Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/12/2016

  • Número del document ENS/3000/2016

  • Número de control 16365022

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16365022-2017

Dades del DOGC
  • Número 7282

  • Data 09/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/3000/2016, de 19 de desembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.


El Departament d'Ensenyament, dins del pla de formació permanent del professorat de formació professional, regula mitjançant l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre (DOGC núm. 4525, de 7.12.2005), les estades d'aquest col·lectiu a les empreses i institucions com a modalitat de formació que té per finalitat la seva actualització tecnicopràctica específica.

Aquesta Ordre preveu dos tipus d'estades de formació: les de tipus A i les de tipus B. Les de tipus A es realitzen en períodes i horaris fora de l'horari lectiu del professorat, i les de tipus B es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat i requereixen que a la plantilla del centre hi hagi disponibilitat de professorat per atendre les activitats lectives del professorat que participi en l'estada de formació. D'acord amb l'Ordre esmentada, les estades del tipus B les ha de convocar el Departament d'Ensenyament.

En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, la gestió de la inscripció en aquesta convocatòria es duu a terme mitjançant l'aplicació Gestió Telemàtica d'Activitats de Formació (GTAF) del Departament d'Ensenyament. D'altra banda, l'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, actualitza els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5905, de 22.6.2011).

Per això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Resolc:

 

—1 Convocatòria

Convocar concurs públic per a la concessió de 80 estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat, durant el curs 2016-2017. Les estades es distribueixen de la manera següent: 64 places per al professorat de centres públics i 16 per al professorat de centres privats sostinguts amb fons públics.

 

—2 Beneficiaris

Pot sol·licitar aquestes estades el professorat del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professorat d'ensenyament secundari i del cos de professorat tècnic de formació professional; el professorat interí dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament; el professorat dels centres educatius públics dels ens locals, i el professorat dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics, sempre que compleixin els requisits que preveu l'article 7 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre.

 

—3 Durada de les estades

3.1 La durada de les estades serà d'entre dues i quatre setmanes. Del total de les estades de formació, 34 tindran una durada de dues setmanes, 23 de tres setmanes i les 23 restants de quatre setmanes. Aquesta distribució es podrà modificar sempre que no superi el nombre total de setmanes assignades.

3.2 Cada persona sol·licitant podrà disposar de quatre setmanes, com a màxim, ja sigui en una o dues estades de tipus B. Si la persona sol·licitant requereix més temps d'estada en empreses, podrà sol·licitar-ne del tipus A.

 

—4 Disponibilitat de la plantilla docent per atendre les activitats lectives

4.1 Les estades de formació en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu requereixen la disponibilitat de la plantilla docent del centre per tal d'atendre durant el mateix període d'estada, les activitats lectives del professorat que participi en la formació en l'empresa.

4.2 En cas que no sigui possible atendre l'horari lectiu del professorat que participi en l'estada amb la plantilla del centre dependent del Departament d'Ensenyament, els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona assignaran un professor interí de reforç a la plantilla, a jornada parcial.

4.3 En cas que no sigui possible atendre l'horari lectiu del professorat que participi en l'estada amb la plantilla del centre privat sostingut amb fons públics, el titular del centre demanarà el reforç de la plantilla imprescindible per atendre els alumnes durant aquest període.

 

—5 Sol·licituds

5.1 El termini ordinari de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC fins al 27 de gener de 2017.

5.2 El model de sol·licitud, l'individual i el de grup, es troba a disposició de les persones interessades en els portals de centre del Departament d'Ensenyament:

-Portal de centres del Departament

-Portal de centres d’altres titularitats

En el model de sol·licitud, relatiu a les dades de l'empresa o institució on s'ha de realitzar l'estada, cal indicar una de les tres opcions següents:

a) Les dades de l'empresa, en cas que sigui proposada pel professor o professora.

b) La disposició a fer l'estada a l'empresa que proposi el centre docent.

c) La disposició a fer l'estada a l'empresa que proposi el Departament d'Ensenyament.

5.3 En cas que el nombre d'estades seleccionades sigui inferior a les convocades, s'indicarà el nombre d'estades vacants al web del Departament d'Ensenyament, i s'obrirà un o successius terminis extraordinaris de presentació de sol·licituds

 

—6 Indicacions relatives a les sol·licituds i al contingut del projecte d'estada

6.1 En el cas de participar en la modalitat individual s'haurà de formalitzar la sol·licitud realitzant una inscripció a l'activitat formativa 0002060600 “Estades formatives tipus B, modalitat individual”. L'enllaç a aquesta activitat es troba a la pàgina web: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats, indicant que el codi d'activitat que es vol cercar és: 0002060600.

Un cop realitzada la inscripció a l'activitat, s'haurà d'omplir la sol·licitud que es trobarà en el lloc que s'indica a l'apartat 5.2 i enviar-la per correu electrònic a l'adreça: fpestades.ensenyament@gencat.cat.

6.2 En el cas de participar en la modalitat de grup s'haurà de formalitzar la sol·licitud realitzant una inscripció a l'activitat formativa 0002070600 “Estades formatives tipus B, modalitat de grup”. L'enllaç a aquesta activitat es troba a la pàgina web : http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats, indicant que el codi d'activitat que es vol cercar és: 0002070600. En aquest cas es necessita disposar prèviament d'un codi de grup, que es pot demanar per telèfon (93.551.69.00, extensió 3218) o per correu electrònic, a l'adreça fpestades.ensenyament@gencat.cat.

6.3 Tant en la modalitat individual com en la modalitat de grup cal presentar la documentació que acrediti el compliment dels requisits que estableixen els articles 5 i 7 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, enviant-la en format electrònic a l'adreça electrònica fpestades.ensenyament@gencat.cat.

No s'entendrà formalitzada la sol·licitud si no s'ha fet arribar dins del termini previst.

6.4 Les sol·licituds d'estada es presenten i es resolen de manera individualitzada per a cada convocatòria, tal com preveuen els articles 5 i 7 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre. No obstant això, fins a un màxim de set persones poden presentar les respectives sol·licituds per a un mateix projecte d'estada (per raó de pertinença a la mateixa especialitat docent, a un mateix departament, o per qualsevol altra raó d'interès educatiu), les quals, a efectes d'aquesta convocatòria, són sol·licituds de grup. Així mateix, a la sol·licitud d'estada, tant individual com de grup, es pot indicar la possible continuïtat de l'estada per a un curs més, amb el benentès que les estades es convoquen i resolen anualment i que l'obtenció d'una estada no implica la seva continuïtat per a la convocatòria següent.

6.5 El projecte d'estada es valora en funció de l'interès que aquesta representi per a la millora de la qualitat dels ensenyaments professionals, tal com preveu el punt 1 de l'annex 1 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre.

 

—7 Ordenació de les sol·licituds

7.1 L'ordenació de les sol·licituds individuals es farà seguint l'ordre decreixent de la puntuació obtinguda en el barem de mèrits que consta a l'annex 1 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions.

7.2 L'ordenació de les sol·licituds de grup es farà seguint l'ordre decreixent de la puntuació mitjana obtinguda en el barem de mèrits que consta a l'annex 1 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions. La puntuació mitjana resulta de sumar els barems individuals i dividir-ho pel nombre de persones que formen el grup.

 

—8 Reserves i prioritat en l'adjudicació de les estades per al professorat de centres públics

8.1 Tindran prioritat les estades relatives al desenvolupament o implantació de la formació en alternança que es realitzin en empreses o entitats amb conveni per a la impartició d'aquesta modalitat

8.2 Sol·licituds individuals.

El professorat interí disposa d'una reserva del 20% de les places del professorat dels centres públics.

En cas que no es cobreixi la reserva, el nombre sobrant augmentarà el nombre d'estades de l'apartat 8.3 d'aquesta Resolució.

Per a la seva adjudicació, es donarà prioritat a les persones sol·licitants que prèviament no hagin gaudit de cap estada formativa de tipus B.

En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre de les persones candidates s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 1 del barem.

b) Puntuació més alta en l'apartat 2.a) del barem.

8.3 Sol·licituds de grup.

El professorat, funcionari o interí, disposa d'una reserva del 40% de les places del professorat dels centres públics.

En cas que no es cobreixi la reserva, el nombre sobrant augmentarà el nombre d'estades de l'apartat 8.6 d'aquesta Resolució.

En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre de les persones candidates s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 1 del barem.

b) Puntuació més alta en l'apartat 2.a) del barem.

8.4 El personal funcionari disposa d'una reserva del 10% de les places del professorat dels centres públics per a projectes d'estades sobrevingudes en empreses que, si s'escau, convoqui el Departament d'Ensenyament al llarg del curs acadèmic 2016-2017 en els portals de centre del Departament d'Ensenyament:

-Portal de centres del Departament

-Portal de centres d’altres titularitats

La convocatòria podrà acotar, per a cada projecte: el professorat a qui s'adreça (tant per famílies professionals, com per cicles formatius determinats), el caràcter individual o grupal, i el nombre de places de cada projecte.

