Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/01/2017

  • Número de control 17026024

  • Organisme emissor Institut Ramon Llull

    CVE CVE-DOGC-A-17026024-2017

Dades del DOGC
  • Número 7298

  • Data 31/01/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2017, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, pel qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música (L0178 U10 / L0179 U10 N-Bases 2017).


L'Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus objectius, l'Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l'àmbit cultural de les institucions consorciades i contribuirà a l'enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona des de la perspectiva cultural.

Vist l'acord de govern ACORD GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

Vist l'acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 15 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les següents bases per a la concessió de subvencions:

- Per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de les arts escèniques.

- Per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música.

Fent ús de les competències que em són atribuïdes per l'article 13.2.e) dels Estatuts de l'Institut,

 

Resolc

 

Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'Acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 15 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les següents bases per a la concessió de subvencions:

- Per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de les arts escèniques.

- Per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música.

 

Recursos procedents

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d'alçada davant del President del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.

 

Barcelona, 25 de gener de 2017

 

Manuel Forcano

Director

 

 

Acord

del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 15 de desembre de 2016, d'aprovació de les bases que han de regir la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull.

 

Vist el que disposa l'article 4.2 i) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull, en relació a les finalitats de l'Institut relatives a concedir subvencions, ajuts i beques subjectant-se a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, i a la normativa que li sigui d'aplicació,

Atès el que preveu l'article 11.f) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull, en relació a la competència per aprovar les bases de les convocatòries publiques de subvencions i ajuts, el Consell de Direcció,

 

Acorda:

 

Aprovar les següents bases que han de regir la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per al 2017:

- Bases que han de regir la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la mobilitat d'artistes per actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de les arts escèniques.

- Bases que han de regir la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la mobilitat d'artistes per actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MOBILITAT D'ARTISTES PER A ACTUACIONS I/O GIRES FORA DE CATALUNYA EN L'ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES

 

1. Objecte

1.1 Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

S'entén per artista tant l'artista individual com la companyia.

S'entén per gira les actuacions correlatives o consecutives que es fan en un únic desplaçament de l'artista.

1.2 No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments que tinguin per objecte:

- La realització d'actuacions que no estiguin incloses dins un circuit professional.

- La realització d'actuacions emmarcades en l'àmbit de la cultura popular i tradicional.

- L'assistència a representacions per part d'autors dramàtics i coreògrafs.

- L'assistència a fires i mercats per fer showcases.

- L'assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l'àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació.

- La realització de tallers i residències de creació.

- La participació a cavalcades amb motiu de la celebració del carnaval i/o de la nit de Reis.

1.3 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

1 bis. Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

 

2. Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

2.2 No poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els organismes públics.

b) Les entitats organitzadores de les actuacions objecte d'aquestes subvencions.

c) Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.

 

3. Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents. Els requisits exigibles en cada cas es determinaran en funció de les circumstàncies concurrents i caldrà acreditar-los en els termes que especifica la base 7.

a) Complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat espanyol, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en el territori estatal, cal que presenti una declaració responsable on ho faci constar.

c) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix concepte, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Quan s'utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) En el cas de les persones físiques empresàries espanyoles, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

f) En el cas de les entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

g) En el cas que es disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

h) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el supòsit que el sol·licitant no estigui subjecte a la llei esmentada, ha de complir la normativa que li sigui d'aplicació.

i) Complir el requisit que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

j) En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas de les fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas de les empreses i les entitats, no haver estat sancionades ni condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Presentar declaració responsable d'altres ajuts de minimis rebuts i/o sol·licitats durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors inclosos els atorgats per l'IRL. Els ajuts de minimis poden haver estat concedits per al mateix concepte de la subvenció o per a d'altres diferents, i poden haver estat atorgats per qualsevol Administració pública de l'Estat i/o rebre finançament de la Unió Europea.

n) Les persones sol·licitants dels ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com annex.

o) Les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

3.2 Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions pels conceptes de desplaçament, allotjament i/o de transport de càrrega de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest.

Són compatibles amb altres ajuts, ingressos o recursos pels conceptes de desplaçament, allotjament i/o transport de càrrega d'altres administracions públiques, ens públics o privats.

 

4. Quantia

4.1 La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 10.000,00 euros per convocatòria i per artista.

4.2 La despesa mínima, realitzada i justificada del desplaçament, allotjament i/o del transport de la càrrega subvencionat, exigible per poder considerar acomplerts l'objectiu i la finalitat de la subvenció és del 60%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

En el cas que el cost final efectiu del desplaçament, allotjament i/o del transport de la càrrega subvencionats sigui inferior al cost inicialment pressupostat, s'aplicarà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada.

4.3 S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària del 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat del desplaçament, allotjament i/o del transport de la càrrega subvencionats que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. Aquest percentatge només podrà aplicar-se si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

4.4 La quantia de la subvenció, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

 

5. Despeses subvencionables

5.1 Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

En el cas de l'allotjament es podrà imputar com a despesa subvencionable l'allotjament de les nits corresponents als dies de les actuacions i, si escau, l'allotjament de la nit anterior a la primera actuació i l'allotjament en ruta de l'artista.

En el cas que les actuacions s'emmarquin en una temporada només es podran imputar com a despeses subvencionables, a més de l'allotjament i/o el transport de la càrrega, un únic desplaçament d'anada a la localitat d'actuació i retorn al punt d'origen per cadascun del integrants de la companyia.

No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments en classe preferent o superior, ni les despeses de catxets, dietes, visats, combustible, peatges, taxis, transports urbans, embalatges, pàrkings, assegurances i altres despeses de caràcter complementari.

5.2 L'import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 1.500,00 euros. L'import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.

5.3 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

5.4 Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.

5.5 No s'estableix cap límit màxim a la subcontractació de l'activitat subvencionada.

 

6. Sol·licituds

6.1 S'ha de presentar una sol·licitud per cada actuació (tant si es tracta d'una representació aïllada, com de vàries representacions correlatives o en el marc d'una temporada) o per cada gira que es dugui a terme en el termini establert a la convocatòria.

Es poden presentar fins a un màxim de 5 sol·licituds per artista i per convocatòria. L'import de la sol·licitud ha de ser igual o superior a 1.500,00 euros.

6.2 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de realitzar de la manera següent:

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

- Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

- Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

- Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l'Institut Ramon Llull la sol.licitud i la documentació que s'hi adjunta s'ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.

- Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l'Institut Ramon Llull, la sol.licitud i la documentació que s'hi adjunta s'ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.

6.3 Els sol·licitants espanyols o sol·licitants estrangers residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica) i el Protocol d'identificació i signatura electrònica (Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol).

Els sol·licitants estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat.

6.4 Per a la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics es faran servir els mecanismes d'autenticació i signatura descrits a la política d'identificació i signatura electrònica de l'Institut Ramon Llull.

6.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi visualitzarà un missatge en què es comunicarà aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament. Si la interrupció es produeix durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant les 24 hores posteriors al restabliment de la seu.

 

7. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

7.1 Per demanar una subvenció a l'Institut Ramon Llull, s'ha de presentar una sol·licitud d'acord amb el formulari normalitzat al qual s'ha d'adjuntar, sense enquadernar, la documentació següent:

- Projecte de les actuacions, (segons el model) especificant el nom de l'espectacle, el nom de l'equipament/festival on s'actua, indicant la ciutat i el país, i les dates d'actuació. També s'hi ha de fer constar si es tracta del primer o darrer espectacle estrenat per l'artista (indicant la data de l'estrena) i la participació de productors o coproductors internacionals del projecte si escau.

- Dossier artístic de l'espectacle o en el seu defecte l'enllaç al web on es pugui consultar.

- Pressupost complet i detallat dels desplaçaments, allotjaments i/o transport de la càrrega de les actuacions o de la gira en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, d'acord amb el model.

- Contracte o contractes on s'especifiqui que l'artista percep contraprestació econòmica per la seva/es actuació/ns . En el cas que el contracte no estigui signat es podrà presentar la carta d'invitació, d'acord amb el model facilitat per l'Institut Ramon Llull. En el cas de presentar la sol·licitud una vegada ja realitzada l'actuació, el sol·licitant haurà de presentar el contracte/s relatiu/s a la/es actuació/ns.

- Documentació relativa a la trajectòria de l'artista mitjançant:

- una relació detallada de les actuacions realitzades en els últims tres anys anteriors a l'any de la convocatòria indicant les dates, el nom de l'equipament o festival, ciutat i país de cadascuna d'elles.

- un resum de la trajectòria més rellevant en funció dels projectes i col·laboracions portats a terme.

L'Institut Ramon Llull pot demanar tota la documentació complementària que consideri necessària per resoldre la sol·licitud de subvenció.

Per a una major agilitat del procediment, es pot aportar la documentació que recull la base 11.5 juntament amb la sol·licitud.

7.2 L'acreditació dels requisits indicats a les bases 2.2.c i 3.1 es realitzarà mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, el qual també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries, si escau.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

8. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds es fixa en la convocatòria.

 

9. Criteris de valoració

Són criteris de valoració per a l'adjudicació de les subvencions els següents:

a) Trajectòria de l'artista:

Es valorarà la trajectòria de l'artista en funció dels paràmetres següents:

1. El nombre d'actuacions realitzades els últims tres anys fora de Catalunya (Fins a 1 punt)

- Si s'han realitzat, com a mínim, 15 actuacions

- En els casos dels grups amb menys de tres anys de trajectòria o dels grups amb més de 13 integrants, si s'han realitzat, com a mínim 7 actuacions.

