Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/11/2016

  • Número del document GAH/2659/2016

  • Número de control 16329034

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16329034-2016

Dades del DOGC
  • Número 7256

  • Data 28/11/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/2659/2016, de 18 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament a la Secretaria General i d'un lloc singular a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (convocatòria de provisió núm. GAH/011/16).


Atesa la Resolució GAH/2174/2016, de 21 de setembre (DOGC núm. 7216, de 29. 9.2016), de convocatòria del lloc de cap del Servei Territorial de Cooperació Local a la Secretaria General i del lloc de responsable d'anàlisi d'hisendes locals a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya, i la resta de disposicions concordants;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions de mèrits i capacitats exigits en la convocatòria, i de conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats,


Resolc:


—Nomenar el senyor Jordi Pesudo Casas cap del Servei Territorial de Cooperació Local i la senyora Montserrat Pérez Herrero responsable d'anàlisi d'hisendes locals.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 18 de novembre de 2016


P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18.7.2013, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Francesc Esteve i Balagué

Secretari general


Amunt