Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 27/01/2017

  • Número de control 17027063

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17027063-2017

Dades del DOGC
  • Número 7301

  • Data 03/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 27 de gener de 2017, sobre una resolució per la qual s'aprova la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Tossa de Mar.


El director general d' Ordenació del Territori i Urbanisme ha resolt, en data 23 de desembre de 2106, l'assumpte que s'indica a continuació:

Exp.: 2016 / 061495 / G

Assumpte: Delimitació de la trama urbana consolidada

Terme municipal: Tossa de Mar

Comarca: Selva

En data 24 de setembre de 2016 , l'Ajuntament de Tossa de Mar va trametre l'acord del Ple municipal de Tossa de Mar de 16 de setembre de 2016, pel qual s'aprova la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del municipi.

La Direcció General de Comerç va emetre, en data 26 d'octubre de 2016, informe favorable en relació amb l'esmentada proposta amb la prescripció que s'excloguessin 3 zones.

Vist l'informe-proposta del cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 13 de desembre de 2016,

D'acord amb allò establert a l'article 8.2 b) i c) del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació d'equipaments comercials,

 

RESOLC:

 

-1 Aprovar la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de Tossa de Mar, que figura als plànols que s'annexen a aquesta resolució.

 

-2 Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-3 Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Tossa de Mar.

 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén rebutjat presumptament.

 

Girona, 27 de gener de 2017

 

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Plànol de la trama urbana consolidada del municipi de Tossa de Mar

 

 

normativa_planol 1

 

 

 

normativa_planol 2

 

 

Amunt