Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/12/2016

  • Número del document 333/2016

  • Número de control 16355144

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16355144-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 333/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Malla i de Vic.


El 25 de març de 2010 el Ple de l'Ajuntament de Malla va acordar iniciar un expedient d'alteració dels termes municipals de Malla i de Vic amb la finalitat d'ubicar totes les edificacions de la finca anomenada el Verdaguer en el terme municipal de Vic per evitar la partió d'aquestes edificacions entre ambdós termes municipals, d'acord amb el que estableix l'article 14, en relació amb l'article 13.1.c), del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

L'expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions dins aquest tràmit, i a informe dels ens locals que no l'havien promogut. L'Ajuntament de Vic, per acord del Ple de 9 de setembre de 2013, va informar favorablement sobre l'alteració dels termes proposada. En aquest mateix sentit, el 18 de setembre i el 22 d'octubre de 2013, el Consell Comarcal d'Osona i la Diputació de Barcelona, respectivament, van acordar informar favorablement sobre l'expedient.

El Ple de l'Ajuntament de Malla, en la sessió de 28 de juliol de 2015, va acordar, per majoria absoluta del nombre legal de membres, aprovar la procedència de l'alteració dels termes municipals proposada.

La Direcció General d'Administració Local, en data 17 de desembre de 2015, va emetre l'informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l'alteració, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 5 de maig de 2016, va emetre l'informe favorable sobre l'expedient.

El 12 de maig de 2016, es va posar en coneixement de l'Administració de l'Estat la tramitació de l'expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 22 de setembre de 2016, va aprovar el Dictamen sobre l'alteració dels termes municipals de Malla i de Vic en el qual informa favorablement sobre l'expedient.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessari o aconsellable l'alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables respecte d'aquesta alteració;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 3, 8 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;

D'acord amb els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local i de la Comissió de Delimitació Territorial;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Aprovar l'alteració dels termes municipals de Malla i de Vic, mitjançant la modificació del traçat de la línia de terme i la segregació i agregació recíproca de territori, en l'àmbit de les edificacions de la finca del Verdaguer.

 

Article 2

La nova delimitació entre els termes municipals de Malla i de Vic, en l'àmbit objecte de l'alteració de termes, és la que consta al plànol a escala 1:5.000 de la pàgina cent cinquanta-nou de l'expedient administratiu i que, a efecte il·lustratiu, es reprodueix com a annex d'aquest Decret.

 

Article 3

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha d'efectuar la fitació dels termes municipals d'acord amb el que estableix l'article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

 

Article 4

La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, els drets, les accions, els usos públics i els aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, els deutes i les càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats, tal com acredita la documentació que consta en l'expedient.

 

Article 5

Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l'altre, mitjançant una còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l'alteració.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex

 

file

 

 

Amunt