Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/12/2016

  • Número del document VEH/2890/2016

  • Número de control 16355035

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-16355035-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/2890/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria.


En data 8 de juny de 2016 s'ha signat l'Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis socials i Igualtat) i Farmaindustria.

Ateses les previsions de l'article 110.3 i de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Fer pública l'Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis socials i Igualtat) i Farmaindustria, que ha estat inscrita en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya amb el codi 2016/2/012 i que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2016

 

Josep M. Jové i Lladó

Secretari general

 

 

Annex

Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis socials i Igualtat) i Farmaindustria

 

Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda de la Comunitat Autònoma de Catalunya,

 

Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Comunitat Autònoma de Catalunya,

 

Nomenats pel Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern, que actuen en virtut de l'autorització conferida per l'Acord del Govern de 7 de juny de 2016,

 

Exposen que:

 

1. Amb data 7 de juny de 2016 el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya va acordar, en la seva reunió de 7 de juny l'adhesió a l'instrument de suport a la sostenibilitat de la despesa farmacèutica i sanitària de les Comunitats Autònomes creat a l'article 113 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat,

 

2. Amb data 4 de novembre de 2015, l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria van subscriure un protocol de col·laboració per tal d'establir i articular un espai de col·laboració, obert a les comunitats autònomes, entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i Farmaindustria, per a la consecució d'objectius comuns en matèria de sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, millora de l'eficiència del Sistema Nacional de Salut, racionalització de la despesa farmacèutica pública, accés dels pacients a la innovació amb equitat en tot el territori espanyol i creació de valor industrial, en un marc regulador estable i predictible.

 

3. La clàusula quarta del protocol esmentat crea la respectiva Comissió Seguiment i preveu la participació d'un representant per cada comunitat autònoma que s'adhereixi a l'instrument de suport a la sostenibilitat de la despesa farmacèutica i sanitària previst en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

 

En virtut de l'indicat anteriorment:

 

La Comunitat Autònoma de Catalunya mitjançant la present addenda, a data 8 de juny de 2016, subscriu el protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria.

 

Signat:

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

 

Amunt