Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/12/2016

  • Número del document ENS/2894/2016

  • Número de control 16355040

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16355040-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2894/2016, de 14 de desembre, per la qual es modifica el concert educatiu del centre privat concertat d'educació especial Centre Pilot Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern.


Per la Resolució ENS/1459/2016, de 6 de juny (DOGC núm. 7142, de 15.6.2016), es van modificar els concerts educatius dels centres privats d'educació especial.

Amb posterioritat, el Centre Pilot Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern, amb codi 08034163, d'acord amb l'informe emès pels serveis territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llogregat, ha hagut d'escolaritzar més alumnes dels inicialment previstos, motiu que obliga a modificar el concert educatiu aprovat per la Resolució ENS/1459/2016, de 6 de juny, abans esmentada.

D'acord amb el que s'ha exposat, tal i com preveu l'article 28 i següents del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,


Resolc:


-1 Modificar el concert educatiu del centre privat concertat d'educació especial Centre Pilot Sant Just Desvern, per al nivell d'ensenyament bàsic d'educació especial i per un període de 5 anys d'acord amb l'annex d'aquesta Resolució.

 

-2 La modificació d'aquest concert tindrà efectes a partir de l'inici del curs escolar 2016-2017 i es formalitzarà mitjançant un document administratiu que subscriurà el director dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat i el titular del centre.

 

-3 La concessió d'aquesta modificació dels concerts educatius dels centres privats es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210, del pressupost de l'any 2015 prorrogat per a l'any 2016.

 

-4 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 14 de desembre de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex


CR: concert resultant.

priv: unitats concertades ordinàries.

TM: tutor d'aula.

GS: grau superior.

FIS: fisioterapeuta.

LOG: logopeda.

ED: educador.


Serveis territorials al Baix Llobregat

Municipi: Sant Just Desvern.

Denominació: Centre Pilot Sant Just Desvern.

Codi: 08034163.

CR: 7 priv. 7 TM. 1 GS. 1 FIS. 1 LOG. 3 ED.


Amunt