Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/01/2017

  • Número del document CLT/0051/2017

  • Número de control 17020034

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-17020034-2017

Dades del DOGC
  • Número 7293

  • Data 24/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/51/2017, de 2 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.


Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 21 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i la música,

 

Resolc:

 

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 21 de desembre de 2016, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.

 

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 de gener de 2017

 

Pau Villòria i Sistach

President del Consell d'Administració

 

 

Acord

De 21 de desembre de 2016, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i la música.

 

Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió dels ajuts en règim de concurrència, bases que han estat modificades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 20 de juliol de 2016, publicat per Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i la música, que consten en annex.

 

 

Annex

 

1. Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d'autoria catalana (l'autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

1.2 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

 

2. Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.

 

3. Requisits i condicions

Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) Tenir un projecte d'internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d'octubre de l'any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d'octubre de l'any de concessió de la subvenció.

b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa convocatòria.

c) Les accions que corresponen al projecte d'internacionalització s'han de portar a terme fora de Catalunya.

 

4. Despeses subvencionables

4.1 Són únicament subvencionables les despeses següents:

a) Despeses de producció de material promocional de qualsevol format i despeses de contractació de publicitat fora de l'Estat espanyol. El material ha d'estar com a mínim en una llengua diferent del català i del castellà.

b) Despeses de viatges de prospecció de mercats. En el projecte s'ha de detallar l'objectiu del viatge de prospecció, l'agenda de visites i les dades dels contactes corresponents a efectes de verificació posterior.

c) Despeses de viatges per a l'assistència a fires internacionals. S'han de documentar amb l'acreditació de l'entrada a la fira.

En el cas dels punts b i c, només se subvencionen:

- Les despeses de transport (en cap cas no s'accepten els bitllets de classes preferents) per a un màxim de dues persones. En el cas de desplaçament en cotxe es compta el quilometratge a 0,30 euros i s'hi afegeixen els peatges. El combustible està inclòs en el preu del quilometratge. També s'hi pot incloure el lloguer de vehicles. En aquest cas, només s'accepta la despesa de la factura del lloguer (no s'accepten despeses de peatges ni de combustible).

- Les despeses d'allotjament (l'import subvencionable no pot superar els 130,00 euros per persona i nit) per a un màxim de 2 persones.

d) Despeses del cost del lloguer d'estands i les acreditacions a fires internacionals.

e) Despesa de personal contractat per desenvolupar les tasques d'internacionalització de l'empresa o entitat. Es pot imputar la despesa relativa a només un dels supòsits següents:

e.1. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant per fer exclusivament tasques d'internacionalització. Es pot imputar el 50% de la despesa d'una persona durant el període subvencionable.

e.2. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant que faci de forma parcial tasques d'internacionalització. Es pot imputar com a màxim el 20% de la despesa d'una persona durant el període subvencionable. En aquest cas s'ha d'indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

e.3. Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin per si mateixos tasques d'internacionalització es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost subvencionable. En aquest cas s'ha d'indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

f) Despesa de contractació d'empreses de serveis per desenvolupar les tasques d'internacionalització de l'empresa o entitat. Es pot imputar fins a un 50% de la despesa durant el període subvencionable i poden ser diverses empreses.

g) Despeses d'accions de promoció comercial. En aquest cas se subvencionen les despeses de producció (lloguer de sala, lloguer de material tècnic), les despeses de transport i allotjament, d'acord amb el que estableixen les lletres b i c, però ampliables fins a un màxim de vuit persones.

h) Despeses indirectes i generals tal com estableix la base general 5.4.

4.2 No són subvencionables les despeses corresponents a:

a) Despeses per manutenció, honoraris i caixets.

b) Despeses relacionades amb congressos, seminaris i jornades de caràcter acadèmic.

c) Despeses de transports urbans.

d) Despeses de muntatge i producció d'estands.

e) Despeses de producció i creació d'obra ni creacions artístiques.

f) Despeses de residències artístiques.

g) Despeses de gires i actuacions professionals no promocionals a l'estranger.

h) Despeses de disseny de webs.

i) Despeses de producció de videoclips.

 

5. Quantia

5.1 La subvenció és com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

5.2 L'import mínim a sol·licitar és de 500,00 euros. No s'admeten sol·licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.

 

6. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar, a més de la documentació que preveu la base general 7, el projecte d'internacionalització, segons el model facilitat, que ha d'incloure:

a) Antecedents de l'activitat internacional del sol·licitant, amb indicació de les accions internacionals fetes en els 18 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

b) Objectius.

c) Relació dels productes a exportar.

d) Accions d'internacionalització que cal fer.

e) Relació del material promocional i la publicitat que es faci per a cada acció d'internacionalització i en quin idioma, si escau.

f) Calendari d'execució de les accions previstes.

g) Pressupost.

 

7. Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds són valorades d'acord amb els criteris següents:

a) Viabilitat i idoneïtat del projecte d'internacionalització presentat. Fins a un màxim de 10 punts.

b) Interès cultural del projecte d'internacionalització. Fins a un màxim de 20 punts, a raó de:

Interès cultural dels productes objecte d'exportació: un màxim de 10 punts.

Interès cultural de les accions del projecte d'internacionalització: un màxim de 10 punts.

c) Repercussió econòmica i capacitat exportadora. Es valora la repercussió econòmica que pugui tenir el projecte d'internacionalització a Catalunya i el volum de contractació internacional que pugui generar o la capacitat de projecció en el mercat exterior. Fins a un màxim de 20 punts, a raó de:

Repercussió econòmica sobre la creació cultural a Catalunya: un màxim de 10 punts.

Volum de contractació internacional o capacitat de projecció en el mercat exterior: un màxim de 10 punts.

7.2 Les sol·licituds que no obtinguin puntuació en cadascun dels criteris establerts no són subvencionables.

 

8. Comissió de valoració

Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració constituïda per:

a) La persona titular de la Direcció de l'Àrea de Mercats de l'ICEC, que presideix i coordina les reunions.

b) La persona titular de la Direcció de l'Àrea de les Arts Escèniques de l'ICEC, i la persona titular de la Direcció de l'Àrea de Música de l'ICEC.

c) Tres persones externes a l'ICEC expertes en arts escèniques, i tres persones externes a l'ICEC expertes en música.

d) Una persona tècnica de l'Àrea de Mercats de l'ICEC, amb veu i sense vot, que exercirà de secretària.

 

9. Justificació

9.1 Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa, com a màxim, l'1 de desembre de l'any de concessió de la subvenció a l'Àrea de Mercats de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

9.2 La modalitat de justificació és la que determina la base general 16.2, que és el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o el compte justificatiu simplificat.

 

Amunt