Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/12/2016

  • Número del document VEH/2891/2016

  • Número de control 16355034

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-16355034-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/2891/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.


En data de 8 de juny de 2016 s'ha signat el Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.

Ateses les previsions de l'article 110.3 i de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020, que ha estat inscrit en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya amb el codi 2016/4/017 i que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2016

 

Josep M. Jové i Lladó

Secretari general

 

 

Annex

Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020

 

Les parts:

 

1) El Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), en qualitat d'Autoritat de Gestió (AG) per al Programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (en endavant, el Programa), amb seu principal a Jaca, edifici IPE avinguda de Nuestra Señora de la Victoria, 8, representat pel Sr. Alain Rousset en qualitat de president del Consorci de la CTP,

i

2) La Generalitat de Catalunya, en qualitat de coordinador territorial de la zona est, amb seu principal a Barcelona, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, passeig de Gràcia, 19, representat pel sr. Albert Castellanos Maduell, en qualitat de director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, en virtut de l'autorització que s'efectua per l'Acord del Govern de 24 de maig de 2016, d'altra banda,

 

Han convingut l'Acord següent preveient responsabilitats i atribucions de les parts per a la gestió del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020, d'acord amb l'enunciat de l'esmentat Programa aprovat per la Comissió Europea el 19 de maig de 2015.

 

Índex

Preàmbul: Referències reglamentàries.

Capítol I: Objecte de l'Acord.

Capítol II: Durada de l'Acord.

Capítol III: Compromisos comuns de les parts.

Capítol IV: Responsabilitats de l'autoritat de gestió.

Capítol V: Responsabilitat dels organismes territorials.

Capítol VI: Financiació.

Capítol VII: Modificació del Conveni.

Capítol VIII: Naturalesa del Conveni.

Capítol IX: Conclusió del Conveni.

Capítol X: Registre.

 

Preàmbul: Referències reglamentàries

 

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006;

Vist el Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel que s'estableixen disposicions específiques relatives al suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l'objectiu de cooperació territorial europea;

Vist el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió de 3 de març de 2014 que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca;

Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades;

Vist el Reglament (UE) núm. 1302/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1082/2006 sobre l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) pel que fa a la clarificació, a la simplificació i a la millora de la creació i el funcionament d'aquestes agrupacions;

Vista la Decisió d'execució de la Comissió de 19 de maig de 2015, relativa a l'aprovació del programa de cooperació Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA);

Vista l'aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Acord de 24 de maig de 2016;

 

Capítol I: Objecte de l'Acord

 

El present Conveni estableix la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa, mitjançant la determinació de responsabilitats de l'AG i els coordinadors territorials.

Els coordinadors territorials són coordinats per l'autoritat de gestió que ha de constatar periòdicament el resultat dels treballs realitzats per l'efectiu compliment de les funcions reglamentàries d'aquesta Autoritat.

El document de dispositiu de posada en marxa aprovat en el Comitè de Seguiment del 17 de desembre de 2014 precisa el repartiment de tasques i de responsabilitats (annex-dispositiu de posada en marxa).

 

 

Capítol II: Durada de l'Acord

 

El present Conveni entrarà en vigor a la data de la signatura per part de les parts i fins al tancament oficial del Programa.

 

 

Capítol III: Compromisos comuns de les parts

 

1. Assumir les seves responsabilitats lligades a la gestió del Programa:

- de conformitat amb les legislacions nacionals i comunitàries vigents;

- de conformitat amb les disposicions del Programa i dels procediments establerts en el marc del programa;

- a partir d'una gestió adequada, als principis de transparència i partenariat, de conformitat amb les previsions del present Conveni.

 

2. Informar-se recíprocament i periòdicament sobre les activitats lligades a la gestió del Programa i a organitzar -al costat dels altres coordinadors territorials- reunions per tal d'avaluar el progrés assolit en la gestió del Programa. Es comprometen també a organitzar reunions bilaterals en vista d'analitzar qualsevol aspecte lligat al present Conveni.

 

3. No utilitzar informacions o documents obtinguts o als quals tinguin accés en el període d'implementació del Programa per a un altre fi que no sigui el de complir amb les obligacions que recauen d'acord amb aquest Conveni.

 

 

Capítol IV: Responsabilitats de l'autoritat de gestió (AG)

 

1. L'AG s'ha d'encarregar de la gestió i execució del Programa, d'acord amb el principi de bona gestió financera.

2. L'AG disposa, per a la realització de les seves funcions, d'un òrgan intern de suport tècnic, la Secretaria Conjunta (en endavant, SC).

 

1. Previsions organitzatives

L'AG, a través de la SC:

- Elaborar procediments i guies necessàries per a la gestió, certificació, seguiment i avaluació del Programa.

- Acorda l'assistència al Coordinador Territorial, a sol·licitud d'aquest en problemes lligats al desenvolupament del Programa.

 

2. Activitats de preparació, publicació de les convocatòries i instrucció de projectes.

L'AG:

- Publica les convocatòries que permeten sol·licitar el finançament comunitari i informa de la documentació aferent d'acord amb les decisions del Comitè de Seguiment.

- Gestiona les tasques de la instrucció de conformitat amb el repartiment de tasques entre el SC i el partenariat aprovat pel Comitè de Seguiment celebrat a Jaca el 16 de juny del 2015.

- Vetlla perquè les fitxes d'instrucció s'emplenin íntegrament i que els dictàmens dels serveis instructors siguin recollits en els terminis per a l'organització dels comitès territorials, transversal i de programació.

