Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 20/12/2016

  • Número del document GOV/0158/2016

  • Número de control 16355137

  • Organisme emissor Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

    CVE CVE-DOGC-A-16355137-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/158/2016, de 20 de desembre, pel qual es reconeix oficialment l'entitat Associació Catalana Joan Nat de Béziers com a comunitat catalana de l'exterior, a França.


L'article 1 del Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, aprovat pel Decret 118/1998, de 26 de maig, per remissió de l'article 40.2 de la Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea (DOGC núm. 6768, d'11 de desembre de 2014), estableix els requisits i el procediment per al reconeixement dels casals catalans.

L'entitat Associació Catalana Joan Nat de Béziers ha presentat la sol·licitud corresponent, juntament amb tota la documentació acreditativa exigida per ser reconeguda oficialment com a comunitat catalana de l'exterior.

El secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha emès informe favorable al reconeixement d'aquesta comunitat catalana, atès que compleix els requisits establerts en la normativa vigent.

Per tot el que s'ha expressat, a proposta del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, el Govern

 

Acorda:

 

1. Reconèixer oficialment l'entitat Associació Catalana Joan Nat de Béziers com a comunitat catalana de l'exterior, a França.

 

2. Disposar que es notifiqui aquest Acord a la comunitat esmentada.

 

3. Disposar que es publiqui aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte impugnat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquest Acord es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt