP 3: acrobàcia sobre aparells

Espai amb terra adient.

12 metres quadrats per alumne.

7 metres d'altura mínima, en el cas del balancí 9 metres.

Pistes d'acrobàcia a terra

Aparells d'impulsió (trampolí, bàscula, barra russa, balancí rus, doble minitrampolí, fast track, entre d'altres).

Aparells de recolzament (plint, cavall de salt, entre altres).

Matalassos.

Matalassos de recepció.

Material homologat de seguretat adient a la tècnica.

Longes de seguretat.

MP 4: equilibris acrobàtics

Espai de 8 metres d'altura mínim.

10 metres quadrats per alumne.

Material homologat de seguretat adient a la tècnica (longes de seguretat, matalassos de recepció).

MP 5: equilibris amb i/o sobre objectes

Espai amb terra adient, de 12 metres quadrats per alumne. 6 metres d'altura mínima.

Matalassos de recepció. Material per a equilibris amb objectes. Material per a equilibris sobre objectes (monocicles, bola, rul·lo, cable, corda fluixa, corda tensa, escala, roda Cyr o roda alemanya, entre altres). Material homologat de seguretat adient a la tècnica.

MP 6: parades de mans

Espai amb terra adient.

5 metres quadrats per alumne.

Bastons d'equilibri, blocs o escales, entre altres.

Material homologat de seguretat adient a la tècnica.

Longes de seguretat.

MP 7: tècniques aèries sense vol

Espai amb terra adient.

Estructures aptes per a l'ancoratge dels aparells, tant si es pengen del sostre com si tenen estructures independents o fixades al terra.

Altura mínima de 7 metres.

Superfície de 100 metres quadrats.

Material per a aeris (trapezi, cordes, teles o pal xinès, entre altres). Matalassos de recepció.

Material homologat de seguretat adient a la tècnica.

MP 8: tècniques aèries en vol

Espai amb terra adient, estructures aptes per a l'ancoratge dels aparells, tant si es pengen del sostre com si tenen estructures independents o fixades al terra.

Superfície de 100 metres quadrats.

Altura mínima de 9 metres (en el cas del gran volant, de 12 metres d'altura mínim).

Tipus d'estructures per a trapezi de balanç, trapezi de gran balanç, trapezi, minivolant, trapezi gran volant, corda volant, quadre aeri o quadre coreà, entre d'altres.

Les estructures i aparells: d'ancoratge de l'estructura i enganxalls de l'aparell.

Material de seguretat: sistemes de longes, xarxes, matalassos.

MP 9: tècniques de malabars i/o

manipulació d'objectes

Espai amb terra adient.

12 metres quadrats per alumne.

Altura mínima de 6 metres.

Material de manipulació d'objectes (pilotes, bitlles cèrcols, diàbolos, barrets, bola de contacte, capses, hula-hoops, entre altres).

Material homologat de seguretat adient a la tècnica.

MP 10: taller

Espai adient a les tècniques escollides.

Segons la tècnica o tècniques escollides.

MP 11: projecte

Espai apte per a exhibició adient a les tècniques corresponents, a més de l'espai per a l'acomodació de públic espectador.

Material adient a la tècnica o tècniques que s'exhibeixen. Equip de so. Equip de llum.

Vestuari i attrezzo.

Aparells i instal·lacions.

MP 12: formació i orientació laboral

Aula polivalent d'1,5 metres quadrats per alumne.

 

 

Altres Magatzem. Sistema de revisió de tots els aparells, ancoratges i estructures de manera regular i per part dels professionals corresponents, mínim un cop l'any i sempre que es requereixi.  

 

7. Perfil del professorat

7.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i als professors especialistes, segons s'escaigui, de les especialitats establertes a continuació, així com a les persones que tenen la titulació que s'indica.

 

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'animació en circ:

 

Mòdul professional

Especialitat del professorat

Cos

MP 12: formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

MP 12: formació i orientació laboral

Organització industrial i legislació

Catedràtics d'arts plàstiques i disseny

Professors d'arts plàstiques i disseny

MP 1: salut i entrenament

Educació física

Catedràtic d'ensenyament secundari

Professor d'ensenyament secundari

MP 2: tècniques escèniques complementàries

Títol superior de dansa

Títol superior d'art dramàtic

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

------

MP 3: acrobàcia a terra

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

------

MP 3: acrobàcia sobre aparells

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

------

MP 4: equilibris acrobàtics

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

------

MP 5: equilibris amb i sobre objectes

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

------

MP 6: parades de mans

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

------

MP 7: tècniques aèries sense vol

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

MP 8: tècniques aèries en vol

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

------

MP 9: malabars i/o manipulació d'objectes

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

------

MP 10: taller

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

MP 11: projecte

Títol superior de dansa

Títol superior d'art dramàtic

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

------

 

7.2 Titulacions equivalents als efectes de docència

 

Cos

Especialitat del professorat

Titulació

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

 

7.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

MP 12: formació i orientació laboral

Llicenciat en dret o títol de grau equivalent

Llicenciat en administració i direcció d'empreses o títol de grau equivalent

Llicenciat en ciències actuarials i financeres o títol de grau equivalent

Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració o títol de grau equivalent

Llicenciat en ciències del treball o títol de grau equivalent

Llicenciat en economia o títol de grau equivalent

Llicenciat en psicologia o títol de grau equivalent

Llicenciat en sociologia o títol de grau equivalent

Enginyer en organització industrial o títol de grau equivalent

Diplomat en ciències empresarials o títol de grau equivalent

Diplomat en relacions laborals o títol de grau equivalent

Diplomat en educació social o títol de grau equivalent

Diplomat en treball social o títol de grau equivalent

Diplomat en gestió i administració pública o títol de grau

MP 1: salut i entrenament

UF 1: salut

UF 2: entrenament

Títol superior de dansa

Llicenciat en ciències de l'activitat física i l'esport o títol de grau equivalent

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

MP 1: salut i entrenament

UF 3: seguretat

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista en circ

MP 2: moviment escènic

Títol superior de dansa

Títol superior d'art dramàtic

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

MP 3: acrobàcia a terra

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 3: acrobàcia sobre aparells

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Títol superior de circ

MP 4: equilibris acrobàtics

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 5: equilibris amb i sobre objectes

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 6: parades de mans

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 7: tècniques aèries sense vol

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 8: tècniques aèries en vol

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 9: malabars i/o manipulació d'objectes

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 10: taller

Professor especialista

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

MP 11: projecte

Títol superior de dansa

Títol superior d'art dramàtic

Títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ

Professor especialista

 

8. Correspondències

8.1 Correspondència de les unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació

 

Unitats de competència de Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals d'aquest títol

UC_1-9916-11 Gestionar les activitats del circ

Mòdul professional 1: salut i entrenament

Mòdul professional 2: tècniques escèniques complementàries

UC-1-9917-11 Realitzar acrobàcies

Mòdul professional 3: acrobàcia a terra i/o sobre aparells

UC_1-9918-11 Realitzar tècniques aèries

Mòdul professional 7: tècniques aèries sense vol

Mòdul professional 8: tècniques aèries en vol

UC_1-9919-11 Realitzar equilibris acrobàtics i parades de mans

Mòdul professional 4: equilibris acrobàtics

Mòdul professional 6: parades de mans

UC_1-9920-11 Realitzar equilibris amb i/o sobre objectes

Mòdul professional 5: equilibris amb i/o sobre objectes

UC_1-9921-11 Realitzar malabars i/o manipulació d'objectes

Mòdul professional 9: malabars i/o manipulació d'objectes

UC_1-9922-11 Crear i realitzar un número de circ

Mòdul professional 11: projecte

UC_1-9923-11 Actuar en públic en un espectacle de circ

Mòdul professional 10: taller

 

8.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació.

 

Mòduls professionals d'aquest títol

Unitats de competència de Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòdul professional 1: salut i entrenament

Mòdul professional 2: tècniques escèniques complementàries

UC_1-9916-11 Gestionar les activitats del circ

Mòdul professional 3: acrobàcia a terra i/o sobre aparells

UC_1-9917-11 Realitzar acrobàcies

Mòdul professional 7: tècniques aèries sense vol

Mòdul professional 8: tècniques aèries en vol

UC_1-9918-11 Realitzar tècniques aèries

Mòdul professional 4: equilibris acrobàtics

Mòdul professional 6: parades de mans

UC_1-9919-11 Realitzar equilibris acrobàtics i parades de mans

Mòdul professional 5: equilibris amb i sobre objectes

UC_1-9920-11 Realitzar equilibris amb i/o sobre objectes

Mòdul professional 9: malabars i/o manipulació d'objectes

UC_1-9921-11 Realitzar malabars i/o manipulació d'objectes

Mòdul professional 11: projecte

UC_1-9922-11 Crear i realitzar un número de circ

Mòdul professional 10: taller

UC_1-9923-11 Actuar en públic en un espectacle de circ.

 

Amunt