- Coordina i dinamitza el partenariat en l'animació territorial de la seva zona.

 

3. Activitat en el marc dels comitès territorials i transversal

L'Autoritat de Gestió a través de la SC:

- Participa en els comitès territorials i organitza i presideix el Comitè Transversal.

- Assegura que, en els comitès territorials/Comitè Transversal els projectes siguin examinats d'acord amb els criteris de selecció establerts en el Programa i els aprovats pel Comitè de Seguiment.

 

4. Activitats relacionades amb el seguiment del Programa

- L'AG informa regularment als coordinadors territorials de l'avanç del programa i els associarà a l'elaboració dels informes anuals d'execució.

- Organitza i convida, si escau, els coordinadors territorials a les reunions interinstitucionals que s'estableixin en relació amb el desenvolupament del Programa Operatiu.

- Comunica als Coordinadors Territorials els informes, conclusions i recomanacions formulats per la Comissió Europea, de rellevància sobre les activitats dels coordinadors territorials i / o la implementació del Programa Operatiu.

- Posa a disposició dels Coordinadors Territorials tots els procediments del Sistema de gestió informatitzada i proporciona l'accés als coordinadors territorials al programa informàtic i a la formació del personal designat per a la seva utilització.

- Posa en marxa una eina de seguiment compartida amb els CT dels projectes programats per tal de facilitar l'intercanvi d'informació sobre l'execució dels projectes. Aquesta eina s'enviarà regularment al partenariat del Programa.

- El Sistema de gestió informàtic per a la gestió del Programa (SIGEFA) s'ha d'adaptar, si escau, als procediments interns de treball, en compliment de les atribucions que corresponen als coordinadors territorials i a l'AG, de conformitat amb aquest Conveni.

 

5. Informació i publicitat

L'AG assegura la implementació de les accions previstes en l'Estratègia de comunicació del Programa.

 

6. Pla d'avaluació del Programa

- L'AG assegura la implementació de les accions previstes en el Pla d'avaluació del Programa.

 

7. Mesures de lluita contra el frau

- L'AG assegura la implementació de les mesures de lluita contra el frau previstes.

 

 

Capítol V: Responsabilitats dels coordinadors territorials

 

1. Previsions organitzatives

- El Coordinador Territorial transmet a l'AG la nominació de les persones i atribució de funcions que en el si de la seva administració es dediquen a les tasques de coordinadors territorials, en els 60 dies naturals següents a la signatura del present Acord.

- Els Coordinadors Territorials participaran amb l'AG en les modificacions necessàries amb la finalitat d'aconseguir una millora en l'eficàcia o eficiència dels procediments.

- El Coordinador Territorial rep assistència per part de l'AG, sobre qualsevol problema relatiu a la implementació del Programa ajudant la seva activitat així com els materials i informacions addicionals que requereixi per complir amb les obligacions derivades d'aquest Acord.

 

2. Activitat de preparació i llançament de convocatòries

- Col·labora en la difusió del Programa, particularment de les convocatòries d'acord amb l'Estratègia de comunicació del Programa.- Informa els sol·licitants i potencials beneficiaris de la seva zona d'aspectes tècnics a tenir en compte per al muntatge dels projectes, proporcionant el seu ajut i, si és possible, la recerca de socis a través de les eines del Programa dirigides a la promoció de projectes que es puguin finançar a través del Programa. Amb caràcter general acompanya els promotors en totes les fases del muntatge del projecte.

 

3. Activitat en el marc dels comitès territorials.

Cada Coordinador Territorial:

- Convoca, organitza, presideix i s'encarrega de les funcions de secretaria i del bon desenvolupament de les sessions dels comitès territorials, en estreta col·laboració amb l'AG.

- Compleix les atribucions reflectides en el Reglament intern del Comitè Territorial, en coherència amb els criteris homogenis establerts per l'AG.

- Elabora una acta del Comitè Territorial en els terminis establerts pel reglament intern i trasllada a l'Autoritat de Gestió la priorització de projectes després del seu examen en el Comitè Territorial. Aquesta priorització ha de tenir en compte la puntuació de la SC, les instruccions dels serveis instructors i l'examen dels projectes en aquest Comitè.

 

4. Activitats relatives al seguiment del Programa

Els Coordinadors Territorials ajuden l'AG en aquesta tasca a través del seguiment de les operacions que depenen de la seva zona, en particular:

- Assegurant la vigilància de la posada en marxa dels projectes i informant l'AG i els membres del partenariat concernit del seu territori de les dificultats identificades.

- Contribuint al seguiment d'indicadors i l'anàlisi de dades tècniques i qualitatives dels projectes que permetin a l'AG redactar els informes sobre l'avanç del programa per adequar, si cal, les orientacions estratègiques del Programa d'acord amb la programació (reprogramació entre eixos del programa).

- Contribuint a la producció de documents o d'informes, a l'elaboració per l'Autoritat de Gestió dels informes d'avaluació, de l'informe anual d'execució i l'informe final del Programa; el Coordinador Territorial facilita també qualsevol altra informació necessària per a l'anàlisi de l'estat d'execució del Programa o participa en els informes lligats amb problemes que poguessin aparèixer en el transcurs del programa.

 

5. Informació i publicitat

- Els Coordinadors Territorials col·laboren amb la SC en l'organització de les accions de comunicació en el seu àmbit territorial en l'execució de l'Estratègia de comunicació.

- Realitzen accions específiques d'informació i publicitat en el seu territori coordinadament.

- Informen periòdicament a l'AG del progrés assolit en l'execució de l'Estratègia de comunicació en el seu àmbit per reflectir en l'informe anual remès a la Comissió Europea.

- Coordinen i dinamitzen als membres del partenariat en l'animació territorial de la seva zona.

 

 

Capítol VI: Finançament

 

El finançament de les activitats desenvolupades pels coordinadors territorials tenint en compte el present Conveni està assegurada en el marc de l'eix d'assistència tècnica del Programa. La quantia del finançament cobrirà despeses d'organització i funcionament del Coordinador Territorial en funció de les modalitats de repartiment de l'assistència tècnica.

 

 

Capítol VII: Modificació del Conveni

 

Els coordinadors territorials no poden de manera unilateral modificar el Conveni, ni delegar funcions que són al seu càrrec d'acord amb aquest Conveni. Els coordinadors territorials poden realitzar propostes en referència a aquest respecte a l'AG, però la decisió final ha de ser consensuada.

 

1. El present Conveni es pot modificar a través d'una de les modalitats següents:

. Implícitament, a través de l'entrada en vigor de disposicions legals que tenen efecte sobre el contingut del Conveni,

. Explícitament, mitjançant l'acord entre les parts.

 

2. La modificació del Conveni ha de prendre la forma d'addenda, a través de la qual:

. Es confirma la situació sobrevinguda després de l'entrada en vigor de previsions legals que tenen efectes sobre el contingut del present Conveni,

. Es fan les modificacions necessàries conforme amb l'acord de voluntat de les parts.

 

3. Les modificacions fetes en aquest Conveni entren en vigor:

. Des de la data d'entrada en vigor de les disposicions legals que tenen un efecte sobre el contingut del present Conveni,

. Des de la data de la signatura per ambdues parts de l'addenda de modificació per acord de voluntat de les dues parts.

 

 

Capítol VIII: Naturalesa del Conveni

 

D'acord amb el capítol II sobre convenis de col·laboració (articles 108 a 112) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni de col·laboració es troba inclòs en el àmbit d'aplicació d'aquesta Llei.

Aquest Conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i totes les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les dues parts, quant als seus efectes, compliment i extinció, són competència de l'ordre jurisdiccional contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Capítol IX: Conclusió del Conveni

 

1. El present Conveni finalitzarà:

. Pel tancament oficial del Programa.

. Per l'acord de voluntat de les parts, confirmada per escrit.

. Per la transferència de les responsabilitats lligades a la implementació del Programa d'una de les parts a una altra institució.

. En cas de reconcentració en l'AG de totes les activitats corresponents a les seves funcions.

 

2. Ambdues parts tenen l'obligació de transferir al seu successor legal les atribucions previstes en el present Acord, esmentant, arribat el cas, l'estadi de l'execució del Programa així com els termes de l'execució dels projectes. Fins a la confirmació de les noves entitats que assumeixen les seves funcions, les parts afectades per la situació de dret esmentada més amunt mantindran la seva funció amb totes les obligacions assumides d'acord amb aquest Acord.

 

 

Capítol X: Registre

En aplicació de l'article 1 del Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació, modificat pel Decret 322/2006, de 22 d'agost, aquest Conveni serà inscrit, per la seva publicitat, al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i, posteriorment, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

 

El present Conveni ha estat signat a dia d'avui, 8 de juny de 2016, en dos exemplars, cada un d'ells, amb valor d'original, sent un exemplar per a cadascuna de les parts.

 

Autoritat de Gestió

Alain Rousset

President del Consorci de la CTP

 

Coordinador Territorial Est

Albert Castellanos Maduell

Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Generalitat de Catalunya

 

 

Annex

Dispositiu de posada en marxa

 

Comitè de Seguiment

Jaca, 17 de desembre de 2014

 

INTERREG POCTEFA

 

Índex

 

Introducció

 

1. Recordatori dels nous requisits de la Comissió Europea per al període 2014-2020

2. Balanç del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2007-2013.

3. Descriptiu del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2014-2020.

3.1 Suport a l'aparició, disseny i muntatge dels projectes.

3.2 Assistència Tècnica a la presentació de la candidatura.

3.3 Instrucció i Selecció dels projectes

3.4 Seguiment dels projectes

3.5 Formalització del funcionament del dispositiu

 

Introducció

 

Aquest document constitueix una descripció del dispositiu d'organització del Programa INTERREG V- A Espanya-França-Andorra.

Es basa en els nous requisits de la Comissió Europea per al període 2014-2020 i en el balanç de funcionament del dispositiu del període 2007-2013 amb l'objectiu de satisfer millor les necessitats dels promotors de projectes i del Programa.

Les tasques i funcions dels diferents òrgans es descriuen en funció del cicle de vida d'un projecte, partint de la fase anterior a la convocatòria (suport al disseny) fins al seguiment de les operacions programades.

 

1. Recordatori dels nous requisits de la Comissió Europea per al període 2014-2020

Per al període 2014-2020, les expectatives de la Comissió són més grans respecte a:

- Resultats (evolució de la situació inicial després de l'assignació dels Fons)

- Contribució dels projectes a la consecució dels objectius quantificats dels programes (vegin-se indicadors de realització i de resultat).

Això es tradueix especialment en el principi de concentració temàtica: per a cada prioritat d'inversió seleccionada en el Programa, el pressupost assignat ha de permetre obtenir resultats significatius, quantificables i de coherència amb el perímetre geogràfic d'intervenció.

Per complir amb aquest requisit, el Programa de cooperació 2014-2020 ha definit una bateria d'indicadors per a cada Objectiu Específic. A mitjan i al final del Programa (2018 i 2023), la Comissió Europea controlarà que s'han complert els objectius quantificats i podrà, en el seu cas, i si els objectius no s'han aconseguit, aplicar correccions financeres o fins i tot la suspensió de pagament al Programa.

Per tant, l'estratègia d'intervenció i la necessitat de vigilar que es compleixi durant la seva posada en marxa té una gran importància.

Per al POCTEFA 2014-2020, es tracta de reforçar l'enfocament estratègic amb la finalitat de complir amb els objectius fixats pel Programa.

 

2. Balanç del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2007-2013

L'experiència del període 2007-2013 ha revelat que el dispositiu organitzatiu del Programa presentava certes llacunes. Aquestes últimes han estat posades de manifest durant l'avaluació in itinere i l'enquesta realitzada als membres del partenariat. Així mateix, aquests treballs han permès formular recomanacions i propostes de millora per resoldre les dificultats en les qüestions suscitades.

La proposta de dispositiu de posada en marxa que figura en l'apartat 3 del present document pretén integrar i tenir en compte aquests elements sorgits de l'experiència 2007-2013.

A la taula següent es proposa una síntesi de les qüestions/dificultats sorgides i de les millores per al futur dispositiu. Aquests elements s'han recollit a l'informe d'avaluació in itinere així com en l'enquesta realitzada al partenariat del Programa. Aquests últims han estat objecte de validació per part del Comitè de Seguiment.

 

Principals qüestions/dificultats suscitades durant el període 2007-2013

Respostes a aportar per al període 2014-2020

En matèria de programació:

- Existència de diferències significatives entre els continguts temàtics dels projectes aprovats i les prioritats establertes al PO.

- Absència de treball amb els beneficiaris entre la presentació de candidatures i la programació dels projectes.

- Absència d'enfocament estratègic en la programació.

- Absència de mètode comú d'anàlisi dels projectes en els Comitès Territorials.

En matèria de programació:

- De cara al pròxim programa, s'hauran d'analitzar diverses línies de treball per respondre millor al sistema d'objectius estratègics:

. Utilització d'un enfocament descendent “top down” per a algunes temàtiques.

Especificació de temàtiques en funció de les necessitats.

. Especificació de projectes amb impacte territorial important (pendent de definir).

- Recórrer a convocatòries més estratègiques i temàtiques en 2 fases: 1. convocatòries de manifestacions d'interès i 2. presentació oficial del projecte.

- Reforç de les activitats de suport pròximes als projectes.

- La instrucció podria centralitzar-se en el STC per garantir que les anàlisis dels projectes són homogènies.

Principals qüestions/dificultats suscitades durant el període 2007-2013

Respostes a aportar per al període 2014-2020

En matèria de gestió i de seguiment:

- Els beneficiaris valoren de forma positiva l'aplicació informàtica del programa (SIGEFA). No obstant això, és necessari desenvolupar les funcionalitats per compartir la informació amb el partenariat del Programa. Posades al dia regulars, racionalització dels documents, i arxiu dels que estan desfasats, són necessaris.

- Es qüestiona la utilitat dels OT al dispositiu de seguiment. Les funcions descrites als convenis AG/OT no recullen les funcions clares o concretes associades al seguiment de les operacions.

- S'haurà de reforçar el seguiment qualitatiu dels projectes.

- Els indicadors del PO no es tenen en compte durant la fase d'instrucció i de programació de les candidatures de projectes.

En matèria de gestió i de seguiment:

- Seria necessari realitzar millores en el tractament de les dades de l'aplicació SIGEFA, que funciona com a mitjà d'emmagatzemament dels documents. L'aplicació informàtica ha de permetre al conjunt dels socis del programa poder extreure les dades de forma senzilla sense recórrer al suport del STC.

- El paper dels OT s'ha de dotar de línies d'acció definides. Aquests últims són els hereus de les cèl·lules tècniques del període 2000-2006 en un context que ha evolucionat. El seu paper en matèria d'instrucció i sobretot de seguiment s'ha de redefinir. No poden ser només acompanyants del STC: haurien d'exercir un paper més gran en matèria d'avaluació, participant activament en les fases de disseny, de seguiment, de posada en marxa i d'avaluació dels resultats de les accions empreses als seus respectius territoris.

- Acompanyar els promotors de projecte en l'emplenamentdels indicadors.

- Construir un marcador de resultats per al seguiment dels indicadors del programa que es posi a disposició de tot el partenariat de manera periòdica.

Principals qüestions/dificultats suscitades durant el període 2007-2013

Respostes a aportar per al període 2014-2020

En matèria de bones pràctiques i de capitalització:

- L'avaluació i posada en comú dels resultats dels projectes continua sent extremadament limitada. La memòria col·lectiva no és organitzada i només un petit nombre d'actors coneix els resultats de diversos projectes o és en disposició de recuperar-los per a iniciatives posteriors.

 

En matèria de bones pràctiques i de capitalització:

- És necessari coordinar les condicions per a la reutilització del procés de capitalització. El repte consisteix a dedicar prou recursos a les condicions per a la reutilització de les bones pràctiques. Convé privilegiar una capitalització inspirada en la necessitat de pràctiques d'interès.

- Les bones pràctiques podrien igualment oferir una posició comuna del partenariat cap als promotors de projectes, gràcies a un treball comú sobre les respostes a donar davant de les principals qüestions plantejades.

- En aquest sentit, seria interessant desenvolupar la capitalització temàtica en la zona de cooperació.

 

Font: Avaluació in itinere del POCTEFA 2007-2013, enquesta realitzada al partenariat del Programa, treballs del Comitè de Pilotatge 2014-2020: Elements validats pel Comitè de Seguiment.

 

3. Descriptiu del dispositiu de posada en marxa del POCTEFA 2014-2020

Tenint en compte els elements esmentats en els apartats 1 i 2 del present document, el dispositiu de posada en marxa es divideix en 4 grups de tasques que corresponen al cicle de vida d'un projecte:

- Suport a l'aparició, disseny i muntatge de projectes.

- Assistència tècnica a la presentació de la candidatura.

- Instrucció i selecció dels projectes.

- Seguiment de les operacions.

Nota: Al present document no es defineixen les modalitats de control de les operacions, ja que l'AG i els Estats membres han treballat sobre aquesta qüestió. Els principis fonamentals s'han acordat en el marc d'un document de posada en marxa del control que serà objecte, quan arribi el moment, de debat i validació en el Comitè de Seguiment del Programa.

El dispositiu de posada en marxa proposat consta de 3 nivells institucionals:

- El Secretariat Conjunt/l'Autoritat de Gestió.

- 3 Coordinacions territorials (Oest, Centre, Est).

- El Partenariat institucional del Programa.

En el marc d'aquest dispositiu i en totes les fases de la vida d'un projecte, convé precisar que el treball de la Coordinació Territorial i del partenariat del Programa està coordinat pel Secretariat Conjunt. D'aquesta manera, el treball en els tres nivells institucionals es realitzarà es manera coordinada.

Les funcions i tasques de cada nivell es detallen per a cada fase del cicle de vida d'un projecte.

3.1 Suport a l'aparició, disseny i muntatge dels projectes

Aquestes tasques es realitzen abans de les convocatòries de projectes per ajudar els beneficiaris a la redacció del seu futur projecte i constituir els partenariats transfronterers adequats per a la correcta posada en marxa de l'operació, en coherència amb els objectius i l'estratègia del Programa. La Coordinació Territorial i el partenariat del programa constitueixen els dos nivells que intervenen en aquesta fase del disseny dels projectes.

En aquesta fase, la coordinació territorial realitzaran les següents tasques:

- Basant-se en els elements proporcionats pel partenariat del territori transfronterer, centralització de la informació sobre les necessitats de la zona, els projectes en fase de preparació, els beneficiaris en situació de recerca activa de socis a l'altre costat de la frontera, etc...

- Animació territorial/local del partenariat transfronterer (enginyeria) de la zona. Els Comitès Territorials de zona, podrien reunir-se per intercanviar opinions sobre els projectes en preparació. Així mateix, aquests Comitès podran fer intervenir experts temàtics de les administracions membres del partenariat.

- Difusió de la informació del Programa davant dels potencials beneficiaris de la zona transfronterera.

- Tramesa d'informació als socis de la zona sobre els projectes que es troben en la fase de disseny.

- Organització de seminaris informatius a cada zona. En el seu cas, aquests seminaris podran ser temàtics (a nivell territorial i transversal) per afavorir la trobada de socis que tractin els mateixos temes (més encara en el cas de convocatòries de projectes estratègiques o temàtiques) però també amb l'objectiu de proporcionar un suport operatiu més gran sobre la temàtica tractada.

- Reunions amb els promotors dels projectes amb l'objectiu de proporcionar un suport tècnic al disseny de la candidatura.

- Suport tècnic a l'aparició, a la consolidació de projectes transfronterers i a la recerca de socis.

En col·laboració amb les coordinacions territorials de zona(s), el partenariat del programa intervindrà i realitzarà les tasques següents:

- Recopilació i transmissió d'informació a la Coordinació Territorial/SC (en funció de si és projecte de proximitat o transversal) al seu territori administratiu: situacions actives de disseny de projectes, beneficiaris potencials implicats en la preparació d'idees de projectes, grau d'avenç de la reflexió dels beneficiaris potencials, necessitats de recerca de socis...

- Suport de proximitat a l'aparició i al disseny de projectes sobre el seu respectiu territori administratiu.

- En cas de necessitat, participació en reunions transfrontereres de suport als beneficiaris potencials.

- Difusió de la informació del programa sobre el seu territori.

D'aquesta manera, la Coordinació Territorial s'encarregarà de l'animació transfronterera del partenariat del seu territori i garantirà la correcta circulació de la informació sobre els projectes que estan en fase de disseny. Aquests últims centralitzen les dades del seu territori i constitueixen un dels punts de suport en la recerca de socis a través de la informació que li facilita el seu partenariat de zona.

3.2 Assistència Tècnica a la presentació de la candidatura

Aquesta fase comença en el moment en què es llança la candidatura. Mobilitza els tres nivells: Secretariat Conjunt (SC), Coordinació Territorial i Partenariat del Programa.

Així, el SC s'encarrega:

- de coordinar l'elaboració dels documents de les convocatòries de projectes.

- del suport administratiu i reglamentari a la presentació de la candidatura del programa (ajuda la formalització del projecte).

- de la posada a disposició d'eines de comunicació per a l'acompanyament de proximitat garantit per la Coordinació Territorial i el partenariat del Programa.

Basant-se en el dispositiu descrit en l'apartat 3.1, la Coordinació Territorial i el partenariat del Programa efectuen en aquesta fase les següents tasques:

- Suport de proximitat a la presentació dels projectes: reunions amb els beneficiaris. L'acompanyament s'efectuarà sobre l'aspecte operatiu (temàtic i tècnic) i no sobre l'administratiu, per inscriure's així en una complementarietat amb l'assistència tècnica realitzada pel SC.

- Difusió de la informació de la convocatòria de projectes als territoris.

La Coordinació Territorial s'encarregarà en particular de l'organització de seminaris transfronterers d'informació sobre les convocatòries de projectes. Aquests últims podran ser temàtics per respondre millor a les necessitats d'intercanvis d'informació entre potencials beneficiaris. Per la seva part, el SC podrà igualment organitzar seminaris temàtics en la integralitat de l'espai POCTEFA a fi d'afavorir igualment la transversalitat dels projectes.

3.3 Instrucció i selecció dels projectes

La instrucció és un procés que inclou diferents nivells d'anàlisi:

- Administratiu: examen de l'admissibilitat dels expedients.

- Territorial: pertinència i qualitat dels socis, coherència amb les polítiques i estratègies nacionals i locals.

- Temàtic: compliment dels criteris de selecció, coherència amb l'estratègia del Programa, contribució als resultats esperats (valoració objectiva sobre la qualitat del projecte).

El procés d'instrucció ha de ser homogeni a tot el territori. En aquest sentit, en termes d'organització, la instrucció es repartirà entre el SC i el partenariat del Programa de la següent manera:

- Administrativa (admissibilitat dels expedients): SC.

- Territorial: el partenariat.

- Temàtic: instrucció conjunta entre el SC i el partenariat.

- Reglamentari: pel SC.

Els membres del partenariat del Programa transmetran el seu dictamen sobre els projectes al SC. La seva instrucció serà alhora temàtica i territorial. A continuació el SC completarà la fitxa d'instrucció que sintetitzarà els diferents dictàmens rebuts relatius als projectes presentats.

En aquest dispositiu coexistiran 2 tipus de projectes: de proximitat i transversals (referents a 2 o 3 zones).

Així, els projectes de proximitat seran examinats en Comitè Territorial (que reunirà el partenariat de la zona) i els projectes transversals en el marc d'un Comitè Transversal (que reunirà tots els membres del partenariat).

Una vegada es completin pel SC les fitxes d'instrucció, els Comitès Territorials i el Comitè Transversal es reuniran respectivament per emetre un dictamen dels projectes presentats (proximitat i transversal respectivament) i establir una priorització de les operacions que desitgen finançar. El SC prepararà les propostes de dictamen relatives als projectes presentats als Comitès Territorials i al Comitè Transversal.

Assenyalar que els experts dels serveis sectorials de les administracions del Programa es mobilitzaran per aportar la seva opinió sobre el contingut dels projectes participant, si procedeix, en aquests Comitès.

Una vegada que els Comitès Territorials i el Comitè Transversal hagin emès els seus dictàmens i efectuat la priorització dels projectes, el Comitè de Programació del Programa es reunirà per prendre una decisió sobre la programació de les candidatures presentades.

3.4 Seguiment dels projectes

Els objectius de seguiment dels projectes són els següents:

- Actualització regular del nivell d'execució dels projectes programats: financer, respecte a les accions previstes i en el pla administratiu. Això podria realitzar-se amb la creació d'un nou apartat en el SIGEFA que comporti l'obligació de posar al dia l'execució física (amb acció, realització, resultats, indicadors), acció per acció, cada 3/6 mesos, amb una alerta automàtica per mail insistent fins que el Cap de Fila realitzi la tasca.

- Detecció dels projectes que es trobin en dificultats a fi d'organitzar i planificar la intervenció pertinent.

- Anàlisi de l'execució operativa i dels resultats per temàtica per a, d'una banda, complimentar adequadament l'informe anual del Programa i, per una altra, poder posar en marxa accions de difusió.

- Tasques de capitalització en el conjunt de l'espai elegible: anàlisi de resultats sobre la base de fitxes de síntesi dels informes d'activitat, bones pràctiques, identificació d'elements a valoritzar, definició de mètodes de difusió.

L'actualització del nivell d'execució dels projectes se centralitzarà a nivell del SC a partir de la informació disponible en l'aplicació informàtica del Programa (execució física i financera), completada per l'anàlisi dels informes intermediaris d'execució de les operacions i dels intercanvis amb el Cap de Fila. Això permetrà disposar a tota hora d'una fitxa actualitzada de l'estat d'avenç de cada operació. La idea és que l'aplicació permeti establir sol·licituds i extraccions de la informació necessària per al partenariat del Programa (candidatures, traçabilitat de les modificacions, nivell d'execució financera, nivell d'execució física, informació sobre els indicadors, etc.)

El paper del SC serà orientar i aconsellar els projectes en termes de gestió administrativa i financera (seguiment administratiu i financer). A més d'analitzar els informes d'execució i de la transmissió de les despeses, s'encarregarà de detectar les possibles dificultats o dubtes per comunicar-les-hi a la Coordinació Territorial. Com s'ha indicat anteriorment, en una fitxa de seguiment se sintetitzaran les informacions recopilades en el moment de transmetre les despeses. El partenariat i els coordinadors territorials podran consultar aquesta fitxa en l'aplicació informàtica del Programa.

En aquest sentit, el SC posarà a disposició de la Coordinació Territorial i del partenariat totes les eines de seguiment de les operacions que s'elaboraran de manera conjunta. Amb aquest objectiu, el SC s'encarregarà dels treballs de capitalització i de la difusió dels resultats i de les bones pràctiques de les operacions:

. Recollida i anàlisi de la informació: inventari de les bones pràctiques identificades al territori amb terminis regulars.

. Difusió de les tasques de capitalització realitzades (anàlisi dels resultats, de les bones pràctiques, identificació d'elements a valoritzar).

Les informacions se centralitzaran en el SC.

La definició dels projectes en dificultat i de les intervencions per implantar serà acordada amb tot el partenariat. La intervenció serà pilotada per la Coordinación Territorial associant el SC i els membres del partenariat en qüestió. En el cas dels projectes denominats “transversals”, el coordinador territorial encarregat d'intervenir es designarà en funció de la localització del Cap de Fila.

La Coordinació Territorial s'encarregaria de les següents tasques:

- Organització i coordinació de trobades/reunions amb els Caps de Fila de la seva zona (almenys un en el moment d'acabament de l'operació i els que es consideri necessaris en funció de la situació del projecte) a fi d'orientar i aconsellar als projectes de proximitat (i si procedeix, els transversals en els quals el Cap de Fila està situat a la seva zona).

. Aquestes reunions podrien ser Comitès Tècnics d'acompanyament. La Coordinació Territorial (o si procedeix, el SC per als projectes transversals) dirigiria i organitzaria aquestes reunions. El SC i els membres del partenariat implicats en l'operació podrien assistir, igual com els especialistes dels serveis competents implicats (seguiment qualitatiu i temàtic).

. D'aquests Comitès s'elaboraran actes el format de les quals el determinaran el SC i la Coordinació Territorial. També es podrà elaborar una guia de manteniment per garantir l'homogeneïtat de les informacions transmeses al SC. L'objectiu serà transmetre al SC i al partenariat informacions qualitatives sobre l'execució operativa: nivell de consecució dels resultats, modalitats d'emplenament dels indicadors, recopilació de les bones pràctiques per a la capitalització i l'avaluaciód'aquestes últimes, etc.

. Si es detecten dificultats (d'ordre tècnic, financer, administratiu o operatiu) l'objectiu d'aquestes reunions serà aportar solucions als beneficiaris.

- Participació en els seminaris organitzats pels projectes amb l'objectiu de recopilar informació i comunicar-la al SC i al partenariat.

- Difusió regular de les anàlisis sobre el seguiment de les operacions al partenariat de zona.

- Recopilació d'informació sobre els beneficiaris de projectes per part dels socis de zona.

- Si procedeix, organització de Comitès Territorials per al seguiment de projectes amb l'objectiu de debatre amb el partenariat de zona sobre les accions a posar en marxa.

Per la seva part, en el marc d'aquest dispositiu, els membres del partenariat del Programa estaran associats per realitzar les següents tasques:

- Participació en els Comitès Tècnics d'acompanyament amb la presència, en la mesura possible, d'un especialista de la temàtica del projecte.

- Aportació i transmissió d'informació a la Coordinació Territorial i al SC sobre els beneficiaris de la seva zona administrativa d'acció.

- Detecció de possibles dificultats en el desenvolupament d'operació que no hagin estat recopilades per la Coordinació Territorial o el SC.

- Si és procedent, participació en els Comitès Territorials de seguiment de les operacions pilotades per la Coordinació Territorial.

En el marc d'aquest dispositiu de seguiment administratiu, territorial i temàtic alhora la Coordinació Territorial pot recollir les sol·licituds, les necessitats dels beneficiaris i identificar les dificultats per transmetre-les a fi de definir amb el SC un mètode d'intervenció.

Aquesta organització permetrà també:

- garantir un seguiment qualitatiu de les operacions per mitjà dels Comitès Tècnics d'acompanyament. En aquestes reunions, la Coordinació Territorial podrà recopilar la informació qualitativa del desenvolupament de les operacions i verificar si compleix amb els objectius aprovats pel Comitè de Programació.

- la participació dels experts sectorials dels membres del partenariat per orientar millor els promotors de projectes a nivell operatiu i així millorar el seguiment qualitatiu de les operacions.

- la transmissió d'informació qualitativa al SC per enriquir els continguts dels informes anuals d'execució del Programa en matèria de presentació dels resultats obtinguts per les operacions.

- assegurar el suport per a la completar els indicadors.

- desenvolupar la capitalització de les bones pràctiques i una difusió àmplia.

3.5 Formalització del funcionament del dispositiu

Per a un funcionament satisfactori del dispositiu proposat, es recomana formalitzar el repartiment de les tasques entre els 3 nivells en el marc d'acords AG/Coordinació Territorial i Coordinació Territorial/Partenariats de zona.

El contingut d'aquests convenis haurà de ser homogeni per a les tres zones. S'hauran d'elaborar pel partenariat del Programa amb la proposta del SC. S'aplicarà el mateix mètode per a l'elaboració dels Reglaments Interns dels Comitès Territorials. Aquests últims hauran de ser idèntics per a les tres zones.

3.6. Taules de síntesi del dispositiu

Les següents taules recullen una síntesi del dispositiu de posada en marxa proposat.

 

Suport a l'aparició, disseny i muntatge de projectes

 

Partenariat del Programa

Coordinació territorial

- Disposarà d'informació sobre els beneficiaris del seu territori.

- Disposarà d'informació sobre les necessitats del seu territori.

- Realitzarà les tasques de suport tècnic i temàtic als beneficiaris del seu territori amb la intenció que sorgeixin projectes.

- Donarà assistència tècnica als beneficiaris del seu territori per muntar els seus projectes.

- Farà la difusió de la informació del programa en els mitjans locals del seu territori.

- Donarà suport als beneficiaris del seu territori en la recerca de socis.

- Informarà la coordinació /SC sobre els socis potencials que estan muntant un projecte.

- Participarà en les reunions per al muntatge de projectes que convoqui la coordinació Territorial/el SC.

- Centralitzarà les dades dels beneficiaris del seu territori transfronterer.

- Centralitzarà la informació sobre les necessitats del seu territori transfronterer.

- Coordinarà i animarà els membres del partenariat del seu territori per conèixer els potencials projectes transfronterers.

- Donarà assistència tècnica als beneficiaris dels projectes transfronterers.

- Realitzarà la dinamització territorial perquè sorgeixin projectes.

- Organitzarà reunions de coordinació per recopilar els projectes potencials en col·laboració amb el partenariat del territori.

- Organitzarà els seminaris informatius pertinents al seu territori transfronterer.

 

 

Assistència tècnica en la presentació de la candidatura

 

Secretariat conjunt

Coordinació territorial i partenariat del Programa

- Elabora els documents de les convocatòries.

- Fa la difusió de les convocatòries.

- Gestiona i manté les eines necessàries de comunicació i gestió per a la presentació de candidatures.

- Donarà suport administratiu i reglamentari als beneficiaris transfronterers en la presentació de la seva candidatura.

- Organitza seminaris temàtics interzones o reunions informatives per ensenyar als beneficiaris potencials com realitzar la candidatura d'un projecte i com utilitzar les eines necessàries.

- Assessora i dóna suport als beneficiaris del seu territori que prefereixen acudir a aquests serveis de proximitat per a la presentació de la candidatura (suport més orientat a la part operativa: assessorament més temàtic i tècnic).

- Fa la difusió de les convocatòries al seu territori.

 

 

 

Instrucció i procediment de selecció

 

Secretariat conjunt

Coordinació territorial

Partenariat del Programa

- Fa la instrucció administrativa de tots els projectes.

- Selecciona tots els projectes admissibles i els envien al partenariat per a la instrucció tècnica, territorial i temàtica.

- Coordina la instrucció de tots els projectes recopilant i sintetitzant els dictàmens dels serveis instructors.

- Realitza la instrucció reglamentària dels projectes i proposa un dictamen sobre tots els projectes (proximitat i transversal).

- Acudeix al Comitè Territorial per presentar i/o explicar els dictàmens emesos sobre els projectes de proximitat.

- Convoca, organitza i presideix el Comitè Transversal on es dictaminarà i s'efectuarà la priorització dels projectes transversals, d'acord amb els dictàmens previs que ha emès sobre els projectes.

- Convoca, organitza i presideix el Comitè Territorial on es dictaminarà i s'efectuarà la priorització dels projectes de proximitat, partint dels dictàmens emesos pel STC, per a la seva posterior revisió pel Comitè de Programació.

- Recopilació de tots els dictàmens del partenariat.

- Fa la instrucció tècnica, territorial i temàtica de tots els projectes del seu territori, tant de proximitat com transversals emetent un dictamen.

- Acudeix al Comitè Territorial per participar en la proposta de dictamen dels projectes de proximitat presentats i la priorització dels mateixos. Poden anar acompanyats per experts en temàtiques.

- Acudeix al Comitè Transversal per participar en la proposta de dictamen i la priorització dels projectes transversals presentats. Poden anar acompanyats per experts en temàtiques.

 

 

Seguiment dels projectes

 

Secretariat conjunt

Coordinació territorial

Partenariat del Programa

- Farà el seguiment administratiu i financer dels projectes.

- Detectarà les dificultats dels projectes a través del seguiment administratiu i financer.

- Comunicarà les dificultats dels projectes a la coordinació territorial.

- Posarà a disposició de la coordinació territorial i del partenariat del Programa totes les eines de seguiment in situ dels projectes.

- Realitzarà les tasques de capitalització i de difusió.

- Participació en els seminaris organitzats pels projectes

- Detectarà les dificultats dels projectes per la seva relació de proximitat amb els projectes i els seus beneficiaris.

- Organitzarà reunions amb els socis transfronterers dels projectes per trobar solucions a les dificultats.

- Comunicarà les dificultats dels projectes al Secretariat Conjunt.

- Participarà en els seminaris organitzats pels projectes.

- Difondrà els resultats i bones pràctiques dels projectes al seu territori.

- Organitzarà Comitès Territorials de seguiment.

- Detectarà les dificultats dels projectes per la seva relació de proximitat amb els projectes i els seus beneficiaris.

- Comunicarà informació sobre els beneficiaris del seu territori a la coordinació territorial que li correspongui (i/o en el seu cas, al SC).

- Acudirà a les reunions de seguiment convocades per la coordinació territorial i el Secretariat Conjunt.

- Participarà en els seminaris organitzats pels projectes.

 

 

Amunt