Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 20/12/2016

  • Número del document GOV/0160/2016

  • Número de control 16355132

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16355132-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/160/2016, de 20 de desembre, pel qual es prorroga l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic.


L'Administració sanitària ha de garantir l'adequada assistència sanitària a la ciutadania per fer efectiu el dret constitucional a la protecció de la salut, mitjançant l'organització dels serveis sanitaris públics, d'acord amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, és a dir, mitjançant la determinació dels criteris generals de la planificació sanitària i l'ordenació territorial dels recursos humans per tal d'assegurar una dotació adequada a les necessitats dels centres i serveis, amb l'objectiu d'assolir una màxima racionalització i optimització en la prestació dels serveis.

Precisament, aquesta necessitat de garantir les prestacions sanitàries adequades en el conjunt del sistema sanitari va justificar l'impuls i l'aprovació per part del Govern de sengles acords consecutius que declaren l'interès públic perquè els professionals mèdics exerceixin un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic o en determinats serveis socials.

En aquest sentit, aquesta voluntat va quedar reflectida, primer, en l'Acord GOV/115/2007, de 2 d'octubre, pel qual es declarava d'interès públic el desenvolupament d'un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i en els centres residencials de la xarxa pública de serveis socials per part de personal mèdic; posteriorment, en l'Acord GOV/198/2010, de 2 de novembre, pel qual es declara d'interès públic que el personal mèdic exerceixi en un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic, i, finalment, en l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic.

Aquests acords troben els seus fonaments principals en la clara tendència a l'envelliment a mitjà termini del col·lectiu dels professionals de la medicina a Catalunya, que, d'acord amb les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya mitjançant l'informe Projeccions de població 2021-2041, coincideix amb modificacions substancials quant al pes demogràfic de les diferents edats que configuren la piràmide demogràfica, i això fa preveure un augment progressiu del pes demogràfic dels grups de més edat, atès l'increment sostingut de l'indicador de l'esperança de vida de la població. Aquestes circumstàncies, actualment, es considera que es mantenen, ja que no han variat de forma substancial.

De la mateixa manera, l'informe Demografia mèdica i situació laboral del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), de 9 de desembre de 2013, també destacava aquestes dades en la part de la diagnosi i les conclusions, on es reflectien el progressiu envelliment del col·lectiu mèdic, el qual, a més a més, s'havia incrementat els darrers anys, i el notable augment del nombre de les jubilacions que es preveia que es produirien entre els anys 2013 i 2030.

Entre alguns dels efectes d'aquesta situació, cal remarcar la possibilitat legal que els professionals de la medicina quedin eximits de realitzar guàrdies a partir d'una determinada edat, la qual cosa dificulta la cobertura d'activitats i franges horàries als centres assistencials.

Així mateix, aquest factor i altres d'afegits determinen que a l'informe de 2013 del COMB es consideri necessari declarar d'interès públic que el col·lectiu mèdic pugui exercir en més d'un lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic. Aquests altres factors afegits són: l'increment del nivell de precarietat en la contractació de metges, especialment els més joves; la incidència del factor territorial en la cobertura dels serveis mèdics; la disminució de l'afluència de metges estrangers, amb un augment dels que abandonen Catalunya, i el notable fraccionament de les especialitats mèdiques, amb un sistema d'especialització de la professió poc flexible.

D'acord amb l'esmentat informe del COMB, aquest seguit d'elements situaven l'atur professional col·legiat en un percentatge residual i determinaven l'existència d'un balanç negatiu de personal mèdic. Segons les dades del Registre col·legial, a 31 d'octubre de 2013 només constava aturat el 0,4% del total de metges col·legiats a Catalunya, per la qual cosa es considerava que existia un atur residual, atès que aquesta situació es concentrava bàsicament en els metges estrangers (51%) i sense especialització (65,5%). En aquest moment, d'acord amb les dades de l'informe de juny de 2016 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona denominat La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitats i propostes, elaborat pel Gabinet d'Estudis Col·legials, la situació no ha variat substancialment, atès que el percentatge d'atur se situa en l'1,2% i, per tant, segueix sent residual.

Aquesta situació impacta també en els serveis socials, on l'envelliment progressiu de la població i la pèrdua d'autonomia que això pot comportar, així com el canvi del model familiar, han fet que la majoria de persones ingressades en les residències assistides requereixin més atenció assistencial, de manera que s'origina un augment de la demanda de professionals mèdics. D'acord amb això, vista l'estreta coordinació que existeix entre les xarxes públiques de serveis socials i de salut, es considera convenient mantenir i millorar els mecanismes que permeten que el personal mèdic que presta els seus serveis a l'àmbit dels centres residencials de la xarxa de serveis socials de titularitat pública pugui compatibilitzar aquesta activitat amb l'exercici en un altre lloc de treball al sector públic sanitari.

D'altra banda, el sistema sanitari català de cobertura pública es caracteritza per una considerable diversificació de proveïdors, de titularitat pública i privada. En aquest sentit, cal tenir en compte que la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, a l'article 1.3 preveu que, als sols efectes d'aquesta Llei i per al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, es considera activitat al sector públic la desenvolupada a les entitats concertades i col·laboradores de la Seguretat Social en la prestació sanitària, actualment el Sistema Nacional de Salut.

Ateses les particularitats del sistema sanitari català, els professionals que ja presten els seus serveis en un centre proveïdor del sector sanitari públic suposen un alt valor afegit que cal aprofitar per tal d'enriquir aquest sistema, creant sinergies que repercuteixen en la seva qualitat. En aquesta línia, l'experiència dels anteriors acords del Govern sobre el personal mèdic ha posat de manifest la necessitat d'aquesta declaració d'interès públic, que repercuteix en benefici dels ciutadans.

Unes consideracions similars es poden traslladar al personal del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, que presta assistència sanitària en intervencions tant als bombers i a un altre personal operatiu com als ciutadans víctimes de sinistres, tenint en compte el perfil professional d'aquest col·lectiu i les considerables dificultats en el moment de trobar professionals amb les competències i l'experiència necessàries per tal de poder ocupar els llocs vacants o de substitucions al GEM.

L'esmentada Llei 21/1987, de 26 de novembre, a l'article 4.1 estableix que el personal comprès a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei solament pot desenvolupar una segona activitat al sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei públic, i l'apartat 8 d'aquest article preveu que hi ha interès públic per exercir un segon càrrec o activitat si així ho determina el Govern.

La declaració de l'existència d'interès públic per part del Govern de la Generalitat, en aplicació del dit article 4, apartats 1 i 8, de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, quant a l'acompliment d'un segon lloc de treball o activitat en el sector públic suposa, d'acord amb l'esmentada normativa d'incompatibilitats, una excepció a la regla general de dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de treball, per la qual cosa, a més d'exposar, com s'ha fet anteriorment, els motius que emparen aquesta declaració d'existència d'interès públic, cal acotar-ne l'àmbit d'aplicació. En aquest sentit, l'article 4.9 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableix que correspon al Govern determinar l'existència d'interès públic quant a l'exercici d'un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, que és una condició necessària per a l'atorgament, si escau, de la corresponent autorització de compatibilitat.

Els acords del Govern abans esmentats i, en concret, l'actual Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, volen, doncs, intentar pal·liar algunes de les mancances detectades, plantejant més possibilitats per desenvolupar dues activitats assistencials en el sector públic sanitari.

La declaració d'interès públic de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, s'estableix per un termini de vigència de tres anys, que finalitza el proper dia 27 de desembre, però, d'acord amb el que s'ha exposat, cal entendre que actualment continuen existint les mateixes causes que en van justificar l'adopció.

Per tant, és adequat prorrogar l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, amb caràcter previ a la finalització dels seu període de vigència, atès que resta acreditat el manteniment de les circumstàncies que van donar lloc a la declaració d'interès públic que permet que els professionals públics sanitaris puguin compatibilitzar dues activitats assistencials al sector públic sanitari, en els termes que preveu l'Acord esmentat.

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, del conseller d'Interior, del conseller de Justícia i de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el Govern

 

Acorda:

 

--1 Prorrogar l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic, per un període de tres anys, comptadors des del 28 de desembre de 2016, amb els mateixos termes que s'hi preveuen.

 

--2 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt