Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 21/12/2016

  • Número del document ENS/0352/2016

  • Número de control 16364027

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16364027-2017

Dades del DOGC
  • Número 7278

  • Data 02/01/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/352/2016, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon, a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 256/2011, de 28 de febrer, ha establert el títol de tècnic en estètica i bellesa i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d'adequació a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic, que substitueix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica personal decorativa, aprovat pel Decret 172/1997, de 22 de juliol, el qual queda derogat per l'Ordre que s'aprova.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica i bellesa, que permet obtenir el títol de tècnic regulat pel Reial decret 256/2011, de 28 de febrer.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'especifiquen a l'apartat 3 de l'annex.

4. El camp professional del títol s'indica a l'apartat 4 de l'annex.

 

Article 3

Currículum

1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

 

Article 4

Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

2. En el mòdul professional de síntesi també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de síntesi.

 

Article 5

Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

 

Article 6

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

 

Article 7

Convalidacions

Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.

 

Article 8

Correspondències

1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.

2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.

 

Article 9

Vinculació amb capacitats professionals

La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

 

Disposició addicional

D'acord amb el Reial decret 256/2011, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el títol de tècnic en estètica i bellesa i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

La convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s'extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s'estableix s'ha de dur a terme d'acord amb l'article 14 del Reial decret 256/2011, de 28 de febrer.

 

Segona

Els ensenyaments que s'extingeixen es poden completar d'acord amb l'Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 172/1997, de 22 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'estètica personal decorativa, de conformitat amb l'habilitació prevista en la disposició final quarta de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

El Departament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 

Segona

La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

 

Barcelona, 21 de desembre de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

 

1. Identificació del títol

1.1 Denominació: estètica i bellesa

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà

1.3 Durada: 2.000 hores

1.4 Família professional: imatge personal

1.5 Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

 

2. Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic en estètica i bellesa queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

2.1 Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, seguint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental establerts en la normativa vigent.

2.2 Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es relacionen a continuació:

a) Rebre, emmagatzemar i distribuir els productes, els aparells i els estris, en condicions idònies de manteniment i conservació, controlant el seu consum i estoc.

b) Atendre els clients durant el procés, aplicant normes de procediment dissenyades per l'empresa i aconseguint qualitat en el servei.

c) Obtenir informació de les demandes dels clients i de l'anàlisi professional, registrant i arxivant les dades.

d) Seleccionar els materials, els equips i els cosmètics adequats als tractaments o a les tècniques estètiques que s'aplicaran.

e) Mantenir el material, els equips i les instal·lacions en òptimes condicions per a la seva utilització.

f) Efectuar la higiene cutània, preparant la pell per a tractaments posteriors.

g) Efectuar la hidratació cutània, mantenint i millorant l'aspecte de la pell.

h) Fer maquillatge social, personalitzant-lo i adaptant-lo a les necessitats dels clients.

i) Depilar i descolorir el borrissol, utilitzant procediments mecànics i productes químics adequats.

j) Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cura de les mans, dels peus i de les ungles.

k) Elaborar ungles artificials, individualitzant la tècnica i el disseny segons les demandes dels clients.

l) Assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals, tenint en compte les característiques personals, socials i professionals dels clients.

m) Informar els clients de les cures que s'han de fer després del tractament a la cabina d'estètica, així com els hàbits de vida saludables.

n) Fer la promoció i la comercialització de productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal.

o) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements i utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la comunicació i de la informació.

p) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat, i cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.

q) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i amb autonomia.

r) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

s) Aplicar els procediments i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.

t) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de disseny per a tothom en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

u) Dur a terme la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.

v) Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

w) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d'una empresa del sector de la imatge personal.

2.3 Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

2.4 L'equip docent ha de potenciar l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d'aquest cicle formatiu.

 

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP).

 

Qualificació completa: serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0354-11_2: atendre el client del servei estètic d'higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, salut i higiene

Es relaciona amb:

UC0354_2: atendre el client del servei estètic d'higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, salut i higiene

 

UC_2-0355-11_2: aplicar tècniques estètiques d'higiene i d'hidratació facial i corporal

Es relaciona amb:

UC0355_2: aplicar tècniques estètiques d'higiene i d'hidratació facial i corporal

 

UC_2-0345-11_1: eliminar per procediments mecànics i descolorar el borrissol

Es relaciona amb:

UC0345_1: eliminar per procediments mecànics i descolorar el borrissol

 

UC_2-0065-11_2: millorar l'harmonia de la cara amb estils de maquillatge social

Es relaciona amb:

UC0065_2: millorar l'harmonia de la cara amb estils de maquillatge social

 

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Es relaciona amb:

UC0352_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

 

Qualificació completa: cures estètiques de mans i peus

 

Unitats de competència:

 

UC_2-0356-11_2: atendre el client del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut

Es relaciona amb:

UC0356_2: atendre els clients del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut.

 

UC_2-0357-11_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles

Es relaciona amb:

UC0357_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles

 

UC_2-0358-11_2: elaborar i aplicar ungles artificials

Es relaciona amb:

UC0358_2: elaborar i aplicar ungles artificials

 

UC_2-0359-11_2: fer tractaments estètics de mans i peus

Es relaciona amb:

UC0359_2: fer tractaments estètics de mans i peus

 

4. Camp professional

4.1 L'àmbit professional i de treball

Aquest professional exercirà l'activitat en empreses mitjanes i petites que tenen relació directa amb la imatge personal, particularment en establiments del sector de serveis d'estètica i perruqueria i, en general, en establiments relacionats amb la venda de productes d'imatge personal així com amb la cosmètica, exercint tasques d'execució de maquillatge social, depilació, tractaments bàsics d'higiene, hidratació facial i corporal, estètica de mans i peus, assessorament sobre perfums i cosmètica natural, així com la comercialització dels productes i serveis estètics, oferint un servei d'atenció als clients de l'empresa. Podria ser treballador per compte propi efectuant l'organització de la seva pròpia empresa.

4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:

a) Tècnic esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica.

b) Maquillador.

c) Tècnic en ungles artificials.

d) Tècnic en depilació.

e) Tècnic en manicura i pedicura.

f) Recepcionista en empreses estètiques.

g) Demostrador d'equips, cosmètics i tècniques estètiques.

h) Agent comercial en empreses del sector.

i) Assessor/venedor en perfumeries i drogueries.

 

5. Currículum

5.1 Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents:

a) Identificar i classificar els productes, materials i estris, caracteritzant les seves propietats i condicions idònies de manipulació i conservació, per rebre'ls, emmagatzemar-los i distribuir-los.

b) Interpretar les normes dissenyades en els procediments per atendre els usuaris, aplicant els procediments descrits des de l'acollida fins al comiat.

c) Fer l'anàlisi de l'òrgan cutani, avaluant les seves característiques, per obtenir informació estètica.

d) Identificar estris, equips i cosmètics, avaluant-ne les característiques, per seleccionar-ne els idonis per al tractament o per a la tècnica aplicada.

e) Higienitzar els materials, equips i instal·lacions, netejant-los, desinfectant-los i esterilitzant-los, per mantenir-los en òptimes condicions.

f) Aplicar les tècniques adequades, seguint els procediments establerts i les normes de qualitat i seguretat i higiene, per efectuar la neteja de la pell.

g) Aplicar les tècniques adequades, seguint els procediments establerts i les normes de qualitat i seguretat i higiene, relacionant-los amb les necessitats fisiològiques de la pell, per aconseguir la seva hidratació.

h) Dissenyar i executar tècniques de visatgisme, d'aplicació de cosmètics decoratius i estils de maquillatge, relacionant-los amb les característiques personals, socials i professionals de l'usuari, per fer un maquillatge social personalitzat.

i) Seleccionar procediments mecànics i químics per depilar i descolorar el borrissol, elegint i aplicant la tècnica adequada.

j) Efectuar operacions tècniques de manicura i pedicura, adaptant els procediments d'execució, per cuidar i embellir mans, peus i ungles.

k) Seleccionar i aplicar materials i productes per esculpir pròtesis unguials, seguint instruccions tècniques, en condicions de seguretat i higiene, per elaborar ungles artificials.

l) Reconèixer les característiques i les propietats dels fitocosmètics, geocosmètics, productes marins i aromes, relacionant-los amb els seus usos i aplicacions, per assessorar sobre perfums, fragàncies i productes naturals.

m) Analitzar els tipus de tractaments estètics i els hàbits de vida saludables, relacionant-los amb l'anatomofisiologia humana.

n) Identificar operacions de venda i tècniques publicitàries i de marxandatge, valorant les característiques i demandes del mercat, per promocionar i comercialitzar els productes i els serveis estètics.

o) Seleccionar els cosmètics adequats atenent les necessitats de la pell i el tipus, composició i forma de presentació, per realitzar i recomanar la seva aplicació.

p) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la comunicació i de la informació per aprendre i actualitzar els seus coneixements reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals.

q) Desenvolupar treballs en equip i valorar-ne l'organització, participant amb tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i autonomia.

r) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.

s) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia del procés.

t) Analitzar els riscs ambientals i laborals associats a l'activitat professional, i relacionar-los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les mesures preventives que es van adoptar i aplicar els protocols corresponents, per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient.

u) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al disseny per a tothom.

v) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball al sector productiu de referència, durant el procés d'aprenentatge.

w) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per fer la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre un treball.

x) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

z) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l'empresa.

 

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives

 

Mòdul professional 1: tècniques d'higiene facial i corporal

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: higiene facial. 52 hores

UF 2: higiene corporal. 52 hores

UF 3: hidratació facial i corporal. 84 hores

 

Mòdul professional 2: maquillatge

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 12 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: maquillatge social. 80 hores

UF 2: maquillatge de publicitat i espectacles. 53 hores

UF 3: bellesa de celles i pestanyes. 20 hores

 

Mòdul professional 3: depilació mecànica i descoloració del borrissol

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: epilació i descoloració. 99 hores

 

Mòdul professional 4: estètica de mans i peus

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: manicura. 23 hores

UF 2: pedicura. 23 hores

UF 3: tractaments estètics de mans i peus. 33 hores

UF 4: decoració d'ungles naturals. 20 hores

 

Mòdul professional 5: tècniques d'ungles artificials

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 22 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques d'ungles acríliques. 40 hores

UF 2: tècniques d'ungles de gel i tècniques mixtes. 37 hores

 

Mòdul professional 6: anàlisi estètica

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la pell i les seves alteracions bàsiques. 25 hores

UF 2: equips per a l'anàlisi estètica i el diagnòstic. 25 hores

UF 3: aparells per a tractaments bàsics d'estètica. 34 hores

 

Mòdul professional 7: activitats en cabina d'estètica

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la cabina d'estètica i bellesa. 33 hores

UF 2: coordinació dels serveis d'estètica i bellesa. 99 hores

 

Mòdul professional 8: imatge corporal i hàbits saludables

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aparells i sistemes del cos humà. 44 hores

UF 2: pautes bàsiques de vida saludables. 40 hores

UF 3: higiene i desinfecció en els serveis d'imatge personal. 15 hores

 

Mòdul professional 9: cosmetologia per a estètica i bellesa

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmètics i formes cosmètiques per a estètica. 34 hores

UF 2: cosmètics d'higiene. 22 hores

UF 3: cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell. 25 hores

UF 4: cosmètics decoratius. 20 hores

UF 5: cosmètics per als annexos cornis de la pell. 16 hores

 

Mòdul professional 10: perfumeria i cosmètica natural

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: perfumeria i aromateràpia en estètica. 32 hores

UF 2: cosmètica natural. 24 hores

 

Mòdul professional 11: màrqueting i venda en imatge personal

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: màrqueting i comunicació. 34 hores

UF 2: promoció i venda de productes i serveis. 50 hores

 

Mòdul professional 12: formació i orientació laboral

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

Mòdul professional 13: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

Mòdul professional 14: anglès tècnic

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

Mòdul professional 15: síntesi

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

UF 1: síntesi. 66 hores

 

Mòdul professional 16: formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives

 

Mòdul professional 1: tècniques d'higiene facial i corporal

 

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: higiene facial. 52 hores

UF 2: higiene corporal. 52 hores

UF 3: hidratació facial i corporal. 84 hores

 

UF 1: higiene facial

Durada: 52 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina la tècnica d'higiene facial més adequada per a cada tipus de pell aplicant les tècniques d'exploració adequades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el tipus i les condicions de la pell mitjançant l'aplicació d'equips, de mètodes i les tècniques de diagnòstic adequades.

1.2 Identifica les manifestacions cutànies que aconsellen tractaments estètics d'higiene.

1.3 Valora les principals alteracions estètiques que tenen influència sobre l'elecció i l'execució de tècniques d'higiene facial.

1.4 Coneix les principals alteracions estètiques que són objecte de tractament per a altres professionals.

1.5 Identifica les fases d'atenció als clients segons els protocols establerts.

1.6 Identifica les necessitats dels clients amb una entrevista o qüestionari per recollir dades d'interès.

1.7 Selecciona les tècniques d'higiene facial d'acord amb les necessitats i demandes dels clients.

1.8 Justifica la tècnica d'higiene escollida i la seqüenciació del procés que s'ha de seguir.

1.9 Identifica les mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident.

1.10 Emplena la fitxa tècnica amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques d'higiene facial, en condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Prepara la cabina, la llitera o la butaca, la llenceria i altres materials per instal·lar-hi els clients en la manera precisa per a la realització de tècniques estètiques.

2.3 Disposa els materials, cosmètics, estris i aparells de forma ordenada per facilitar la seva utilització.

2.4 Fa la neteja, la desinfecció i l'esterilització dels estris i dels aparells amb els procediments adequats.

2.5 Selecciona els cosmètics que s'han d'emprar en la higiene facial, en funció del tipus i l'estat de la pell i del seu mecanisme d'actuació.

2.6 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells.

2.7 Determina els paràmetres dels aparells en funció de la regió anatòmica que s'ha de tractar, de la seva sensibilitat, dels requeriments de la tècnica i dels efectes pretesos.

2.8 Té cura de les mesures estètiques pròpies dels professionals en relació amb la indumentària, els accessoris i la higiene personal.

2.9 Emplena la fitxa de control dels aparells i cosmètics.

2.10 Ordena i controla el magatzem de l'àrea d'higiene facial.

 

3. Duu a terme les operacions tècniques de desmaquillatge i exfoliació mecànica i química, seguint les indicacions i les pautes d'utilització dels cosmètics i dels aparells específics.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Acomoda i protegeix els clients en la posició ergonòmica adequada.

3.2 Aplica el protocol del desmaquillatge.

3.3 Tonifica el rostre, el coll i l'escot amb els cosmètics específics més adequats a les característiques de la zona, amb la tècnica manual o els aparells d'estètica seleccionats.

3.4 Tria el cosmètic exfoliatiu en funció de les característiques de la pell.

3.5 Aplica el protocol d'exfoliació, si escau.

3.6 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

3.7 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Executa tècniques d'higiene facial integrant-hi cosmètics i mitjans tècnics i manuals.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Informa els clients de les fases del procés d'higiene facial que s'ha de dur a terme.

4.2 Prepara la pell amb les tècniques específiques, els cosmètics, els aparells d'estètica i de massatge.

4.3 Fa l'extracció de barbs amb els productes, estris i mitjans adequats a les condicions i estat de la pell.

4.4 Aplica mesures d'higiene i utilitza els equips de protecció personal en tot el procés.

4.5 Aplica adequadament els cosmètics i els aparells segons les característiques i la sensibilitat dels clients i les especificacions dels fabricants.

4.6 Finalitza el tractament de neteja profunda aplicant cosmètics calmants, hidratants, protectors i altres, amb les tècniques adequades.

4.7 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

4.8 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

5. Aplica maniobres de massatge estètic específic adaptant-ne els paràmetres a les característiques de cada zona i als efectes previstos.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Fa exercicis de preescalfament per evitar lesions.

5.2 Verifica que no hi ha alteracions en la zona que s'ha de tractar que desaconsellin la realització de tècniques de massatge.

5.3 Aplica els criteris d'acomodació dels clients en funció de les diferents tècniques de massatge.

5.4 Prepara la pell i aplica el producte adequat per fer el massatge.

5.5 Selecciona les maniobres de massatge estètic per als processos d'higiene facial, segons l'estat de la pell dels clients.

5.6 Aplica les maniobres de massatge estètic específic de forma seqüenciada.

5.7 Adapta les mans segons la regió anatòmica que s'ha de tractar.

5.8 Ajusta els paràmetres de temps, ritme, intensitat i direcció als efectes previstos i a les característiques de la pell.

5.9 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

5.10 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

 

6. Valora els resultats obtinguts i assessora sobre els hàbits d'higiene facial i els cosmètics més adequats i les seves pautes d'ús.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica les principals causes que poden ocasionar deficiències en les tècniques d'higiene facial.

6.2 Executa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients respecte al resultat final, a la prestació el servei i a l'atenció personal rebuda.

6.3 Analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei i valora els resultats obtinguts.

6.4 Identifica les possibles mesures de correcció.

6.5 Assessora sobre la importància d'hàbits de vida saludable, pautes de cura personal estètica i la seva influència en l'estat de la pell.

6.6 Assessora sobre la compra de productes i serveis d'higiene facial.

6.7 Anota en la fitxa tècnica el seguiment del procés: desviacions, correccions i assessorament post tractament.

 

Continguts

 

1. Identificació del tipus de pell:

1.1 Procediments d'anàlisi de la pell facial: observació i palpació.

1.2 Aparells d'estètica utilitzats en l'anàlisi de la pell: criteris de selecció i d'aplicació.

1.3 Protocol d'actuació en la identificació de la tipologia cutània.

1.4 Protocol d'actuació per a les reaccions irritants i al·lèrgiques.

 

2. Determinació dels processos estètics d'higiene facial:

2.1 La recepció i atenció dels clients.

2.2 Documentació tècnica. La fitxa tècnica.

2.3 La imatge dels professionals.

2.4 Diagnòstic facial professional a partir de l'anàlisi i la valoració de les dades obtingudes.

2.5 Presa de decisions sobre el tipus de procediment i tècniques en funció de l'estudi efectuat i les demandes/necessitats o preferències detectades.

2.6 La cabina d'estètica. Distribució de l'espai per fer processos d'higiene facial. Organització del magatzem.

 

3. Seguretat i higiene en els processos d'higiene facial:

3.1 Mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització aplicats als estris i aparells emprats en les tècniques d'higiene facial.

3.2 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en tècniques estètiques d'higiene facial.

3.3 Normes de seguretat i d'higiene en l'aplicació de les tècniques d'higiene facial i en la conservació dels estris i dels aparells.

3.4 Ergonomia aplicada a la pràctica del procés d'higiene corporal.

 

4. Execució de les tècniques de desmaquillatge i exfoliació mecànica i química:

4.1 La higiene superficial. Característiques, indicacions i contraindicacions. Fases.

4.2 Cosmètics desmaquilladors. Pautes de preparació, manipulació, aplicació i conservació.

4.3 Cosmètics tonificants. Pautes de preparació, manipulació, aplicació i conservació.

4.4 Cosmètics exfoliatius. Pautes de preparació, manipulació, aplicació i conservació.

4.5 Aparells específics per a l'exfoliació. Aplicació.

4.6 Desmaquillatge. Descripció de les fases i execució.

4.7 Exfoliació. Descripció de les fases i execució.

4.8 Tonificació. Descripció de les fases i execució.

4.9 Aplicació de normes de seguretat, higiene i salut en els processos de desmaquillatge, tonificació i exfoliació.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Concepte de massatge. Zones i regions anatòmiques d'aplicació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

5.2 Cosmètics específics: criteris de selecció i d'utilització.

5.3 Massatge facial aplicat als processos d'higiene facial. Maniobres bàsiques del massatge estètic facial. Efectes, indicacions i contraindicacions.

5.4 Ergonomia aplicada al procés del massatge estètic facial.

 

6. Execució de tècniques d'higiene facial:

6.1 La higiene profunda. Característiques, indicacions i contraindicacions.

6.2 Neteja profunda dels diferents tipus de pell: normal, alípica, deshidratada, grassa, acneica, sensible, madura.

6.3 Fases del procés d'higiene facial. Organització i selecció.

6.4 Aparells d'estètica. Pautes per a la seva correcta utilització.

6.5 Extracció de barbs.

6.6 Aplicació de cosmètics en el procés d'higiene facial.

6.7 Processos d'execució de tècniques d'higiene facial, selecció de tècniques manuals, mecàniques, elèctriques i cosmètiques. Seqüenciació.

 

7. Valoració dels resultats obtinguts en els processos d'higiene facial:

7.1 Control de qualitat. Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos d'higiene facial.

7.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

7.3 Mesures correctives en cas de desviacions.

7.4 Assessorament en la compra de productes i serveis.

 

UF 2: higiene corporal

Durada: 52 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina la tècnica d'higiene corporal més adequada per a cada tipus de pell aplicant-hi les tècniques d'exploració adequades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el tipus i les condicions de la pell mitjançant l'aplicació d'equips, mètodes i les tècniques de diagnòstic adequades.

1.2 Identifica les manifestacions cutànies que aconsellen tractaments estètics d'higiene.

1.3 Valora les principals alteracions estètiques que tenen influència sobre l'elecció i l'execució de tècniques d'higiene corporal.

1.4 Coneix les principals alteracions estètiques que són objecte de tractament per a altres professionals.

1.5 Identifica les fases d'atenció als clients segons els protocols establerts.

1.6 Identifica les necessitats dels clients amb una entrevista o qüestionari per recollir dades d'interès.

1.7 Selecciona les tècniques d'higiene corporal d'acord amb les necessitats i demandes dels clients.

1.8 Justifica la tècnica d'higiene escollida i la seqüenciació del procés que s'ha de seguir.

1.9 Identifica les mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident.

1.10 Emplena la fitxa tècnica amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques d'higiene corporal en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Prepara la cabina, la llitera o la butaca, la llenceria i altres materials per instal·lar els clients en la forma precisa per dur a terme les tècniques estètiques.

2.3 Disposa els materials, els cosmètics, els estris i els aparells de manera ordenada per facilitar-ne la utilització.

2.4 Fa la neteja, la desinfecció i l'esterilització dels estris i dels aparells amb els procediments adequats.

2.5 Selecciona els cosmètics que cal emprar en la higiene corporal, en funció del tipus i l'estat de la pell i del seu mecanisme d'actuació.

2.6 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells.

2.7 Determina els paràmetres dels aparells en funció de la regió anatòmica que s'ha de tractar, de la seva sensibilitat, dels requeriments de la tècnica i dels efectes pretesos.

2.8 Té cura de les mesures estètiques pròpies dels professionals en relació amb la indumentària, els accessoris i la higiene personal.

2.9 Emplena la fitxa de control dels aparells i dels cosmètics.

2.10 Ordena i controla el magatzem de l'àrea d'higiene corporal.

 

3. Duu a terme les operacions tècniques d'higiene i d'exfoliació mecànica i química, seguint-ne les indicacions i pautes d'utilització de cosmètics i aparells específics.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Acomoda i protegeix els clients en la posició ergonòmica adequada.

3.2 Aplica un producte netejador amb les tècniques més adequades a les característiques i sensibilitat de la zona.

3.3 Tonifica amb els cosmètics específics més adequats a les característiques de la zona.

3.4 Aplica el tònic amb la tècnica manual o amb els aparells d'estètica seleccionats.

3.5 Tria el cosmètic exfoliatiu adequat en funció de les característiques de la pell.

3.6 Aplica el protocol d'exfoliació, si escau.

3.7 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

3.8 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Executa tècniques d'higiene corporal integrant-ne cosmètics i mitjans tècnics i manuals.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Informa els clients de les fases del procés d'higiene facial que s'ha de dur a terme.

4.2 Prepara la pell amb les tècniques específiques, els cosmètics, els aparells d'estètica i de massatge.

4.3 Fa l'extracció de barbs amb els productes, els estris i els mitjans adequats a les condicions i estat de la pell.

4.4 Aplica mesures d'higiene i utilitza els equips de protecció personal en tot el procés.

4.5 Aplica adequadament els cosmètics i els aparells, segons les característiques i la sensibilitat dels clients i les especificacions dels fabricants.

4.6 Finalitza el tractament de neteja profunda aplicant cosmètics calmants, hidratants i protectors, i altres amb les tècniques adequades.

4.7 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

4.8 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

5. Aplica maniobres de massatge estètic específic adaptant-ne els paràmetres a les característiques de cada zona i als efectes pretesos.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Fa exercicis de preescalfament per evitar lesions.

5.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin la realització de tècniques de massatge.

5.3 Aplica els criteris d'acomodació dels clients en funció de les tècniques de massatge.

5.4 Prepara la pell i aplica el producte adequat per fer el massatge.

5.5 Selecciona les maniobres de massatge estètic per als processos d'higiene corporal.

5.6 Aplica les maniobres de massatge estètic específic de forma seqüenciada.

5.7 Adapta les mans segons la regió anatòmica que s'ha de tractar.

5.8 Ajusta els paràmetres de temps, ritme, intensitat i direcció als efectes pretesos i a les característiques de la pell.

5.9 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

5.10 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

 

6. Valora els resultats obtinguts i assessora sobre hàbits d'higiene corporal i proposa els cosmètics més adequats i les seves pautes d'ús.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica les principals causes que poden ocasionar deficiències en les tècniques d'higiene corporal.

6.2 Executa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients respecte al resultat final, a la prestació del servei i a l'atenció personal rebuda.

6.3 Analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei i en valora els resultats obtinguts.

6.4 Identifica les possibles mesures de correcció.

6.5 Assessora sobre la importància d'hàbits de vida saludable, pautes de cura personal estètica i la seva influència en l'estat de la pell.

6.6 Assessora en la compra de productes i serveis d'higiene corporal.

6.7 Anota en la fitxa tècnica el seguiment del procés: desviacions, correccions i assessorament post tractament.

 

Continguts

 

1. Identificació del tipus de pell:

1.1 Procediments d'anàlisi de la pell facial: observació i palpació.

1.2 Aparells d'estètica en l'anàlisi de la pell: criteris de selecció i aplicació.

1.3 Protocol d'actuació en la identificació de la tipologia cutània.

1.4 Protocol d'actuació per a les reaccions irritants i al·lèrgiques.

 

2. Determinació dels processos estètics d'higiene corporal:

2.1 La recepció i atenció als clients.

2.2 Documentació tècnica. La fitxa tècnica.

2.3 Imatge dels professionals.

2.4 Diagnòstic corporal professional a partir de l'anàlisi i la valoració de les dades obtingudes.

2.5 Presa de decisions sobre el tipus de procediment i tècniques en funció de l'estudi efectuat i les demandes/necessitats o preferències detectades.

2.6 La cabina d'estètica. Distribució de l'espai per fer processos d'higiene corporal. Organització del magatzem.

 

3. Seguretat i higiene en els processos d'higiene corporal:

3.1 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats als estris i aparells emprats en les tècniques d'higiene corporal.

3.2 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en tècniques estètiques d'higiene corporal.

3.3 Normes de seguretat i d'higiene en l'aplicació de les tècniques d'higiene corporal i en la conservació dels estris i aparells.

3.4 Ergonomia aplicada a la pràctica del procés d'higiene corporal.

 

4. Execució de les tècniques d'higiene i exfoliació mecànica i química:

4.1 Acomodació i protecció dels clients.

4.2 La higiene superficial. Característiques, indicacions i contraindicacions. Fases.

4.3 Cosmètics netejadors. Pautes de preparació, manipulació, aplicació i conservació.

4.4 Cosmètics tonificants. Pautes de preparació, manipulació, aplicació i conservació.

4.5 Cosmètics exfoliatius. Pautes de preparació, manipulació, aplicació i conservació.

4.6 Aparells específics per a l'exfoliació. Aplicació.

4.7 Higiene de la zona. Descripció de les fases i execució.

4.8 Tonificació. Descripció de les fases i execució.

4.9 Exfoliació. Descripció de les fases i execució.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Manipulacions bàsiques del massatge estètic.

5.2 Cosmètics específics. Criteris de selecció i utilització.

5.3 Concepte de massatge. Zones i regions anatòmiques d'aplicació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

5.4 Massatge corporal aplicat als processos d'higiene corporal. Maniobres bàsiques del massatge estètic corporal. Efectes, indicacions i contraindicacions.

 

6. Execució de tècniques d'higiene corporal:

6.1 La higiene profunda. Característiques, indicacions i contraindicacions.

6.2 Neteja profunda dels diferents tipus de pell: normal, alípica, deshidratada, grassa, acneica, sensible, madura.

6.3 Fases del procés d'higiene corporal. Organització i selecció.

6.4 Aparells d'estètica. Pautes per a la seva correcta utilització.

6.5 Extracció dels barbs.

6.6 Aplicació de cosmètics en el procés d'higiene corporal.

6.7 Processos d'execució de tècniques d'higiene corporal, selecció de tècniques manuals, mecàniques, elèctriques i cosmètiques. Seqüenciació.

6.8 Aplicació de normes de seguretat i higiene en els processos d'higiene corporal.

 

7. Valoració dels resultats obtinguts en els processos d'higiene corporal:

7.1 Control de qualitat. Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos d'higiene corporal.

7.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

7.3 Mesures correctives en cas de desviacions.

7.4 Assessorament en la compra de productes i serveis.

 

UF 3: hidratació facial i corporal

Durada: 84 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina el tractament d'hidratació facial i corporal més adequat per a cada tipus de pell aplicant-hi les tècniques d'exploració adequades.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el tipus i les condicions de la pell mitjançant l'aplicació d'equips, mètodes i les tècniques de diagnòstic adequades.

1.2 Identifica els factors que afecten el grau de deshidratació de la pell.

1.3 Determina el grau de deshidratació de la pell per recomanar el tractament més adequat.

1.4 Valora les principals alteracions estètiques que són objecte de tractament per altres professionals.

1.5 Fa una entrevista o qüestionari per recollir dades d'interès.

1.6 Selecciona les tècniques estètiques d'hidratació facial i corporal d'acord amb les necessitats i demandes dels clients.

1.7 Justifica la tècnica d'hidratació proposada i la seqüenciació del procés que s'ha de seguir.

1.8 Emplena la fitxa tècnica amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los als tractaments estètics d'hidratació facial i corporal en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions abans i després del seu ús i aplica els mètodes de neteja, desinfecció o esterilització adequats per tractar instal·lacions i mitjans tècnics.

2.2 Prepara la cabina, la llitera o la butaca, la llenceria i altres materials per instal·lar-hi els clients en la forma precisa per a la realització de tècniques estètiques.

2.3 Disposa els materials, els cosmètics, els estris i els aparells de manera ordenada per facilitar-ne la utilització.

2.4 Fa la neteja, la desinfecció i l'esterilització dels estris i dels aparells amb els procediments adequats.

2.5 Selecciona els cosmètics que s'han d'emprar en els processos estètics d'hidratació facial i corporal en funció del tipus i l'estat de la pell i del seu mecanisme d'actuació adequant-los als requeriments de la tècnica que cal seguir.

2.6 Identifica els efectes, les indicacions, les contraindicacions dels estris i dels aparells utilitzats en les tècniques estètiques d'hidratació facial i corporal.

2.7 Determina els paràmetres dels aparells que cal aplicar, en funció de la regió anatòmica que s'ha de tractar, de la seva sensibilitat, dels requeriments de la tècnica i dels efectes pretesos.

2.8 Té cura de les mesures estètiques dels professionals en la indumentària, els accessoris i la higiene personal.

2.9 Emplena la fitxa de control dels aparells i cosmètics.

2.10 Ordena i controla el magatzem de l'àrea d'hidratació facial i corporal.

 

3. Executa tractaments estètics d'hidratació facial i corporal adaptant-ne els paràmetres a les característiques de cada zona i als efectes previstos.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Informa els clients de les fases del procés d'hidratació facial o corporal que cal dur a terme.

3.2 Aplica adequadament els cosmètics i els aparells, segons les característiques i la sensibilitat dels clients i les especificacions dels fabricants.

3.3 Programa els paràmetres dels equips elèctrics bàsics emprats en el tractament d'hidratació de la pell.

3.4 Selecciona i integra tècniques manuals, cosmètiques i equips en el tractament d'hidratació de la pell.

3.5 Executa tractaments estètics d'hidratació facial i corporal.

3.6 Aplica els protocols establerts dels tractaments cosmètics en funció de les característiques de la pell dels clients.

3.7 Anota en la fitxa tècnica els cosmètics i les tècniques emprades, així com les possibles incidències per optimitzar posteriors treballs.

3.8 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

3.9 Elimina de forma selectiva residus generats durant el procés.

 

4. Aplica maniobres de massatge estètic específic adaptant-ne els paràmetres a les característiques de cada zona i als efectes previstos.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Fa exercicis de preescalfament per evitar lesions.

4.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que cal tractar que desaconsellin la realització de tècniques de massatge.

4.3 Aplica els criteris d'acomodació dels clients en funció de les necessitats que requereix la relació de les diferents tècniques de massatge.

4.4 Prepara la pell i aplica el producte adequat per fer el massatge.

4.5 Selecciona les maniobres de massatge estètic per als processos d'hidratació facial i corporal, segons l'estat de la pell dels clients.

4.6 Aplica les maniobres de massatge estètic específic de forma seqüenciada.

4.7 Adapta les mans segons la regió anatòmica que cal tractar.

4.8 Ajusta els paràmetres de temps, ritme, intensitat i direcció als efectes pretesos i a les característiques de la pell.

4.9 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

4.10 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora sobre els hàbits d'hidratació facial i corporal, els cosmètics més adequats i les seves pautes d'ús.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Determina els criteris que defineixen un servei òptim d'hidratació facial i corporal.

5.2 Identifica les principals causes que poden donar lloc a deficiències en les tècniques estètiques d'hidratació facial i corporal.

5.3 Executa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients tant respecte al resultat final obtingut com a l'atenció personal rebuda, com en la prestació del servei.

5.4 Analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei i en valora els resultats obtinguts.

5.5 Identifica les possibles mesures de correcció.

5.6 Assessora sobre la importància d'hàbits de vida saludable, pautes de cura personal estètica i la seva influència en l'estat de la pell.

5.7 Assessora en la compra de productes i serveis d'hidratació facial i corporal.

5.8 Anota en la fitxa tècnica el seguiment del procés: desviacions, correccions i assessorament post tractament.

 

Continguts

 

1. Identificació del tipus de pell:

1.1 Procediments d'anàlisi de la pell facial: observació i palpació.

1.2 Aparells d'estètica en l'anàlisi de la pell: criteris de selecció i aplicació.

1.3 Protocol d'actuació en la identificació de la tipologia cutània.

1.4 Protocol d'actuació per a les reaccions irritants i al·lèrgiques.

 

2. Determinació dels processos estètics d'hidratació facial i corporal:

2.1 La recepció i l'atenció als clients.

2.2 Documentació tècnica. La fitxa tècnica.

2.3 Diagnòstic corporal professional a partir de l'anàlisi i la valoració de les dades obtingudes.

2.4 Presa de decisions sobre el tipus de procediment i tècniques en funció de l'estudi efectuat i les demandes/necessitats o preferències detectades.

2.5 La cabina d'estètica. Distribució de l'espai per fer processos d'hidratació facial i corporal. Organització del magatzem.

 

3. Seguretat i higiene en els processos estètics d'hidratació facial i corporal:

3.1 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats als estris i aparells emprats en les tècniques d'hidratació facial i corporal.

3.2 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en tècniques estètiques d'hidratació facial i corporal.

3.3 Normes de seguretat i higiene en l'aplicació de les tècniques d'higiene corporal i en la conservació dels estris i dels aparells.

3.4 Ergonomia aplicada a la pràctica dels processos d'hidratació facial i corporal.

 

4. Execució de tècniques estètiques d'hidratació facial i corporal:

4.1 Fases del procés d'hidratació facial i corporal. Organització i selecció.

4.2 Aparells d'estètica bàsics amb aplicació en els processos d'hidratació facial i corporal. Criteris de selecció i manera d'aplicació.

4.3 Cosmètics específics: criteris de selecció i utilització.

4.4 Tractaments d'hidratació i manteniment facial i corporal. Deshidratació superficial, deshidratació profunda, pell sensible i postsolar.

4.5 Processos d'execució de tècniques d'hidratació facial i corporal, selecció de tècniques manuals, mecàniques, elèctriques i cosmètiques. Seqüenciació.

4.6 Protocols cosmètics establerts.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Acomodació i protecció dels clients.

5.2 Manipulacions bàsiques del massatge estètic.

5.3 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

5.4 Concepte de massatge. Zones i regions anatòmiques d'aplicació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

5.5 Massatge corporal aplicat als processos d'higiene corporal. Maniobres bàsiques del massatge estètic corporal. Efectes, indicacions i contraindicacions.

 

6. Valoració dels resultats obtinguts:

6.1 Control de qualitat dels processos estètics d'hidratació facial i corporal. Paràmetres que defineixen la qualitat dels processos estètics d'hidratació facial i corporal.

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives per a suposades desviacions en el resultat obtingut.

6.4 Assessorament en la compra de productes i serveis.

 

 

Mòdul professional 2: maquillatge

 

Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 12 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: maquillatge social. 80 hores

UF 2: maquillatge de publicitat i espectacles. 53 hores

UF 3: bellesa de celles i pestanyes. 20 hores

 

UF 1: maquillatge social

Durada: 80 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Proposa la gamma de colors que cal emprar en el maquillatge social efectuant proves de cosmètics, colorit i il·luminació sobre esbossos i models.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona els principis de la teoria del color amb els colors del maquillatge.

1.2 Fa mescles de color per obtenir les tonalitats desitjades segons la teoria del color i de la llum.

1.3 Analitza la relació entre la il·luminació i l'elecció dels cosmètics de maquillatge.

1.4 Identifica els factors que caracteritzen l'harmonia del rostre i la seva relació amb els colors del maquillatge.

1.5 Fa proves de color en zones concretes per comprovar la influència de la il·luminació.

1.6 Dibuixa esbossos amb el maquillatge i colorit proposat.

1.7 Diferencia els estils de maquillatge social en funció de les característiques dels clients.

 

2. Analitza la morfologia i les característiques cromàtiques del rostre relacionant-les amb el disseny i el color de les correccions visatgistes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les diferents formes de l'oval.

2.2 Descriu les diferents formes de les faccions.

2.3 Relaciona l'estructura de la cella amb els diferents tipus d'oval i ulls.

2.4 Fa dissenys gràfics dels diferents tipus d'ovals i faccions.

2.5 Proposa canvis d'imatge facial aplicant tècniques de visatgisme.

2.6 Dissenya les correccions adaptant-les a les característiques del rostre.

2.7 Identifica les alteracions que requereixen l'aplicació de tractaments estètics o l'actuació d'altres professionals.

2.8 Emplena la fitxa tècnica amb les dades personals, l'anàlisi morfològica i les característiques generals del rostre.

 

3. Prepara l'espai, els cosmètics, els estris i els aparells identificant-ne els usos i les aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu les característiques d'una cabina de maquillatge i els seus requisits de lluminositat.

3.2 Classifica els diferents tipus d'estris i cosmètics decoratius necessaris per al maquillatge de les diferents zones.

3.3 Relaciona les diferents textures de productes decoratius amb el tipus de pell i la zona del rostre que cal maquillar.

3.4 Valora la utilització de materials d'un sol ús en determinats processos com a mesura de seguretat i higiene.

3.5 Descriu la utilitat, el funcionament i les normes de seguretat i higiene en el maneig de l'aerògraf de maquillatge.

3.6 Aplica les tècniques de neteja, de desinfecció i d'esterilització d'instal·lacions, estris i materials segons les seves característiques.

3.7 Ordena i controla l'àrea de magatzem, si escau.

3.8 Emplena la fitxa de control dels productes i dels equips.

 

4. Executa protocols de maquillatge personalitzats per a diferents actes socials raonant el procediment i la seqüència que cal seguir.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Aplica el protocol de recepció i acomodació dels clients.

4.2 Duu a terme les accions de preparació de la pell prèvies a l'execució del maquillatge.

4.3 Aplica els cosmètics correctors per dissimular petites alteracions i neutralitzar les imperfeccions.

4.4 Proposa l'estructura de la cella adequada segons la morfologia del rostre.

4.5 Proposa estils de maquillatge social personalitzats per a diferents actes socials.

4.6 Elimina de manera selectiva els residus generats durant el procés.

4.7 Aplica mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident o una reacció adversa.

4.8 Fa la tècnica de maquillatge en una posició ergonòmica adequada.

4.9 Anota en la fitxa tècnica, l'anàlisi morfofisiològica, els productes i les tècniques utilitzades i les possibles reaccions aparegudes.

 

5. Assessora en cosmètica i tècniques de maquillatge tenint en compte els paràmetres que defineixen la qualitat del servei.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Proporciona als clients pautes d'ús i referències sobre els productes cosmètics decoratius més convenients a la seva pell i al seu estil.

5.2 Utilitza un llenguatge tècnic adequat en l'assessorament.

5.3 Dóna pautes per a l'optimització del maquillatge i proposa opcions d'automaquillatge.

5.4 Elabora protocols d'assessorament de maquillatge per a diferents estils socials.

5.5 Avalua el servei de maquillatge i proposa mesures de millora.

5.6 Assessora en la compra de productes cosmètics i serveis de maquillatge.

 

Continguts

 

1. Selecció de la gamma de colors i harmonia del maquillatge:

1.1 Teories del color, de la llum i de la il·luminació aplicades al maquillatge.

1.2 El cercle cromàtic i les seves mescles.

1.3 Tipus d'harmonies cromàtiques en el maquillatge.

1.4 Influència del tipus de pell en la selecció del maquillatge.

1.5 Estils de maquillatge social segons les característiques dels clients.

1.6 Colors que cal utilitzar en funció de les característiques dels clients, de les seves preferències o necessitats detectades.

 

2. Anàlisi de la morfologia del rostre i les seves correccions:

2.1 Morfologia. Denominació de les diferents zones del rostre.

2.2 Mesures i tècniques de correcció del rostre.

2.3 Tècniques de dibuix per a maquillatge.

2.4 Visatgisme. Correccions del rostre. Relació de la fisiopatologia del rostre amb els cosmètics de camuflatge.

2.5 Reaccions irritants i al·lèrgiques. Alteracions que requereixen l'aplicació d'atencions estètiques o la derivació a altres professionals.

2.6 Fitxa estètica de maquillatge. Fitxa tècnica dels clients. Fitxa de control de producte i equips.

2.7 L'aplicació informàtica en el maquillatge.

 

3. Preparació dels espais, dels estris, dels cosmètics i dels aparells:

3.1 L'espai de treball d'una cabina de maquillatge: característiques específiques. Importància de la il·luminació.

3.2 Estris de maquillatge: descripció, tipus, ús i neteja.

3.3 Cosmètics de maquillatge. Criteris de selecció i aplicació. Classificació segons tipus, textures i formes de presentació.

3.4 Mesures d'higiene, de desinfecció i d'esterilització dels estris i materials utilitzats en les tècniques de maquillatge. Mesures de protecció personal. Material d'un sol ús.

3.5 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents.

3.6 Eliminació de residus. Conservació i emmagatzematge dels cosmètics.

3.7 Ergonomia en el procés de maquillatge.

 

4. Execució de les tècniques de maquillatge social:

4.1 Tècniques prèvies a l'aplicació de maquillatge. Desmaquillatge i preparació de la pell.

4.2 Tècnica per corregir la forma de les celles.

4.3 Tècniques d'aplicació dels productes cosmètics decoratius específics de maquillatge social.

4.4 Tècnica d'aplicació de cosmètics decoratius especials.

4.5 Procés i tècnica de realització dels diferents estils de maquillatge social i la seva adequació al model, sexe, edat i circumstància social.

4.6 Execució de protocols de maquillatge social adequats a diferents circumstàncies. Maquillatge de dia. Maquillatge de tarda-nit. Maquillatge de festa. Maquillatge masculí. Altres tècniques innovadores de maquillatge.

4.7 Tècniques d'aplicació del maquillatge per a pell madura.

4.8 Maquillatge per a diferents colors de pell.

4.9 Maquillatge de núvia: correccions, colors i textures per a imatges digitals.

4.10 Automaquillatge personalitzat per a diferents actes socials.

4.11 Maquillatges especials: clients amb ulleres, taques, altres alteracions estètiques.

4.12 L'aerògraf per a usos estètics en els diferents tipus de maquillatge.

 

5. Assessorament i qualitat del servei:

5.1 Paràmetres que defineixen la qualitat del servei de maquillatge.

5.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

5.3 Valoració dels resultats i proposta de les mesures de millora necessàries.

5.4 Assessorament en la compra de productes i serveis de maquillatge.

 

UF 2: maquillatge de publicitat i espectacles

Durada: 53 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Proposa la gamma de colors que cal emprar en el maquillatge de publicitat i espectacles, efectuant-ne proves de cosmètics, colorit i il·luminació sobre esbossos i models.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Relaciona els principis de la teoria del color amb els colors del maquillatge.

1.2 Fa mescles de color per obtenir les tonalitats desitjades segons la teoria del color i de la llum.

1.3 Identifica la relació entre la il·luminació i l'elecció dels cosmètics de maquillatge.

1.4 Estableix els factors que caracteritzen l'harmonia del rostre i la seva relació amb els colors del maquillatge.

1.5 Fa proves de color en zones concretes per comprovar la influència de la il·luminació.

1.6 Dibuixa esbossos amb el maquillatge i colorit proposat.

1.7 Diferencia els estils de maquillatge en funció de les característiques dels clients.

 

2. Analitza la morfologia i les característiques cromàtiques del rostre relacionant-les amb el disseny i el color de les correccions visatgistes.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Proposa canvis d'imatge facial aplicant tècniques de visatgisme.

2.2 Fa dissenys gràfics dels diferents tipus d'ovals i faccions.

2.3 Dissenya les correccions adaptant-les a les característiques del rostre.

2.4 Identifica les alteracions que requereixen l'aplicació de tractaments estètics o l'actuació d'altres professionals.

2.5 Emplena la fitxa tècnica amb les dades personals, l'anàlisi morfològica i les característiques generals del rostre.

 

3. Prepara l'espai, els cosmètics, els estris i els aparells identificant-ne els usos i les aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu les característiques d'una cabina de maquillatge i els seus requisits de lluminositat.

3.2 Classifica els diferents tipus d'estris i cosmètics decoratius necessaris per al maquillatge de les diferents zones.

3.3 Relaciona les diferents textures de productes decoratius amb el tipus de pell i la zona del rostre que cal maquillar.

3.4 Valora la utilització de materials d'un sol ús en determinats processos com a mesura de seguretat i d'higiene.

3.5 Descriu la utilitat, el funcionament i les normes de seguretat i higiene en el maneig de l'aerògraf de maquillatge.

3.6 Aplica les tècniques de neteja, de desinfecció i d'esterilització d'instal·lacions, estris i materials segons les seves característiques.

3.7 Ordena i controla l'àrea de magatzem, si escau.

3.8 Emplena la fitxa de control de productes i equips.

 

4. Executa protocols de maquillatge personalitzats per a publicitat i espectacles raonant el procediment i la seqüència que cal seguir.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Aplica el protocol de recepció i acomodació dels clients.

4.2 Fa les accions de preparació de la pell prèvies a l'execució del maquillatge.

4.3 Aplica els cosmètics correctors per dissimular petites alteracions i neutralitzar les imperfeccions.

4.4 Proposa l'estructura de la cella adequada segons la morfologia del rostre.

4.5 Proposa diferents estils de maquillatge de publicitat i espectacles per a diferents rostres.

4.6 Relaciona les característiques del maquillatge amb el període històric.

4.7 Aplica mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident o una reacció adversa.

4.8 Duu a terme la tècnica de maquillatge en una posició ergonòmica adequada.

4.9 Emplena en la fitxa tècnica, l'anàlisi morfofisiològica, els productes i les tècniques utilitzades i les possibles reaccions aparegudes.

4.10 Avalua el servei de maquillatge i proposa mesures de millora.

 

Continguts

 

1. Selecció de la gamma de colors i harmonia del maquillatge:

1.1 Teories del color, de la llum i de la il·luminació aplicades al maquillatge.

1.2 El cercle cromàtic i les seves mescles.

1.3 Tipus d'harmonies cromàtiques en el maquillatge.

1.4 Influència del tipus de pell en la selecció del maquillatge.

1.5 Estils de maquillatge social segons les característiques dels clients.

1.6 Colors que cal utilitzar en funció del tipus d'ulls, pell, cabells i vestuari dels clients, les seves preferències o necessitats detectades.

 

2. Anàlisi de la morfologia del rostre i les seves correccions:

2.1 Morfologia. Denominació de les diferents zones del rostre.

2.2 Mesures i tècniques de correcció del rostre. La línia i la forma en maquillatge. L'estructura de la cella. Tècniques de dibuix per a maquillatge. Visatgisme. Correccions del rostre. Relació de la fisiopatologia del rostre amb els cosmètics de camuflatge.

2.3 Reaccions irritants i al·lèrgiques. Alteracions que requereixen l'aplicació d'atencions estètiques o la derivació a altres professionals.

2.4 Fitxa estètica de maquillatge. Fitxa tècnica dels clients. Fitxa de control de producte i d'equips.

2.5 L'aplicació informàtica en el maquillatge.

 

3. Preparació dels espais, dels estris, dels cosmètics i dels aparells:

3.1 L'espai de treball d'una cabina de maquillatge: característiques específiques. Importància de la il·luminació.

3.2 Estris de maquillatge: descripció, tipus, ús i neteja.

3.3 Cosmètics de maquillatge. Criteris de selecció i aplicació. Classificació segons tipus, textures i formes de presentació.

3.4 L'aerògraf en el maquillatge.

3.5 Mesures d'higiene, de desinfecció i d'esterilització dels estris i materials utilitzats en les tècniques de maquillatge. Mesures de protecció personal. Material d'un sol ús.

3.6 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents.

3.7 Eliminació de residus. Conservació i emmagatzematge dels cosmètics.

3.8 Ergonomia en el procés de maquillatge.

 

4. Execució de tècniques de maquillatge de publicitat i espectacles:

4.1 Tècniques prèvies. Desmaquillatge i preparació de la pell.

4.2 Tècnica per corregir la forma de les celles.

4.3 Elecció i aplicació de productes cosmètics decoratius específics per als diferents maquillatges de publicitat i espectacles.

4.4 Base de maquillatge, fons, pólvores, coloret, correctors, ombres, perfiladors labials. Aplicació de purpurines, lluentons, plomes.

4.5 Tècnica d'aplicació de cosmètics decoratius especials.

4.6 Execució de protocols de maquillatge de publicitat i espectacles. Maquillatge per a fotografia en color, blanc i negre, TV, vídeo. Maquillatge de passarel·la. Drag-queen. Maquillatge per a teatre. Maquillatge infantil per a publicitat. Maquillatge per a diferents colors de pell.

4.7 Automaquillatge personalitzat per a publicitat i espectacles.

4.8 Maquillatges especials: clients amb ulleres, taques, altres alteracions estètiques.

4.9 L'aerògraf per a usos estètics en els diferents tipus de maquillatge.

4.10 Història i èpoques del maquillatge.

 

5. Assessorament i qualitat del servei:

5.1 Paràmetres que defineixen la qualitat del servei de maquillatge.

5.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

5.3 Valoració dels resultats i proposta de les mesures de millora necessàries.

5.4 Criteris d'assessorament decoratiu.

 

UF 3: bellesa de celles i pestanyes

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Analitza la morfologia i les característiques cromàtiques del rostre relacionant-les amb el disseny i el color de les correccions visatgistes de celles i pestanyes.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Fa proves de color per comprovar les diferents tonalitats de celles i pestanyes.

1.2. Selecciona els cosmètics per a la bellesa de celles i pestanyes segons les característiques dels clients.

1.3 Descriu les diferents formes de la cella i pestanya respecte als diferents tipus d'ovals i ulls.

1.4 Dissenya les correccions de celles adaptant-les a les característiques del rostre.

1.5 Emplena la fitxa tècnica amb les dades personals, l'anàlisi morfològica i les característiques generals del rostre.

1.6 Identifica les alteracions que fan necessària l'aplicació de tractaments estètics o l'actuació d'altres professionals.

 

2. Proposa i executa canvis en celles i pestanyes utilitzant les tècniques adequades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica el protocol de recepció i d'acomodació dels clients.

2.2 Proposa canvis de color, densitat i forma de les celles i de les pestanyes.

2.3 Duu a terme les diferents tècniques per a celles i pestanyes amb els materials i cosmètics adequats.

2.4 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

2.5 Duu a terme les operacions de neteja, desinfecció i esterilització d'estris i materials emprats segons el mètode més adequat a cada tipus de material.

2.6 Emplena la fitxa tècnica per analitzar el resultat del servei i valora la satisfacció dels clients i les possibles desviacions del procés.

2.7 Dóna pautes per a l'optimització dels canvis realitzats i proposa opcions de manteniment.

2.8 Avalua el servei de bellesa de celles i pestanyes i proposa mesures de millora.

2.9 Assessora en la compra de productes cosmètics i serveis de bellesa de celles i pestanyes.

 

Continguts

 

1. Gamma de colors per a celles i pestanyes. Harmonia de colors:

1.1 Teoria del color aplicada a la bellesa de celles i pestanyes.

1.2 Anàlisi de la morfologia del rostre, de les celles i de les pestanyes.

1.3 L'estructura de la cella i els diferents tipus d'ovals i ulls. Visatgisme.

1.4 Tècniques de correcció de celles i de pestanyes.

1.5 Estils de bellesa de celles i de pestanyes.

1.6 Fitxa tècnica de bellesa de celles i de pestanyes. Fitxa tècnica dels clients. Fitxa de control de producte i equips.

 

2. Cosmètica decorativa de celles i pestanyes. Pautes de preparació, ús, manipulació i neteja. Material d'un sol ús per a la bellesa de celles i pestanyes.

 

3. Execució del diferents processos de bellesa de celles i pestanyes:

3.1 Tècnica de maquillatge per a la simulació de celles, pèl a pèl i compactes.

3.2 Materials i cosmètics necessaris per a l'aplicació de pestanyes postisses i extensió de pestanyes.

3.3 Proves de sensibilitat. Reaccions irritants i al·lèrgiques.

3.4 Tècniques de depilació, tintura, permanent, aplicació de pestanyes postisses i extensió de pestanyes i altres tècniques innovadores.

3.5 Mesures de seguretat, higiene i primers auxilis en els processos de bellesa de celles i

pestanyes.

 

4. Assessorament i qualitat del servei:

4.1 Paràmetres que defineixen la qualitat del servei de bellesa de celles i de pestanyes.

4.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

4.3 Valoració dels resultats i proposta de les mesures de millora necessàries.

4.4 Assessorament en la compra de productes i serveis de bellesa de celles i pestanyes.

 

 

Mòdul professional 3: depilació mecànica i descoloració del borrissol

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: epilació i descoloració. 99 hores

 

UF 1: epilació i descoloració

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Prepara l'espai, els cosmètics, els estris i els aparells de treball per a l'epilació i la descoloració identificant-ne els usos i les aplicacions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els espais bàsics on es desenvolupen les activitats d'epilació mecànica.

1.2 Reconeix els factors d'ambientació de l'espai de treball com a factor de qualitat del servei.

1.3 Manté les instal·lacions en condicions òptimes d'higiene abans i després del seu ús.

1.4 Classifica i prepara els estris, els equips i els aparells per a l'epilació mecànica.

1.5 Selecciona els criteris de programació dels paràmetres dels aparells i controla el funcionament i el seu bon estat.

1.6 Fa la neteja, la desinfecció i l'esterilització dels estris i dels aparells amb els procediments adequats.

1.7 Ordena i controla el magatzem de l'àrea d'epilació mecànica.

 

2. Fa l'anàlisi estètica aplicant els protocols establerts per al procés d'epilació i descoloració.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Aplica el protocol de recepció dels clients.

2.2 Acomoda els clients en la posició ergonòmica convenient en funció de la zona que cal tractar i protegint la seva vestimenta.

2.3 Determina l'estructura i les característiques del pèl i del borrissol.

2.4 Detecta alteracions del sistema pilós que requereixin un tractament estètic, la consulta al metge especialista o l'actuació d'altres professionals.

2.5 Identifica les alteracions cutànies i vasculars amb repercussió en l'epilació.

2.6 Detecta les necessitats dels clients per determinar els productes i/o serveis més adequats.

2.7 Informa amb claredat dels mètodes epilatoris que es poden utilitzar, dels seus efectes i les indicacions i contraindicacions.

2.8 Emplena la fitxa tècnica amb les dades de l'anàlisi estètica realitzada.

 

3. Selecciona procediments d'epilació i de descoloració identificant-ne les propietats i relacionant les característiques de cada tècnica amb la fisiologia de la pell i del pèl.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Diferència entre depilació i epilació.

3.2 Descriu les tècniques depilatòries i epilatòries actuals i les utilitzades al llarg de la història.

3.3 Diferencia els mètodes d'epilació físics i químics per les seves característiques o formes d'aplicació.

3.4 Descriu els efectes, els avantatges i els inconvenients de l'epilació mecànica mitjançant extracció amb pinces o amb cera.

3.5 Selecciona els mètodes epilatoris segons la zona corporal i les característiques de la pell o del pèl que cal tractar.

3.6 Identifica les propietats, la composició, la forma d'utilització i la presentació dels cosmètics epilatoris.

3.7 Informa els clients de les fases del procés d'epilació mecànica.

3.8 Proposa altres tractaments associats a l'epilació.

 

4. Executa tècniques d'epilació mecànica utilitzant diferents procediments i definint les característiques pròpies de cada tècnica.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Utilitza fusos d'epilació mecànica amb condicions de seguretat i higiene, indicant-ne les pautes d'ús i de conservació.

4.2 Duu a terme les operacions prèvies als processos d'epilació mecànica del borrissol.

4.3 Comprova la temperatura i el grau de viscositat de la cera.

4.4 Aplica el protocol per a l'epilació mecànica amb fusos de cera calenta i/o ceres de baixa fusió i altres tècniques.

4.5 Valora la necessitat d'epilació per avulsió amb pinces.

4.6 Elimina completament les restes de cera i neteja, desinfecta i tracta la pell amb els productes i els cosmètics adequats.

4.7 Executa el procés en el temps establert.

4.8 Finalitza el tractament amb productes postepilatoris o productes alentidors del creixement del borrissol aplicats amb maniobres manuals.

4.9 Valora possibles efectes posteriors a l'epilació.

4.10 Elimina de manera selectiva els residus generats durant el procés.

4.11 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

4.12 Aplica mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident o una reacció adversa.

 

5. Executa tècniques de descoloració del borrissol utilitzant els productes adequats.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Selecciona el producte adequat per a la descoloració.

5.2 Prepara la pell abans de l'aplicació de la tècnica amb els productes adequats.

5.3 Explica el procés químic de la descoloració.

5.4 Prepara el producte i ajusta les proporcions i concentracions dels diferents agents oxidants i alcalinitzants segons la zona que cal descolorir.

5.5 Aplica amb destresa els productes descolorants sobre la zona que cal tractar.

5.6 Controla el temps per a la reacció esperada i modifica el temps d'exposició en funció del resultat.

5.7 Retira de manera adequada els residus decolorants de la zona tractada.

5.8 Finalitza el tractament amb l'aplicació de la cosmètica adequada.

5.9 Valora les possibles reaccions posteriors a la descoloració.

5.10 Emplena la fitxa dels clients amb dades de la tècnica emprada, dels cosmètics i les possibles incidències.

5.11 Assessora sobre les mesures del posttractament.

 

6. Valora els resultats obtinguts assessorant sobre els processos d'epilació i de descoloració del borrissol i tenint en compte els paràmetres que defineixen la qualitat del servei.

 

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica els indicadors de qualitat en els processos d'epilació mecànica.

6.2 Controla el grau d'eficàcia del tractament amb preguntes sobre el grau de satisfacció dels clients, el resultat obtingut i l'atenció personal rebuda.

6.3 Proporciona als clients pautes d'ús i referències dels cosmètics posttractament.

6.4 Assessora en la compra de productes i serveis d'epilació.

 

Continguts

 

1. Processos estètics de depilació:

1.1 La cabina de depilació. Distribució de l'espai i del mobiliari. Il·luminació, ventilació, color, olor etc.

1.2 Equips, estris i cosmètics. Descripció i criteris de selecció. Manipulació, aplicació i conservació. Indicacions, contraindicacions i efectes.

1.3 Fitxes tècniques de cosmètics i aparells.

1.4 Mesures d'higiene, de desinfecció i d'esterilització de les instal·lacions, dels estris i dels materials utilitzats en l'epilació mecànica. Mesures de protecció personal. Material d'un sol ús.

1.5 Ergonomia en el procés d'epilació.

1.6 Eliminació de residus. Conservació i emmagatzematge dels cosmètics.

1.7 Atenció i comunicació amb els clients.

1.8 Imatge professional.

 

2. Selecció de procediments de depilació i de descoloració:

2.1 Conceptes d'epilació i de depilació.

2.2 Història de les tècniques epilatòries.

2.3 Tipus de tècniques depilatòries. Químiques. Físiques: tallada i afaitat, combustió, abrasió, avulsió per pinces i ceres.

2.4 Efectes, avantatges i inconvenients dels diferents mètodes epilatoris.

2.5 Criteris per a l'elecció de tècniques depilatòries: zona, quantitat de borrissol, durada, estat de la pell.

2.6 Tipus d'epilacions mecàniques actuals. Ceres reciclables: ceres calentes, ceres de baixa temperatura i ceres d'un sol ús. Tipus de cosmètics epilatoris. Definició de la descoloració. Materials i estris per a la descoloració.

2.7 Criteris per a l'elecció de tècniques de descoloració: zona, quantitat de borrissol, durada, estat de la pell.

2.8 Precaucions d'ús i cosmètics de descoloració.

 

3. Execució de tècniques de depilació mecànica:

3.1 Depilació mecànica. Operacions prèvies.

3.2 Tècniques i execucions en les diferents regions anatòmiques. Efectes. Indicacions i contraindicacions.

3.3 Protocols d'actuació en el procés d'epilació amb cera calenta, en el procés d'epilació temperada amb banda, en el procés d'epilació amb ceres de baixa fusió sense banda.

3.4 Protocol d'actuació en el procés d'epilació per avulsió amb pinces.

3.5 Protocols d'actuació en processos d'epilació innovadors.

3.6 Procediments específics per a zones corporals i facials. Utilització de bandes, espàtules i diferents estris.

3.7 Utilització dels cosmètics pre i postepilatoris.

3.8 Fitxa tècnica de seguiment de la depilació mecànica.

 

4. Execució de tècniques de descoloració de borrissol:

4.1 Fonaments de la descoloració.

4.2 Criteris de selecció dels productes per a la descoloració del borrissol: cremes, solucions, xampú, pastes, pólvores i olis. Toxicitat i control de riscos.

4.3 Grau de descoloració del pèl i possibles reaccions.

4.4 Protocol d'actuació en la descoloració del borrissol.

4.5 Contraindicacions del tractament.

4.6 Protocol d'actuació davant una reacció adversa dels productes descolorants.

4.7 Mesures de seguretat i higiene en l'aplicació de la descoloració de borrissol.

 

5. Anàlisi dels paràmetres que defineixen la qualitat en els processos d'epilació i de descoloració del borrissol superflu:

5.1 Control de qualitat dels processos d'epilació mecànica i descoloració.

5.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

5.3 Informació d'altres tractaments associats i de depilació avançada.

5.4 Valoració dels resultats obtinguts.

 

 

Mòdul professional 4: estètica de mans i peus

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives que el componen:

UF 1: manicura. 23 hores

UF 2: pedicura. 23 hores

UF 3: tractaments estètics de mans i peus. 33 hores

UF 4: decoració d'ungles naturals. 20 hores

 

UF 1: manicura

Durada: 23 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les tècniques de manicura més adequades a les característiques morfològiques de les mans relacionant-les amb la demanda dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els processos estètics de manicura.

1.2 Identifica la morfologia i les característiques de les mans per determinar la tècnica que s'adapta a les necessitats dels clients.

1.3 Detecta les alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que influeixen en la realització de les tècniques de manicura.

1.4 Identifica les anomalies de les ungles que requereixen la consulta d'altres professionals.

1.5 Detecta els indicis de patologia que contraindiquen de manera relativa o absoluta les tècniques manuals.

1.6 Selecciona els protocols per dur a terme les tècniques estètiques de manicura més apropiades a les característiques dels clients.

1.7 Utilitza mitjans i aparells, mètodes i tècniques de diagnòstic per a l'anàlisi de la pell i les ungles de les mans.

1.8 Aplica protocols de recepció, formula preguntes i emplena la fitxa tècnica amb les informacions d'interès professional amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques de manicura en condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells emprats.

2.3 Selecciona i aplica amb destresa les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització adequades a cada estri i aparell.

2.4 Identifica les normes de seguretat que s'han d'aplicar.

2.5 Emplena la fitxa de control dels aparells i dels cosmètics, i controla el magatzem de l'àrea de manicura.

 

3. Efectua les tècniques de manicura aplicant les normes de seguretat i d'higiene adequades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Fa l'acomodació i la protecció dels clients atenent criteris de confortabilitat i de seguretat.

3.2 Selecciona els protocols d'actuació per a la realització de les tècniques de manicura.

3.3 Aplica les tècniques prèvies de desinfecció de les mans del professional i dels clients.

3.4 Duu a terme la tècnica seleccionada amb destresa.

3.5 Adapta les tècniques a les característiques i a les necessitats dels clients masculins.

3.6 Duu a terme la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

3.7 Aplica mesures de primers auxilis específics, si escau.

3.8 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Fa maniobres de massatge per a tècniques estètiques de manicura.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Acomoda els clients en funció de la realització de les diferents tècniques de massatge.

4.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin la realització de tècniques de massatge.

4.3 Aplica exercicis de preescalfament per evitar lesions.

4.4 Prepara la pell i hi aplica el producte adequat.

4.5 Duu a terme les diferents tècniques segons les necessitats dels clients.

4.6 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

4.7 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre el manteniment del servei efectuat.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants de la qualitat del servei prestat.

5.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients respecte al resultat final i a l'atenció personal rebuda.

5.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de manicura.

5.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.5 Assessora en productes i serveis de manicura.

5.6 Enregistra en la fitxa tècnica les desviacions, les correccions i l'assessorament post tractament.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic de les mans:

1.1 Morfologia de les mans. Morfologia de les ungles.

1.2 Alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents amb repercussió en les tècniques de manicura.

1.3 Reaccions irritatives i al·lèrgiques.

1.4 Aparells d'estètica per a l'anàlisi de la pell de les mans.

 

2. Processos estètics de manicura:

2.1 Concepte de manicura.

2.2 Classificació dels serveis de manicura. Disseny de protocols.

2.3 La cabina de manicura. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.4 Estris, equips i cosmètics. Descripció. Criteris de selecció.

2.5 Manipulació, aplicació i conservació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

2.6 Normativa en els processos de manicura.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus.

3.2 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells i de productes.

3.3 Mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en tècniques de manicura. La tallada o llimada i la transmissió de malalties infeccioses d'alt risc per a la salut com el VIH o l'hepatitis C.

3.5 Ergonomia aplicada a la pràctica del procés de manicura.

 

4. Tècniques de manicura:

4.1 Tècniques prèvies a la manicura. Desinfecció de les mans del professional i dels clients. Acomodació i protecció dels clients.

4.2 Tècnica de manicura. Tècnica desmaquilladora d'ungles. Làmina i replegament periunguial. Tècnica de l'estovament de la duresa de les ungles. Arranjament i forma.

4.3 Disseny de la forma de l'ungla a través de la tallada i de la llimada: ovalades, quadrades, rodones, punxegudes.

4.4 Tècnica de la tallada d'ungles de mans. Tècnica de llimada i poliment de les ungles. Tècnica de condicionament i retirada de cutícules i dureses. Aplicació de cosmètics, treball amb el bastó de taronger o altres estris o aparells i retirada del producte.

4.5 Tècniques específiques de manicura masculina. Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

4.6 Fitxa tècnica.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Alteracions relacionades amb les tècniques de manicura i contraindicacions.

5.2 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

5.3 Maniobres de massatge en manicura. Seqüenciació, efectes, indicacions i contraindicacions. Maniobres de massatge tradicional. Maniobres de massatge per pressió. Mobilitzacions i estiraments. Paràmetres i tècniques d'aplicació.

 

6. Valoració dels resultats obtinguts:

6.1 Control de qualitat dels processos de tècniques estètiques de manicura.

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives de les desviacions.

6.4 Assessorament en productes i serveis.

 

UF 2: pedicura

Durada: 23 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina les tècniques de pedicura més adequades a les característiques morfològiques dels peus relacionant-les amb la demanda dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els processos estètics de pedicura.

1.2 Identifica la morfologia i les característiques dels peus per determinar la tècnica que s'adapta a les necessitats dels clients.

1.3 Detecta les alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que influeixen en la realització de les tècniques de pedicura.

1.4 Identifica les anomalies de les ungles que requereixen la consulta d'altres professionals.

1.5 Detecta els indicis de patologia que contraindiquin de manera relativa o absoluta les tècniques manuals.

1.6 Selecciona els protocols per dur a terme les tècniques estètiques de pedicura més apropiades a les característiques dels clients.

1.7 Utilitza mitjans i aparells, mètodes i tècniques de diagnòstic per a l'anàlisi de la pell i les ungles dels peus.

1.8 Aplica protocols de recepció, formula preguntes i emplena la fitxa tècnica amb les informacions d'interès professional amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los a les tècniques estètiques de pedicura en condicions de seguretat i higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells emprats.

2.3 Selecciona i aplica amb destresa les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització adequades a cada estri, aparell i cosmètic.

2.4 Identifica les normes de seguretat que han d'aplicar-se.

2.5 Emplena la fitxa de control dels aparells i dels cosmètics, i controla el magatzem de l'àrea de pedicura.

 

3. Efectua les tècniques de pedicura aplicant les normes de seguretat i d'higiene adequades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Duu a terme l'acomodació i la protecció dels clients atenent criteris de confortabilitat i de seguretat.

3.2 Selecciona els protocols d'actuació per a la realització de les tècniques de pedicura.

3.3 Aplica tècniques prèvies a la pedicura de desinfecció de les mans dels professionals i dels peus dels clients.

3.4 Duu a terme la tècnica seleccionada amb destresa.

3.5 Duu a terme la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

3.6 Aplica mesures de primers auxilis específics, si escau.

3.7 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Duu a terme les maniobres de massatge per a tècniques estètiques de pedicura.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Acomoda els clients per a la realització de les diferents tècniques de massatge.

4.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin la realització de tècniques de massatge.

4.3 Aplica exercicis de preescalfament per evitar lesions.

4.4 Prepara la pell i aplica el producte adequat.

4.5 Duu a terme les diferents tècniques segons les necessitats dels clients.

4.6 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

4.7 Duu a terme la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre el manteniment del servei realitzat.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats perquè determinen la qualitat del servei prestat.

5.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients pel que fa al resultat final obtingut i a l'atenció personal rebuda.

5.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de pedicura.

5.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.5 Assessora en productes i serveis de pedicura.

5.6 Enregistra en la fitxa tècnica les desviacions, les correccions i l'assessorament posttractament.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic dels peus:

1.1 Morfologia dels peus. Morfologia de les ungles.

1.2 Alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents amb repercussió en les tècniques de pedicura.

1.3 Reaccions irritatives i al·lèrgiques.

1.4 Aparells d'estètica per a l'anàlisi de la pell dels peus.

 

2. Processos estètics de pedicura:

2.1 Concepte de pedicura.

2.2 Classificació dels serveis de pedicura. Disseny de protocols.

2.3 La cabina de pedicura. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.4 Estris, aparells i cosmètics utilitzats en pedicura. Descripció. Criteris de selecció.

2.5 Manipulació, aplicació i conservació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

2.6 Normativa en els processos de pedicura.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus.

3.2 Normes de seguretat i higiene en la manipulació d'aparells i de productes.

3.3 Mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en tècniques de pedicura. La tallada o la llimada i la transmissió de malalties infeccioses d'alt risc per a la salut com el VIH o l'hepatitis C.

3.5 Ergonomia aplicada a la pràctica del procés de pedicura.

 

4. Tècniques de pedicura:

4.1 Tècniques prèvies a la pedicura. Desinfecció dels peus dels clients i protecció de les mans dels professionals. Acomodació i protecció dels clients.

4.2 Tècnica de pedicura. Tècnica desmaquilladora d'ungles. Làmina i replegament periunguial. Tècnica de l'estovament de la duresa de les ungles. Arranjament i forma.

4.3 Disseny de la forma de l'ungla a través de la tallada i la llimada.

4.4 Tècnica de la tallada d'ungles dels peus. Tècnica de llimada i poliment de les ungles. Tècnica de condicionament i retirada de cutícules i dureses.

4.5 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

4.6 Fitxa tècnica.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Alteracions relacionades amb les tècniques de pedicura i contraindicacions.

5.2 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

5.3 Maniobres de massatge en pedicura. Seqüenciació, efectes, indicacions i contraindicacions. Maniobres de massatge tradicional. Maniobres de massatge per pressió. Mobilitzacions i estiraments. Paràmetres i tècniques d'aplicació.

 

6. Valoració dels resultats obtinguts:

6.1 Control de qualitat dels processos de tècniques estètiques de pedicura.

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives de les desviacions.

6.4 Assessorament en productes i serveis.

 

UF 3: tractaments estètics de mans i peus

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Determina el tractament estètic de mans i peus observant les característiques anatomofisiològiques de mans i peus i relacionant-les amb les demandes dels clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix els processos dels tractaments estètics de mans i peus.

1.2 Identifica l'estructura de la pell i els annexos de les mans i dels peus, relacionant-los amb les funcions que realitzen.

1.3 Identifica la morfologia i les característiques de les mans i dels peus per determinar la tècnica que més s'adapta a les necessitats dels clients.

1.4 Detecta les alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents que influeixen en la realització dels tractaments de mans i peus.

1.5 Identifica les anomalies de les ungles que requereixen la consulta d'altres professionals.

1.6 Relaciona les característiques de les mans o dels peus amb els protocols per fer el tractament estètic més apropiat.

1.7 Aplica protocols de recepció, formula preguntes i emplena en la fitxa tècnica les informacions d'interès professional amb la terminologia adequada.

 

2. Organitza els espais, els estris, els cosmètics i els aparells, adaptant-los als tractaments estètics de mans i peus amb condicions de seguretat i d'higiene.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Manté les instal·lacions en òptimes condicions higièniques abans i després del seu ús.

2.2 Identifica els efectes, les indicacions i les contraindicacions dels estris i dels aparells emprats.

2.3 Selecciona i aplica amb destresa les tècniques d'higiene, de desinfecció i d'esterilització adequades a cada estri, aparell i cosmètic.

2.4 Identifica les normes de seguretat que s'han d'aplicar.

2.5 Emplena la fitxa de control dels aparells i dels cosmètics, i controla el magatzem de l'àrea de tractaments estètics de mans i peus.

 

3. Efectua tractaments estètics específics de mans i peus integrant al procés les noves tècniques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Fa l'acomodació dels clients atenent els criteris de confortabilitat i seguretat.

3.2 Selecciona els protocols d'actuació per a la realització dels tractaments estètics de mans i peus.

3.3 Fa el tractament estètic de mans i peus seleccionat.

3.4 Aplica amb destresa els aparells per als tractaments estètics específics.

3.5 Selecciona els cosmètics específics per a cada tractament.

3.6 Fa tractaments estètics de spa de manicura i de pedicura.

3.7 Duu a terme la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

3.8 Aplica mesures de primers auxilis específics, si escau.

3.9 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Fa maniobres de massatge en les tècniques de tractaments estètics de mans i de peus.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Acomoda els clients en funció de cada tècnica de massatge.

4.2 Verifica que no hi ha alteracions a la zona que s'ha de tractar que desaconsellin la realització de tècniques de massatge.

4.3 Fa exercicis de preescalfament per evitar lesions.

4.4 Prepara la pell i hi aplica el producte adequat per fer el massatge.

4.5 Selecciona les diferents tècniques segons les necessitats dels clients.

4.6 Manté el contacte amb la pell dels clients durant l'aplicació del massatge.

4.7 Duu a terme la tècnica amb una posició ergonòmica adequada.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre tractaments estètics específics de mans i peus.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats perquè determinen la qualitat del servei prestat.

5.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients pel que fa al resultat final obtingut i l'atenció personal rebuda.

5.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de tractaments estètics específics de mans i peus.

5.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.5 Assessora en productes i serveis de tractaments de mans i de peus.

5.6 Enregistra en la fitxa tècnica les desviacions, les correccions i l'assessorament posttractament.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic de les mans i dels peus:

1.1 Morfologia de les mans i dels peus. Morfologia de les ungles.

1.2 Alteracions cutànies, unguials i periunguials més freqüents amb repercussió en els tractaments de mans i de peus.

1.3 Reaccions irritatives i al·lèrgiques.

1.4 Aparells d'estètica per a l'anàlisi de la pell de mans i peus.

 

2. Processos estètics de tractaments de mans i peus:

2.1 Concepte. Classificació. Disseny de protocols.

2.2 Tractaments estètics de pells deshidratades. Tractaments estètics per a les alteracions de la pigmentació. Tractaments estètics en pells envellides. Tractaments estètics d'alteracions de la vascularització i circulació sanguínia. Tractaments estètics per a hiperhidrosi i males olors. Altres tractaments d'alteracions d'interès estètic.

2.3 La cabina de tractaments estètics de mans i de peus. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.4 Estris, equips i cosmètics utilitzats en els tractaments estètics de mans i peus. Descripció. Criteris de selecció. Manipulació, aplicació i conservació dels estris i dels aparells i dels cosmètics. Efectes, indicacions i contraindicacions.

2.5 Normativa en els processos de tractaments estètics de mans i de peus.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus.

3.2 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells i de productes.

3.3 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Primers auxilis aplicables als accidents més freqüents en els tractaments estètics de mans i de peus.

3.5 Ergonomia aplicada a la pràctica dels tractaments estètics de mans i de peus.

 

4. Tractaments estètics específics de mans i de peus:

4.1 Els protocols dels tractaments estètics de mans i de peus. Tractaments estètics de pells deshidratades. Tractaments estètics per les alteracions de la pigmentació. Tractaments estètics de pells envellides. Tractaments estètics d'alteracions de la vascularització i circulació sanguínia. Tractaments estètics d'hiperhidrosis i males olors. Altres tractaments en alteracions d'interès estètic.

4.2 Aparells emprats en els tractaments estètics de mans i de peus. Equips de corrents d'alta freqüència per a l'aplicació d'efluvis. Ventoses. Vibradors. Raspalls o pedra tosca rotatòria. Radiacions infraroges. Dutxes i polvoritzadors. Escalfadors de parafina. Torns amb freses de diferents mides i gruixos. Altres.

4.3 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

4.4 Tractaments estètics de spa manicura i de spa pedicura.

4.5 Fitxa tècnica.

4.6 Acomodació i protecció dels clients.

 

5. Aplicació de tècniques manuals:

5.1 Alteracions relacionades amb els tractaments estètics de mans i de peus, i contraindicacions.

5.2 Cosmètics específics. Criteris de selecció i d'utilització.

5.3 Maniobres de massatge en els tractaments estètics de mans i de peus. Seqüenciació, efectes, indicacions i contraindicacions. Maniobres de massatge tradicional. Maniobres de massatge per pressió. Mobilitzacions i estiraments. Paràmetres i tècniques d'aplicació.

 

6. Valoració dels resultats obtinguts:

6.1 Control de qualitat dels processos de tractaments estètics de mans i de peus.

6.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

6.3 Mesures correctives de les desviacions.

6.4 Assessorament en productes i serveis.

 

UF 4: decoració d'ungles naturals

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Duu a terme la decoració d'ungles combinant diferents tècniques i cosmètics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica els protocols de recepció i emplena la fitxa tècnica amb la terminologia adequada per valorar les demandes dels clients.

1.2 Fa l'acomodació i la protecció dels clients atenent criteris de confortabilitat i de seguretat.

1.3 Duu a terme els processos de manicura i de pedicura previs a la decoració d'ungles.

1.4 Aplica productes cosmètics de base damunt les ungles.

1.5 Selecciona el color de l'esmalt per crear l'harmonia adequada amb el maquillatge i el vestuari.

1.6 Maquilla amb esmalts utilitzant la tècnica específica de tres pinzellades.

1.7 Aplica el maquillatge correctiu per les proporcions de les ungles.

1.8 Aplica tècniques de maquillatge amb esmalts: mixtos, de pinzell, aerògraf i punxó.

1.9 Aplica tècniques de maquillatge amb productes acrílics.

1.10 Fa dissenys de maquillatge d'ungles: francesa, mitja lluna, pics, diagonal, floral i altres.

1.11 Aplica maquillatges de fantasia d'alt relleu, baix relleu, amb punxó, enganxament.

1.12 Aplica productes d'assecament ràpid.

1.13 Executa tècniques específiques d'embelliment d'ungla masculina segons les necessitats, les característiques i les demandes dels clients.

1.14 Duu a terme la tècnica en una posició ergonòmica adequada.

1.15 Manté les instal·lacions, els estris i els aparells en òptimes condicions higièniques.

 

2. Valora els resultats obtinguts i assessora els clients sobre el manteniment del servei realitzat.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els aspectes que han de ser avaluats per ser determinants de la qualitat del servei prestat.

2.2 Fa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients respecte al resultat final obtingut i l'atenció personal rebuda.

2.3 Detecta i analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei de decoració d'ungles.

2.4 Defineix mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

2.5 Assessora en productes i serveis de decoració d'ungles.

 

Continguts

 

1. Determinació dels processos estètics de decoració d'ungles:

1.1 Estudi estètic de les mans i dels peus. Morfologia de les mans i dels peus. Morfologia de les ungles.

1.2 La documentació tècnica. Fitxa tècnica.

 

2. Preparació dels espais, dels estris, dels cosmètics i dels aparells:

2.1 La recepció i l'atenció als clients. Imatge dels professionals com a factor de qualitat en la prestació del servei.

2.2 Les instal·lacions tècniques estètiques de mans i de peus. Distribució d'espais i mobiliari. Importància de la llum i del sistema de renovació de l'aire. Organització del magatzem.

2.3 Estris, aparells i cosmètics utilitzats en la decoració d'ungles. Descripció. Criteris de selecció. Manipulació, aplicació i conservació. Efectes, indicacions i contraindicacions.

 

3. Mesures de seguretat, salut i primers auxilis:

3.1 Aplicació de les normes de prevenció de riscos i eliminació de residus de la decoració d'ungles.

3.2 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells i de productes.

3.3 Mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització aplicats a les instal·lacions, als estris i als materials emprats. Classificació i pautes d'aplicació.

3.4 Ergonomia aplicada a la pràctica dels tractaments estètics de mans i de peus.

 

4. Decoració i maquillatge d'ungles:

4.1 Acomodació i protecció dels clients amb criteris de confortabilitat i de seguretat.

4.2 Processos de manicura i pedicura previs a la decoració d'ungles.

4.3 Tècnica de poliment i maquillatge d'ungles. Fases.

4.4 Cosmètics base. Esmalts.

4.5 Tècnica de maquillatge de tres pinzellades.

4.6 Tècniques de maquillatge amb acrílics.

4.7 Tècnica de fantasia: alt relleu, baix relleu amb punxó, enganxament.

4.8 Maquillatge correctiu de les ungles. Correcció de desproporcions.

4.9 Tècniques de maquillatge amb esmalt: mixtes, pinzell, aerògraf, punxó.

4.10 Tècniques de dissenys de maquillatge d'ungles.

4.11 Tipus de maquillatges d'ungles: francesa, mitja lluna, pics, diagonal, floral, tècnica de marbre, fantasia i altres.

4.12 Disseny de maquillatges de fantasia en ungles. Pautes d'aplicació de materials i d'accessoris per decorar ungles. Decoració amb esponja, amb xarxa, pedreria, fils brillants, cintes i segells, adhesius, mà alçada, plomes.

4.13 Tècniques d'embelliment de l'ungla masculina.

4.14 Cosmètics d'assecament: precaucions i indicacions.

 

5. Valoració dels resultats obtinguts:

5.1 Control de qualitat dels processos de decoració d'ungles.

5.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

5.3 Mesures correctives per a les desviacions.

5.4 Assessorament de productes i de serveis.

 

 

Mòdul professional 5: tècniques d'ungles artificials

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 22 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: tècniques d'ungles acríliques. 40 hores

UF 2: tècniques d'ungles de gel i tècniques mixtes. 37 hores

 

UF 1: tècniques d'ungles acríliques

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona el procediment d'elaboració i de decoració d'ungles acríliques, relacionant-lo amb l'estat de l'ungla i la morfologia dels dits.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques estètiques i morfològiques de les ungles i dels dits de les mans i dels peus.

1.2 Identifica les alteracions cutànies més freqüents que influeixen en la realització de les tècniques d'ungles acríliques.

1.3 Identifica les contraindicacions relatives o absolutes per a aquestes tècniques.

1.4 Determina els criteris de viabilitat per a la seva aplicació.

1.5 Selecciona els protocols de realització.

1.6 Emplena la documentació tècnica.

1.7 Classifica les diferents característiques, els procediments i els mètodes de prolongació d'ungles acríliques.

1.8 Determina els serveis previs a la decoració d'ungles acríliques.

 

2. Prepara l'espai, els materials, els equips, els estris i els cosmètics amb les condicions de seguretat i higiene adequades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Organitza els materials, els equips, els estris i els cosmètics segons les seves necessitats de conservació i manteniment.

2.2 Selecciona el protocol de construcció, restauració i eliminació d'ungles esculpides segons les necessitats dels clients.

2.3 Utilitza el material d'un sol ús en condicions de seguretat.

2.4 Aplica els protocols de neteja, de desinfecció i d'esterilització de les instal·lacions, dels estris i dels cosmètics emprats.

2.5 Gestiona correctament els residus generats.

2.6 Utilitza els equips de protecció individual.

 

3. Executa les diferents tècniques de construcció de l'ungla acrílica i la seva decoració seguint el protocol corresponent.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Duu a terme els processos de manicura i pedicura previs a l'aplicació d'ungles acríliques.

3.2 Selecciona i adapta adequadament els tips, els motlles o les puntes en funció de les característiques de l'ungla.

3.3 Executa la tècnica d'ungles acríliques normal i amb diferents colors, amb motlle i amb tip.

3.4 Manté la posició ergonòmica adequada dels clients i del professional per dur a terme les tècniques d'ungles esculpides.

3.5 Identifica les mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident o una reacció adversa.

3.6 Duu a terme tècniques de maquillatge dels diferents tipus d'ungles acríliques i altres tècniques innovadores.

3.7 Aplica tècniques de decoració d'ungles esculpides amb acrílics i altres tècniques innovadores.

3.8 Duu a terme tècniques de fantasia: alt relleu o 3D i altres tècniques innovadores.

3.9 Fa decoració amb taló d'agulla (stiletto), piràmides, espirals i altres tècniques innovadores.

3.10 Fa la combinació de varies tècniques de decoració.

3.11 Utilitza l'aerògraf per dur a terme diferents tècniques de decoració d'ungles acríliques.

3.12 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

 

4. Manté l'ungla acrílica efectuant-ne la restauració i la renovació amb tècniques de farciment d'ungles artificials.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Fa la preparació específica de l'ungla natural.

4.2 Duu a terme el protocol d'actuació per a la restauració, la renovació i el farciment de l'ungla esculpida.

4.3 Duu a terme les tècniques de maquillatge dels diferents tipus d'ungles artificials de nova construcció amb tècniques de renovació.

4.4 Manté la posició ergonòmica adequada dels clients i del professional per dur a terme les tècniques de restauració i de renovació.

4.5 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

4.6 Identifica les mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident o una reacció adversa.

4.7 Emplena la fitxa de control de productes i d'equips utilitzats per a la realització d'ungles esculpides.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora en el manteniment de l'ungla acrílica.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Documenta gràficament en la fitxa tècnica els resultats obtinguts.

5.2 Analitza les desviacions produïdes en els resultats obtinguts respecte als previstos.

5.3 Proposa mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.4 Avalua els resultats i el grau de satisfacció dels clients.

5.5 Assessora en la compra de productes i serveis d'ungles acríliques.

5.6 Assessora en el manteniment de les ungles acríliques decorades.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic i morfologia de mans, peus i ungles:

1.1 Alteracions que influeixen en els processos d'elaboració d'ungles acríliques. Lesions elementals de la pell.

1.2 Documentació tècnica. Fitxes tècniques.

1.3 La cabina d'ungles artificials.

1.4 Instal·lacions i mobiliari. Organització del magatzem.

1.5 Estris, cosmètics i aparells utilitzats en els processos d'ungles acríliques. Criteris de selecció. Descripció, característiques i maneig. Precaucions especials d'ús. Torns amb freses de diferents mides i gruixos. Esterilitzadors.

1.6 Equips de protecció individual i protecció del client (EPI). Mesures d'higiene, de desinfecció i d'esterilització.

1.7 Imatge dels professionals.

 

2. Tècniques de construcció d'ungles acríliques:

2.1 Descripció i criteris de selecció.

2.2 Tipus de prolongació d'ungles: tips, puntes, motlles. Diferents tipus d'ungles acríliques, indicacions i contraindicacions. Criteris de viabilitat per a la seva aplicació.

2.3 Cosmètics emprats per a la realització de les diferents tècniques de construcció d'ungles.

2.4 Preparació prèvia de l'ungla natural.

 

3. Tècniques de decoració d'ungles acríliques:

3.1 Creació amb esmalt, pintures acríliques, decoració amb acrílics baix relleu, alt relleu o 3D. Combinació de varies tècniques de decoració.

3.2 Selecció dels cosmètics. L'aerògraf per fer la decoració d'ungles.

3.3 Dissenys gràfics de maquillatges per a ungles.

3.4 Tècniques de maquillatge d'ungles acríliques: francesa, mitja lluna, pics, diagonal, florals, marbre, fantasia i altres.

 

4. Tècniques de restauració i de renovació d'ungles acríliques amb diferents tècniques de farciment:

4.1 Procediment d'eliminació d'ungles desenganxades. Procediment d'eliminació total de les ungles esculpides.

4.2 Tècnica de preparació i d'aplicació de farciment d'ungles. Tècniques de construcció per a ungles especials: petites, trencades i tortes, onicofàgies. Procediment de farciment i eliminació total de les ungles especials. Procediment de farciment i eliminació total de les ungles decorades.

4.3 Manteniment de l'ungla acrílica.

 

5. Assessorament i qualitat del servei:

5.1 Avaluació i control de qualitat dels processos d'ungles esculpides.

5.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

5.3 Criteris d'assessorament decoratiu.

 

UF 2: tècniques d'ungles de gel i tècniques mixtes

Durada: 37 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona el procediment d'elaboració i de decoració d'ungles de gel i tècniques mixtes innovadores, relacionant-los amb l'estat de l'ungla i la morfologia dels dits.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques estètiques i morfològiques de les ungles i dels dits de les mans i dels peus.

1.2 Identifica les alteracions cutànies més freqüents que influeixen en la realització de les tècniques d'ungles de gel.

1.3 Identifica les contraindicacions relatives o absolutes a aquestes tècniques.

1.4 Determina els criteris de viabilitat per a la seva aplicació.

1.5 Selecciona els protocols de realització.

1.6 Emplena la documentació tècnica.

1.7 Classifica les diferents característiques, procediments i mètodes de prolongació d'ungles de gel.

1.8 Determina els serveis previs a la decoració d'ungles de gel.

1.9 Reconeix la tècnica de color permanent i semi permanent per a ungles de gel, els productes cosmètics i estris específics.

 

2. Prepara l'espai, els materials, els equips, els estris i els cosmètics amb les condicions de seguretat i d'higiene adequades.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Organitza els materials, els estris, els equips i els cosmètics per fer l'aplicació i la reparació d'ungles de gel i tècniques mixtes innovadores segons les seves necessitats de conservació i manteniment.

2.2 Selecciona el protocol de construcció, de restauració i d'eliminació d'ungles esculpides, segons les necessitats dels clients.

2.3 Utilitza el material d'un sol ús en condicions de seguretat.

2.4 Aplica els protocols de neteja, de desinfecció i d'esterilització de les instal·lacions, dels estris i dels cosmètics emprats.

2.5 Gestiona correctament els residus generats.

2.6 Utilitza els equips de protecció individual.

 

3. Executa les tècniques d'ungles de gel i tècniques mixtes innovadores, la seva reparació i decoració seguint el protocol establert.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Duu a terme els processos de manicura i de pedicura previs a l'aplicació d'ungles de gel i tècniques mixtes innovadores.

3.2 Selecciona i adapta adequadament els tips, els motlles o les puntes en funció de les característiques de l'ungla dels clients.

3.3 Executa la tècnica de construcció d'ungles de gel amb i sense llum i la tècnica de construcció d'ungles de gel de colors.

3.4 Executa la tècnica de gel, amb i sense llum i amb i sense motlle, en combinació amb la tècnica d'ungles acríliques amb i sense tip.

3.5 Duu a terme la combinació de construcció d'ungles amb altres tècniques de construcció.

3.6 Manté la posició ergonòmica adequada del professional i dels clients per dur a terme les tècniques d'ungles esculpides.

3.7 Identifica les mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident o una reacció adversa.

3.8 Duu a terme tècniques de maquillatge en ungles de gel i tècniques innovadores.

3.9 Duu a terme tècniques de fantasia: alt relleu o 3D i tècniques innovadores.

3.10 Duu a terme tècniques de decoració d'ungles, tècnica de baix relleu (papiroflèxia i altres tècniques innovadores d'encapsulats).

3.11 Fa decoració amb taló d'agulla (stiletto), piràmides, espirals i altres tècniques innovadores.

3.12 Duu a terme la combinació de diverses tècniques de decoració.

3.13 Aplica la tècnica de color permanent i semi permanent per a ungles de gel.

3.14 Utilitza l'aerògraf per dur a terme diferents tècniques de decoració d'ungles de gel.

 

4. Manté l'ungla de gel efectuant-ne la restauració i la renovació amb tècniques de farciment d'ungles de gel.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Fa la preparació específica de l'ungla natural.

4.2 Duu a terme el protocol d'actuació per a la restauració, renovació i farciment de l'ungla esculpida.

4.3 Elimina ungles esculpides.

4.4 Utilitza els equips elèctrics per dur a terme les diferents tècniques de restauració i de renovació de l'ungla artificial.

4.5 Manté la posició ergonòmica adequada dels clients i professional per dur a terme les tècniques de restauració i de renovació d'ungles esculpides.

4.6 Identifica les mesures de primers auxilis en cas de produir-se un accident o una reacció adversa.

4.7 Emplena la fitxa de control de productes i d'equips utilitzats en el manteniment de l'ungla artificial.

4.8 Elimina de forma selectiva els residus generats durant el procés.

4.9 Duu a terme les diferents tècniques de reparació d'ungla artificial amb fibra de vidre i altres tècniques innovadores.

4.10 Restaura les ungles de gel decorades pel procediment de renovació.

 

5. Valora els resultats obtinguts i assessora en el manteniment de l'ungla de gel.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Documenta gràficament en la fitxa tècnica els resultats obtinguts.

5.2 Analitza les desviacions produïdes en els resultats obtinguts respecte als previstos.

5.3 Proposa mesures que permetin corregir les deficiències i optimitzar els resultats en la prestació del servei.

5.4 Avalua els resultats i el grau de satisfacció dels clients.

5.5 Assessora i informa de les precaucions, de la cura i del manteniment de les ungles de gel.

5.6 Assessora en la compra de productes i serveis d'ungles de gel.

 

Continguts

 

1. Estudi estètic i morfologia de mans, peus i ungles:

1.1 Alteracions que influeixen en els processos d'elaboració d'ungles acríliques. Lesions elementals de la pell.

1.2 Documentació tècnica. Fitxes tècniques.

1.3 La cabina d'ungles artificials.

1.4 Instal·lacions i mobiliari. Organització del magatzem.

1.5 Estris, cosmètics i aparells utilitzats en els processos d'ungles acríliques. Criteris de selecció. Descripció, característiques i maneig. Precaucions especials d'ús. Torns amb freses de diferents mides i gruixos. Esterilitzadors.

1.6 Equips de protecció individual i protecció del client (EPI). Mesures d'higiene, de desinfecció i d'esterilització.

1.7 Imatge dels professionals.

 

2. Tècniques de construcció d'ungles de gel i altres tècniques mixtes:

2.1 Descripció i criteris de selecció.

2.2 Tipus de prolongació d'ungles: tips, puntes, motlles. Diferents tipus d'ungles de gel i altres tècniques mixtes, indicacions i contraindicacions. Criteris de viabilitat per a la seva aplicació.

2.3 Cosmètics emprats per a la realització de les diferents tècniques de construcció d'ungles.

2.4 Preparació prèvia de l'ungla natural.

 

3. Tècniques de decoració d'ungles de gel i altres tècniques mixtes:

3.1 Diferents tècniques de decoració d'ungles. Creació amb esmalt, pintures acríliques, decoració amb acrílics baix relleu, alt relleu o 3D. Combinació de diverses tècniques de decoració.

3.2 Selecció dels cosmètics. L'aerògraf per fer la decoració d'ungles.

3.3 Dissenys gràfics de maquillatges per a ungles.

3.4 Tècniques de maquillatge d'ungles de gel i altres tècniques mixtes: francesa, mitja lluna, pics, diagonal, florals, marbre, fantasia i altres.

 

4. Tècniques de restauració i renovació d'ungles de gel i altres tècniques mixtes amb diferents tècniques de farciment:

4.1 Procediment d'eliminació d'ungles desenganxades. Procediment d'eliminació total de les ungles esculpides.

4.2 Tècnica de preparació i aplicació de farciment d'ungles. Tècniques de construcció per a ungles especials: petites, trencades i tortes, onicofàgies. Procediment de farciment i eliminació total de les ungles especials. Procediment de farciment i eliminació total de les ungles decorades.

4.3 Manteniment de l'ungla de gel i altres tècniques mixtes.

 

5. Assessorament i qualitat del servei:

5.1 Avaluació i control de qualitat dels processos d'ungles esculpides.

5.2 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

5.3 Criteris d'assessorament decoratiu.

 

 

Mòdul professional 6: anàlisi estètica

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la pell i les seves alteracions bàsiques. 25 hores

UF 2: equips per a l'anàlisi estètica i el diagnòstic. 25 hores

UF 3: aparells per a tractaments bàsics d'estètica. 34 hores

 

UF 1: la pell i les seves alteracions bàsiques

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica les característiques i l'estat de la pell i dels seus annexos relacionant-los amb les seves funcions en l'aplicació dels serveis estètics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix les característiques generals de la pell.

1.2 Descriu els aspectes macroscòpics i microscòpics de la pell, la seva irrigació i innervació.

1.3 Descriu el procés de melanogènesi i queratinització.

1.4 Detalla l'estructura dels annexos cutanis relacionant-la amb les funcions que duen a terme i l'estat de la pell.

1.5 Analitza les funcions de la pell.

1.6 Relaciona les funcions de la pell amb les desviacions estètiques que pot presentar.

1.7 Diferencia les característiques particulars de la pell segons les parts del cos, segons sigui pell masculina o femenina i segons les diferents coloracions de pell.

1.8 Classifica els diferents tipus de pell en funció de l'emulsió epicutània.

1.9 Especifica les reaccions de la pell al sol.

 

2. Descriu les lesions bàsiques i les alteracions de la pell i els seus annexos més freqüents que influeixen en la realització dels serveis estètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix les lesions cutànies més freqüents que poden influir en l'aplicació dels serveis estètics.

2.2 Identifica les alteracions de la hidratació, sudoració, lipidació, pigmentació i queratinització cutània amb repercussió en els serveis estètics.

2.3 Descriu les alteracions vasculars que cal tenir en compte en els serveis estètics.

2.4 Classifica les alteracions de la quantitat del sistema pilós i valora els signes que poden indicar una desviació estètica.

2.5 Descriu bàsicament les principals alteracions de la dermis i de l'hipoderma i les característiques visuals dels tumors de la pell.

2.6 Caracteritza les alteracions de la pell i els seus annexos que influeixen en la realització dels serveis estètics de mans, peus i ungles artificials.

2.7 Defineix les reaccions irritants i al·lèrgiques establint-ne les semblances i les diferències.

2.8 Classifica les alteracions que poden suposar una contraindicació per a la realització dels serveis estètics i les que poden ser objecte de tractament per un altre professional.

2.9 Identifica les malalties professionals relacionades amb l'estètica.

 

Continguts

 

1. La pell i els seus annexos:

1.1 Anatomia i fisiologia de la pell i dels seus annexos.

1.2 El relleu cutani: característiques macroscòpiques de la pell. Estructura microscòpica de la pell: epidermis, dermis, hipoderma.

1.3 Cèl·lules, teixits, composició i organització.

1.4 Vascularització i innervació cutània.

1.5 Característiques de la pell de mans i peus relacionades amb el tractaments estètics.

1.6 Característiques particulars de la pell de zones amb interès en estètica: facial, axil·lar i inguinal.

1.7 Annexos cutanis. Queratínics: el pèl (morfologia, fisiologia, diferents tipus de pèl i borrissol) i les ungles (estructura, composició, propietats, funcions, morfologia). Glandulars: glàndules sudorípares ecrines i apocrines. Glàndules sebàcies. Estructura i funcions.

1.8 Funcions de la pell.

1.9 Queratinització.

1.10 Melanogènesi.

1.11 Classificació dels tipus de pell. Tipologia cutània segons l'emulsió epicutània i les atencions estètiques: pell eudèrmica, seca, greixosa, asfíctica, sensible, etc. Característiques.

1.12 Pell femenina. Evolució segons els diferents estats fisiològics de la dona.

1.13 Pell masculina.

1.14 Variants de coloració de la pell.

1.15 Influències hormonals en les modificacions de la pell.

1.16 La pell i el sol: característiques de la radiació solar, fototipus cutanis, reaccions de la pell al sol.

 

2. Patologia bàsica de la pell i els seus annexos:

2.1 Lesions elementals de la pell: primàries i secundàries.

2.2 Protocol de reconeixement de les alteracions relacionades amb els processos d'estètica i de bellesa.

2.3 Alteracions de la hidratació, sudoració, lipidació, pigmentació i queratinització cutànies amb repercussió en l'aplicació de les tècniques estètiques.

2.4 Alteracions vasculars relacionades amb l'aplicació dels serveis estètics: eritrosi, telangièctasi, altres.

2.5 Alteracions de la quantitat i distribució del sistema pilós.

2.6 Alteracions de la dermis i de l'hipoderma.

2.7 Tumors de la pell: benignes i malignes.

2.8 Alteracions específiques de la pell de les mans, dels peus, de les ungles i dels teixits periunguials amb repercussió en les tècniques de cures de mans i peus.

2.9 Reaccions irritants, al·lèrgiques i pruriginoses.

2.10 Influències de les alteracions de les ungles i de la zona periunguial que suposen una contraindicació relativa o absoluta per a l'aplicació d'ungles artificials.

2.11 Indicacions i contraindicacions dels tractaments estètics relacionats amb la competència professional.

2.12 Malalties professionals.

 

UF 2: equips per a l'anàlisi estètica i el diagnòstic

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'espai, els aparells, els estris, els materials i els accessoris de l'anàlisi estètica establint-ne els criteris de selecció adequats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques de l'espai per fer l'anàlisi estètica.

1.2 Classifica els equips que s'utilitzen per a l'estudi i l'anàlisi de la pell i dels seus annexos.

1.3 Analitza el fonament científic de cadascun d'ells.

1.4 Selecciona els equips diagnòstics segons les demandes i les necessitats.

1.5 Descriu i aplica els protocols de les mesures de seguretat i les precaucions que cal tenir en compte en l'ús dels equips d'anàlisi.

1.6 Identifica les normes d'higiene i de manteniment de cadascun dels equips.

1.7 Comprova amb responsabilitat el funcionament i les normes d'utilització dels equips emprats en l'anàlisi de la pell i els seus annexos.

1.8 Aplica amb autonomia els protocols de gestió mediambiental.

 

2. Analitza el tipus i l'estat de la pell i dels seus annexos, seguint els protocols establerts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Defineix les fases del protocol d'anàlisi de la pell i dels seus annexos.

2.2 Identifica les dades que han de recollir-se en l'entrevista personal i en la fitxa tècnica.

2.3 Especifica la preparació del material i els equips necessaris per fer el servei d'anàlisi.

2.4 Seqüencia el procés de realització de l'anàlisi: preparació dels clients, observació directa, tacte, palpació i ús d'equips d'anàlisi.

2.5 Proposa el diagnòstic amb responsabilitat a partir de la informació obtinguda en l'entrevista personal i en els resultats de l'exploració.

2.6 Indica quan, com i per què s'ha de derivar els clients cap a altres professionals.

2.7 Executa les tècniques associades a l'anàlisi estètica amb organització i respectant les normes de relació interpersonal.

2.8 Relaciona les propostes diagnòstiques amb els serveis estètics.

 

Continguts

 

1. Equips per a l'anàlisi de la pell i annexos:

1.1 Equips utilitzats en l'anàlisi. Classificació.

1.2 Descripció, bases científiques i interpretació dels resultats.

1.3 Normes de seguretat i higiene en la manipulació d'aparells utilitzats per a l'anàlisi estètica. Identificació dels protocols.

1.4 Higiene, desinfecció, esterilització i manteniment d'equips d'anàlisi.

1.5 Característiques de l'espai per a l'anàlisi estètica.

 

2. Anàlisi de la pell i dels seus annexos:

2.1 Fases del protocol d'anàlisi.

2.2 L'entrevista personal: historial estètic. Fitxa tècnica.

2.3 Preparació dels clients. Obtenció de dades per a la fitxa tècnica dels clients.

2.4 Relació amb els clients. Confidencialitat, respecte i protecció de dades.

2.5 Les tècniques d'exploració: observació directa, tacte i palpació i observació amb equips de diagnòstic.

2.6 Estudi de la informació: proposta de diagnòstic. Situacions de derivació a altres professionals.

 

UF 3: aparells per a tractaments bàsics d'estètica

Durada: 34 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta els requeriments tècnics d'utilització, els efectes produïts, les indicacions i les contraindicacions dels aparells dels serveis estètics relacionant-los amb el seu fonament científic.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica els equips que s'utilitzen en els serveis estètics d'higiene, d'hidratació, de depilació mecànica, de maquillatge i tractaments de mans i peus.

1.2 Selecciona els aparells en funció de les necessitats, les demandes, el tipus de pell i les indicacions.

1.3 Analitza el fonament científic, els paràmetres, l'ús, efectes, les precaucions, les indicacions i les contraindicacions.

1.4 Descriu les normes de seguretat i d'higiene de cadascun dels equips per a la seva correcta utilització, manteniment i conservació.

1.5 Identifica les pautes de preparació i les mesures de protecció dels clients i professionals durant l'aplicació dels aparells d'estètica.

1.6 Descriu les mesures que cal seguir en cas de produir-se un accident durant l'aplicació dels diferents aparells.

 

Continguts

 

1 Aparells en els serveis d'estètica:

1.1 Descripció i fonament científic. Efectes, precaucions, indicacions i contraindicacions.

1.2 Classificació dels aparells utilitzats en els serveis d'higiene i d'hidratació facial i corporal.

1.3 Classificació del aparells de serveis de depilació: equips de depilació mecànica.

1.4 Classificació dels aparells de serveis de cures de mans i peus. Torns elèctrics. Maniluvis. Pediluvis. Làmpada UV. Escalfador de parafina.

1.5 Aparells de maquillatge: aerògraf.

1.6 Pautes per a la selecció dels diferents aparells. Recursos per solucionar problemes sota la supervisió del professional responsable.

1.7 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells. Higiene, desinfecció i manteniment. Protocols de gestió del medi ambient.

1.8 Primers auxilis específics.

 

 

Mòdul professional 7: activitats en cabina d'estètica

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: la cabina d'estètica i bellesa. 33 hores

UF 2: coordinació dels serveis d'estètica i bellesa. 99 hores

 

UF 1: la cabina d'estètica i bellesa

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Organitza l'estructura d'una cabina d'estètica descrivint-ne els espais, les normes de comportament i els protocols d'atenció al clients.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els espais, el mobiliari, els equipaments i els estris propis dels processos d'activitats bàsiques d'una cabina d'estètica.

1.2 Identifica els elements que determinen el tipus d'ambient i la imatge de l'empresa (color, il·luminació, temperatura, música i altres).

1.3 Valora la importància de la imatge personal dels professionals en la imatge de l'empresa.

1.4 Valora la importància d'un comportament ètic amb els clients i les seves repercussions en l'exercici de la professió.

1.5 Coneix la llei de protecció de dades i la seva aplicació en l'exercici de la professió.

 

2. Organitza i gestiona l'activitat diària en el centre de treball integrant-ne les operacions i els mitjans tècnics necessaris.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Utilitza correctament les aplicacions informàtiques de la gestió de la cabina d'estètica.

2.2 Organitza i gestiona la documentació dels aparells i dels productes.

2.3 Planifica la gestió dels residus propis de la cabina d'estètica.

2.4 Reconeix els diferents sistemes d'arxiu de les dades dels clients, de productes i de proveïdors.

2.5 Organitza l'agenda per planificar l'activitat de la cabina d'estètica.

2.6 Planifica l'organització d'horaris, vacances i altres elements de la gestió de recursos humans propis d'una cabina d'estètica.

2.7 Organitza el magatzem amb criteris d'ordre, neteja i amb les condicions ambientals adequades.

2.8 Classifica i ordena els materials i els cosmètics en les condicions de conservació adequades.

 

Continguts

 

1. La cabina d'estètica:

1.1 Característiques físiques. Superfície. Distribució del local (recepció, cabines, magatzem, lavabo, etc.). Normatives reguladores.

1.2 Estil del centre de treball. Temperatura (local/magatzem). Color, música, decoració.

1.3 Mobiliari (recepció/cabina). Aparells d'estètica.

1.4 Normativa higienicosanitària, de prevenció de riscos laborals i de gestió mediambiental.

 

2. El perfil professional:

2.1 Actitud i aptituds professionals.

2.2 La imatge personal professional: vestuari, maquillatge, pentinat.

2.3 Comportament ètic amb els clients. Normes de respecte cap a les persones. La llei de protecció de dades.

 

3. Organització de l'activitat professional:

3.1 Gestió de l'agenda.

3.2 Aplicacions informàtiques de gestió.

3.3 Organització dels recursos humans. Organigrama. Horaris de treball i vacances.

3.4 Control del magatzem.

3.5 Gestió de proveïdors. Planificació de les compres. Caducitat i rotació dels productes. Gestió del manteniment dels aparells.

3.6 Catàlegs de productes i materials. Revistes especialitzades.

3.7 Arxiu de dades dels clients, productes i proveïdors.

 

UF 2: coordinació dels serveis d'estètica i bellesa

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Duu a terme les actuacions prèvies del servei estètic aplicant-ne els procediments establerts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica el protocol de recepció dels clients.

1.2 Detecta les necessitats dels clients per determinar els productes i/o serveis més adequats.

1.3 Selecciona els mètodes adequats per a l'anàlisi i el diagnòstic de la pell i dels seus annexos.

1.4 Identifica les possibles alteracions de la pell i dels seus annexos.

1.5 Justifica el servei estètic proposat i la seqüència del procés que cal seguir.

1.6 Informa del procés que cal seguir, de la durada del servei i de les sensacions a percebre durant l'aplicació de les diferents tècniques.

1.7 Manté una actitud professional de cordialitat i respecte en el procés del servei estètic.

 

2. Duu a terme els protocols dels serveis estètics integrant-hi cosmètics, mitjans tècnics i manuals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Prepara la cabina segons el servei estètic que cal dur a terme.

2.2 Executa les mesures de protecció específiques del servei estètic.

2.3 Selecciona els cosmètics, els aparells, els estris i els materials adequats per al servei estètic proposat.

2.4 Identifica i coordina tècniques manuals, cosmetològiques i equips en el servei estètic.

2.5 Aplica el protocol establert en el servei estètic que cal dur a terme.

2.6 Duu a terme el procés dels serveis estètics en el temps estimat.

2.7 Aplica els aparells d'estètica necessaris programant-ne els paràmetres.

2.8 Duu a terme el servei en la posició ergonòmica adequada.

2.9 Fa la higiene, la desinfecció i l'esterilització dels aparells, dels materials, dels estris i del lloc de treball.

2.10 Executa preguntes tipus que permetin detectar el grau de satisfacció dels clients respecte al resultat final, a la prestació el servei i a l'atenció personal rebuda.

2.11 Analitza les desviacions que es poden produir en la prestació del servei i en valora els resultats obtinguts.

2.12 Manté una imatge personal adequada al servei que es presta (higiene, vestuari, moviments, gestualitat).

 

3. Duu a terme les actuacions posteriors al servei estètic aplicant-ne els procediments establerts.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Aplica el protocol de comiat dels clients.

3.2 Planifica el seguiment dels clients.

3.3 Assessora en la compra de productes i serveis estètics.

3.4 Aplicació dels protocols de queixes i reclamacions, en el cas que sigui necessari.

3.5 Duu a terme les tècniques d'empaquetatge pròpies de l'activitat comercial.

3.6 Assessora amb precisió i amabilitat en tractaments i cosmètics d'utilització domiciliària.

3.7 Emplena la fitxa tècnica amb la informació del protocol realitzat, el resultat del servei i de l'assessorament post servei.

 

Continguts

 

1. Actuacions prèvies:

1.1 Recepció.

1.2 Cordialitat, respecte, tolerància, esperit obert i amabilitat en el tracte amb els clients.

1.3 Comunicació oral i gestual.

1.4 Anàlisi i diagnòstic de la pell i dels seus annexos.

 

2. Servei estètic:

2.1 Informació i assessorament del tractament que s'ha de dur a terme segons la demanda i les necessitats dels clients.

2.2 Preparació del lloc de treball.

2.3 Fitxes tècniques.

2.4 Cosmètics, aparells i material, i estris emprats. Criteris de selecció.

2.5 Tractaments d'estètica i de bellesa. Criteris de selecció.

2.6 Avaluació del grau de satisfacció dels clients.

2.7 Control de qualitat. Paràmetres que defineixen la qualitat dels serveis d'estètica i de bellesa.

 

3. Actuacions posteriors al servei estètic:

3.1 Protocol de comiat.

3.2 Assessorament en la compra de productes i serveis estètics.

 

 

Mòdul professional 8: imatge corporal i hàbits saludables

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aparells i sistemes del cos humà. 44 hores

UF 2: pautes bàsiques de vida saludables. 40 hores

UF 3: higiene i desinfecció en els serveis d'imatge personal. 15 hores

 

UF 1: aparells i sistemes del cos humà

Durada: 44 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Descriu l'organització general de l'organisme identificant-ne les unitats estructurals i caracteritzant-ne els sistemes i els aparells corporals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les molècules que constitueixen la matèria viva.

1.2 Identifica l'estructura i la fisiologia cel·lular.

1.3 Reconeix els diferents tipus de teixits del cos humà, la seva estructura i les seves funcions.

1.4 Defineix òrgan, aparell i sistema.

1.5 Descriu l'estructura i les funcions dels diferents aparells i sistemes i la seva incidència en l'estat de la pell.

1.6 Relaciona les alteracions o les carències en els diferents aparells i sistemes amb l'aplicació de tractaments estètics, la derivació al metge especialista o a altres professionals.

 

2. Caracteritza els aparells circulatori i respiratori identificant-ne l'anatomia i la fisiologia bàsiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu l'estructura del cor i els diferents tipus de vasos sanguinis.

2.2 Identifica la freqüència cardíaca i la tensió arterial com a paràmetres funcionals del cor.

2.3 Especifica la composició i les funcions de la sang.

2.4 Descriu la circulació sanguínia.

2.5 Especifica l'estructura i el funcionament del sistema limfàtic.

2.6 Descriu l'estructura dels vasos i dels ganglis limfàtics.

2.7 Especifica la composició i les funcions de la limfa.

2.8 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal.

2.9 Identifica l'anatomia i la fisiologia bàsiques de l'aparell respiratori i les seves funcions.

 

3. Caracteritza l'aparell locomotor identificant-ne l'anatomia i la fisiologia bàsiques.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Especifica l'estructura i la localització dels ossos i de les articulacions del cos humà.

3.2 Classifica els tipus de moviments corporals.

3.3 Especifica l'estructura dels músculs i el mecanisme de la contracció muscular.

3.4 Identifica els principals músculs facials.

3.5 Identifica els principals grups musculars corporals.

3.6 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal.

3.7 Descriu l'anatomia i la fisiologia bàsica del peu i de la mà.

 

4. Caracteritza el sistemes endocrí i nerviós identificant-ne l'anatomia i la fisiologia bàsiques.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les glàndules endocrines i les funcions de les hormones.

4.2 Valora la influència de les hormones en l'òrgan cutani.

4.3 Identifica les alteracions més freqüents i la seva repercussió en la imatge personal.

4.4 Descriu l'anatomia i la fisiologia bàsica del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits.

4.5 Identifica el sistema nerviós com a coordinador i controlador del medi intern i extern.

 

Continguts

 

1. Sistemes i aparells corporals:

1.1 Sistema ossi: ossos, cartílags i lligaments. L'esquelet. Les articulacions i els seus moviments.

1.2 Sistema muscular: anatomofisiologia muscular. Músculs de la cara. Músculs del cos.

1.3 Les alteracions més freqüents de l'aparell locomotor i la seva relació amb la imatge personal.

1.4 Anatomia i fisiologia bàsica de les mans i dels peus. Alteracions més freqüents. Relació amb els processos de manicura i de pedicura, i amb els tractaments específics.

1.5 Anatomia i fisiologia bàsiques del sistema endocrí. Localització de les glàndules i funcions de les hormones. La regulació hormonal.

1.6 Anatomia i fisiologia bàsiques del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits.

 

2. Composició i organització dels éssers vius:

2.1 Nivell molecular, cel·lular i pluricel·lular.

2.2 Òrgans, aparells i sistemes.

2.3 Incidència del funcionament dels diferents aparells i sistemes en el tipus i l'estat de la pell.

2.4 Alteracions que precisen derivació a altres professionals.

 

3. Sistemes relacionats amb el transport de substàncies a l'organisme:

3.1 Anatomia i fisiologia de l'aparell circulatori: sistema sanguini i limfàtic.

3.2 Sistema circulatori sanguini: el cor i els vasos sanguinis. Paràmetres funcionals del cor: freqüència cardíaca i tensió arterial.

3.3 La sang: composició i funcions. La circulació sanguínia. Les alteracions més freqüents del sistema circulatori sanguini i la seva relació amb la imatge personal. Anèmia. Alteracions vasculars.

3.4 Anatomofisiologia bàsiques del sistema limfàtic. Circulació limfàtica. Vasos i ganglis limfàtics. La limfa: composició i funcions. Alteracions més freqüents del sistema circulatori limfàtic i les seves repercussions en la imatge personal.

3.5 Anatomia i fisiologia bàsiques de l'aparell respiratori.

 

UF 2: pautes bàsiques de vida saludables

Durada: 40 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza la imatge corporal identificant-ne l'estructura, la morfologia i les proporcions.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Especifica les diferents zones corporals i les posicions anatòmiques del cos humà.

1.2 Utilitza la terminologia anatomofisiològica adequada.

1.3 Estableix els paràmetres que defineixen les proporcions corporals.

1.4 Identifica els factors que determinen el tipus de constitució corporal.

1.5 Mesura les variables antropomètriques que defineixen els diferents somatotips.

1.6 Especifica els trets diferencials entre la silueta masculina i femenina.

1.7 Identifica els diferents tipus de rostre i faccions.

1.8 Relaciona l'expressivitat del rostre amb la musculatura facial.

1.9 Identifica les desproporcions morfològiques que es poden corregir a través de les tècniques de perruqueria i d'estètica.

1.10 Explica l'evolució dels cànons de bellesa en les diferents etapes de la història.

1.11 Valora críticament el models de bellesa presents en els mitjans de comunicació i la publicitat.

 

2. Identifica pautes d'alimentació i de nutrició analitzant-ne la influència en la imatge corporal i l'òrgan cutani.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Explica les diferències entre alimentació i nutrició.

2.2 Identifica els nutrients bàsics i la seva funció a l'organisme.

2.3 Identifica les necessitats nutricionals de l'organisme per al seu bon funcionament en les diferents etapes de la vida.

2.4 Identifica els aliments que formen part de la piràmide dels aliments amb el seu valor nutricional.

2.5 Valora la influència d'una dieta equilibrada en la salut.

2.6 Especifica els aparells i els òrgans que intervenen en el procés de la digestió.

2.7 Descriu el funcionament de l'aparell digestiu i defineix els processos d'ingestió, digestió, absorció i eliminació de residus.

 

3. Promociona hàbits de vida saludables relacionant-los amb els processos d'imatge personal.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les pautes bàsiques per a una vida saludable.

3.2 Valora la importància de la hidratació i la seva influència en la imatge personal.

3.3 Descriu l'estructura i el funcionament renal i especifica la composició de l'orina.

3.4 Justifica els beneficis de l'exercici físic i del son en l'aspecte personal i de la salut.

3.5 Identifica els efectes nocius del tabac i l'alcohol sobre la pell i l'organisme en general.

3.6 Reconeix la importància de la prevenció de les drogodependències.

3.7 Valora les mesures d'higiene personal i la seva repercussió en l'àmbit social i professional.

3.8 Esquematitza l'estructura i el funcionament de l'aparell reproductor masculí i femení.

3.9 Descriu la influència de les hormones sexuals en l'anatomofisiologia cutània.

3.10 Descriu les diferents fases hormonals femenines.

 

Continguts

 

1. Caracterització de la imatge corporal:

1.1 Estructura general del cos humà. Regions i zones corporals. Posicions anatòmiques.

1.2 Forma i proporcions corporals. Característiques.

1.3 Factors que determinen la constitució del cos: hereditaris i mediambientals.

Somatotips o tipus constitucionals. Variables antropomètriques i la seva relació amb la salut.

1.4 Característiques corporals masculines i femenines.

1.5 Forma i proporcions facials. Anàlisi de la forma del crani, de l'oval, del perfil. Tipus de rostre. Musculatura facial involucrada en l'expressivitat del rostre.

1.6 Relació entre la imatge corporal i els processos de perruqueria i d'estètica.

 

2. Evolució de la imatge corporal al llarg de la història:

2.1 Factors que influeixen en els cànons de bellesa.

2.2 Models de bellesa actual en els mitjans de comunicació i en la publicitat. Estereotips de gènere i sexisme en la comunicació.

 

3. L'alimentació i la nutrició i la seva relació amb el funcionament de l'organisme:

3.1 Nutrients: criteris de classificació. Funció energètica, plàstica i reguladora.

3.2 Necessitats nutricionals en diferents situacions fisiològiques.

3.3 L'alimentació equilibrada: la piràmide dels aliments.

3.4 Grups d'aliments i el seu valor nutricional. Taules de composició d'aliments.

Influència de la dieta en la imatge personal i les seves repercussions estètiques en la pell i els seus annexos.

3.5 Sobrepès, obesitat. Índex de massa corporal (IMC). Trastorns del comportament alimentari (TCA): anorèxia i bulímia nervioses.

3.6 Anatomofisiologia digestiva. Estructura: el tub digestiu i les glàndules annexes.

3.7 Funció digestiva: ingestió, digestió, absorció i eliminació de residus.

 

4. Hàbits saludables:

4.1 L'aigua i la hidratació de la pell i de l'organisme. Balanç i necessitats hídriques.

4.2 Aparells i òrgans que intervenen en el procés d'excreció: anatomofisiologia renal i urinària.

4.3 La imatge personal i els hàbits diaris. L'exercici físic. El son.

4.4 Educació higienicosanitària. Concepte d'higiene. La higiene personal. La higiene de la pell. Repercussió d'uns bons hàbits higiènics personals en la pròpia imatge.

4.5 Aparell reproductor masculí i femení: estructura i funcionament.

4.6 Fisiologia hormonal femenina i masculina. Influència de les hormones sexuals en la pell i annexos.

4.7 El cicle ovàric. La menarquia i la menopausa.

4.8 Repercussions dels hàbits de vida saludables en la imatge física i la salut dels clients.

 

UF 3: higiene i desinfecció en els serveis d'imatge personal

Durada: 15 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona els mètodes d'higiene i de desinfecció relacionant-los amb el risc d'infeccions i infestacions del material.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les condicions necessàries per al creixement microbià.

1.2 Classifica els diferents tipus de microorganismes.

1.3 Identifica les infeccions i les infestacions més importants en l'àmbit de la imatge personal.

1.4 Especifica les etapes de la cadena epidemiològica.

1.5 Relaciona les tècniques d'imatge personal (tatuatges, pírcing, rasura, manicura, pedicura) amb els seus riscos potencials.

1.6 Diferencia els conceptes de neteja, desinfecció i esterilització.

1.7 Estableix la diferència entre antisèptic i desinfectant, i les seves normes d'ús i de conservació.

1.8 Valora l'ordre, la neteja i la desinfecció d'instal·lacions i d'equips com a primer factor de la prevenció de riscos.

1.9 Selecciona els mètodes de neteja, de desinfecció i d'esterilització més adequats a les instal·lacions, materials i estris.

1.10 Relaciona els diferents mètodes de tractament de residus amb els riscos biològics que poden produir.

1.11 Coneix el protocol per a rebutjar en condicions de seguretat el material d'un sol ús.

 

2. Determina els hàbits de seguretat per a la prevenció de malalties professionals relacionant-ne els riscos associats i les mesures de prevenció.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els riscos associats a l'activitat professional.

2.2 Determina les mesures de protecció personal per als professionals.

2.3 Determina les mesures de protecció personal per als clients.

2.4 Descriu el procediment d'higiene de les mans previ i posterior a la prestació del servei.

 

Continguts

 

1. Higiene i desinfecció:

1.1 Condicions necessàries per al creixement microbià: pH, temperatura, humitat i altres.

1.2 Classificació dels microorganismes.

1.3 Les infeccions i les infestacions i els processos de perruqueria, barberia i estètica. Contaminants més freqüents: bacteris, fongs, virus i paràsits. Característiques, símptomes i signes. Les tinyes, la pediculosi, els fol·liculitis i els papil·lomes. Les infeccions creuades: prevenció en els serveis de perruqueria i d'estètica.

1.4 La cadena epidemiològica. Vies de transmissió i contagi. Mesures preventives específiques.

 

2. Seguretat i prevenció de riscos:

2.1 Normes de seguretat i d'higiene en la manipulació d'aparells i de productes utilitzats en les tècniques d'estètica.

2.2 Mètodes de neteja, desinfecció i esterilització aplicats als estris i materials emprats en els serveis d'imatge personal.

2.3 Mètodes físics i químics.

2.4 Desinfecció per calor i radiacions ultraviolades.

2.5 Desinfectants i antisèptics: característiques i tipus. Normes de conservació i d'utilització dels desinfectants. Normes d'utilització dels antisèptics. Activitat dels antisèptics i desinfectants en condicions òptimes. Recomanacions d'utilització.

2.6 Esterilització: definició. Tipus: esterilització per vapor d'aigua. Esterilització per calor seca. Esterilització química. Esterilització per gasos. Esterilització per raigs gamma.

2.7 Empaquetatge del material per esterilització. Tipus de control d'esterilització. Cura i conservació del material estèril. Aplicacions dels mètodes d'esterilització.

2.8 Procediment d'higiene de les mans.

2.9 Gestió del medi ambient: conceptes bàsics, classificació, recollida i manipulació de residus.

2.10 Tractament de residus i riscos biològics.

2.11 Malalties professionals.

 

 

Mòdul professional 9: cosmetologia per a estètica i bellesa

 

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: cosmètics i formes cosmètiques per a estètica. 34 hores

UF 2: cosmètics d'higiene. 22 hores

UF 3: cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell. 25 hores

UF 4: cosmètics decoratius. 20 hores

UF 5: cosmètics per als annexos cornis de la pell. 16 hores

 

UF 1: cosmètics i formes cosmètiques per a estètica

Durada: 34 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els components d'un cosmètic diferenciant-ne la composició i el marxandatge

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix producte cosmètic i reconeix les diferències amb els medicaments.

1.2 Analitza la reglamentació tecnicosanitària i la normativa europea sobre productes cosmètics.

1.3 Identifica les parts externes i internes d'un cosmètic.

1.4 Descriu els requisits que han de complir els productes cosmètics per a l'envasament, l'etiquetatge i la data de caducitat.

1.5 Analitza la informació subministrada pel fabricant d'un producte cosmètic i comprova que compleix la legislació vigent.

1.6 Valora la importància de l'envàs d'un cosmètic com a element de màrqueting.

1.7 Descriu les característiques i les propietats de les substàncies més freqüents emprades en cosmètica.

1.8 Defineix els conceptes d'àcid i base i la relació amb el pH.

1.9 Identifica i classifica les reaccions químiques.

1.10 Relaciona els fonaments de la química orgànica amb la cosmetologia.

1.11 Defineix els conceptes de principi actiu, excipient, additiu i corrector de la composició interna d'un cosmètic i analitza la funció de cadascun d'ells.

1.12 Reconeix els principals grups de components de diferents cosmètics comercials.

 

2. Identifica equips, material de laboratori i operacions elementals per a la preparació de cosmètics, reconeixent la naturalesa fisicoquímica dels productes obtinguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Justifica les diferències entre els sistemes homogenis i els heterogenis.

2.2 Identifica la composició, les característiques, les propietats i la concentració de les dissolucions, i la seva aplicació en cosmètica.

2.3 Descriu la composició, les propietats i les característiques dels sistemes dispersos heterogenis i la seva aplicació en cosmètica.

2.4 Identifica els tensioactius i n'analitza l'estructura i les propietats.

2.5 Interpreta les diferències entre suspensions, gels i emulsions.

2.6 Identifica la naturalesa fisicoquímica dels diferents cosmètics.

2.7 Interpreta les fórmules cosmètiques, les formes d'expressió de la concentració més freqüents i n'identifica les diferents fases.

2.8 Identifica el material i els equips de laboratori necessaris per preparar cosmètics.

2.9 Fa amb destresa les operacions fisicoquímiques bàsiques per a la fabricació i la manipulació dels cosmètics.

2.10 Aplica les normes de seguretat del laboratori, identifica els pictogrames de perillositat i respecta el protocol d'eliminació dels residus generats.

 

3. Classifica els productes cosmètics per la seva acció i grau de penetració a la pell, relacionant-los amb la seva forma de presentació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Classifica els cosmètics en funció de la seva acció principal i lloc d'aplicació.

3.2 Indica els efectes dels cosmètics i el seu mecanisme d'actuació.

3.3 Identifica les diferents formes de presentació dels cosmètics.

3.4 Descriu els avantatges i els inconvenients de les diferents formes cosmètiques i la seva forma d'utilització.

3.5 Avalua la via i el grau de penetració dels cosmètics en la pell.

3.6 Analitza els factors que influeixen en la penetració dels cosmètics en la pell i en la seva forma d'actuar.

3.7 Identifica els nous sistemes de transport i d'alliberació d'actius.

3.8 Determina els paràmetres que defineixen l'eficàcia dels cosmètics.

3.9 Identifica les mesures de primers auxilis davant l'aparició de reaccions adverses als cosmètics.

3.10 Determina les mesures de protecció dels professionals en la manipulació de cosmètics.

 

4. Aplica pautes d'emmagatzematge, conservació i manipulació dels cosmètics, identificant-ne les condicions òptimes d'ús.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Reconeix les causes que produeixen amb més freqüència alteracions en els cosmètics.

4.2 Identifica les alteracions en la composició dels productes cosmètics i la seva relació amb els canvis en les seves característiques organolèptiques.

4.3 Identifica el lloc i les condicions òptimes d'emmagatzematge per garantir la correcta conservació dels productes cosmètics.

4.4 Interpreta les especificacions del producte donades pel fabricant.

4.5 Identifica les dates de caducitat i PAO (Period After Opening).

4.6 Especifica les pautes higienicosanitàries de manipulació dels productes cosmètics.

4.7 Analitza les conseqüències d'una incorrecta manipulació dels productes cosmètics.

4.8 Descriu les pautes d'eliminació de residus i de recollida dels productes cosmètics contaminats i/o alterats.

4.9 Aplica la normativa higienicosanitària i de protecció ambiental.

 

Continguts

 

1. Els cosmètics:

1.1 Concepte de cosmètic. Diferències amb els medicaments.

1.2 La reglamentació tecnicosanitària de productes cosmètics. Normativa europea.

1.3 Part externa d'un cosmètic. Elements externs: envàs, cartonatge, prospecte i etiqueta. L'etiquetatge: requisits. Símbols (PAO, Period After Opening). Composició qualitativa i quantitativa. Normativa en l'etiquetatge. Nomenclatura o codi INCI. Substàncies restringides i les seves especificacions. Importància com a mitjà d'informació i element de màrqueting.

1.4 Part interna d'un cosmètic. Substàncies més emprades i les seves propietats. Àtoms, ions i molècules. Concepte àcid-base. Concepte de pH i determinació. Concepte de reacció química i els seus tipus. Característiques. Reaccions de neutralització. Concepte d'oxidació i de reducció. Reaccions redox. Fonaments de química orgànica. Grups d'ingredients dels cosmètics: principis actius, vehicle, additius i correctors. Funcions.

1.5 Propietats i mecanismes d'acció dels productes cosmètics.

1.6 Formes cosmètiques. Avantatges i inconvenients.

1.7 Vies i graus de penetració dels cosmètics en la pell. Factors que influeixen en la penetració dels cosmètics. Nous sistemes de transport i d'alliberació d'actius.

1.8 La qualitat d'un cosmètic. Paràmetres científics que defineixen la seva eficàcia. Els assaigs d'eficàcia i de toxicitat.

 

2. El laboratori cosmètic:

2.1 Naturalesa fisicoquímica dels cosmètics: sistemes dispersos, sistemes homogenis: dissolucions; sistemes heterogenis; dispersions: suspensions; gels, emulsions i aerosols. Tensioactius: estructura i propietats.

2.2 La fórmula cosmètica: expressió de la concentració. Fases de la fórmula: aquosa, oliosa, termolàbil.

2.3 El laboratori: estris, materials i equips. Operacions elementals en la preparació de cosmètics. Mesures de pes i volum. Mètodes de mescles. Operacions de separació de components per procediments físics: filtració i decantació. Homogeneïtzació. Extracció de substàncies actives.

2.4 Normes de seguretat al laboratori. Pictogrames de perillositat. Protocol d'eliminació de residus.

 

3. Emmagatzematge, conservació i manipulació de cosmètics:

3.1 Alteracions relacionades amb la manipulació i aplicació de cosmètics. Alteracions causades per factors ambientals.

3.2 Conservació i emmagatzematge dels cosmètics. Especificacions del producte donades pel fabricant. Data de caducitat i PAO (Period After Opening).

3.3 Normativa sobre recollida de residus i productes cosmètics contaminats i/o alterats.

3.4 Malalties professionals relacionades amb la manipulació de cosmètics.

 

UF 2: cosmètics d'higiene

Durada: 22 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Descriu els cosmètics d'higiene adequats a les diferents tipologies cutànies identificant-ne la composició, les característiques i la manera d'actuar.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix el concepte d'higiene i identifica els components que formen part de la brutícia que s'acumula a la superfície de la pell.

1.2 Identifica els components d'un cosmètic d'higiene segons la reglamentació tecnicosanitària.

1.3 Diferencia els mecanismes d'acció de les substàncies netejadores.

1.4 Classifica els tensioactius i n'analitza la funció.

1.5 Identifica els cosmètics adequats per a la neteja superficial i profunda de la pell i les seves característiques tècniques.

1.6 Identifica els cosmètics complementaris per al bany.

1.7 Relaciona la forma d'actuar d'un tònic facial amb els ingredients que el componen.

1.8 Classifica els cosmètics exfoliatius i en diferencia el mecanisme d'acció.

1.9 Classifica les màscares en funció dels seus principis actius i de la seva forma

cosmètica.

1.10 Identifica els principis actius dels desodorants i dels antitranspirants segons el seu mecanisme d'acció.

1.11 Relaciona cada cosmètic amb el tipus de pell per al qual resulta idoni.

1.12 Analitza i prepara fórmules senzilles de diferents cosmètics d'higiene en el laboratori.

 

Continguts

 

1. Cosmètics d'higiene facial i corporal:

1.1 Concepte d'higiene i brutícia.

1.2 Composició general: principis actius i excipients. Substàncies netejadores: mecanisme d'acció.

1.3 Cosmètics d'higiene facial.

1.3.1 Cosmètics netejadors. Composició, mecanisme d'acció i formes cosmètiques. Característiques i criteris de selecció. Tensioactius cosmètics cutanis; classificació. Desmaquilladors.

1.3.2 Cosmètics tonificants. Composició, mecanisme d'acció, classificació. Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions. Humectants.

1.3.3 Cosmètics exfoliatius físics, químics i enzimàtics. Mecanisme d'acció, composició, formes cosmètiques. Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

1.3.4 Cosmètics complementaris: mascaretes. Tipus, composició, criteris de selecció en funció del tipus de pell i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

1.4 Cosmètics d'higiene corporal.

1.4.1 Cosmètics netejadors. Composició, mecanisme d'acció i formes cosmètiques. Característiques i criteris de selecció.

1.4.2 Cosmètics complementaris per al bany. Cosmètics complementaris a la higiene corporal: desodorants i antitranspirants. Criteris de selecció.

1.5 Fitxa d'elaboració de cosmètics.

 

UF 3: cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell

Durada: 25 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Analitza els cosmètics d'hidratació, manteniment i protecció de la pell adequats a les diferents tipologies cutànies relacionant-ne els principis actius amb el mecanisme d'acció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els components d'un cosmètic d'hidratació, de manteniment i de protecció segons la reglamentació tecnicosanitària.

1.2 Distingeix les substàncies naturals que intervenen en la hidratació cutània.

1.3 Classifica els principis actius hidratants segons el seu mecanisme d'acció.

1.4 Selecciona la composició dels cosmètics hidratants en funció del tipus de pell.

1.5 Estableix les diferències entre una emulsió i un oli per a la hidratació corporal.

1.6 Identifica els principis actius antienvelliment i el seu mecanisme d'acció.

1.7 Classifica els cosmètics antienvelliment segons les seves funcions.

1.8 Identifica els cosmètics i els principis actius per a tractaments perioculars i les seves característiques.

1.9 Classifica els cosmètics solars segons la seva finalitat i moment d'aplicació.

1.10 Diferencia els principis actius que intervenen en la formulació dels fotoprotectors solars.

1.11 Interpreta el grau de resistència a l'aigua d'un fotoprotector solar i el seu poder de protecció.

1.12 Associa la composició dels productes per després del sol amb la funció que realitzen.

1.13 Diferencia els principis actius dels cosmètics autobronzejadors i la seva manera d'actuar.

1.14 Emplena els diferents apartats de la fitxa d'elaboració d'un cosmètic.

1.15 Analitza i prepara fórmules senzilles de diferents cosmètics d'hidratació, de manteniment i de protecció de la pell.

 

Continguts

 

1. Cosmètics d'hidratació, de manteniment i de protecció de la pell:

1.1 Composició general: principis actius i excipients.

1.2 Cosmètics hidratants i de manteniment de la pell. Concepte d'hidratació cutània.

1.3 Hidratació superficial i profunda. Principis actius hidratants. Hidratants facials: emulsions hidratants i nutritives. Hidratants corporals: emulsions i olis.

1.4 Característiques, composició i mecanisme d'acció. Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

1.5 Cosmètics antienvelliment. Principis actius: antiarrugues, despigmentants, reafirmants, antioxidants, antiradicals, reepitelitzants, hidratants, emol·lients, altres. Característiques, composició i mecanisme d'acció. Formes cosmètiques. Criteris de selecció i pautes generals d'aplicació. Indicacions i contraindicacions.

1.6 Tractaments perioculars. Cosmètics per a les bosses d'ulls. Cosmètics per a les potes de gall.

 

2. Cosmètics solars:

2.1 Cosmètics previs al bronzejat. Fotoprotectors: composició, resistència a l'aigua, factor de protecció solar. Filtres solars: tipus. Formes cosmètiques: olis, emulsions, gels.

2.2 Cosmètics per a després del sol.

2.3 Cosmètics autobronzejadors: composició, mecanisme d'acció, formes cosmètiques i pautes generals d'aplicació.

 

UF 4: cosmètics decoratius

Durada: 20 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Classifica els cosmètics decoratius adequats a les diferents tipologies cutànies identificant-ne la composició, la funció i la zona d'aplicació.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els components d'un cosmètic decoratiu segons la reglamentació tecnicosanitària.

1.2 Identifica els principis actius responsables de l'acció decorativa dels cosmètics i els diferencia en funció de la seva solubilitat.

1.3 Relaciona la composició dels cosmètics decoratius amb la seva forma de presentació.

1.4 Classifica els cosmètics decoratius en funció de la zona d'aplicació.

1.5 Analitza els cosmètics per maquillar la pell del rostre, els ulls i els llavis relacionant-los amb els tipus de pell i la finalitat.

1.6 Especifica les condicions de duresa i composició d'un cosmètic labial.

1.7 Descriu la realització de la prova de sensibilitat als cosmètics decoratius.

1.8 Enumera les normes de seguretat i d'higiene per a la prevenció de riscos en aquest procés.

1.9 Classifica els cosmètics per al maquillatge corporal.

 

Continguts

 

1. Els cosmètics decoratius:

1.1 Composició general: principis actius i excipients.

1.2 Innovacions en cosmètica decorativa. Pigments: d'interferència, color fotònic, altres. Excipients: agents de farciment, actius específics, altres.

1.3 Cosmètics per maquillar el rostre: previs al maquillatge, correctors, fons de maquillatge, pólvores i coloret. Composició, acció. Indicacions i contraindicacions.

1.4 Maquillatge facial amb pólvores: característiques i tipus.

1.5 Maquillatges facials fluids: característiques i tipus.

1.6 Cosmètics per a la decoració dels ulls. Perfiladors fluids i compactes per als ulls. Ombrejadors de parpella: tipus. Ombrejadors de pestanyes: característiques i tipus. Productes per a les celles.

1.7 Cosmètics per als llavis: característiques i composició. Formulació i classificació.

1.8 Influència del tipus de pell en la selecció del maquillatge.

1.9 Prova de sensibilitat als cosmètics decoratius.

1.10 Normes de seguretat i d'higiene d'aplicació en maquillatge.

1.11 Cosmètics per a aerògrafs.

1.12 Cosmètics per a la decoració corporal: tipus i formes cosmètiques.

 

UF 5: cosmètics per als annexos cornis de la pell

Durada: 16 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Distingeix els cosmètics per als annexos cornis de la pell relacionant-ne la composició amb la forma de presentació i amb els efectes produïts.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els components d'un cosmètic per als annexos cornis segons la reglamentació tecnicosanitària.

1.2 Identifica els components dels depilatoris químics i l'efecte sobre el borrissol.

1.3 Descriu els diferents tipus de ceres, la seva composició i les seves característiques.

1.4 Analitza la composició, els efectes i el mecanisme d'acció dels cosmètics pre i postdepilatoris.

1.5 Determina els avantatges i els inconvenients dels diferents cosmètics per eliminar el borrissol.

1.6 Distingeix la forma d'actuar dels cosmètics descolorants a partir dels seus principis actius.

1.7 Explica el mètode de preparació dels productes cosmètics descolorants i les precaucions que s'han de tenir en compte.

1.8 Explica com es fa la prova de sensibilitat als productes cosmètics epilatoris i descolorants.

1.9 Analitza la composició dels cosmètics emprats en manicura i pedicura.

1.10 Analitza la composició dels cosmètics utilitzats en els processos de maquillatge d'ungles.

1.11 Estableix els criteris de selecció dels cosmètics de manicura, pedicura i tractaments de mans i peus en funció de la seva acció i el servei estètic que cal fer.

1.12 Descriu la composició i la forma d'actuar dels cosmètics per a ungles artificials.

1.13 Explica les precaucions en el maneig, l'aplicació i la conservació dels productes cosmètics per a les diferents tècniques d'ungles artificials.

 

Continguts

 

1. Cosmètics per als annexos cornis de la pell:

1.1 Cosmètics per al tractament del borrissol. Composició general: principis actius i excipients. Criteris selecció dels diferents cosmètics per tractar el borrissol.

1.2 Cosmètics per a la depilació del pèl moixí corporal. Composició, funció i mecanisme d'acció. Cosmètics depilatoris químics. Ceres: tipus, composició, característiques. Avantatges i inconvenients en la seva aplicació. Cosmètics pre i postdepilatoris. Retardadors del creixement del pèl moixí: tipus, composició, característiques.

1.3 Cosmètics descolorants: composició, funció i mecanisme d'acció. Preparació, prova de sensibilitat. Aigua oxigenada: propietats descolorants.

 

2. Cosmètics per a mans i peus:

2.1 Cosmètics de manicura i pedicura: composició, mecanisme d'acció i formes cosmètiques. Classificació: desmaquilladors, llevataques, llevacutícules, estovadors de cutícula, enduridors, assecat i altres. Criteris de selecció.

2.2 Cosmètics per a la decoració de les ungles: bases, esmalts, protectors.

2.3 Cosmètics de tractament estètic de peus i de mans: netejadors, exfoliatius, queratolítics, hidratants, nutrients, protectors de les radiacions solars, regeneradors, vasotònics. Criteris de selecció.

2.4 Cosmètics per a ungles artificials: tipus. Precaucions especials d'ús. Pautes de conservació. Caducitat.

 

 

Mòdul professional 10: perfumeria i cosmètica natural

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: 10 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: perfumeria i aromateràpia en estètica. 32 hores

UF 2: cosmètica natural. 24 hores

 

UF 1: perfumeria i aromateràpia en estètica

Durada: 32 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Caracteritza els productes de perfumeria analitzant-ne l'estructura i assessorant sobre la seva elecció.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu la utilització del perfum al llarg de la història.

1.2 Defineix el perfum, n'analitza la composició i classifica les matèries primeres que el constitueixen.

1.3 Classifica els perfums en famílies.

1.4 Identifica les notes de fons, cos i sortida en l'estructura del perfum.

1.5 Diferencia els mètodes d'extracció de les matèries primeres naturals.

1.6 Classifica les fragàncies en funció de les sensacions olfactives.

1.7 Explica els factors que influeixen en el desenvolupament de l'aroma del perfum.

1.8 Classifica els productes de perfumeria segons el contingut en essències i solució alcohòlica.

1.9 Descriu els procediments de fabricació i condicionament dels productes de perfumeria.

1.10 Identifica les normes de conservació i d'emmagatzematge dels perfums i les precaucions en la seva aplicació.

1.11 Descriu les reaccions d'intolerància o adverses provocades pels productes de perfumeria.

1.12 Detecta les alteracions en les característiques organolèptiques dels productes de perfumeria.

1.13 Enumera els factors que influeixen en l'elecció d'un perfum.

1.14 Relaciona el perfum amb la moda.

 

2. Identifica els productes d'aromateràpia analitzant-ne les propietats cosmètiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Defineix el concepte d'aromateràpia i d'oli essencial.

2.2 Descriu la utilització dels olis essencials al llarg de la història.

2.3 Analitza la composició i les característiques dels olis essencials.

2.4 Detalla els mètodes d'obtenció dels olis essencials i les aigües florals.

2.5 Relaciona les aromes amb els seus efectes sobre el sistema nerviós.

2.6 Descriu els efectes dels olis essencials i les sinergies entre ells.

2.7 Descriu les formes d'aplicació dels olis essencials i la seva dosificació.

2.8 Identifica els olis portadors amb els quals es poden mesclar els olis essencials per aplicar sobre la pell.

2.9 Descriu els mètodes d'obtenció dels olis portadors, la seva composició, les seves propietats i la seva qualitat.

2.10 Especifica com han de conservar-se i emmagatzemar-se els olis essencials.

2.11 Detecta les alteracions en les característiques organolèptiques dels productes d'aromateràpia.

2.12 Descriu les precaucions i les contraindicacions derivades del seu ús.

2.13 Identifica les reaccions d'intolerància o adverses provocades pels productes d'aromateràpia.

2.14 Valora l'ús d'olis essencials en tractaments d'estètica personalitzats.

 

3. Prepara perfums i productes d'aromateràpia utilitzant matèries primeres naturals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza la fórmula cosmètica d'un perfum i n'identifica els components.

3.2 Organitza els materials i la zona d'elaboració en condicions de seguretat i d'higiene.

3.3 Descriu el procediment per elaborar un perfum o un producte d'aromateràpia.

3.4 Prepara perfums i productes d'aromateràpia a partir de fórmules senzilles amb diferents matèries primeres i n'analitza el resultat final.

3.5 Caracteritza i elabora diferents tipus de creacions artístiques perfumades.

 

Continguts

 

1. Els productes de perfumeria:

1.1 Història del perfum i la perfumeria.

1.2 Definició de perfum. Famílies de perfums. Composició i estructura cosmètica del perfum. Principis actius o matèries primeres, estructura cosmètica i excipients.

1.3 Matèries primeres: orígens, mètodes d'obtenció i composició química.

1.4 Classificació de les fragàncies en funció de les sensacions olfactives. Notes de fons, cos i sortida del perfum.

1.5 Tipus de productes de perfumeria: solucions perfumades.

1.6 Conservació i emmagatzematge. Alteracions més freqüents en els productes de perfumeria.

1.7 Importància de l'envàs en perfumeria.

1.8 Elecció del perfum i educació del sentit olfactiu: factors que influeixen en l'elecció d'un perfum.

1.9 Aplicació del perfum i precaucions que cal tenir en compte. Reaccions adverses més freqüents.

 

2. Productes d'aromateràpia i aromacosmètica:

2.1 Aromacosmètica. Concepte i aplicacions. Història de l'aromateràpia.

2.2 Els olis essencials. Definició. Mètodes d'obtenció. Característiques físiques i composició química. Propietats dels olis essencials. Cosmètica personalitzada mitjançant l'ús d'olis essencials.

2.3 Les aromes i la seva relació amb el sistema nerviós.

2.4 Efectes, formes d'aplicació i dosificació dels olis essencials. Sinergies.

2.5 Olis portadors. Mètodes d'obtenció, composició, propietats i qualitat.

2.6 Conservació i durada dels productes d'aromateràpia. Alteracions dels olis essencials i portadors.

2.7 Precaucions i contraindicacions en l'aplicació d'olis essencials. Reaccions adverses. Prova de sensibilitat.

2.8 La qualitat dels olis essencials: olis essencials naturals o integrals, reconstituïts, sintètics, altres.

 

3. Elaboració de perfums i productes d'aromateràpia:

3.1 Fórmula cosmètica.

3.2 Material necessari. Selecció d'essències i productes naturals.

3.3 Organització del lloc de treball. Operacions prèvies. Càlcul de pes i volum.

3.4 Fases, seqüència d'operacions i temporalització.

3.5 Aplicació de mesures de seguretat i d'higiene.

3.6 Creacions artístiques perfumades: sals, pindes, bossetes, estructures florals, talcs, espelmes i altres. Elaboració i anàlisi del resultat final.

 

UF 2: cosmètica natural

Durada: 24 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix els diferents cosmètics naturals i productes complementaris indicant-ne l'aplicació en els diferents tractaments estètics bàsics.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu les característiques dels cosmètics naturals.

1.2 Indica l'evolució dels productes naturals al llarg del temps.

1.3 Detalla els processos d'obtenció d'extractes vegetals.

1.4 Classifica els extractes vegetals en funció del dissolvent emprat en la seva extracció.

1.5 Analitza els efectes i les indicacions dels extractes vegetals utilitzats en l'elaboració de productes cosmètics.

1.6 Defineix el concepte de micronització i descriu el procés d'obtenció, les formes d'aplicació i les propietats.

1.7 Identifica les línies cosmètiques de productes naturals i les seves propietats.

1.8 Especifica els productes derivats del mar, els seus efectes i les seves indicacions.

1.9 Defineix els tipus d'argiles i minerals relacionats amb la cosmètica.

1.10 Descriu les indicacions dels complements nutricionals amb finalitats cosmètiques com a complement dels tractaments d'estètica i de bellesa.

1.11 Identifica les contraindicacions dels cosmètics naturals i dels productes complementaris.

1.12 Descriu la manera de conservar i emmagatzemar els productes naturals.

 

2. Prepara cosmètics utilitzant matèries primeres naturals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Analitza la fórmula d'un cosmètic natural i n'identifica els components.

2.2 Organitza el material i la zona d'elaboració, en condicions de seguretat i d'higiene.

2.3 Recopila i analitza diverses fórmules cosmètiques populars.

2.4 Descriu el procediment per elaborar un cosmètic natural.

2.5 Elabora fórmules senzilles de cosmètics naturals i analitza el resultat final.

2.6 Opera amb ordre, precisió i rapidesa en la preparació del cosmètic.

 

3. Distingeix els diferents tipus d'establiments de cosmètica natural identificant-ne la capacitat de generar ocupació.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Diferencia els tipus d'establiments de venda de cosmètica natural.

3.2 Descriu les característiques dels establiments de perfumeria.

3.3 Descriu les característiques de les drogueries.

3.4 Descriu les característiques dels herbolaris i la seva relació amb l'estètica.

3.5 Identifica les seccions de venda de cosmètica natural de les grans superfícies.

3.6 Determina l'especialització dels establiments de venda d'essències i creacions artístiques.

3.7 Identifica el punt de venda personalitzat que es duu a terme dins de la cabina d'estètica.

3.8 Identifica les seccions de cosmètica natural, complements nutricionals i fitoteràpia de les parafarmàcies.

3.9 Relaciona la decoració i el perfum ambiental de l'establiment amb la imatge corporativa de l'empresa.

3.10 Valora la importància del marxandatge en els establiments de cosmètica natural.

 

Continguts

 

1. Cosmètics naturals i productes complementaris:

1.1 Cosmètica natural. Concepte i característiques. Avantatges i inconvenients respecte als cosmètics industrials. Tipus. Certificacions.

1.2 Els productes naturals a través de la història.

1.3 Fitocosmètica. Extractes vegetals d'interès cosmètic: concepte i mètodes d'extracció. Classificació. Efectes i indicacions.

1.4 Micronitzacions. Concepte i procés d'obtenció. Formes d'aplicació i propietats.

1.5 Línies cosmètiques de productes naturals. Vi, xocolata, altres. Propietats.

1.6 Cosmètica marina. Concepte. Productes marins utilitzats en estètica: algues i derivats, sals, crustacis, plàncton, caviar, perles, petxines, coralls, altres. Efectes i indicacions.

1.7 Argiles i minerals utilitzats en cosmètica. Tipus, efectes i indicacions.

1.8 Complements nutricionals amb finalitats cosmètiques (nutricosmètics). Indicacions com a complement de tractaments estètics bàsics.

1.9 Contraindicacions i efectes adversos de la cosmètica natural i els productes complementaris.

1.10 Emmagatzematge i conservació de productes naturals.

 

2. Elaboració de cosmètics naturals:

2.1 Fórmula cosmètica.

2.2 Material necessari. Selecció d'essències i productes naturals.

2.3 Organització del lloc de treball. Operacions prèvies. Càlcul de pes i volum.

2.4 Seqüència d'operacions i temporalització.

2.5 Aplicació de mesures de seguretat i d'higiene.

2.6 Fórmules cosmètiques populars.

2.7 Elaboració de cosmètics naturals: cremes, sabons artesanals, altres. Anàlisi del resultat final.

 

3. Establiments de cosmètica natural:

3.1 Perfumeries: característiques de la distribució d'espais. Productes i serveis oferts.

3.2 Herbolaris: característiques, productes i serveis oferts.

3.3 Drogueries: característiques de la distribució d'espais. Productes i serveis oferts.

3.4 Seccions especialitzades de les grans superfícies comercials: característiques de la distribució d'espais. Productes i serveis oferts.

3.5 Establiments de venda d'essències i creacions artístiques: característiques de la distribució d'espais. Importància dels elements ambientals. Productes i serveis oferts.

3.6 Centres de bellesa.

3.7 Parafarmàcies.

3.8 Importància de la decoració, el perfum ambiental i el marxandatge en les empreses de venda de perfums i cosmètica natural.

 

 

Mòdul professional 11: màrqueting i venda en imatge personal

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 15 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: màrqueting i comunicació. 33 hores

UF 2: promoció i venda de productes i serveis. 51 hores

 

UF 1: màrqueting i comunicació

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica els elements del màrqueting analitzant-ne l'aplicació en el sector de la imatge personal.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els diferents tipus de màrqueting.

1.2 Valora la importància del màrqueting en l'àmbit de la imatge personal.

1.3 Defineix el concepte de màrqueting mix.

1.4 Estableix les relacions dels components del màrqueting mix entre si.

1.5 Analitza la importància del preu com a eina del màrqueting mix.

1.6 Identifica canals de distribució majoristes i detallistes relacionats amb la imatge personal.

1.7 Valora les franquícies de perruqueria i d'estètica com un tipus de distribució amb possibilitats d'autoocupació.

1.8 Estableix les fases del pla de màrqueting.

1.9 Diferencia un producte i un servei.

 

2. Caracteritza els diferents tipus de clients analitzant-ne les motivacions de compra.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els clients com l'element més important en les empreses d'imatge personal.

2.2 Analitza les variables que influeixen en el consum de productes i serveis d'imatge personal.

2.3 Identifica les motivacions de compra dels clients.

2.4 Determina les fases del procés de compra.

2.5 Classifica els clients a partir de la seva tipologia, caràcter i rol.

2.6 Descriu les tècniques bàsiques de fidelització.

 

3. Determina les pautes d'atenció als clients emprant les tècniques de comunicació i les seves eines.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els principis, les etapes, els objectius i les barreres de la comunicació.

3.2 Enumera les diferents eines que utilitzen les empreses d'imatge personal en la comunicació interna i externa amb els clients.

3.3 Analitza la importància del llenguatge en la comunicació verbal amb els clients.

3.4 Valora la importància de la cortesia, l'amabilitat, el respecte i l'interès en la comunicació interpersonal.

3.5 Identifica les fases de la comunicació telefònica.

3.6 Valora la importància de la comunicació gestual en les relacions comercials.

3.7 Determina el protocol d'atenció als clients en totes les fases del procés des de la recepció fins al comiat.

3.8 Elabora els escrits adequats a cada situació de manera clara i concisa en funció de la seva finalitat i del canal que s'utilitzi.

3.9 Estableix les fases d'una presentació comercial.

3.10 Utilitza les noves tecnologies per a l'elaboració de projectes de comunicació escrita en les seves diferents formes.

3.11 Evita el sexisme en la comunicació.

 

4. Aplica les tècniques del marxandatge promocional utilitzant els instruments específics i adequant-los a la imatge de l'empresa.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el concepte de marxandatge i n'estableix els objectius.

4.2 Valora la importància del marxandatge en els establiments d'imatge personal.

4.3 Especifica els elements del marxandatge.

4.4 Relaciona els efectes de l'ambientació visual, sonora i olfactòria, i la seva influència en el procés de venda.

4.5 Identifica la cartellera, els rètols i els expositors dels centres de venda.

4.6 Analitza la funció de l'aparador i la seva influència en la decisió de compra dels consumidors.

4.7 Combina els diferents elements del marxandatge amb l'aplicació de les mesures de control de qualitat corresponents.

 

Continguts

 

1. El màrqueting en les empreses d'imatge personal:

1.2 Definició i conceptes bàsics: producte, servei, necessitat, desig i demanda.

1.3 Tipus de màrqueting.

1.4 Pla de màrqueting.

1.5 El màrqueting mix: característiques i elements.

1.6 Distribució: detallistes, majoristes. Franquícies i les seves característiques.

 

2. Els clients:

2.1 Concepte i identificació: el client intern i el client extern.

2.2 Classificació tipològica, classificació segons el caràcter, classificació segons el rol. Protocols d'identificació de la tipologia dels clients.

2.3 Fidelització dels clients.

2.4 Necessitats i demandes dels clients.

2.5 Variables que influeixen en el consum. Les variables socials i econòmiques.

2.6 La motivació, la frustració i els mecanismes de defensa.

2.7 Procés de decisió de compra.

2.8 Tipus de compra: impulsiva i racional. Mòbils primaris i secundaris i tècniques d'impulsió.

2.9 La satisfacció dels clients.

 

3. La comunicació:

3.1 Concepte, principis, objectius i barreres de la comunicació.

3.2 Etapes del procés de la comunicació.

3.3 La comunicació en el màrqueting mix: comunicació interna i externa.

3.4 Eines de la comunicació. Promocions. Relacions públiques. Venda personal.

3.5 Publicitat. Estereotips de gènere, sexisme y comunicació.

3.6 Màrqueting directe. Màrqueting relacional.

3.7 Tipus de comunicació en una empresa d'imatge personal. Tècniques de comunicació interpersonal o col·lectiva. Atenció telefònica i l'atenció al públic.

3.8 Normes de comunicació i expressió escrita. Instruments de comunicació escrita emprats en les empreses d'imatge personal en funció de la seva finalitat (onomàstica, Nadal, agraïment) i del canal (correu electrònic, correu postal, telèfon, missatges mòbils i altres).

 

4. Marxandatge:

4.1 Concepte de marxandatge. Marxandatge bàsic. Marxandatge promocional.

4.2 El marxandatge en el centre de bellesa. Objectius.

4.3 Elements del marxandatge: ambientació general (mobiliari i decoració), il·luminació, color i ambientació olfactiva i sonora.

4.4 Els punts de venda: organització de les seccions. Zones i punts de venda freds i calents. La circulació pel local.

4.5 La comunicació dels preus.

4.6 Elements exteriors de l'establiment: rètols, l'entrada, les vidrieres.

4.7 La publicitat en el lloc de venda: cartelleres i expositors.

 

UF 2: promoció i venda de productes i serveis

Durada: 51 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Aplica les tècniques de promoció i publicitat de productes i serveis justificant la selecció dels instruments emprats.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la publicitat i la promoció com a eines importants en el procés de venda de productes i serveis.

1.2 Identifica els factors que intervenen en la publicitat.

1.3 Elabora la publicitat d'un producte o d'un servei estètic.

1.4 Classifica les promocions de venda en funció del seu públic objectiu.

1.5 Identifica els objectius i els instruments de les accions promocionals que es realitzen en les empreses de serveis estètics.

1.6 Valora les demostracions com a tècniques de promoció específiques en l'àmbit de la imatge personal.

 

2. Fa demostracions de venda de serveis i productes d'imatge personal aplicant-hi les tècniques específiques.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les qualitats i les actituds dels assessors de vendes en les relacions comercials.

2.2 Elabora una programació d'acció de venda pròpia.

2.3 Identifica la normativa aplicada a la venda de productes i serveis estètics.

2.4 Reconeix les diferents tècniques de venda.

2.5 Estableix pautes per a la resolució d'objeccions a la venda.

2.6 S'ocupa de la facturació i el cobrament.

 

3. Fa la postvenda de serveis i productes d'imatge personal aplicant els protocols de reclamació i les queixes establerts i gestionant la documentació corresponent.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Reconeix les situacions comercials que precisen seguiment i postvenda.

3.2 Identifica la documentació del seguiment comercial.

3.3 Identifica els procediments utilitzats en la postvenda.

3.4 Identifica els procediments utilitzats en la resolució de reclamacions i queixes.

3.5 Utilitza les eines informàtiques de gestió.

3.6 Detecta les desviacions produïdes i proposa mesures correctives.

3.7 Valora el grau de satisfacció dels clients.

 

Continguts

 

1. Tècniques de publicitat i promoció:

1.1 Concepte de publicitat. Objectius. La publicitat com a tècnica de venda.

1.2 La campanya publicitària: fases. El missatge i els mitjans publicitaris.

1.3 L'empaquetatge del producte.

1.4 El fullet publicitari, la pàgina web, altres.

1.5 La promoció de vendes. Concepte i classificació. Objectius i efectes.

1.6 La campanya promocional: fases i disseny d'una campanya promocional en el sector de la imatge personal. Instruments promocionals més usuals.

 

2. La venda en imatge personal:

2.1 Els assessors de vendes. Característiques, funcions, actituds i coneixements.

2.2 L'assertivitat i l'empatia en la persona assessora de vendes de productes i serveis d'imatge personal.

2.3 Fases i tècniques de venda. Preparació i planificació de la venda. Protocols de venda. Tipus de venda.

2.4 Les objeccions: classificació i tractament.

2.5 El tancament de la venda.

2.6 Normativa aplicada a la venda de productes i serveis estètics.

2.7 La gestió del cobrament.

 

3. La postvenda:

3.1 Servei d'assistència postvenda. Procediments utilitzats en la postvenda.

3.2 La documentació de seguiment. Les eines informàtiques en la relació postvenda amb els clients.

3.3 La facturació i el cobrament. Elements que componen una factura.

3.4 Procediments per a la resolució de queixes i reclamacions. Queixes presencials i no presencials.

3.5 Detecció de desviacions produïdes i grau de satisfacció dels clients. Proposta de mesures de millora.

3.6 Assessorament postservei.

 

 

Mòdul professional 12: formació i orientació laboral

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 66 hores

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

 

UF 1: incorporació al treball

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant-ne les diferents possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de la vida.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l'ocupabilitat i l'adaptació a les exigències del procés productiu.

1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic en estètica i bellesa.

1.3 Determina les aptituds i actituds requerides per a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.

1.4 Identifica els principals filons d'ocupació i d'inserció laboral per al tècnic en estètica i bellesa.

1.5 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d'ocupació.

1.6 Preveu les alternatives d'autoocupació als sectors professionals relacionats amb el títol.

1.7 Fa la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.

 

2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant-ne l'eficàcia i eficiència per assolir els objectius de l'organització.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic en estètica i bellesa.

2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real de treball.

2.3 Determina les característiques de l'equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.

2.4 Valora positivament l'existència necessària de diversitat de rols i opinions assumits pels membres d'un equip.

2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d'un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.

2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.

2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.

2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les característiques que defineixen els nous entorns d'organització del treball.

3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.

3.3 Distingeix els principals organismes que intervenen en la relació laboral.

3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.

3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector de la imatge personal.

3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col·lectius.

3.7 Valora les mesures de foment del treball.

3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i familiar.

3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l'integren.

3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments de solució de conflictes.

3.12 Determina els elements de la negociació a l'àmbit laboral.

3.13 Interpreta els elements bàsics d'un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic en estètica i bellesa i la seva incidència en les condicions de treball.

 

4. Determina l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de la Seguretat Social.

4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable al sector de la imatge personal.

4.4 Identifica les obligacions d'empresari i treballador dins del sistema de la Seguretat Social.

4.5 Identifica les bases de cotització d'un treballador i les quotes corresponents a treballador i empresari.

4.6 Classifica les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

4.7 Identifica els requisits de les prestacions.

4.8 Determina possibles situacions legals d'atur.

4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

Continguts

 

1. Recerca activa d'ocupació:

1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic en estètica i bellesa.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional.

1.3 Les capacitats clau del tècnic en estètica i bellesa.

1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del títol i de la família professional d'imatge personal.

1.5 Identificació d'itineraris formatius relacionats amb el títol. Titulacions i estudis en el sector de la imatge personal.

1.6 Definició i anàlisi del sector professional de la imatge personal.

1.7 Filons d'ocupació en el sector de la imatge personal.

1.8 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector.

1.9 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa.

1.10 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació.

1.11 El procés de presa de decisions.

1.12 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral.

1.13 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1.14 Valoració de l'autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.

1.15 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.

 

2. Gestió del conflicte i equips de treball:

2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d'equip per a l'eficàcia de l'organització.

2.2 Equips al sector de la imatge personal segons les funcions que exerceixen.

2.3 Formes de participació en l'equip de treball.

2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.

2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.

2.6 Aplicació d'habilitats comunicatives en el treball en equip.

 

3. Contractació:

3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d'organització: flexibilitat, beneficis socials, entre d'altres.

3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.

3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.

3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació que s'apliquen en el sector de la imatge personal i de les mesures de foment del treball.

3.6 Les condicions de treball: temps de treball, conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.

3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures.

3.10 Representació dels treballadors.

3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.

3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables al treball del tècnic en estètica i bellesa.

 

4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:

4.1 Estructura del sistema de la Seguretat Social.

4.2 Determinació de les principals obligacions d'empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

4.3 Requisits de les prestacions.

4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.

4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

 

UF 2: prevenció de riscos laborals

Durada: 33 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Avalua els riscos derivats de l'activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l'entorn laboral.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador.

1.3 Classifica els factors de risc en l'activitat i els danys que se'n poden derivar.

1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic en estètica i bellesa.

1.5 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa.

1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic en estètica i bellesa.

1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic en estètica i bellesa.

 

2. Participa en l'elaboració d'un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció a l'empresa, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors en l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.5 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa, que inclogui la seqüenciació d'actuacions que cal dur a terme en cas d'emergència.

2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relacionat amb el sector professional del tècnic en estètica i bellesa.

2.7 Proposa millores en el pla d'emergència i evacuació de l'empresa.

 

3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l'entorn laboral del tècnic en estètica i bellesa.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s'han d'aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conseqüències en cas que siguin inevitables.

3.2 Analitza el significat i l'abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat.

3.3 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d'emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.

3.5 Identifica els procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Identifica la composició i l'ús de la farmaciola de l'empresa.

3.7 Determina els requisits i les condicions per a la vigilància de la salut del treballador i la seva importància com a mesura de prevenció.

 

Continguts

 

1. Avaluació de riscos professionals:

1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com a element bàsic de l'activitat preventiva.

1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat professional.

1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques.

1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.

1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.

1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.

1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.

1.8 Riscos genèrics en el sector de la imatge personal.

1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.

1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector de la imatge personal.

 

2. Planificació de la prevenció de riscos en l'empresa:

2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.2 Sistema de gestió de la prevenció de riscos a l'empresa.

2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

2.4 Pla de la prevenció de riscos a l'empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures específiques.

2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.

2.7 Plans d'emergència i d'evacuació en entorns de treball.

 

3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva.

3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.

3.3 Consignes d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.4 Protocols d'actuació davant d'una situació d'emergència.

3.5 Identificació dels procediments d'atenció sanitària immediata.

3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

 

 

Mòdul professional 13: empresa i iniciativa emprenedora

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l'augment en el benestar dels individus.

1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d'ocupació i augment de benestar social.

1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la formació i la col·laboració tenen en l'èxit de l'activitat emprenedora.

1.4 Analitza la capacitat d'iniciativa en el treball d'una persona ocupada en una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 Identifica les actuacions d'un empresari que s'iniciï en el sector de la imatge personal en el desenvolupament de l'activitat emprenedora.

1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat emprenedora.

1.7 Identifica els requisits i les actituds de la figura de l'empresari necessaris per desenvolupar l'activitat empresarial.

1.8 Relaciona l'estratègia empresarial amb els objectius de l'empresa.

1.9 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d'empresa i que ha de facilitar unes bones pràctiques empresarials.

 

2. Defineix l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant-ne l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant-hi valors ètics.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives d'una empresa.

2.2 Interpreta el paper que té l'empresa en el sistema econòmic local.

2.3 Especifica les característiques dels principals components de l'entorn general que envolta una microempresa del sector de la imatge personal.

2.4 Analitza la influència de les relacions d'empreses del sector de la imatge personal amb els principals integrants de l'entorn específic.

2.5 Analitza els components de la cultura empresarial i imatge corporativa amb els objectius de l'empresa.

2.6 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com a element de l'estratègia empresarial.

2.7 Determina els costos i els beneficis socials en empreses responsables, que conformen el balanç social de l'empresa.

2.8 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses del sector de la imatge personal.

2.9 Determina la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'estètica i la bellesa.

2.10 Identifica els canals de suport i els recursos que l'Administració pública facilita a l'emprenedor.

 

3. Duu a terme activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa dedicada a l'estètica i la bellesa, seleccionant-ne la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Analitza les formes jurídiques i organitzatives d'empresa més habituals.

3.2 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l'empresa, en funció de la forma jurídica escollida.

3.3 Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques de l'empresa.

3.4 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una empresa.

3.5 Cerca els ajuts per crear empreses relacionades amb l'estètica i la bellesa, disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.6 Inclou en el pla d'empresa tots els aspectes relatius a l'elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts i subvencions.

3.7 Identifica les vies d'assessorament i gestió administrativa externs existents a l'hora de posar en funcionament una microempresa.

3.8 Valora la importància de la imatge corporativa de l'empresa i l'organització de la comunicació.

 

4. Duu a terme activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa dedicada a l'estètica i la bellesa, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i emplenant-ne la documentació.

 

4.1 Analitza els conceptes bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre de la informació comptable.

4.2 Defineix les obligacions fiscals d'una microempresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

4.3 Diferencia els tipus d'impostos en el calendari fiscal.

4.4 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa del sector de la imatge personal, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins l'empresa.

4.5 Identifica els principals instruments de finançament bancari.

4.6 Situa la documentació comptable i de finançament en el pla d'empresa.

 

Continguts

 

1. Iniciativa emprenedora:

1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l'activitat del sector de la imatge personal (materials, tecnologia, organització de la producció).

1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació.

1.3 L'actuació dels emprenedors com a empleats d'una empresa relacionada amb l'estètica i la bellesa.

1.4 L'actuació dels emprenedors com a empresaris d'una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal.

1.5 L'empresari. Actituds i requisits per exercir l'activitat empresarial.

1.6 Objectius personals versus objectius empresarials.

1.7 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit de l'estètica i la bellesa.

1.8 Les bones pràctiques empresarials.

 

2. L'empresa i el seu entorn:

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, financeres, socials, comercials i administratives.

2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió.

2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, socioculturals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.

2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis substitutius i la societat.

2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector de la imatge personal.

2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa.

2.8 Relacions d'una microempresa del sector de la imatge personal amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l'empresa.

2.10 Determinació de costos i beneficis socials de l'empresa responsable.

2.11 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d'una microempresa relacionada amb l'estètica i la bellesa.

2.12 Generació d'idees de negoci.

2.13 Recerca i tractament d'informació en els processos de creació d'una microempresa relacionada amb l'estètica i la bellesa. Ajuts i subvencions.

2.14 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor.

 

3. Creació i posada en funcionament de l'empresa:

3.1 Tipus d'empresa més comuns del sector de la imatge personal.

3.2 Organització de l'empresa: estructura interna. Organització de la comunicació a l'empresa.

3.3 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.

3.4 La fiscalitat segons els tipus d'activitat i de forma jurídica.

3.5 Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa dedicada a l'estètica i a la bellesa.

3.6 Imatge corporativa de l'empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.

3.7 Pla d'empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb l'estètica i la bellesa.

3.8 Organització i responsabilitat en l'establiment del pla d'empresa.

 

4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.

4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa del sector de la imatge personal.

4.3 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i presentació de documents.

4.4 Les formes de finançament d'una empresa.

4.5 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d'una empresa relacionada amb l'estètica i la bellesa.

4.6 Documentació bàsica comercial i comptable, i connexió entre elles.

 

 

Mòdul professional 14: anglès tècnic

 

Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

 

UF 1: anglès tècnic

Durada: 99 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Reconeix informació professional i quotidiana relacionada amb el sector de la imatge personal continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Situa el missatge en el seu context.

1.2 Identifica la idea principal del missatge.

1.3 Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o d'un altre mitjà auditiu.

1.4 Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals de la vida professional i quotidiana del sector de la imatge personal.

1.5 Fa la seqüència dels elements constituents del missatge.

1.6 Identifica les idees principals d'un discurs sobre temes coneguts de l'àmbit de l'estètica i la bellesa, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard i articulats amb claredat.

1.7 Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense entendre'n tots els elements.

 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills relacionats amb el sector de la imatge personal analitzant-ne de manera comprensiva els continguts.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Llegeix de manera comprensiva textos clars en llengua estàndard de l'àmbit de l'estètica i la bellesa.

2.2 Interpreta el contingut global del missatge.

2.3 Relaciona el text amb l'àmbit del sector professional a què es refereix.

2.4 Identifica la terminologia tècnica utilitzada.

2.5 Interpreta manuals tècnics, revistes tècniques, etc. emprats en el sector de la imatge personal.

2.6 Tradueix textos de l'àmbit de l'estètica i la bellesa en llengua estàndard i usa material de suport quan cal.

2.7 Interpreta el missatge rebut per mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d'altres.

2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses del sector de la imatge personal, participant com a agent actiu en converses professionals.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, emprats en l'emissió del missatge.

3.2 Comunica utilitzant fórmules, nexes d'unió i estratègies d'interacció.

3.3 Utilitza normes de protocol en presentacions.

3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb el desenvolupament de la seva activitat diària.

3.5 Fa servir correctament la terminologia tècnica relacionada amb el sector de la imatge personal i usada habitualment en el desenvolupament de la seva professió.

3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.

3.7 Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional.

3.8 Descriu un procés de treball de la seva competència i en fa la seqüència corresponent.

3.9 Justifica l'acceptació o la no-acceptació de propostes realitzades.

3.10 Argumenta l'elecció d'una determinada opció o procediment de treball triat.

3.11 Sol·licita la reformulació del discurs o una part quan cal.

3.12 Aplica fórmules d'interacció adients en situacions professionals estàndard.

 

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard habituals en el sector de la imatge personal utilitzant els registres adequats a cada situació.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/ o professionals habituals al sector de la imatge personal.

4.2 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.

4.3 Redacta resums de textos relacionats amb el sector professional.

4.4 Emplena documentació específica de l'àmbit professional.

4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en emplenar documents de l'àmbit professional.

4.6 Resumeix, amb els recursos lingüístics propis, les idees principals d'informacions donades.

4.7 Aplica les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document que s'ha d'elaborar.

 

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

 

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector de la imatge personal en l'ús de la llengua estrangera.

5.2 Descriu els protocols i les normes de relació social propis del país.

5.3 Identifica els valors i les creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol tipus de text i/o conversa.

5.5 Aplica els protocols i les normes de relació social propis del país on es parla la llengua estrangera.

 

Continguts

 

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, enregistrats.

1.2 Terminologia específica del sector de la imatge personal.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de la llengua oral.

 

2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles bàsics professionals i quotidians.

2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, etc.

2.3 Terminologia específica de l'àmbit professional de l'estètica i la bellesa. Idea principal i idees secundàries.

 

3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres emprats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector de la imatge personal.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de la comprensió, petició d'aclariments i altres.

3.3 Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral.

3.5 Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

 

4. Emissió de textos escrits:

4.1 Compleció de documents professionals bàsics del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registre.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques, selecció de contingut rellevant.

4.6 Ús dels signes de puntuació.

4.7 Coherència en el desenvolupament del text.

 

5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l'empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

 

 

Mòdul professional 15: síntesi

 

Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 66 hores

 

UF 1: síntesi

Durada: 66 hores

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Concreta l'activitat, el servei o el producte d'estètica i bellesa, analitzant-ne les condicions i les característiques tècniques.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els espais i les instal·lacions on s'ha de dur a terme l'activitat, el servei o el producte.

1.2 Identifica els aparells, els estris i els productes que s'han d'utilitzar.

1.3 Determina les tècniques d'estètica i bellesa a aplicar.

 

2. Organitza la realització de l'activitat, la prestació del servei o l'obtenció del producte d'estètica i bellesa, determinant-ne el procés, les fases i les actuacions necessàries.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Rep, emmagatzema i distribueix el material d'estètica i de bellesa.

2.2 Prepara i posa a punt l'espai de treball.

2.4 Selecciona els recursos materials que s'han d'utilitzar.

2.3 Té en compte la normativa higienicosanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental en la prestació del servei.

 

3. Duu a terme un servei d'estètica i bellesa, valorant-ne els resultats.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Duu a terme les actuacions prèvies del servei d'estètica i bellesa aplicant els procediments establerts.

3.2 Duu a terme els protocols del servei d'estètica i bellesa integrant cosmètics, mitjans tècnics i manuals.

3.3 Duu a terme les actuacions posteriors del servei d'estètica i bellesa aplicant els procediments establerts.

 

4. Determina, si cal, la viabilitat tecnicoeconòmica, analitzant els recursos necessaris i les implicacions econòmiques per dur a terme l'activitat, prestar el servei o obtenir el producte d'estètica i bellesa.

 

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les operacions de venda i les tècniques publicitàries i de marxandatge.

4.2 Valora els recursos emprats en la prestació del servei.

 

Continguts

 

Els determina el centre educatiu.

 

 

Mòdul professional 16: formació en centres de treball

 

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: no se n'assignen

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que duu a terme.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals de l'empresa, centre o servei i l'organigrama i les funcions de cada àrea.

1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l'activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d'usuaris i proveïdors.

1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l'empresa, centre o servei envers l'entorn.

1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta activitat.

1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l'estructura de l'empresa, centre o servei, davant altres tipus d'organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual s'acull l'empresa, centre o servei.

1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d'integració o de formació i les mesures de conciliació en relació amb l'activitat.

1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l'empresa, centre o servei.

1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l'activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

 

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l'activitat professional d'acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Compleix l'horari establert.

2.2 Mostra una presentació personal adequada.

2.3 És responsable en l'execució de les tasques assignades.

2.4 S'adapta als canvis de les tasques assignades.

2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.

2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.

2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.

2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.

2.9 Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient.

2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l'empresa.

2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

 

3. Duu a terme les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

 

Criteris d'avaluació

3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.

3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines.

3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l'activitat professional.

3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l'activitat professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l'activitat.

3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per dur a terme l'activitat assignada.

3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els mitjans propis de l'activitat.

3.8 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica les causes i hi proposa possibles solucions.

 

Activitats formatives de referència

 

1. Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions de l'acció comercial.

1.1 Interpretació de les instruccions rebudes del tutor, segons les normes de l'empresa, per comunicar les desviacions detectades.

1.2 Valoració de la pròpia imatge personal com a imatge d'empresa, cuidant aspectes com la higiene personal, el maquillatge, els pentinats, la indumentària, etc.

1.3 Aplicació dels procediments d'acollida i de comiat.

1.4 Recepció telefònica i presencial dels clients.

1.5 Organització de l'agenda de forma manual o informatitzada.

1.6 Realització, sota supervisió, d'operacions de cobrament.

1.7 Col·laboració en la recepció, distribució, emmagatzemament i control d'estoc de productes i materials utilitzats en els serveis que ofereix l'empresa.

1.8 Aplicació de tècniques d'empaquetat i embalatge, gestionant els diferents tipus de trameses.

1.9 Maneig dels diferents tipus d'informació/documentació utilitzada i generada al llarg del procés comercial.

1.10 Actuacions per al manteniment i la neteja d'instal·lacions, equips i estris relacionats amb les activitats assignades.

 

2. Activitats formatives de referència relacionades amb l'assessorament i la venda de productes i serveis.

2.1 Aplicació dels procediments de comunicació i d'atenció al client dissenyats per l'empresa.

2.2 Identificació dels tipus de productes i de serveis que ofereix l'empresa.

2.3 Distinció de la tipologia dels clients, les seves motivacions i necessitats de compra.

2.4 Manteniment amb els usuaris d'actituds, valors i normes pròpies d'una empresa de servei com a autocontrol, cortesia, sociabilitat i discreció.

2.4 Aplicació de les tècniques de venda.

2.5 Identificació de les tècniques de marxandatge utilitzades al local per fomentar les compres.

2.6 Reconeixement dels diferents tipus de publicitat que aplica l'empresa.

2.7 Foment dels incentius de promoció de vendes dissenyats per a la cabina d'estètica.

2.8 Utilització d'un llenguatge tècnic per informar i assessorar l'usuari sobre els hàbits, els productes i els serveis estètics.

2.9 Aplicació dels procediments de resolució de reclamacions i de queixes.

 

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'anàlisi de l'òrgan cutani i les característiques i les necessitats dels clients.

3.1 Reconeixement de les dades que apareixen en la fitxa estètica.

3.2 Seguiment de les pautes per analitzar les característiques anatomofisiològiques i morfològiques de la zona on s'aplica el tractament.

3.3 Reconeixement de les principals alteracions que determinen la indicació o la contraindicació dels serveis proposats.

3.4 Organització de la informació a la fitxa tècnica.

3.5 Proposta del tractament o la tècnica més adequada després de l'anàlisi.

 

4. Activitats formatives de referència relacionades amb tècniques decoratives de maquillatge facial i unguial i amb la col·locació d'ungles artificials.

4.1 Interpretació de les instruccions rebudes per a l'aplicació de tècniques inherents a l'activitat que es durà a terme.

4.2 Acomodament del client segons la posició ergonòmica més apropiada per al servei.

4.3 Verificació de la disponibilitat de tots els materials i aparells per a la realització del servei decoratiu.

4.4 Col·locació dels materials, cosmètics i equips de manera còmoda a la cabina d'estètica.

4.5 Preparació de la pell, de les ungles i de la zona periunguial per a l'aplicació d'un tractament posterior.

4.6 Maquillatge segons les diferents circumstàncies personals, socials i professionals dels clients.

4.7 Execució dels processos d'elaboració d'ungles artificials segons les instruccions i les normes establertes.

4.8 Decoració de les ungles de les mans i dels peus en els diferents estils.

4.9 Aplicació de les mesures d'higiene i de desinfecció adequades segons les normes higienicosanitàries.

 

5. Activitats formatives de referència relacionades amb els tractaments d'higiene, de manteniment i d'hidratació facial, corporal i de les mans i els peus.

5.1 Acomodament del client valorant la seva confortabilitat.

5.2 Informació al client dels efectes i de les sensacions que tindrà durant i després del tractament.

5.3 Selecció dels equips i dels cosmètics segons les instruccions del personal responsable.

5.4 Preparació de la zona que es tractarà per augmentar l'eficàcia del tractament posterior.

5.5 Aplicació de tècniques d'higiene, d'hidratació i de manteniment de la pell segons necessitats del client.

5.6 Personalització dels cosmètics utilitzats en aquestes tècniques amb l'ús d'olis essencials o de productes naturals.

5.7 Realització dels tractaments de manicura i pedicura, adaptant els procediments a la disponibilitat de mitjans de l'empresa.

5.8 Reconeixement, com a indicador de la qualitat del servei, de la imatge resultant del client, el temps de realització de la tècnica, l'ambientació, etc.

5.9 Informació a l'usuari dels tractaments posteriors que ha de dur a terme fora i dins de la cabina estètica.

 

6. Activitats formatives de referència relacionades amb operacions d'eliminació o descoloració del borrissol corporal.

6.1 Avaluació de les característiques del pèl i la pell del client.

6.2 Preparació de la zona que es tractarà per evitar reaccions irritatives.

6.3 Epilació del borrissol facial i corporal amb les diverses tècniques mecàniques.

6.4 Realització, sota supervisió del personal responsable, de les mescles de cosmètics segons instruccions del fabricant.

6.5 Execució de procediments de descoloració del borrissol.

6.6 Realització del tractament en el temps establert.

6.7 Valoració, com a paràmetre de satisfacció del client, d'un bon acabat final del servei.

6.8 Adopció de les mesures estipulades relatives a prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el desenvolupament de les fases d'execució del servei.

 

 

6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

 

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d'altres), aplicant-la en les activitats professionals més habituals.

 

Criteris d'avaluació

1.1 Aplica en situacions professionals la informació continguda en textos tècnics o normativa relacionats amb l'àmbit professional.

1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, articles, notícies, informes i normativa, sobre diversos temes professionals.

1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.

1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).

1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa segons prescripcions establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus o extractes.

1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp professional habituals.

1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

2. Es comunica en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb clients o usuaris utilitzant-la en situacions professionals habituals.

 

Criteris d'avaluació

2.1 Elabora documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals de la professió.

2.2 Utilitza amb agilitat la documentació i els textos escrits en llengua anglesa habituals en situacions professionals diverses.

2.3 Manté converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

2.4 Utilitza normes de protocol en l'atenció al client o usuari.

2.5 Aplica amb fluïdesa la terminologia de la professió en llengua anglesa.

2.6 Empra les estratègies comunicatives adequades a cada situació professional.

2.7 Resol amb autonomia els problemes de comprensió i d'expressió en les comunicacions professionals.

2.8 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

 

Aquests resultats d'aprenentatge s'han d'aplicar en almenys un dels mòduls del cicle formatiu, exceptuant el mòdul d'anglès tècnic.

 

7. Espais

 

Espai formatiu

Superfície m²
(30 alumnes)

Superfície m²
(20 alumnes)

Grau d'ús

Aula polivalent

45

30

40%

Taller d'estètica

120

90

50%

Laboratori de cosmetologia i perfumeria

60

40

10%

 

 

8. Professorat

 

8.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

L'atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d'aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes a continuació.

Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d'estètica i bellesa:

 

Mòdul professional

Especialitat dels professors

Cos

Tècniques d'higiene facial i corporal

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Maquillatge

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Depilació mecànica i descoloració del borrissol

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Estètica de mans i peus

Estètica

Perruqueria

Professors tècnics de formació professional

Tècniques d'ungles artificials

Estètica

 

Professors tècnics de formació professional

Anàlisi estètica

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Activitats en cabina d'estètica

Estètica

Professors tècnics de formació professional

Imatge corporal i hàbits saludables

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Cosmetologia per a estètica i bellesa

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Perfumeria i cosmètica natural

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Màrqueting i venda en imatge personal

Assessoria i processos d'imatge personal

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Anglès tècnic

Assessoria i processos d'imatge personal*

Estètica*

Perruqueria*

Anglès

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Professors tècnics de formació professional

 

*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència.

 

Síntesi: s'assigna a totes les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

8.2 Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Cos

Especialitat dels professors

Titulació

Catedràtics d'ensenyament secundari

Professors d'ensenyament secundari

Formació i orientació laboral

Diplomat en ciències empresarials

Diplomat en relacions laborals

Diplomat en treball social

Diplomat en educació social

Diplomat en gestió i administració pública

Professors tècnics de formació professional

Estètica

 

Tècnic superior en estètica

Tècnic especialista en estètica

Professors tècnics de formació professional

Perruqueria

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal

Tècnic especialista en perruqueria

 

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament

 

Mòduls professionals

Titulació

Imatge corporal i hàbits saludables

Cosmetologia per a estètica i bellesa

Perfumeria i cosmètica natural

Màrqueting i venda en imatge personal

Anàlisi estètica

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat, enginyer, arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

 

Tècniques d'higiene facial i corporal

Maquillatge

Depilació mecànica i descoloració del borrissol

Estètica de mans i peus

Tècniques d'ungles artificials

Activitats en cabina d'estètica

Anglès tècnic

Llicenciat, enginyer, arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Tècnic superior en estètica o altres títols equivalents

Tècnic superior en assessoria d'imatge personal

 

Síntesi: s'assigna a tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu.

 

 

9. Convalidacions

 

9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d'estètica personal decorativa a l'empara de la LOGSE (Decret 172/1997, de 22 de juliol) i els mòduls professionals del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)

Crèdits

Mòduls

Mòduls professionals

Depilació mecànica i tècniques complementàries

Depilació mecànica i tècniques complementàries

Depilació mecànica i descoloració del borrissol

Higiene facial i corporal

Neteja, desinfecció i esterilització

Tècniques d'higiene facial i corporal

Tècniques d'higiene facial i corporal

Maquillatge

Maquillatge

Maquillatge

Escultura d'ungles i estètica de mans i peus

Escultura d'ungles i estètica de mans i peus

Estètica de mans i peus

Tècniques d'ungles artificials

Promoció i venda de productes i serveis en l'àmbit de l'estètica personal

Promoció i venda de productes i serveis en l'àmbit de l'estètica personal

Màrqueting i venda en imatge personal

Anatomia i fisiologia humana bàsiques

Anatomia i fisiologia humana bàsiques

Imatge corporal i hàbits saludables

Cosmetologia aplicada a l' estètica decorativa

Cosmetologia aplicada a l' estètica decorativa

Cosmetologia per a estètica i bellesa

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

 

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

Formació en centres de treball

 

9.2 Altres convalidacions

Convalidacions entre els crèdits del CFGM d'estètica personal decorativa LOGSE i les unitats formatives del currículum que s'estableixen en aquesta Ordre.

 

Crèdits del CFGM estètica personal decorativa

Unitats formatives dels mòduls professionals del CFGM estètica i bellesa

Formació i orientació laboral

Unitats formatives del mòdul de formació i orientació laboral:

UF 1: incorporació al treball

Síntesi

Unitats formatives del mòdul de síntesi:

UF 1: síntesi

 

9.3 Convalidació del mòdul professional d'anglès tècnic

El mòdul professional d'anglès tècnic d'aquest cicle formatiu es convalida amb el mòdul professional d'anglès tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

 

 

10. Correspondències

 

10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu per a la convalidació

 

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Mòduls professionals

UC_2-0354-11_2: atendre el client del servei estètic d'higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, salut i higiene

UC_2-0345-11_2: eliminar per procediments mecànics i decolorar el borrissol

Depilació mecànica i descoloració del borrissol

UC_2-0355-11_2: aplicar tècniques estètiques d'higiene i hidratació facial i corporal

Tècniques d'higiene facial i corporal

UC_2-0065-11_2: millorar l'harmonia de la cara amb estils de maquillatge social

Maquillatge

UC_2-0358-11_2: elaborar i aplicar ungles artificials

Tècniques d'ungles artificials

UC_2-0357-11_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles.

UC_2-0359-11_2: fer tractaments estètics de mans i peus

Estètica de mans i peus

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Màrqueting i venda en imatge personal

UC_2-0354-11_2: atendre el client del servei estètic d'higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, salut i higiene

UC_2-0356-11_2: atendre els clients del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut.

Anàlisi estètica

Cosmetologia per a estètica i bellesa

 

Les persones matriculades en aquest cicle formatiu que tinguin acreditades totes les unitats de competència incloses en el títol, segons el procediment establert en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, tindran convalidat el mòdul professional d'activitats en cabina d'estètica.

 

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen part del currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l'acreditació

 

Mòduls professionals

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Depilació mecànica i descoloració del borrissol

UC_2-0345-11_2: eliminar per procediments mecànics i decolorar el borrissol

Tècniques d'higiene facial i corporal

UC_2-0355-11_2: aplicar tècniques estètiques d'higiene i hidratació facial i corporal

Maquillatge

UC_2-0065-11_2: millorar l'harmonia del rostre amb estils de maquillatge social

Tècniques d'ungles artificials

UC_2-0358-11_2: elaborar i aplicar ungles artificials

Estètica de mans i peus

UC_2-0357-11_2: aplicar tècniques estètiques per cuidar i embellir les ungles

UC_2-0359-11_2: fer tractaments estètics de mans i peus

Màrqueting i venda en imatge personal

UC_2-0352-11_2: assessorar i vendre productes i serveis per a la imatge personal

Anàlisi estètica

Cosmetologia per a estètica i bellesa

UC_2-0354-11_2: atendre el client del servei estètic d'higiene, depilació i maquillatge en condicions de seguretat, salut i higiene

UC_2-0356-11_2: atendre el client del servei estètic de mans i peus en condicions de seguretat, higiene i salut.

 

 

Amunt