Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 17/01/2017

  • Número del document 005/2017

  • Número de control 17018039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17018039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7291

  • Data 20/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat.


L'article 131.3 c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix els ensenyaments musicals en tres graus: ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i ensenyaments superiors. D'acord amb l'article 6 bis. 3 d'aquesta Llei, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

En el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, correspon al Govern de la Generalitat establir els currículums, en els termes que preveu l'article 53.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

El Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'ha desplegat pel Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

El Decret 25/2008, de 29 de gener, estableix les especialitats de grau professional de música agrupades en les àrees d'instruments de l'orquestra, d'instruments polifònics, d'instruments de la música moderna i el jazz, d'instruments de la música antiga, i d'instruments tradicionals i del cant. En concret, l'especialitat de percussió i la de trombó estan establertes dins l'àrea dels instruments de l'orquestra i l'especialitat d'acordió, a l'àrea d'instruments polifònics.

Al nostre país existeix una gran demanda de formació en música moderna i jazz i en música tradicional, en concret en el cas de la percussió moderna i la bateria i en el de l'acordió diatònic i fiscorn baix només trobem ensenyaments reglats dins els ensenyaments artístics superiors. Es perd, doncs, la coherència que tenim en les altres especialitats, en què els ensenyaments professionals donen les competències necessàries per afrontar amb èxit uns ensenyaments superiors que porten a la professionalització.

Amb aquest Decret s'estableix el currículum dels ensenyaments de música de grau professional de l'especialitat de percussió dins l'àrea de la música moderna i el jazz, els d'acordió diatònic i de trombó (fiscorn baix) dins l'àrea d'instruments tradicionals i desplega la possibilitat d'establir perfils professionals als dos darrers cursos dels ensenyaments de música de grau professional.

L'acordió ha esdevingut no un instrument, sinó una àmplia família d'instruments i la majoria d'intèrprets s'han especialitzat en un tipus concret d'acordió: cromàtic de tecles, cromàtic de botons, bandoneó, concertina, diatònic de tipus irlandès, diatònic de tipus europeu, etc. El Decret 25/2008, de 29 de gener, només ha establert els acordions cromàtics dins l'àrea d'instruments polifònics, que participen en les músiques tradicionals. Escau completar aquesta ordenació amb els ensenyaments d'acordió diatònic. Aquests estudis es podran cursar amb qualsevol dels models derivats o propers al diatònic de 21 botons i 8 baixos de tipus SOL-DO (2 files, 2 files i mitja, 3 files SOL-DO-FA o SOL-DO-#).

Així mateix, també s'estableixen de nou els ensenyaments corresponents al fiscorn baix, com a branca del trombó tradicional. És un instrument de vent-metall de la família dels flugelhorns, de la mateixa tessitura que el trombó i el seu paper és bàsicament d'instrument de la cobla, on des de mitjan segle xix n'ha format part i ha sobreviscut. La diferència amb el trombó és notòria, tant en la forma d'emetre el so com en el repertori, tot i que comparteixen molts aspectes. El fiscorn baix, en la seva vessant tradicional, amplia el seu repertori a quasi totes les expressions de la tradició catalana.

D'acord amb l'article 6.3 del Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, l'article 4, apartat c.5 del Decret 25/2008, de 29 de gener, estableix que en els dos darrers cursos dels ensenyaments professionals de música els centres poden desenvolupar diferents perfils dins de cada especialitat, mitjançant assignatures optatives. Donada la varietat estilística i les diferents opcions que trobem als ensenyaments superiors de música, que recullen les necessitats actuals de la nostra societat, i per a una correcta preparació dels alumnes s'amplia aquesta possibilitat, establint, en aquest Decret, que, depenent del perfil que cursi l'alumne, els centres distribueixin al seu criteri una part de les hores atribuïdes a matèries d'especialitat respectant la durada mínima marcada per l'esmentat Reial decret; a aquest efecte se substitueix l'annex 3 del Decret 25/2008, de 29 de gener.

Aquest Decret apropa la normalització de l'aprenentatge musical vinculat a la música tradicional, a la música moderna i el jazz i a les noves tendències dins el camp de la música. Es reconeix, d'aquesta manera, la importància que té per a la nostra societat la pràctica i creació musical més actual, a través de la possibilitat d'establir perfils professionalitzadors i de regular diversos aspectes de l'ordenació de les especialitats d'acordió diatònic, fiscorn baix i percussió moderna dins els ensenyaments de música de grau professional.

Aquest Decret s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

 

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l'article 3, apartats c) i e) del Decret 25/2008, de 29 de gener, que queden redactats en els termes següents:

“c) Àrea d'instruments de la música moderna i el jazz. Especialitats:

”Baix elèctric

”Guitarra elèctrica

”Percussió

”e) Àrea d'instruments tradicionals. Especialitats:

”Acordió

”Cornamusa

”Flabiol i tamborí

”Guitarra flamenca

”Instruments de pua

”Tenora

”Tible

”Trombó (fiscorn baix)

”Xeremia”


Article 2

1. Es modifica l'article 4.2 c.5) del Decret 25/2008, de 29 de gener, que queda redactat en els termes següents:

“c.5) Els centres docents poden desenvolupar, mitjançant assignatures optatives i assignatures de l'especialitat, perfils professionals dins de cada especialitat, en els dos darrers cursos dels ensenyaments professionals de música.”

2. S'afegeix l'apartat c.6) a l'article 4.2 c) del Decret 25/2008, de 29 de gener, amb el redactat següent:

“c.6) Per als alumnes que cursin un determinat perfil, les assignatures del currículum quedaran de la manera següent:

Respecte a les assignatures comunes es considerarà equivalent haver cursat harmonia clàssica o harmonia moderna, sigui quina sigui l'àrea instrumental de l'especialitat. En els dos casos al llibre de qualificacions constarà que s'ha cursat l'assignatura d'harmonia.

Respecte a les assignatures optatives els alumnes han de cursar les que els centres considerin més adequades per a potenciar el perfil dins de l'especialitat. El Departament d'Ensenyament ha d'autoritzar aquestes assignatures optatives proposades pel centre segons els criteris de l'apartat c.2) d'aquest article.

Respecte a les assignatures d'especialitat els centres poden establir-les al seu criteri i segons el perfil que cursi l'alumne, respectant les matèries i la durada mínima que consta a l'annex II del Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre. La càrrega lectiva total de les assignatures d'especialitat és la que consta a l'annex 3 d'aquest decret.”


Article 3

Es modifica l'article 16 del Decret 25/2008, de 29 de gener, al qual s'afegeix l'apartat 4 següent:

“4 Els conservatoris i centres professionals de música poden certificar que l'alumne ha cursat l'especialitat amb un perfil determinat, seguint el model que es troba a l'annex 4”.


Article 4

Es modifica l'article 18.1 del Decret 25/2008, de 29 de gener, al qual s'afegeix una darrera frase amb la redacció següent:

“Si l'alumne ha cursat un perfil determinat es farà constar la diligència a la pàgina “Observacions”, del llibre de qualificacions.”


Article 5

A l'annex 1, apartat 1 “assignatures comunes”, punt 1.1 “Instruments de l'especialitat/cant”, del Decret 25/2008, de 29 de gener, es modifica el nom de les especialitats següents:

a) “Acordió”, el qual queda redactat en els termes següents: “Acordió (àrea d'instruments polifònics)”.

b) “Instruments de vent metall: trompa, trompeta, trombó i tuba”, el qual queda redactat en els termes següents: “Instruments de vent metall: trompa, trompeta, trombó (àrea d'instruments de l'orquestra) i tuba”.

c) “Percussió”, el qual queda redactat en els termes següents: “Percussió (àrea d'instruments de l'orquestra)”.


Article 6

Es modifica l'annex 1, apartat 1 “assignatures comunes”, punt 1.1 “Instruments de l'especialitat/cant”, del Decret 25/2008, de 29 de gener, en el sentit d'incorporar, en l'ordre alfabètic que correspongui, el currículum de les assignatures comunes d'instrument de les especialitats d'acordió (àrea d'instruments de la música tradicional), de trombó (fiscorn baix, àrea d'instruments tradicionals) i de percussió (àrea de la música moderna i el jazz) que s'especifiquen a l'annex 1.


Article 7

Se substitueix l'annex 3 del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel contingut que consta com a annex 2.


Article 8

S'afegeix un annex 4 al Decret 25/2008, de 29 de gener, amb la redacció següent:

“Annex 4

”Model del certificat emès pel conservatori o centre professional de música que certifiqui que s'ha cursat un perfil professional concret

”Logo del centre

”(nom i cognoms del director o directora del centre)

”director/a del (denominació del centre)

”certifica que l'alumne/a (nom i cognoms de l'alumne/a)

”ha cursat en el nostre centre, durant els dos darrers cursos de grau professional de música, el perfil de (nom del perfil)

”dins l'especialitat de (especialitat cursada)


”Signatura del director i segell del centre


”Lloc, data”.


Barcelona, 17 de gener de 2017


Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament


 

Annex 1

 

Percussió (àrea d'instruments de la música moderna i jazz)

 

a) Objectius

 

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de percussió i la seva evolució històrica dins de l'àmbit de la música moderna.

2. Saber fer les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge, neteja, manteniment i reparacions elementals dels principals instruments de percussió.

3. Conèixer la tècnica específica de producció del so dels diferents instruments de so determinat i dels de so indeterminat, bateria, congues, caixó, bongos, pailas, petita percussió...

4. Conèixer el sistema d'afinació de les timbales i altres instruments de percussió i saber-los afinar entre ells.

5. Adquirir oïda i sentit melòdic i harmònic utilitzant els instruments de percussió d'afinació determinada.

6. Adquirir la capacitat de lectura necessària per a la interpretació de les partitures i grafies pròpies dels diferents instruments de percussió i de la bateria.

 

Del cos

7. Obtenir una actitud corporal adient per a l'execució instrumental i per al sosteniment de les baquetes.

8. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

9. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

10. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

11. Tenir la cura i l'hàbit de fer sempre escalfaments i estiraments tant abans com després de l'execució instrumental, per prevenir lesions musculars.

12. Assolir l'hàbit de protegir-se auditivament.

 

Mètodes d'estudi

13. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, així com la coordinació rítmica i motriu que exigeixen les possibles combinacions dels instruments de percussió, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

14. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi dels instruments de percussió.

15. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi dels instruments de percussió.

16. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i improvisació.

17. Adquirir i aplicar eines per al desenvolupament de la memòria.

 

Creació i interpretació

18. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

19. Interpretar temes de diferents estils, representatius de les diferents tendències de la música instrumental.

20. Tocar en un conjunt de percussió amb i sense director amb coneixement global del tema, precisió rítmica i sentit musical.

21. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: sticking, pulsació, articulació, respiració, col·locació dels instruments, coordinació entre les dues mans/peus, tria i canvis de baquetes (escombretes, maces...).

22. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

23. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del mateix alumne, d'una versió personal dels temes estudiats, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

24. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

25. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb els instruments de percussió.

 

Escena

26. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques dels espais de concert.

27. Controlar l'espai escènic i la relació amb el públic.

28. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

 

b) Continguts

 

1. Posició correcta del cos i manteniment d'un bon equilibri corporal tant dret com assegut.

2. Consciència del propi moviment. Control del pes i del balanç.

3. Correcte sosteniment de les baquetes i dels instruments de petita percussió.

4. Els diferents tipus d'articulació i contrast de dinàmiques i accents.

5. Recerca de la qualitat sonora i coneixement de les possibilitats sonores dels instruments.

6. Desenvolupament de la capacitat d'obtenir simultàniament sons de diferent intensitat entre les dues mans/peus.

7. Comprensió i execució de diferents tipus de polirrítmies i progressions rítmiques.

8. Patrons rítmics típics dels diferents estils de les músiques modernes per a cada un dels instruments de percussió.

9. Organització i rendibilització del temps d'estudi.

10. Pràctica de lectura a vista.

11. Tipus de memòria.

12. Improvisació.

13. Anàlisi dels temes a interpretar. Tria i canvis de baquetes, sticking adequat i aplicació al discurs musical.

14. Formació d'un sentit crític positiu per millorar l'efectivitat i solucionar problemes.

15. Hàbit de fer exercicis d'escalfament i estiraments musculars abans i després de cada sessió.

16. Audició comparada d'interpretacions dels companys i de grans intèrprets per analitzar de manera crítica les diferents versions.

17. Coneixement i interpretació d'un repertori bàsic de dificultat adequada al nivell amb domini tècnic, musical i estilístic.

18. Assaigs i interpretació en condicions acústiques diverses.

19. Hàbit de tocar davant de públic, concerts i audicions.

20. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic (por escènica).

21. Aproximació a l'organologia i l'evolució històrica de la família d'instruments de percussió.

22. Muntatge i desmuntatge dels instruments i hàbit de cuidar el material per poder treure'n el millor rendiment.

23. El conjunt de percussió, improvisació en grup i recerca de recursos sonors.

 

Continguts específics per instruments

 

Caixa

1. Estudi dels rudiments bàsics i aplicació a les músiques modernes.

2. El redoble de pressió (tancat).

 

Instruments de membrana d'afinació determinada (timbales, bongos, congues, surdos, repinique…)

3. Desplaçaments, sticking, redoble i afinació.

 

Bateria

4. Polirrítmies i coordinació de les mans i/o peus.

5. Treball d'independència i desplaçaments.

 

Instruments de làmines

6. Tècnica de dues i quatre baquetes.

7. Escales, arpegis i acords.

 

Instruments folklòrics i populars (agogo, güiro, triangle, esquellots, caixa xinesa, clave…)

8. Introducció a la tècnica i ritmes bàsics dels instruments folklòrics i populars més rellevants d'arreu del món.

9. Polirrítmies i coordinació de les mans i/o peus.

10. Desplaçaments entre els diferents instruments.

11. Criteris per a la tria i hàbit en la planificació de la distribució adient dels instruments en diferents sets.

 

 

Acordió (àrea d'instruments de la música tradicional)

 

a) Objectius

 

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l'acordió diatònic (en les seves diferents tipologies), la seva evolució històrica, els usos socials i la seva distribució al món.

2. Conèixer els trets generals dels altres models d'acordió: cromàtic de tecles i de botons, altres diatònics, concertines i bandoneons.

3. Saber fer les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'acordió, manteniment i reparacions elementals.

4. Conèixer l'accordatura de l'acordió, els mecanismes que el fan funcionar i com influeixen en les seves possibilitats sonores i expressives.

 

Del cos

5. Saber ajustar externament l'instrument.

6. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada per tocar amb comoditat, coordinació, agilitat i sense fatiga excessiva.

7. Adquirir una bona consciència de la pròpia respiració a l'hora de tocar.

8. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental i prevenció de lesions musculars.

9. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

 

Mètodes d'estudi

10. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

11. Adquirir hàbits d'estudi i de planificació.

12. Adquirir un cert grau d'autonomia i saber aplicar criteris d'autoavaluació.

13. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi de l'acordió.

14. Desenvolupar la capacitat de tocar d'oïda (ser capaç de reproduir amb l'instrument qualsevol peça o cançó tradicional coneguda).

15. Treballar la memòria, de manera que una part del repertori es pugui tocar fàcilment sense partitura.

16. Desenvolupar les habilitats de lectura a primera vista i transport a la quinta superior i inferior.

17. Ser capaç de llegir la mà esquerra en les dues modalitats d'escriptura habituals: xifrat d'acords i pentagrama en clau de fa.

18. Tocar acompanyaments amb les dues mans, amb varietat, criteri propi i adequació a l'estil o gènere.

19. Fer un seguiment de les manifestacions relacionades amb l'àmbit de l'instrument (concerts, enregistraments, cursos, exposicions i altres).

 

Creació i interpretació

20. Apreciar i valorar la música tradicional com a patrimoni cultural viu i conèixer-la des de la seva perspectiva etnomusicològica.

21. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

22. Interpretar peces representatives de diferents èpoques, procedències, àmbits, gèneres i estils, tradicionals o d'autor, originals per a l'instrument o adaptades, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

23. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: utilització de la manxa, de la vàlvula de l'aire, articulació, digitació, fraseig i ornamentació.

24. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: context propi del repertori, gènere i relació amb la dansa (si s'escau), estil, estructura, caràcter i tempo.

25. Dominar especialment els aspectes tècnics més propis de l'instrument: tocar amb una sola fila i creuant, amb bon control de la manxa i la vàlvula.

26. Conèixer i saber aplicar els recursos propis de l'instrument en una interpretació, per crear una versió personal de les peces.

27. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació.

28. Desenvolupar la creativitat per completar les melodies afegint-hi segones veus, variacions i acompanyaments amb la mà esquerra.

29. Desenvolupar-se en les formacions elementals de la música tradicional catalana.

 

Escena

30. Veure en l'instrument un mitjà d'expressió i projecció de la qualitat comunicativa i artística de l'individu.

31. Prendre consciència dels diversos condicionants (acústics, socials, etc.) dels diferents contextos d'actuació (concerts, balls, festes, etc.) i desenvolupar capacitats per adaptar-s'hi adequadament.

32. Dominar els protocols dels actes festius i rituals de la presentació davant del públic i relació amb tots els altres agents que intervenen en una actuació.

33. Adquirir recursos per interpretar amb correcció en públic i conèixer la reacció personal per poder tractar les tensions que se'n puguin derivar.

 

b) Continguts

 

1. Mecanisme i tècnica per a la correcta interpretació d'un repertori, i la seva adaptació al model de diatònic triat.

2. Postura i col·locació de l'acordió adequades a l'hora de tocar, tant drets com asseguts.

3. Sistematització del treball, mitjançant l'hàbit d'estudi, d'una forma analítica, disciplinada, metòdica i regular.

4. Flexibilitat, independència i velocitat dels dits. Elecció d'una digitació adient per a la interpretació del repertori.

5. Control dels aspectes tècnics propis del diatònic: tocar amb una sola fila i creuant, amb bon control de la manxa i la vàlvula.

6. Aprofundiment del control del so amb la manxa: atac, linealitat, regularitat, efectes i augment i disminució del so a voluntat de l'intèrpret.

7. Els diferents tipus d'articulacions, accents i fraseig, i desenvolupament d'un criteri propi per aplicar-los amb coherència al repertori.

8. Enriquiment de melodies afegint-hi segones veus, ornamentacions, variacions i acompanyaments amb la mà esquerra.

9. Improvisació de melodies i acompanyaments.

10. Lectura de la mà esquerra en les dues modalitats d'escriptura habituals: xifrat d'acords i pentagrama en clau de fa.

11. Acompanyament i enriquiment rítmic i harmònic amb les dues mans a partir d'un xifrat o d'oïda.

12. Coneixement dels diferents sistemes de notació específics de l'acordió diatònic i de les possibles noves grafies.

13. Interpretació de memòria d'una part del repertori.

14. Interpretació a primera vista de fragments musicals de dificultat moderada, i transport a la quinta superior i inferior.

15. Reconeixement dels valors estètics i patrimonials del repertori interpretat.

16. Domini de les habilitats necessàries per fer música en grup.

17. Interpretació de peces representatives de diferents èpoques, procedències, àmbits, gèneres i estils, tradicionals o d'autor, originals per a l'instrument o adaptades.

18. Coneixement aprofundit dels gèneres dels Països Catalans.

19. Potenciació d'un criteri personal i d'una actitud autocrítica per a la presa de decisions que afectin la interpretació, tenint en compte les pròpies qualitats musicals.

20. Pràctica i interpretació en públic d'un repertori adequat i variat.

21. Anàlisi i pràctica dels diferents contextos d'actuació (concerts, balls, festes) i els seus condicionants acústics i socials per adaptar-s'hi correctament.

22. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

23. Domini dels protocols de presentació davant del públic, i de relació amb els altres agents que intervenen en una actuació.

24. Audició de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics, amb l'anàlisi comparativa de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

 

 

Trombó (fiscorn baix, àrea d'instruments tradicionals)

 

a) Objectius

 

De l'instrument

1. Valorar el fiscorn baix com una eina per a l'expressió i un vehicle per al gaudi personal.

2. Entendre l'instrument i establir-hi una relació que permeti aprofitar al màxim els recursos que ofereix.

3. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del fiscorn baix i dels instruments de vent-metall i la seva evolució històrica.

4. Saber fer les tasques bàsiques de manteniment i neteja de l'instrument.

5. Conèixer el sistema d'afinació de l'instrument i saber-lo afinar sol, en relació amb un altre i en conjunt.

6. Tenir un coneixement bàsic dels instruments afins: trombó de vares, trompeta baixa, bombardí, tuba…

 

Del cos

7. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal, adequant els músculs facials per assolir una correcta embocadura.

8. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al procés respiratori i l'acció de la columna d'aire. Comprensió de la importància de les frases musicals en la respiració.

9. Aconseguir la consciència corporal i mental, que afavoreixi la pràctica saludable de l'instrument i que permeti l'equilibri entre tècnica i expressió adquirint l'hàbit de treballar a partir de les sensacions del cos.

10. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

11. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

 

Mètodes d'estudi

12. Desenvolupar els mètodes d'estudi que afavoreixin l'atenció i la consciència per garantir el màxim rendiment.

13. Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

14. Assolir la pràctica de planificar, autoregular i autoavaluar l'estudi del fiscorn baix.

15. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi del fiscorn baix.

16. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

17. Adquirir tècniques de memorització.

18. Tenir l'habilitat de tocar d'oïda.

19. Adquirir l'hàbit de buscar i consultar diferents versions del repertori.

20. Valorar, tenir interès i hàbit en el seguiment de qualsevol manifestació musical.

 

Creació i interpretació

21. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

22. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumentals, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

23. Conèixer el repertori original bàsic del fiscorn baix i les particularitats estilístiques.

24. Valorar positivament la correcció i el respecte en la creació, en la interpretació i recepció de tot tipus de música.

25. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic i sensitiu: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.

26. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

27. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del mateix alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

28. Adquirir hàbit en l'actuació en públic, obrint vies de comunicació tant amb la resta d'intèrprets com amb el públic.

29. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb l'instrument.

 

Escena

30. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques dels diferents espais d'actuació.

31. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

32. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

 

b) Continguts

 

1. Morfologia i evolució del fiscorn baix.

2. Manteniment del fiscorn baix.

3. Funcions de l'instrument i les seves possibilitats de produir-se dins el panorama musical.

4. Coneixement de diferents instruments de la mateixa família.

5. Hàbits per afavorir una bona pràctica i consciència corporal: exercicis d'escalfament previs a la interpretació i de relaxació posteriors a la interpretació.

6. Conceptes i procediments per a la consciència i domini del cos per a una correcta interpretació, tant dret com assegut.

7. Conceptes i procediments per aconseguir una embocadura adequada.

8. Tècniques per al control i consciència de procés respiratori adequada a la pràctica instrumental.

9. Control de l'afinació en relació amb el fiscorn baix, tocant sol i en grup.

10. Qualitat de so, comprensió i control de les dinàmiques, flexibilitat, desenvolupament dels registres i resistència.

11. El ritme i els diferents tipus d'articulació.

12. Coordinació dels dits.

13. Estratègies i tècniques per a la lectura, el transport, la improvisació i la memorització.

14. Coneixements i pràctica dels diferents recursos de l'instrument per a la interpretació.

15. Coneixements i pràctica dels diferents estils i èpoques del repertori de l'instrument.

16. Coneixement del repertori bàsic de fiscorn baix.

17. Creació d'un repertori propi.

18. Musicalitat i personalitat en la interpretació.

19. Hàbits de regularitat i organització de l'estudi.

20. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

21. Protocols de presentació davant del públic.

22. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

23. Escolta, en viu o en enregistraments, de la música del propi instrument i d'altres.

24. Coneixença dels esdeveniments musicals i pedagògics relacionats amb el propi instrument.

25. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

26. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del fiscorn baix.

 

 

Annex 2

Càrrega lectiva de les especialitats

 

1. Àrea d'instruments de l'orquestra

 

1.1 Especialitats de: clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, trombó, dins l'àrea d'instruments de l'orquestra, trompa, trompeta i tuba

 

  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Banda

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

1.2 Especialitats de percussió, dins l'àrea d'instruments de l'orquestra i saxòfon

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos  Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Banda/ Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

1.3 Especialitats de viola, violí i violoncel

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

1.4 Especialitat d'arpa

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

2. Àrea d'instruments polifònics

 

Especialitats d'acordió, dins l'àrea d'instruments polifònics, guitarra, orgue i piano

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra /Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

300*

Acompanyament

 

 

 

 

 

 

2

60

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

*Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

3. Àrea d'instruments de la música moderna i el jazz

 

3.1 Especialitats de baix elèctric i guitarra elèctrica

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

8

240

Harmonia moderna

 

 

 

 

2

4

120

Música de cambra /Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de cor es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics

 

 

3.2 Especialitat de percussió, dins l'àrea de la música moderna i el jazz

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia moderna

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Banda/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

4. Àrea d'instruments de la música antiga

 

Especialitats de clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda polsada del Renaixement i el barroc i viola de gamba

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

5. Àrea d'instruments tradicionals

 

5.1 Especialitats de cornamusa, flabiol i tamborí, guitarra flamenca, tenora, tible i xeremia

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de cor es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

5.2 Especialitat d'acordió, dins l'àrea d'instruments de la música tradicional

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia moderna

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

5.3 Especialitat d'instruments de pua

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

5.4 Especialitat de trombó (fiscorn baix), dins l'àrea d'instruments de la música tradicional

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra /Banda

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

 

 

5.5 Àrea de cant

 

Especialitat de cant

 

Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

6

180*

Interpretació i escena

 

 

 

 

 

 

3

90

Idiomes aplicats al cant

1

1

1

1

2

2

8

240

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.290


* Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.


Amunt