En cas que no es cobreixi la reserva, el nombre sobrant augmentarà el nombre d'estades de l'apartat 8.6 d'aquesta Resolució.

En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre de les persones candidates s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 1 del barem.

b) Puntuació més alta en l'apartat 2.a) del barem.

8.5 El personal funcionari disposa d'una reserva del 10% de les places del professorat dels centres públics per a projectes d'estades relatives a cicles formatius de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que s'imparteixin per primera vegada o que estigui previst impartir-los per primera vegada en el proper curs.

En cas que no es cobreixi la reserva, el nombre sobrant augmentarà el nombre d'estades de l'apartat 8.6 d'aquesta Resolució.

En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre de les persones candidates s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 1 del barem.

b) Puntuació més alta en l'apartat 2.a) del barem.

8.6 Resta de sol·licituds.

La resta de sol·licituds, tant si són individuals com si són de grup, que no han estat adjudicades dins de la reserva establerta en els apartats anteriors s'ordenaran per la puntuació individual obtinguda en el barem de mèrits.

Per a la seva adjudicació, es donarà prioritat a les persones sol·licitants que no hagin gaudit de cap estada formativa de tipus B.

En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre de les persones candidates s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 1 del barem.

b) Puntuació més alta en l'apartat 2.a) del barem.

 

—9 Prioritat en l'adjudicació de les estades per al professorat de centres privats

Per a la seva adjudicació, es donarà prioritat a les persones sol·licitants que no hagin gaudit prèviament de cap estada formativa de tipus B. En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre de les persones candidates s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 1 del barem.

b) Puntuació més alta en l'apartat 2.a) del barem.

 

—10 Comissió de selecció i valoració

La selecció i la valoració dels mèrits l'ha de fer una comissió constituïda a aquest efecte, formada pels membres següents:

a) El subdirector general de Programes, Formació i Innovació o la persona en qui delegui.

b) El subdirector general de Suport als Centres Públics o la persona en qui delegui.

c) El subdirector general de Centres Privats o la persona en qui delegui.

d) El director de centres del Consorci d'Educació de Barcelona, o la persona en qui delegui.

e) El cap del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, o persona en qui delegui.

f) Dos funcionaris docents del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.

g) Un inspector d'Educació.

Als membres d'aquesta comissió els són aplicables les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

—11 Llistes provisionals i definitives

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de selecció i valoració farà pública la llista provisional de candidates i candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos, als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Ensenyament i dels seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i al web del Departament d'Ensenyament, amb la puntuació obtinguda d'acord amb el barem de mèrits. Hi constarà la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas de les persones excloses, en què es farà constar el motiu d'exclusió.

Les persones interessades podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió de selecció en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació. Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s'aprovi la llista definitiva de persones candidates seleccionades, no seleccionades i excloses, que es publicarà als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Ensenyament i dels seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i al web del Departament d'Ensenyament.

Contra la Resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, que esgotarà la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

—12 Lloc de realització de les estades

Les estades de formació del professorat s'han de dur a terme preferentment en el territori europeu.

La realització d'estades de formació del professorat fora del territori espanyol requereix la signatura prèvia d'un compromís formatiu entre el centre d'enviament i l'organització d'acollida, que inclogui el programa formatiu detallat a l'estranger proposat i les dades bàsiques de l'estada, d'acord amb el model establert per la Direcció General de Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial. El professorat haurà de disposar de les assegurances d'accident, de responsabilitat civil i d'assistència en viatge corresponents durant el període de realització de l'estada.

 

—13 Renúncies

Les vacants que, si s'escau, es produeixin per renúncia del professorat, s'adjudicaran a les candidates o candidats següents, per ordre de puntuació.

 

—14 Publicitat de les dades

A les publicacions previstes en aquesta convocatòria que continguin dades de les persones participants, hi constaran, com a màxim, les inicials de les persones i el DNI amb la numeració parcial, atenent en tot moment el que indica la llei de protecció de dades.

 

—15 Finançament

Aquesta convocatòria pot ser susceptible de finançament per part del Fons Social Europeu.

 

—16 Règim jurídic

A aquesta convocatòria li és aplicable l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades del professorat de formació professional a empreses i institucions.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt