Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 19/12/2016

  • Número de control 16354049

  • Organisme emissor Ajuntament de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-16354049-2016

Dades del DOGC
  • Número 7273

  • Data 23/12/2016

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació del temari d'agent de la Guàrdia Urbana.


La Comissió de Govern, actuant per delegació de l'Alcalde, va aprovar en sessió celebrada el 15 de desembre de 2016 el temari següent:

- Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Les persones que desitgin consultar l'esmentat temari podran fer-ho al web de l'Ajuntament de Barcelona www.barcelona.cat seguint la següent ruta:

- Web www.barcelona.cat / L'espai “ajuntament.barcelona.cat”/ Oferta pública.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i Territori, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l´endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El temari del procés és el que s'adjunta a continuació.

 

Barcelona, 19 de desembre de 2016

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

 

PROPOSTA TEMARI AGENTS GUB

 

ANNEX I: TEMARI

 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat : “Principis generals i l'Administració Local”

2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.

4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.

6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.

7. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.

9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L'Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.

11. l'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.

12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d'habeas corpus.

14. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.

15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona 2015-2019.

 

Amunt