Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/12/2016

  • Número del document 331/2016

  • Número de control 16355142

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-16355142-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017.


La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 al Parlament de Catalunya s'ha endarrerit fins al 29 de novembre de 2016.

La darrera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. Aquests pressupostos van ser prorrogats mitjançant els Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.

Aquesta pròrroga pressupostària es va ajustar a la nova estructura administrativa de la Generalitat de Catalunya amb motiu del nou Govern sorgit de les eleccions del 27 de setembre del 2015, d'acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això, i atès que la pròrroga automàtica dels darrers pressupostos aprovats ocasionaria importants disfuncions en la prestació dels serveis públics, cal adaptar el pressupost prorrogat a l'estructura administrativa vigent a l'1 de gener del 2017.

Vista la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Àmbit d'aplicació

Les disposicions que conté aquest Decret són d'aplicació a les seccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la Salut i a les entitats autònomes administratives. Pel que fa als pressupostos prorrogats de les entitats autònomes comercials i de les entitats de dret públic, així com els de les societats mercantils, dels consorcis i de les fundacions en els quals la Generalitat disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern, han d'ajustar l'execució dels seus pressupostos de despesa a la previsió de disponibilitat dels crèdits prorrogats de la secció o entitat que constitueixin part dels seus ingressos, en els termes establerts en aquest Decret. En el cas que resulti indispensable una major dotació per a alguna despesa inajornable, l'entitat ha d'instar el departament d'adscripció perquè gestioni la transferència de crèdit que es consideri oportuna.

En el supòsit que l'entitat ja hagi aprovat el seu pressupost per al 2017, cal que els seus òrgans de govern realitzin els ajustos necessaris per donar compliment al que s'estableix en aquest Decret.

Aquesta norma és d'aplicació també a les entitats no majoritàries de la Generalitat que estan classificades com a administració pública de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC).

 

Article 2

Determinació dels crèdits prorrogats

1. Crèdits de les despeses

A partir de l'1 de gener de 2017 es prorroguen els crèdits inicials de les despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2015, aprovats per la Llei 2/2015, de l'11 de març, d'acord amb els criteris següents:

a) L'estructura orgànica del pressupost prorrogat s'ha d'adaptar, sense alterar-ne la quantia global, a l'organització administrativa vigent en l'exercici 2017, consolidant les modificacions i ajustos pressupostaries autoritzats al llarg dels exercicis 2015 i 2016 derivats de reestructuracions administratives, -vigents per a l'exercici 2017.

b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques de les despeses del pressupost prorrogat s'han d'adaptar a les modificacions de l'estructura orgànica fetes al llarg dels exercicis 2015 i 2016 i a les que puguin resultar necessàries des de l'inici de l'exercici 2017.

c) No es prorroguen els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que finalitzen el 2015 i el 2016.

2. Crèdits de les despeses finançades amb ingressos finalistes o afectats

a) Crèdits de les despeses finalistes: les despeses finançades amb ingressos finalistes, ingressos procedents d'altres administracions, incloses en el pressupost inicial 2015 es prorroguen per l'import ajustat a la consignació pressupostària per a l'exercici 2017 de l'administració d'origen, sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2015, adaptant els codis de finançament finalista a la nomenclatura prevista per al 2017.

b) Crèdits de les despeses afectades: les despeses finançades amb ingressos afectats, ingressos propis de la Generalitat que la normativa afecta a una destinació concreta, incloses en el pressupost inicial 2015, es prorroguen per l'import ajustat a la consignació pressupostària per a l'exercici 2017, sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2015. La Direcció General de Pressupostos ha d'establir quins dels ingressos afectats a despeses es poden identificar en el sistema de gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya (GECAT).

 

Article 3

Criteris per determinar la gestió de la despesa durant la pròrroga pressupostària.

Els crèdits inicials del pressupost 2015 prorrogats per al 2017 han de ser coherents amb l'objectiu de dèficit públic fixat per la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostaria.

En aquest sentit, els crèdits inicials del 2015 es prorroguen per a l'exercici 2017, d'acord amb els criteris següents:

a) Crèdits de les despeses de capítol 1: les despeses de personal de capítol 1 s'han d'ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2016.

b) Crèdits de les despeses de la resta de capítols (capítols 2 a 9): es prorroguen, en el seu conjunt, per la totalitat del pressupost inicial 2015 ajustat a les previsions d'ingressos finalistes i afectats per al 2017. Pel que fa al 8, l'import d'actius financers ha d'observar el que estableix la Resolució  de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, en la qual es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions financeres que tenen per objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o altres tipus de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari o la norma que en un futur la substitueixi.

 

Article 4

Retencions de saldos pressupostaris

Sens perjudici del que s'estableix als articles anteriors, el Departament competent en matèria de pressupostos, i segons l'execució de l'estat d'ingressos o de despeses, pot acordar la retenció de saldos pressupostaris en període de pròrroga, corresponents a crèdits no vinculats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l'article 1, i també qualsevol altra mesura que consideri adequada per complir els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Comptabilització de les despeses durant la pròrroga pressupostària

a) Les transferències i les aportacions de fons entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, i també entre aquestes entitats, que no responguin al pagament de preus o tarifes per contraprestacions individualitzables, s'han de comptabilitzar, amb caràcter general, per dotzenes parts de llur import pressupostat no abans del primer dia laborable de cada mes. Tanmateix, en el cas que el calendari d'execució real de les despeses finançades de l'entitat requereixi una periodificació diferent a l'esmentada, es poden comptabilitzar d'acord amb aquest calendari, amb l'informe favorable previ de la Intervenció Delegada.

b) Els contractes programa vigents entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic s'han de revisar d'acord amb les aportacions econòmiques que derivin de l'aplicació d'aquest Decret.

c) Els crèdits de transferències i aportacions consolidables entre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les entitats autònomes administratives s'han d'ajustar al que sigui necessari per donar compliment a les mesures establertes en aquest Decret. Per tant, les entitats esmentades estan obligades a realitzar els ajustos necessaris en els seus pressupostos, tant a l'estat d'ingressos com a l'estat de despeses. En el cas que el Servei Català de la Salut i les entitats autònomes administratives prevegin que els seus ingressos propis puguin ser inferiors als establerts en els seus respectius pressupostos inicials per al 2015, ho han de comunicar a la Direcció General de Pressupostos i l'han d'informar de les partides en què s'hagin d'aplicar retencions de crèdit per l'import esmentat.

d) Pel que fa a compromisos pluriennals amb anualitat per al 2017, els expedients de despesa anticipada i les obligacions d'exercicis anteriors pendents d'aplicar en el pressupost, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha d'efectuar les reserves de crèdit pels imports aprovats que corresponguin, d'acord amb l'article 5 de l'Ordre VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2016.

En el cas que no hi hagi crèdit o sigui insuficient per efectuar algunes de les retencions esmentades, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha de dur a terme les actuacions que consideri necessàries per completar les retencions.

 

Article 6

Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost prorrogat

Pel que fa als crèdits de despesa autoritzats durant la pròrroga pressupostària, incloent-hi les despeses amb fons finalistes i afectats de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives, es mantenen les vinculacions establertes en l'article 3 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, amb les excepcions següents:

a) Pel que fa al capítol 1, els crèdits autoritzats vinculen per servei i capítol, llevat dels crèdits relatius als articles 15 i 17, que vinculen per servei i concepte, i dels relatius a l'article 16, que vinculen per secció i concepte, si són de la Generalitat, i per entitat i concepte, en la resta de casos, excepte la secció Parlament, que vinculen per servei pressupostari i concepte.

b) Pel que fa al capítol 4, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les transferències nominatives; de les aplicacions 460.0017, «Fons per al foment del turisme»; 464.0001, «Pla únic d'obres i serveis de Catalunya», i 489.0001, «Farmàcia (receptes mèdiques)», i de les partides pressupostàries PO01 D/470.0001/521, «A empreses privades», i BE15 D/480.0005/333, «Renda mínima d'inserció», que vinculen per servei, programa i aplicació, i del concepte 488, «Concerts educatius», que vincula per servei, programa i concepte

c) Pel que fa al capítol 7, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les transferències nominatives, de l'aplicació 762.0001, «Pla únic d'obres i serveis de Catalunya», i de la partida pressupostària PO01 D/770.0001/521, «A empreses privades», que vinculen per servei, programa i aplicació.

d) Els crèdits pressupostats amb fons finalistes i afectats vinculen d'acord amb els criteris establerts en l'article 3 de la Llei 2/2015, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 independentment dels seus respectius orígens de crèdit, llevat que es tracti de generacions sense ingrés condicionades.

e) Els crèdits de la secció «Participació dels ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat» vinculen d'acord amb els criteris de l'apartat 1 independentment dels seus respectius orígens de crèdit.

 

Article 7

Transferències de crèdit

Pel que fa a les transferències de crèdit autoritzades durant la pròrroga pressupostària, es mantenen els mateixos termes de l'article 6 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 

Article 8

Generació de crèdits

Poden generar crèdit en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les entitats autònomes administratives, durant el període de pròrroga i d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els ingressos no previstos o els superiors als que es tenen en compte en el pressupost inicial que es produeixin al llarg de l'exercici pressupostari establerts en l'article 7 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

 

Article 9

Crèdits ampliables

Pel que fa als crèdits de despesa autoritzats durant la pròrroga pressupostària, incloent-hi els que contenen fons finalistes i afectats, de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les entitats autònomes administratives, mantenen la consideració d'ampliables en els mateixos termes que els previstos en l'article 8 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

 

Article 10

Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats

1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes o afectats no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït efectivament l'ingrés en la tresoreria corresponent.

2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats públiques, i sempre que s'acrediti documentalment el compromís de finançament de l'administració o l'entitat que hagi d'aportar els fons es poden ordenar pagaments sense que s'hagi produït efectivament l'ingrés en els casos següents:

a) Si són necessaris per atendre les despeses de personal.

b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestacions de caràcter personal o social.

c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament per mitjà d'un reemborsament, amb la justificació de les despeses efectivament produïdes.

d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l'informe previ del departament competent en matèria de pressupostos.

3. El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda pot incorporar i adequar dins del sistema GECAT els codis de finançament finalista i afectat per tal d'identificar els crèdits de les despeses finançades amb ingressos finalistes i afectats.

 

Article 11

Operacions financeres

1. Es prorroga l'autorització que conté la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, per a l'emissió de deute o la formalització d'operacions d'endeutament, en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l'autoritzat per la Llei esmentada. Aquests límits queden automàticament revisats pels imports que derivin dels programes vigents o que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.

2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d'endeutament per l'import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l'exercici 2017, de manera que no s'incrementi el saldo viu de l'endeutament a 31 de desembre de 2016. Excepcionalment, amb l'autorització prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat poden augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

3. Les característiques de les operacions d'endeutament que assenyala aquest article les ha de fixar el Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'endeutament. Pel que fa a les operacions a què fa referència l'apartat 2, la direcció general competent en matèria de política financera ha de seguir el procediment establert en l'article 36.4 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, sempre que es validi el requisit d'excepcionalitat que s'ha esmentat.

4. Les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d'avals o algun altre tipus de garantia s'han d'autoritzar d'acord amb els termes de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica del Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques en la qual es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d'avals, reavals o altres tipus de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari o la norma que en un futur la substitueixi.

 

Article 12

Imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors

1. La imputació de compromisos de despesa d'exercicis anteriors s'ha d'ajustar als termes establerts a l'article 11 de l'Ordre VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari 2016.

2. Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit que s'hagin de tramitar en els termes que preveu l'article 8 de l'Ordre VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari 2016, d'acord amb la normativa vigent, s'han d'ajustar a les disposicions següents:

a) Els romanents de crèdit existents a 31 de desembre de 2016 finançats a càrrec de fons finalistes efectivament ingressats que en la data esmentada no estiguin vinculats al compliment d'obligacions ja reconegudes es poden incorporar a l'exercici 2017 per aplicar-los a les finalitats que van motivar aquests ingressos. Tanmateix, no es pot autoritzar la incorporació de romanents de crèdit que ja hagin estat incorporats successivament en els dos darrers exercicis, llevat que el període d'execució establert per a les actuacions que s'han de finançar sigui superior.

b) Les incorporacions de romanents de crèdit corresponents a operacions no financeres s'han de compensar amb retencions de crèdit, o bé, s'han de finançar amb càrrec a una minoració d'altres crèdits, en qualsevol cas, corresponents a operacions no financeres.

c) La necessitat de compensació o finançament prevista en el punt b no és d'aplicació en els casos d'incorporacions de romanents de crèdit finançats amb càrrec a Fons finalistes o afectats efectivament ingressats, en què n'hi ha prou amb acreditar l'ingrés.

d) La direcció general competent en matèria de pressupostos pot acordar, en funció de l'execució pressupostària, compensar amb càrrec a la secció FO “Fons de Contingència” les incorporacions de romanents de crèdit establertes a l'apartat a).

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries en període de pròrroga pressupostària.

1. El Govern, mentre duri el període de pròrroga pressupostària, autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a realitzar:

a) Les adaptacions tècniques que calgui com a conseqüència de reorganitzacions administratives per crear les seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i, si escau, autoritzar les modificacions de crèdits corresponents.

b) Les transferències de crèdit necessàries per atendre el finançament d'una possible variació en la previsió dels interessos, així com la previsió d'increment de les despeses de personal per atendre les recurrències de les dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2016 i altres obligacions relacionades.

c) Les transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Generalitat, excepte la secció del fons de contingència.

2. Les operacions a què fa referència l'apartat 1 no poden donar lloc, en cap cas, a un increment de crèdit dins del pressupost.

 

Segona. Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d'economia social o del tercer sector.

S'autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a prorrogar durant l'exercici 2017 i fins que es dicti la resolució de concessió corresponent  o es concerti la prestació del servei, les obligacions mensuals per al manteniment de programes de serveis socials a les entitats que n'han estat beneficiàries a l'empara de les ordres BSF/44/2015, de 9 de març i TSF/75/2016, de 7 d'abril,  i les resolucions BSF/557/2015, de 24 de març i TSF/964/2016, d'11 d'abril, sempre que continuïn reunint les condicions que en van causar la concessió.

 

Tercera. Mesures pressupostàries amb relació a les entitats incloses en processos de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic.

1. El Govern, dins les previsions pressupostàries assignades per a l'exercici 2017, pot autoritzar modificacions pressupostàries per realitzar els ajustos necessaris per al funcionament de les entitats sotmeses a un procés de supressió, extinció, integració o fusió, dins del marc de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, per atendre les seves obligacions econòmiques.

2. Malgrat el que estableix l'apartat 1 i mentre no conclogui el procés de supressió, extinció, integració o fusió, el Govern pot autoritzar que la gestió pressupostària de les entitats afectades es faci amb càrrec al departament al qual estan adscrites.

3. Les modificacions pressupostàries a què es refereix l'apartat 1 no poden suposar, en cap cas, increment de despesa.

 

Quarta. Interès legal del diner i interès de demora

1. Fins al 31 de desembre de 2017, l'interès legal del diner és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l'Estat vigent en cada moment.

2. Fins al 31 de desembre de 2017, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes a les finances de la Generalitat és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l'Estat, vigent en cada moment.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Les direccions generals de Pressupostos; de Política Financera, Assegurances i Tresor; la Intervenció General i la Secretaria d'Administració i Funció Pública poden dictar, en l'àmbit de les competències respectives, les mesures necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor l'1 de gener de 2017.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

Amunt