Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 20/12/2016

  • Número del document GOV/0161/2016

  • Número de control 16355133

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16355133-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/161/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.


És voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya impulsar l'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya per tal de crear un marc d'actuació comú que defineixi les metodologies que cal emprar en l'atenció a aquest col·lectiu, en funció de les seves necessitats, i que estableixi els recursos tant d'equipaments com de serveis que s'han d'activar a cada territori.

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Iniciar el procés d'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.

 

–2 L'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya ha de contenir, com a mínim:

L'Anàlisi en profunditat de les diferents metodologies d'atenció existents, comparant les despeses associades amb el seu grau d'èxit.

La determinació dels perfils en què es recomanarà l'aplicació de cadascuna de les diferents metodologies.

La vinculació amb la resta de polítiques d'accés a l'habitatge i el manteniment d'aquest adreçades a la població en general, en especial amb les polítiques preventives.

La determinació de les necessitats de provisió d'habitatge social i de les fórmules més adients per ampliar-ne la disponibilitat.

La definició de protocols de prevenció del sensellarisme en els processos de desinstitucionalització.

La redefinició de les tipologies de recursos existents i l'actualització en la Cartera de Serveis Socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i incloent-hi els dispositius assistencials de salut mental i d'addiccions.

La modelització de les actuacions d'acompanyament, tot tenint en compte el treball en xarxa entre les serveis socials públics, les entitats socials i la resta de serveis de protecció social (sanitaris, ocupacionals, de justícia, entre d'altres).

Les pautes per a la implementació i el seguiment, així com per evitar un possible efecte crida.

El reconeixement dels drets de les persones sense llar: protecció davant dels delictes d'odi i participació de les persones sense llar en la definició i el seguiment de les actuacions.

Un pla de formació dels professionals i l'establiment de canals que afavoreixin la generació i transmissió de coneixement a partir de l'experiència.

Indicadors de seguiment que permetin valorar tant el procés com els resultats de les intervencions.

 

–3 En paral·lel al disseny de l'Estratègia, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya impulsaran un projecte pilot per tal d'orientar i d'analitzar les recomanacions de l'Estratègia, així com concretar la inversió necessària per dur-la a terme. Aquest projecte consistirà en l'impuls, el seguiment i l'anàlisi dels resultats d'una sèrie d'experiències d'atenció a persones sense llar basades en la metodologia Housing First, o en d'altres intervencions assimilables, per abordar l'exclusió residencial en els grups de sense sostre i sense habitatge que s'estan realitzant o que es desenvoluparan al llarg de l'any 2017 en diverses ciutats de Catalunya en col·laboració amb els ajuntaments corresponents i amb entitats socials especialitzades en l'atenció d'aquest col·lectiu. Per tal d'avaluar els resultats de les diferents experiències de què constarà el projecte, es determinarà una sèrie d'indicadors compartits, de procés i de seguiment, que s'hauran de tenir en compte en la presa de decisions i en la generalització de les lliçons apreses en el projecte pilot.

 

–4 El procés d'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya tindrà una durada de 12 mesos, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

 

–5 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hauran de dotar del suport tècnic, administratiu i financer per a l'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya i per a l'impuls, el seguiment i l'avaluació del projecte pilot, sens perjudici de la necessària col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat implicats en l'atenció integral a aquest col·lectiu, com ara els departaments de Salut, Interior o Justícia.

 

–6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt