Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/12/2016

  • Número del document EXI/2899/2016

  • Número de control 16355036

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-16355036-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EXI/2899/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades Beques Canigó, corresponents a l'any 2016.


El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals en entorns internacionals per fomentar un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos programes de beques que s'adrecen a joves titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L'article 5.1 b) dels Estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de formalitzar acords amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment.

Vist l'annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 

RESOLC:

 

-1 Objecte

Obrir la convocatòria pública per a la concessió de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades “Beques Canigó”, per a l'any 2016.

Les bases reguladores d'aquestes beques són a l'annex 4 l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris

 

-2 Persones destinatàries

Podran ser beneficiàries de les beques a què fa referència aquesta Resolució les persones físiques majors d'edat que compleixin els requisits que preveu la base 2 de l'Annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

 

-3 Finançament

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 75.000 euros, a càrrec de la partida pressupostària EX0201 D/440680000/2310 del pressupost vigent de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

 

-4 Destinacions, durada i quantia

4.1 Per a la valoració del criteri establert en la base 7.1.c de l'Annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, i en relació amb aquesta convocatòria, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, ha establert unes organitzacions internacionals prioritàries, que tindran preferència a l'hora de valorar les candidatures. Les organitzacions internacionals prioritàries són les següents:

 

Nivell 1 (obté puntuació màxima: 3 punts)

   - ACNUR - Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats

   - Consell d'Europa

   - Grup del Banc Mundial

   - OACDH - Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans

   - OCDE - Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

   - OIM - Organització Internacional per a les Migracions

   - OMPI – Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual

   - OMS - Organització Mundial de la Salut

   - ONU (òrgans principals i subsidiaris)

   - OSCE - Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa

   - UNESCO-Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura

 

Nivell 2 (obté 2 punts)

   - CIJ - Cort Internacional de Justícia¿

   - FAO - Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura

   - OIT - Organització Internacional del Treball

   - OMC – Organització Mundial del Comerç

   - ONU Dones - Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'Apoderament de la Dona

   - PNUMA -Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient

   - UIT - Unió Internacional de Telecomunicacions

   - UNITAR – Institut de les Nacions Unides per Formació i Recerca

   - TPI - Tribunal Penal Internacional¿

 

Nivell 3 (obté 1 punt)

   - OMT - Organització Mundial de Turisme

   - PMA - Programa Mundial d'Aliments

 

4.2 La durada de la beca serà la de l'estada en l'organització internacional, amb un límit mínim de tres mesos i un límit màxim de nou mesos. El període en què s'han d'executar les activitats objecte de la beca s'inicia a partir de la publicació de la resolució final del procediment de concessió de les beques i fins a 31 de desembre dels 2 anys posteriors a la mateixa convocatòria.

4.3 Els imports bruts mensuals de l'ajut s'establiran d'acord amb la destinació de les pràctiques. L'import màxim mensual és de 1.500 euros per beca. No es pagaran addicionalment les despeses de desplaçament o altre tipus de despeses vinculades a l'estada.

No obstant l'anterior, el pagament de l'import resultant s'efectuarà d'acord amb el què estableix la base 17 de l'annex 4 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

De la dotació anual de l'estada se'n fan les retencions fiscals corresponents i de les cotitzacions de la seguretat social si escau d'acord amb allò establert a la normativa vigent corresponent.

 

-5 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

-6 Òrgans competents per a tramitar i resoldre els procediments de concessió de les beques

L'AGAUR serà l'òrgan competent per a instruir i tramitar els procediments de concessió de les beques. L'AGAUR, a la vista de la proposta de concessió inicial formulada per la comissió de selecció que presideix la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, elevarà la proposta de resolució de concessió al secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, per a la resolució final del procediment.

 

-7 Resolució

7.1 La resolució final del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració de la base 7 de l'Ordre EXI/328/2016, de 22 de novembre de 2016, es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat), en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució del procediment, les persones interessades podran entendre desestimades les beques sol·licitades.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a les pàgines web respectives de l'AGAUR i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

7.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les beques sol·licitades, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictada o davant el competent per resoldre'l, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al esmentat tauler, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre de procediment administratiu.

 

-8 Recurs contra aquesta convocatòria

Contra aquesta resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

-9 Data d'efectes de la Resolució

Aquesta Resolució tindrà efectes des de l'endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

P. d. (Resolució EXI/679/2016, d'11 de març, DOGC núm. 7082, de 18.3.2016)

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general

 

Amunt