Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/12/2016

  • Número del document 332/2016

  • Número de control 16355143

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16355143-2016

Dades del DOGC
  • Número 7272

  • Data 22/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 332/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac.


El 30 d'abril i el 9 de maig de 2014, els plens de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, respectivament, van acordar iniciar un expedient d'alteració dels termes municipals per tal de modificar el conjunt de la línia de terme, amb la finalitat d'adaptar-los a la realitat urbanística municipal del moment, d'acord amb el que estableix l'article 14, en relació amb l'article 13.1.c), del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

L'expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions dins aquest tràmit, i a informe dels ens locals que no l'havien promogut. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, per acord del Consell Metropolità de 28 d'octubre de 2014, la Diputació de Barcelona, mitjançant el Decret de la Presidència de 17 de desembre de 2014, i el Consell Comarcal del Barcelonès, mitjançant l'escrit de 6 de novembre de 2014 del seu president, van informar favorablement sobre l'expedient d'alteració de termes. En l'expedient no consta informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Els ajuntaments de Montcada i Reixac i de Barcelona, mitjançant els acords dels plens de 18 de desembre de 2014 i 27 de febrer de 2015, respectivament, van aprovar la procedència de l'alteració, amb el quòrum legalment establert.

El 17 de desembre de 2015, la Direcció General d'Administració Local va emetre l'informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l'alteració, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 5 de maig de 2016, va emetre l'informe favorable sobre l'expedient.

El 12 de maig de 2016, es va posar en coneixement de l'Administració de l'Estat la tramitació de l'expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 22 de setembre de 2016, va aprovar el Dictamen sobre l'alteració dels termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac en el qual informa favorablement sobre l'expedient.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessari o aconsellable l'alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables respecte d'aquesta alteració;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 3, 8 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;

D'acord amb els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local i de la Comissió de Delimitació Territorial;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Aprovar l'alteració dels termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac, mitjançant la modificació del conjunt de la línia de terme i la conseqüent segregació i agregació recíproca de territori, amb la finalitat d'adaptar els termes municipals a la realitat urbanística municipal del moment.

 

Article 2

La nova delimitació entre els termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac, en l'àmbit objecte de l'alteració de termes, és la que consta en els plànols a escala 1:5.000 de les pàgines cent noranta-cinc, cent noranta-sis i cent noranta-set de l'expedient administratiu i que, a efecte il·lustratiu, es reprodueix com a annex d'aquest Decret.

 

Article 3

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha d'efectuar la fitació dels termes municipals d'acord amb el que estableix l'article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

 

Article 4

La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, els drets, les accions, els usos públics i els aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, els deutes i les càrregues, ni del personal dels ajuntaments afectats, tal com acredita la documentació que consta en l'expedient.

 

Article 5

Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l'altre, mitjançant una còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l'alteració.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex

 

file

 

 

Amunt