2. La seva rellevància artística d'acord amb dels projectes i col·laboracions portats a terme. (Fins a 2 punts)

Valoració: fins a  3 punts.

b) Interès artístic de les actuacions i/o gires:

Es valoraran en funció dels paràmetres següents:

- La qualitat artística i tècnica i la rellevància de l'espectacle (3 punts)

- El caràcter innovador i la singularitat de l'espectacle (2 punts)

- La participació de coproductors internacionals (1 punt)

- La realització de 10 o més actuacions (1 punt)

- El fet que l'actuació sigui la presentació del primer o l'últim espectacle estrenat per l'artista (1 punt)

Valoració: fins a 8 punts

c) Territori on es duran a terme les actuacions o la gira:

Es valorarà en funció dels territoris on es portin a terme les actuacions i/o les gires:

- Zona 1: França, Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Québec, Japó, Marroc i Flandes. (Fins a 1 punt)

- Zona 2: Itàlia, Grècia, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro, Albània, Turquia, Líban, Malta, Xipre, Israel, Egipte, Algèria i Tunísia. (Fins a 1 punt)

En el cas en que les actuacions es portin a terme en un territori de cada zona: 2 punts (1 punt per zona)

Valoració: fins a 2 punts

Total puntuació: 13 punts

 

10. Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva i compta amb una fase d'instrucció, en la que es formulen la proposta de resolució provisional i la proposta de resolució definitiva, i una fase de concessió, en la que es dicta la resolució de concessió.

10.2 L'òrgan instructor és el/la Gerent de l'Institut Ramon Llull.

10.3 Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració, nomenada en la convocatòria de les subvencions, que comptarà amb experts externs.

10.4 Un cop avaluades les sol·licituds per la comissió de valoració, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració, i d'acord amb allò previst per la base 11. Els beneficiaris proposats són requerits per presentar la documentació addicional i, a la vista d'aquesta, de la proposta de resolució provisional i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 11, l'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions i l'eleva a l'òrgan resolutori.

La proposta de resolució de concessió es fonamentarà, ordinàriament, en els informes de la comissió de valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, en motivarà la discrepància.

10.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

11. Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució provisional conté la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions.

11.3 Dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida d'acord amb l'apartat 5 d'aquesta base, si no l'han presentat juntament amb la sol·licitud. La proposta de resolució provisional conté el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

11.4 Dins el termini de 10 dies esmentat en l'apartat anterior, les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció.

11.5 La documentació a què es refereix la base 11.3, que cal aportar sempre que no s'hagi presentat juntament amb la sol·licitud, és la següent:

Pel cas de sol·licitants estrangers:

Fotocòpia de la documentació que acrediti la personalitat del sol·licitant. En el cas de persones jurídiques, caldrà adjuntar també la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona física sol·licitant i fotocòpia del seu passaport.

No és necessària l'aportació d'aquests documents en el cas que qui sol·licita la subvenció els hagi presentat anteriorment, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà al/a la sol·licitant de la subvenció que els aporti en el termini de 10 dies.

Pel cas de sol·licitants espanyols:

a) Fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud. No cal aportar el document esmentat si s'autoritza l'òrgan gestor perquè consulti les dades d'identitat. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud.

b) Acreditació mitjançant el certificat corresponent d'estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau. El/La sol·licitant pot autoritzar l'Institut Ramon Llull a obtenir aquesta dada telemàticament de les entitats gestores. En aquest cas no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment. Aquesta autorització consta al formulari de sol·licitud.

c) Pel cas d'entitats o organismes que no estiguin inscrits en el Registre Mercantil, en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o en el Registre General de Cooperatives de Catalunya, acreditació de la inscripció en el registre corresponent i de la representació legal en nom de la qual actua la persona física sol·licitant.

d) Pel cas d'entitats que no tinguin l'obligació d'estar inscrites en un registre públic, acreditació de la seva personalitat jurídica i de la representació en nom de la qual actua la persona física sol·licitant.

No cal aportar els documents indicats en el cas que el/la sol·licitant els hagi presentat anteriorment, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici, prèvia autorització del sol·licitant si escau, les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

e) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir individualment al/a la sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

L'òrgan instructor tampoc comprovarà d'ofici l'acreditació de la representació legal quan la documentació es presenti per mitjans telemàtics i la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

11.6 La documentació establerta en la base 11.5 es pot aportar, segons el cas o bé en format paper, o bé per mitjans telemàtics presentant còpies digitalitzades dels documents, d'acord amb el que estableixen la base 6ª i les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

11.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

12. Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes establerts a la base 11.3.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i notificarà la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En aquest acte ha de constar la via de recurs que correspongui.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

13. Resolució i publicació

13.1 El/La Director/a de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data de publicació de la convocatòria. La resolució es notificarà a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 12.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment.

13.2 A la resolució constarà de manera expressa el caràcter de minimis de la subvenció.

13.3 En la publicació o notificació de la resolució final del procediment es farà constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant del president o la presidenta del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà del dia en que tingui lloc la publicació. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.

13.4 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

14. Publicitat

L'Institut Ramon Llull fa publicitat de les subvencions concedides per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició d'una relació als taulers d'anuncis que consten a la base 12.3 i també donarà publicitat de les subvencions d'acord amb allò que estableixi la normativa en matèria de subvencions i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

15. Pagament

15.1 L'Institut Ramon Llull inicia la tramitació del pagament del 100% de l'import atorgat un cop efectuat el desplaçament, allotjament i/o el transport de la càrrega subvencionats i amb la presentació prèvia de la documentació justificativa que estableix la base 16.

En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció previst a la base 4.2, es tramitarà el pagament de la subvenció per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat del desplaçament, de l'allotjament i/o del transport de la càrrega subvencionats i el cost inicialment pressupostat.

15.2 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si la persona beneficiària està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar, juntament amb la documentació justificativa, un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

16. Justificació

16.1 La persona beneficiària ha de presentar a l'Institut Ramon Llull, com a documentació justificativa per a la tramitació del pagament de l'import total concedit en concepte de subvenció, un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que ha de contenir la documentació següent:

1) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat i de les condicions que exigeixen aquestes bases, i en la que consti, si s'escau:

- Valoració de les actuacions.

- Presència en la premsa (adjuntar articles)

2) Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost dels desplaçaments, allotjaments i/o transport de la càrrega objecte d'aquesta subvenció, d'acord amb el model de formulari de justificació, que inclogui:

- Relació classificada de les despeses corresponents al cost del desplaçament, allotjament i/o transport de càrrega objecte de l'ajut, amb indicació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, la data d'emissió, l'import i la data de pagament o venciment.

- Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que hagin finançat el desplaçament, allotjament i/o transport de càrrega objecte de l'ajut, amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions o ajuts, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

- Quadre comparatiu entre les partides del pressupost tant d'ingressos com de despeses previstos i els efectivament executats, en què s'indiquin les desviacions que hi ha hagut. En el cas que l'ajut sigui per a desplaçament, allotjament i/o transport de càrrega fets, només s'han de relacionar els ingressos i les despeses efectivament executats.

3) Justificants de la totalitat de la despesa del desplaçament, allotjament i/o transport de càrrega objecte de l'ajut: factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. La factura corresponent a l'allotjament ha d'especificar el/s nom/s de la/es persona/es allotjada/es i la/es dates de les nits objecte de la sol·licitud.

4) Documentació justificativa d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria sobre l'elecció, si escau, d'acord amb el que estableix la base 17.f.

5) Documentació acreditativa del compliment d'allò que estableixen els punts h) i i) de la base 17.

16.2 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb el desplaçament, allotjament i/o transport de càrrega objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

En el cas que la persona beneficiària de la subvenció estigui subjecte a la regla de la prorrata general de l'IVA, d'acord amb l'opció marcada en el formulari de sol·licitud, aquesta haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i/o còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

En el cas que la persona beneficiària de la subvenció estigui subjecte a la regla de la prorrata especial de l'IVA, d'acord amb l'opció marcada en el formulari de sol·licitud, aquesta haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i la relació de factures vinculades amb el projecte, així com còpia del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades.

No s'acceptaran tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

16.3 Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari) han d'indicar:

a) la identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.

b) concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'acceptarà cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu.

16.4 El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d'un mes a comptar a partir de l'acabament de l'última actuació realitzada.

En el cas que s'hagi realitzat l'última actuació i la resolució encara no hagi estat notificada, el termini per presentar els justificants és d'un mes a partir del dia de la notificació.

16.5 Quan s'apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació, es posarà en coneixement de la persona beneficiària a través de notificació individual i se li concedirà un termini de 10 dies hàbils per corregir-los.

16.6 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta hagi estat presentada, es requerirà a la persona beneficiària que, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, la presenti. El requeriment es notifica individualment a les persones beneficiàries. La falta de presentació de la justificació en el termini que estableix aquest apartat comporta la revocació de la subvenció i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

16.7 L'institut Ramon Llull pot acordar d'ofici o a instància de les persones beneficiàries l'ampliació del termini de justificació. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'ha de produir, en tot cas, abans de la finalització del termini màxim de justificació. L'ampliació del termini no pot excedir la meitat d'aquest i no pot perjudicar drets de tercers.

 

17. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant el desplaçament, l'allotjament i/o el transport de la càrrega subvencionats amb l'objectiu de realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya en el termini previst.

b) Dur a terme el desplaçament, allotjament i/o el transport de la càrrega subvencionats amb l'objectiu de realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, en el termini d'un mes, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin el mateix objecte subvencionat, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Conservar i posar a disposició de l'òrgan concedent i els òrgans de control tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles per a la justificació de la subvenció, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

h) Incloure el logotip de l'Institut Ramon Llull i/o la menció “amb el suport de l'Institut Ramon Llull” en el web o altres suports de comunicació de l'artista.

i) Incloure el logotip de l'Institut Ramon Llull i/o la menció “amb el suport de l'Institut Ramon Llull” en el material de promoció, imprès i/o digital. En el supòsit que la concessió de la subvenció tingui lloc un cop ja realitzat el desplaçament, allotjament i/o el transport de la càrrega subvencionats o que, des de la data de la concessió fins al temps de realització del desplaçament, allotjament i/o del transport de la càrrega subvencionats, el compliment d'aquesta obligació resulti materialment impossible, serà suficient l'acreditació del compliment de l'obligació establerta a la lletra h).

Sempre que sigui possible, el logotip i/o menció s'han d'incloure en la llengua del país que acull les actuacions.

j) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

k) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Complir els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que consten en annex.

m) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores.

 

18. Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

19. Revocació

L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

20. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

21. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

ANNEX

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES D'AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries d'ajuts assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MOBILITAT D'ARTISTES PER A ACTUACIONS I/O GIRES FORA DE CATALUNYA EN L'ÀMBIT DE LA MÚSICA.

 

1. Objecte

1.1 Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

S'entén per artista tant l'artista individual com les formacions musicals.

S'entén per actuació:

- Un concert aïllat, el desplaçament del qual tingui el seu inici i retorn a Catalunya.

- Els concerts correlatius en el mateix equipament, el desplaçament dels quals tinguin el seu inici i retorn a Catalunya.

S'entén per gira una sèrie d'actuacions consecutives d'un artista de l'àmbit de la música en diferents localitats amb inici des de Catalunya, així com el seu retorn.

1.2 No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments que tinguin per objecte:

- La realització d'actuacions que no estiguin incloses dins un circuit professional.

- La realització d'actuacions emmarcades en l'àmbit de la cultura popular i tradicional.

- L'assistència a representacions o concerts per part de compositors.

- L'assistència a fires i mercats per fer showcases.

- L'assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l'àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació.

- La realització de tallers i residències de creació.

1.3 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

1 bis. Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

 

2. Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

2.2 No poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els organismes públics.

b) Les entitats organitzadores de les actuacions objecte d'aquestes subvencions.

c) Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.

 

3. Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents. Els requisits exigibles en cada cas es determinaran en funció de les circumstàncies concurrents i caldrà acreditar-los en els termes que especifica la base 7.

a) Complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat espanyol, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en el territori estatal, cal que presenti una declaració responsable on ho faci constar.

c) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al mateix concepte, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Quan s'utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) En el cas de les persones físiques empresàries espanyoles, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

f) En el cas de les entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

g) En el cas que es disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

h) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el supòsit que el sol·licitant no estigui subjecte a la llei esmentada, ha de complir la normativa que li sigui d'aplicació.

i) Complir el requisit que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

j) En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas de les fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas de les empreses i les entitats, no haver estat sancionades ni condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Presentar declaració responsable d'altres ajuts de minimis rebuts i/o sol·licitats durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors inclosos els atorgats per l'IRL. Els ajuts de minimis poden haver estat concedits per al mateix concepte de la subvenció o per a d'altres diferents, i poden haver estat atorgats per qualsevol Administració pública de l'Estat i/o rebre finançament de la Unió Europea.

n) Les persones sol·licitants dels ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com annex.

o) Les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

3.2 Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions pels conceptes de desplaçament, allotjament i de transport de càrrega de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les Empreses Culturals i d'altres entitats adscrites o vinculades al Departament de Cultura o participades per aquest.

Són compatibles amb altres ajuts, ingressos o recursos pels conceptes de desplaçament, allotjament i transport de càrrega d'altres administracions públiques, ens públics o privats.

 

4. Quantia

4.1 La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 8.000,00 euros per convocatòria i per artista. L'import màxim que pot aconseguir cada artista anualment en les convocatòries de l'Institut Ramon Llull per aquests conceptes és de 10.000,00 euros.

4.2 La despesa mínima, realitzada i justificada del desplaçament, allotjament i del transport de la càrrega subvencionats, exigible per poder considerar acomplerts l'objectiu i la finalitat de la subvenció és del 60%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

En el cas que el cost final efectiu del desplaçament i del transport de la càrrega subvencionats sigui inferior al cost inicialment pressupostat, s'aplicarà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada.

4.3 S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària del 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat del desplaçament, allotjament i del transport de la càrrega subvencionats que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. Aquest percentatge només podrà aplicar-se si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

4.4 La quantia de la subvenció, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

 

5. Despeses subvencionables

5.1 Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l'allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

En el cas de realitzar un concert aïllat o varis concerts correlatius en el mateix equipament, s'acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de l'artista i de l'equip tècnic necessari per a la realització de l'actuació que tingui el seu inici i retorn a Catalunya, el transport de la càrrega i l'allotjament.

En el cas d'una gira, s'acceptarà com a despesa subvencionable un únic desplaçament del personal que tingui el seu inici i retorn a Catalunya, el transport de la càrrega i l'allotjament.

En el cas de l'allotjament es podran imputar com a despesa subvencionable les nits corresponents als dies d'actuació i, si escau, la nit anterior al primer concert.

És també despesa subvencionable l'allotjament en ruta de l'artista.

No són objecte d'aquesta convocatòria els desplaçaments en classe preferent o superior, ni les despeses de catxets, dietes, visats, combustible, peatges, taxis, transports urbans, embalatges, pàrkings, assegurances i altres despeses de caràcter complementari.

5.2 L'import mínim subvencionable és:

- en el supòsit de fins a 2 persones: 1.500,00 euros.

- en el supòsit de 3 persones o més: 2.500,00 euros.

5.3 L'import màxim subvencionable és de: 8.000,00 euros per artista i per convocatòria.

5.4 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

5.5 Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.

 

6. Sol·licituds

6.1 Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.

L'import mínim sol.licitat ha de ser:

- en el supòsit de fins a 2 persones: 1.500,00 euros.

- en el supòsit de 3 persones o més: 2.500,00 euros.

6.2 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de realitzar de la manera següent:

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

- Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

- Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

- Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l'Institut Ramon Llull la sol.licitud i la documentació que s'hi adjunta s'ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.

- Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull.

Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l'Institut Ramon Llull, la sol.licitud i la documentació que s'hi adjunta s'ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.

6.3 Els sol·licitants espanyols o sol·licitants estrangers residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica) i el Protocol d'identificació i signatura electrònica (Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol).

Els sol·licitants estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat.

6.4 Per a la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics es faran servir els mecanismes d'autenticació i signatura descrits a la política d'identificació i signatura electrònica de l'Institut Ramon Llull.

6.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi visualitzarà un missatge en què es comunicarà aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament. Si la interrupció es produeix durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant les 24 hores posteriors al restabliment de la seu.

 

7. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

7.1 Per demanar una subvenció a l'Institut Ramon Llull, s'ha de presentar una sol·licitud d'acord amb el formulari normalitzat al qual s'ha d'adjuntar, sense enquadernar, la documentació següent:

- Projecte de les actuacions, d'acord amb el model on consti específicament: la menció del nom del/s autor/s o compositor/s; si escau, el fet que es faci la presentació d'un disc nou en el marc de les actuacions per les quals es demana la subvenció i el fet que sigui el primer cop que s'actuï en un territori.

- Pressupost complet i detallat dels allotjaments, desplaçaments i transports de la càrrega del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, d'acord amb el model.

- Contracte o contractes on s'especifiqui que l'artista percep contraprestació econòmica per la seva/es actuació/ons. En el cas de no subscriure contracte es podrà presentar la carta d'invitació, d'acord amb el model facilitat per l'Institut Ramon Llull.

- Resum de la trajectòria artística més rellevant de l'artista que inclogui informació dels projectes i col·laboracions portades a terme.

- Una relació detallada de les actuacions realitzades en els últims tres anys anteriors a l'any de la convocatòria indicant les dates, el nom de l'equipament o festival, ciutat i país de cadascuna.

- L'Institut Ramon Llull pot demanar tota la documentació complementària que consideri necessària per resoldre la sol·licitud de subvenció.

Per a una major agilitat del procediment, es pot aportar la documentació que recull la base 11.5 juntament amb la sol·licitud.

7.2 L'acreditació dels requisits indicats a les bases 2.2.c i 3.1 es realitzarà mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, el qual també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries, si escau.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

8. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds es fixa en la convocatòria.

 

9. Criteris de valoració

Són criteris de valoració per a l'adjudicació de les subvencions els següents:

a) Trajectòria de l'artista:

Es valorarà la trajectòria de l'artista en funció dels paràmetres següents:

2. El nombre d'actuacions realitzades els últims tres anys fora de Catalunya ( Fins a 1 punts)

Es valorarà amb 1 punt si s'acredita que:

- S'han realitzat, com a mínim, 15 actuacions.

- En els casos dels grups amb menys de tres anys de trajectòria o dels grups amb més de 13 integrants, si s'han realitzat, com a mínim 7 actuacions.

3. La seva rellevància artística en funció dels projectes i col·laboracions portats a terme. (Fins a 2 punts)

Valoració: fins a  3 punts.

b) Interès artístic del projecte de les actuacions i/o gires:

Es valoraran en funció dels paràmetres següents:

- La qualitat artística i tècnica i la rellevància del projecte (3)

- El caràcter innovador i singularitat del projecte. (2)

- La difusió de repertori català i/o textos d'autoria catalana (1)

- La presentació de disc nou (1)

- La realització de 10 o més actuacions (0,5)

- El fet que sigui el primer cop que s'actua en un territori (0,5)

Valoració: fins a 8 punts

c) Territori on es duran a terme les actuacions i/o les gires:

Es valorarà en funció dels territoris on es portin a terme les actuacions i/o les gires:

- Zona 1: França, Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Québec, Japó, Marroc i Flandes. (Fins a 1 punt)

- Zona 2: Itàlia, Grècia, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro, Albània, Turquia, Líban, Malta, Xipre, Israel, Egipte, Algèria i Tunísia. (Fins a 1 punt)

En el cas en que les actuacions es portin a terme en un territori de cada zona: 2 punts (1 punt per zona).

Valoració: fins a  2 punts.

La puntuació màxima que pot ser assolida és 13 punts.

 

10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva i compta amb una fase d'instrucció, en la que es formulen la proposta de resolució provisional i la proposta de resolució definitiva, i una fase de concessió, en la que es dicta la resolució de concessió.

10.2 L'òrgan instructor és el/la Gerent de l'Institut Ramon Llull.

10.3 Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració, nomenada en la convocatòria de les subvencions, que comptarà amb experts externs.

10.4 Un cop avaluades les sol·licituds per la comissió de valoració, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració, i d'acord amb allò previst per la base 11. Els beneficiaris proposats són requerits per presentar la documentació addicional i, a la vista d'aquesta, de la proposta de resolució provisional i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 11, l'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions i l'eleva a l'òrgan resolutori.

La proposta de resolució de concessió es fonamentarà, ordinàriament, en els informes de la comissió de valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, en motivarà la discrepància.

10.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

11. Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució provisional conté la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions.

11.3 Dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida d'acord amb l'apartat 5 d'aquesta base, si no l'han presentat juntament amb la sol·licitud. La proposta de resolució provisional conté el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

11.4 Dins el termini de 10 dies esmentat en l'apartat anterior, les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció.

11.5 La documentació a què es refereix la base 11.3, que cal aportar sempre que no s'hagi presentat juntament amb la sol·licitud, és la següent:

Pel cas de sol·licitants estrangers:

a) Fotocòpia de la documentació que acrediti la personalitat del sol·licitant. En el cas de persones jurídiques, caldrà adjuntar també la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona física sol·licitant i fotocòpia del seu passaport.

No és necessària l'aportació d'aquests documents en el cas que qui sol·licita la subvenció els hagi presentat anteriorment, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà al/a la sol·licitant de la subvenció que els aporti en el termini de 10 dies.

Pel cas de sol·licitants espanyols:

a) Fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud. No cal aportar el document esmentat si s'autoritza l'òrgan gestor perquè consulti les dades d'identitat. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud.

b) Acreditació mitjançant el certificat corresponent d'estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau. El/La sol·licitant pot autoritzar l'Institut Ramon Llull a obtenir aquesta dada telemàticament de les entitats gestores. En aquest cas no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment. Aquesta autorització consta al formulari de sol·licitud.

c) Pel cas d'entitats o organismes que no estiguin inscrits en el Registre Mercantil, en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o en el Registre General de Cooperatives de Catalunya, acreditació de la inscripció en el registre corresponent i de la representació legal en nom de la qual actua la persona física sol·licitant.

d) Pel cas d'entitats que no tinguin l'obligació d'estar inscrites en un registre públic, acreditació de la seva personalitat jurídica i de la representació en nom de la qual actua la persona física sol·licitant.

No cal aportar els documents indicats en el cas que el/la sol·licitant els hagi presentat anteriorment, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici, prèvia autorització del sol·licitant si escau, les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

e) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir individualment al/a la sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

L'òrgan instructor tampoc comprovarà d'ofici l'acreditació de la representació legal quan la documentació es presenti per mitjans telemàtics i la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

11.6 La documentació establerta en la base 11.5 es pot aportar, segons el cas o bé en format paper, o bé per mitjans telemàtics presentant còpies digitalitzades dels documents, d'acord amb el que estableixen la base 6ª i les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

11.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

12 Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes establerts a la base 11.3.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i notificarà la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En aquest acte ha de constar la via de recurs que correspongui.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

13 Resolució i publicació

13.1 El/La Director/a de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la data de publicació de la convocatòria. La resolució es notificarà a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 12.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment.

13.2 A la resolució constarà de manera expressa el caràcter de minimis de la subvenció.

13.3 En la publicació o notificació de la resolució final del procediment es farà constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant del president o la presidenta del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà del dia en que tingui lloc la publicació. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.

13.4 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

14 Publicitat

L'Institut Ramon Llull fa publicitat de les subvencions concedides per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició d'una relació als taulers d'anuncis que consten a la base 12.3 i també donarà publicitat de les subvencions d'acord amb allò que estableixi la normativa en matèria de subvencions i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

15 Pagament

15.1 L'Institut Ramon Llull inicia la tramitació del pagament del 100% de l'import atorgat un cop efectuat el desplaçament, allotjament i el transport de la càrrega subvencionats i amb la presentació prèvia de la documentació justificativa que estableix la base 16.

En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció previst a la base 4.2, es tramitarà el pagament de la subvenció per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat del desplaçament, allotjament i del transport de la càrrega subvencionats i el cost inicialment pressupostat.

15.2 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si la persona beneficiària està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar, juntament amb la documentació justificativa, un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

16. Justificació

16.1 La persona beneficiària ha de presentar a l'Institut Ramon Llull, com a documentació justificativa per a la tramitació del pagament de l'import total concedit en concepte de subvenció, un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que ha de contenir la documentació següent:

1) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat i de les condicions que exigeixen aquestes bases, i en la que consti, si s'escau:

- Valoració de les actuacions.

- Presència en la premsa (adjuntar articles)

2) Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost dels desplaçaments, allotjaments i transport de la càrrega objecte d'aquesta subvenció, d'acord amb el model de formulari de justificació, que inclogui:

- Relació classificada de les despeses corresponents al cost del desplaçament, allotjament i transport de càrrega objecte de l'ajut, amb indicació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, la data d'emissió, l'import i la data de pagament o venciment.

- Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que hagin finançat el desplaçament, allotjament i transport de càrrega objecte de l'ajut, amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions o ajuts, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

- Quadre comparatiu entre les partides del pressupost tant d'ingressos com de despeses previstos i els efectivament executats, en què s'indiquin les desviacions que hi ha hagut. En el cas que l'ajut sigui per a desplaçament, allotjament i transport de càrrega fets, només s'han de relacionar els ingressos i les despeses efectivament executats.

3) Justificants de la totalitat de la despesa del desplaçament, allotjament i transport de càrrega objecte de l'ajut: factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. La factura corresponent a l'allotjament ha d'especificar el/s nom/s de la/es persona/es allotjada/es i la/es dates de les nits objecte de la sol·licitud.

4) Documentació justificativa d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria sobre l'elecció, si escau, d'acord amb el que estableix la base 17.f.

5) Documentació acreditativa del compliment d'allò que estableixen els punts h) i i) de la base 17.

16.2 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb el desplaçament, allotjament i transport de càrrega objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

En el cas que la persona beneficiària de la subvenció estigui subjecte a la regla de la prorrata general de l'IVA, d'acord amb l'opció marcada en el formulari de sol·licitud, aquesta haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i/o còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

En el cas que la persona beneficiària de la subvenció estigui subjecte a la regla de la prorrata especial de l'IVA, d'acord amb l'opció marcada en el formulari de sol·licitud, aquesta haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i la relació de factures vinculades amb el projecte, així com còpia del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades.

No s'acceptaran tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

16.3 Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari) han d'indicar:

a) la identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.

b) concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'acceptarà cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu.

16.4 El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d'un mes a comptar a partir de l'acabament de l'última actuació realitzada.

En el cas que s'hagi realitzat l'última actuació i la resolució encara no hagi estat notificada, el termini per presentar els justificants és d'un mes a partir del dia de la notificació.

16.5 Quan s'apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació, es posarà en coneixement de la persona beneficiària a través de notificació individual i se li concedirà un termini de 10 dies hàbils per corregir-los.

16.6 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta hagi estat presentada, es requerirà a la persona beneficiària que, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, la presenti. El requeriment es notifica individualment a les persones beneficiàries. La falta de presentació de la justificació en el termini que estableix aquest apartat comporta la revocació de la subvenció i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

16.7 L'institut Ramon Llull pot acordar d'ofici o a instància de les persones beneficiàries l'ampliació del termini de justificació. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'ha de produir, en tot cas, abans de la finalització del termini màxim de justificació. L'ampliació del termini no pot excedir la meitat d'aquest i no pot perjudicar drets de tercers.

 

17. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant el desplaçament, l'allotjament i el transport de la càrrega subvencionats amb l'objectiu de realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya en el termini previst.

b) Dur a terme el desplaçament, allotjament i el transport de la càrrega subvencionats amb l'objectiu de realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, en el termini d'un mes, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin el mateix objecte subvencionat, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Conservar i posar a disposició de l'òrgan concedent i els òrgans de control tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles per a la justificació de la subvenció, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

h) Incloure el logotip de l'Institut Ramon Llull i/o la menció “amb el suport de l'Institut Ramon Llull” en el web o altres suports de comunicació de l'artista.

i) Incloure el logotip de l'Institut Ramon Llull i/o la menció “amb el suport de l'Institut Ramon Llull” en el material de promoció, imprès i/o digital. En el supòsit que la concessió de la subvenció tingui lloc un cop ja realitzat el desplaçament, allotjament i el transport de la càrrega subvencionats o que, des de la data de la concessió fins al temps de realització del desplaçament, allotjament i del transport de la càrrega subvencionats, el compliment d'aquesta obligació resulti materialment impossible, serà suficient l'acreditació del compliment de l'obligació establerta a la lletra h).

Sempre que sigui possible, el logotip i/o menció s'han d'incloure en la llengua del país que acull les actuacions.

j) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

k) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Complir els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que consten en annex.

m) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores.

 

18 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

19 Revocació

L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

20 Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

21 Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

ANNEX

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES D'AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries d'ajuts assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

Amunt