Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/01/2017

  • Número del document ENS/0099/2017

  • Número de control 17030039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17030039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7299

  • Data 01/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/99/2017, de 25 de gener, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional.


 

Mitjançant el Decret 21/1999, de 9 de febrer, es va crear el Consell Català de Formació Professional (CCFP) com a òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat, amb la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional, reglada i no reglada, adscrit al Departament d'Ensenyament.

D'altra banda, l'Ordre ENS/1/2017, de 10 de gener, ha aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional (DOGC núm. 7290, de 19.1.2017).

Per això, a proposta del Consell Català de Formació Professional, i d'acord amb el que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

 

Resolc:

 

-1 Convocatòria

Obrir convocatòria pública per a la concessió de dues beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional.

Les beques de col·laboració tenen per finalitat que les persones seleccionades puguin aprofundir la seva formació teoricopràctica en el coneixement i domini de les metodologies, eines, instruments i tècniques sobre política comparada, gestió del canvi i recerca d'informació, i establiment d'indicadors de resultats en els àmbits funcionals que actualment desenvolupa el Consell.

 

-2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre ENS/1/2017, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional (DOGC núm. 7290, de 19.1.2017).

 

-3 Import i partida pressupostària

L'import màxim que es destina a la concessió d'aquestes beques és de 16.380,00 euros, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, que es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària D/480000800/4210/0000 del centre gestor EN07, del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2015, prorrogat per a l'any 2017.

Les beques tenen una dotació econòmica de 1.330,00 euros bruts mensuals per a una dedicació de 35 hores setmanals.

 

-4 Sol·licituds

Les sol·licituds i la documentació es presenten d'acord amb el procediment que preveuen les bases reguladores i el termini de presentació és de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC. Si resten beques vacants, es podran obrir nous períodes de presentació de sol·licituds.

 

-5 Procés i criteris de selecció

La selecció es fa en dues fases i d'acord amb els criteris de selecció següents:

5.1 Primera fase.

5.1.1 Consisteix a valorar:

a) La idoneïtat de la titulació i el currículum, així com les qualificacions obtingudes: fins a 50 punts.

b) Els estudis complementaris, coneixements i l'experiència: fins a 40 punts.

c) El coneixement d'altres idiomes: fins a 10 punts.

5.1.2 Per passar a la segona fase és necessari obtenir un mínim de 50 punts.

5.1.3 Entre les persones aspirants es preseleccionen com a màxim 5 candidats per plaça ofertada, ordenats pel nombre de punts obtinguts en aquesta fase. En cas d'empat, el nombre de persones preseleccionades s'amplia en funció del nombre d'empats.

5.2 Segona fase.

5.2.1 Consisteix en una entrevista personal amb cada una de les persones preseleccionades, que pot incloure una part pràctica: fins a 50 punts.

5.2.2 El fet de no presentar-se o d'obtenir una puntuació inferior a 25 punts en aquesta fase comporta l'exclusió del procés de selecció.

5.3 La valoració final dels aspirants es realitza sumant la puntuació obtinguda en ambdues fases.

 

-6 Resolució i publicitat

La secretària general resol aquesta convocatòria per delegació feta a les bases reguladores.

La Resolució, que exhaureix la via administrativa, es publica al DOGC i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, amb indicació dels recursos, dels òrgans davant dels quals es pot recórrer i del termini per fer-ho. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En qualsevol cas, les sol·licituds de participació s'entenen desestimades si no hi recau resolució expressa en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 25 de gener de 2017

 

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt