Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/12/2016

  • Número del document PRE/2888/2016

  • Número de control 16355030

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16355030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/2888/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia.


Atès que el Decret 160/2010, de 9 de novembre, modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre, regula el Premi Ramon Margalef d'Ecologia;

Atès que el Consell de Direcció del Premi, en sessió de data 28 de setembre de 2016, acorda aprovar la proposta de bases aplicables a la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, en compliment del que preveu l'article 5.2.a) del Decret 160/2010, de 9 de novembre;

Atès que l'article 4 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, estableix que el Premi es convoca anualment mitjançant una resolució del president o presidenta de la Generalitat;

Atès que l'article 8.1 del Decret 160/2010, de 9 de novembre, preveu que la convocatòria del Premi s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

- 1 Convocar la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia, d'acord amb les bases reguladores que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

- 2 La dotació de la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia és de vuitanta mil (80.000,00) euros, a càrrec de la partida PR0101 D/48300000/5330/0000 de l'exercici 2017, i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

ANNEX

Bases del Premi Ramon Margalef d'Ecologia

 

Convocatòria 2017

El conreu de la ciència en tots els camps està arribant en els darrers anys a Catalunya al lloc que li pertoca per la mida del país i pel seu entorn social, cultural i econòmic. Això no sempre fou així, per raons diverses, i només en algunes disciplines la recerca, la innovació i la difusió de la ciència assoliren nivells realment universals. Una d'aquestes disciplines fou l'ecologia, que tingué en Ramon Margalef un conreador tenaç, brillant i reconegut internacionalment.

L'ecologia és una ciència relativament jove, que indaga les múltiples relacions dels organismes entre si i amb el seu entorn físic. Com a tal ciència, es basa en un corpus de coneixements obtinguts de l'estudi dels fenòmens naturals, al camp o al laboratori, a unes escales sovint microscòpiques o mesoscòpiques, que li han fornit l'aproximació reduccionista consubstancial a la ciència moderna. En aquest sentit, l'ecologia no és diferent de les altres ciències anomenades "dures". Però també ha pogut gaudir d'una aproximació macroscòpica, holística, que abasta el funcionament de la biosfera sencera o dels seus ecosistemes. No cal oblidar, tampoc, els aspectes aplicats de l'ecologia, en una època en què la nostra espècie està alterant l'entorn natural de múltiples maneres; l'ecologia pot posar de manifest l'efecte d'aquestes alteracions sobre les comunitats naturals i contribuir a reduir-ne l'impacte.

Un dels principals estudiosos i pensadors d'aquesta ecologia alhora reduccionista i holística, que enfonsa les arrels en les ciències pures i és fonamental per entendre el funcionament del món i per resoldre els problemes ambientals, fou el professor Ramon Margalef i López (Barcelona, 1919-2004), que va portar a terme una tasca científica i intel·lectual de primera magnitud en els camps de l'ecologia aquàtica (limnologia i oceanografia, en especial l'ecologia del plàncton) i l'ecologia teòrica. Ramon Margalef, efectivament, va contribuir de forma decisiva a la creació de la ciència ecològica moderna, fins al punt de ser-ne considerat un dels màxims exponents mundials, en gran mesura gràcies a haver sabut interpretar els sistemes naturals en termes de la teoria de la informació i d'haver explorat les àrees frontereres de les ciències naturals amb les ciències físiques. Fou, així mateix, dels primers ecòlegs a entendre que l'espècie humana és una espècie més de la biosfera, dotada d'una enorme capacitat d'alterar el medi, però que depèn com les altres espècies del seu entorn natural. L'obra científica de Margalef és ingent, i al seu paper com a investigador cal afegir el de docent i de divulgador, també fonamentals.

Per tot això, la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2004 el Premi Ramon Margalef d'Ecologia, honorant així la memòria del savi català i universal. El guardó, d'àmbit internacional, té com a objectiu el reconeixement d'aquelles persones d'arreu del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica.

 

1. Objectiu

El Premi Ramon Margalef d'Ecologia té per objecte el reconeixement d'una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

 

2. Candidatures

El Premi pot ser atorgat tant a persones físiques com a persones jurídiques o a col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques.

 

3. Presentació de candidatures

Les candidatures les presenten institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques, i altres institucions de finalitat anàloga, persones guardonades amb aquest Premi en convocatòries anteriors i persones que hagin estat membres del jurat. Excepcionalment, es poden admetre candidatures presentades a títol personal per persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la ecologia.

Les candidatures han de ser argumentades (amb carta o nota raonada, signada per la persona responsable de la presentació de la candidatura) i, acompanyades d'un currículum, han de ser presentades abans del 19 de maig de 2017 i s'han d'adreçar a la Secretaria del Premi Ramon Margalef, al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El seu contingut pot ser enviat anticipadament per correu electrònic a la Secretaria del Premi (prm@gencat.cat).

Un cop presentades, les candidatures han de ser considerades en dues convocatòries més (tres en total), excepte si el/la proponent manifesta explícitament que la seva proposta no torni a ser considerada.

 

4. Dotació

La dotació del Premi és de vuitanta mil (80.000,00) euros i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef.

 

5. Periodicitat

Anual.

 

6. Jurat i concessió

El jurat del Premi en la convocatòria de 2017 està integrat per les persones següents:

a) President:

Joandomènec Ros, catedràtic, Departament d'Ecologia, Universitat de Barcelona; president, Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, Espanya)

b) Vocals:

Rita Adrian, professora d'investigació, Departament de Recerca en Ecosistemes, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (Berlin, Alemanya)

Wolfgang Cramer, director d'investigació, Institut Mediterrani de Biodiversitat i d'Ecologia Marina i Continental (Aix-en-Provence, França)

John Grace, catedràtic emèrit, Departament de Biologia Mediambiental, Facultat de Geociències, Universitat d'Edimburg (Edimburg, Gran Bretanya)

Nancy B. Grimm, catedràtica, Facultat de Ciències de la Vida, Universitat Estatal d'Arizona (Tempe, Estats Units d'Amèrica)

Marina Montresor, professora d'investigació, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Nàpols, Itàlia)

Beatriz Reguera, professora d'investigació, Centre Oceanogràfic de Vigo, Institut Espanyol d'Oceanografia (Vigo, Espanya)

El Jurat, assistit amb veu però sense vot pel secretari o la secretària del Premi, decidirà la candidatura guanyadora, decisió que s'ha de prendre amb un mínim de quatre vots favorables.

El quòrum mínim de constitució del jurat és de cinc membres.

 

7. Proclamació i lliurament del Premi

El Consell de Direcció proclamarà el Premi.

El lliurament solemne del Premi i l'acte acadèmic corresponent tindran lloc a Barcelona.

 

8. Publicitat i transparència

8.1. D'aquesta convocatòria, la decisió del jurat i l'atorgament del Premi Ramon Margalef d'Ecologia se'n dóna publicitat a través de la pàgina web del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

8.2. Aquesta convocatòria es regirà en tot allò que sigui d'aplicació per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

9. Òrgans de direcció i gestió

Els òrgans de direcció i gestió del Premi, així com totes les seves característiques, inclòs el procés de designació dels membres del jurat, figuren en el Decret 160/2010, de 9 de novembre, de regulació del Premi Ramon Margalef d'Ecologia (DOGC núm. 5755, de 15.11.2010), modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012). Aquesta documentació és consultable a la pàgina web del Premi http://www.gencat.cat/premiramonmargalef.

 

Amunt