Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/11/2016

  • Número del document TSF/2662/2016

  • Número de control 16329030

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16329030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7256

  • Data 28/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2662/2016, de 22 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa Aracoop, en l'exercici 2016.


Atesa l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop.

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vist que la resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de data 18 d'abril de 2016, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat;

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria ordinària per concedir subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop en l'exercici 2016.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a projectes generadors d'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d'ateneus cooperatius i de projectes singulars i de la seva promoció, dins el marc del Programa aracoop.

 

–3 El termini per presentar el formulari de sol·licitud és de deu dies naturals, comptats des del mateix dia de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–4 El formulari de sol·licitud s'ha de presentar exclusivament per via electrònica segons el model normalitzat que està a la disposició de les persones interessades a l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.EACAT.cat), al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), a l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i a l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat/ca/tramits/index.html).

Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que indica el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica. Concretament:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat del DNI electrònic.

Els mecanismes de signatura emprats pels empleats públics dels ens locals d'acord amb el protocol d'identificació i signatura que hagin aprovat. Al formulari de sol·licitud, degudament formalitzat, s'ha d'adjuntar la documentació genèrica que preveu la base 8 de l'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, i l'específica que per a cada línia de subvenció preveuen els annexos 2, 3 i 4 de l'esmentada Ordre.

 

–5 Aplicació pressupostària i import

L'import màxim destinat a aquestes subvencions és de 5.300.000 euros, i va a càrrec de les partides pressupostàries següents:

 

BE1402

D/4600001/661

FIUPAO

2.000.000,00 euros

BE1402

D/4700001/661

FIUPAO

1.300.000,00 euros

BE1402

D/4820001/661

FIUPAO

2.000.000,00 euros

 

 

En el cas que no s'exhaureixin els recursos assignats a alguna o algunes de les partides esmentades, els recursos no assignats poden acréixer altres partides del mateix pressupost.

Aquest import màxim es pot ampliar d'acord amb els crèdits pressupostaris del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per resolució del director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 

–6 La quantia màxima total per a cadascuna de les línies i projectes per subvencionar és la següent:

Línia 1. Creació de la Xarxa d'ateneus cooperatius, punts territorials del Programa aracoop.

L'import total de la subvenció per a la línia 1 és de 3.300.000,00 euros. L'import màxim per subvencionar per a cada projecte és de 215.000,00 euros, excepte Barcelona ciutat, que l'import màxim per subvencionar per projecte és de 290.000,00 euros. La subvenció, en qualsevol cas, podrà cobrir fins el 100% del cost total de tots el projectes.

Línia 2. Projectes singulars de generació d'ocupació i creació de cooperatives i societats laborals.

L'import total de la subvenció per a la línia 2 és d'1.900.000,00 euros. L'import màxim per subvencionar per a cada projecte és de 200.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.

Línia 3. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

L'import màxim total de la subvenció per a la línia 3 és de 100.000,00 euros.

 

–7 Les línies o projectes per subvencionar són els que preveuen els annexos 2, 3 i 4 de l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre.

 

–8 L'àmbit temporal de les accions objecte de la subvenció és des de l'1 de gener de 2016 i fins al 15 d'octubre de 2017. L'inici de les actuacions ha de ser, obligatòriament, durant l'any 2016.

 

–9 Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats que estableixen els annexos 2, 3 i 4 de l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per a cada línia de subvenció.

 

–10 Els òrgans competents per tramitar i resoldre les subvencions són:

La instrucció del procediment correspon a la persona titular de la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

L'òrgan competent per valorar les sol·licituds i per elaborar l'informe que ha de servir de base a la proposta de resolució corresponent és l'òrgan col·legiat integrat pels òrgans següents:

El cap del Servei de Foment de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, o la persona que designi.

El director o directora dels serveis territorials a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, les Terres de l'Ebre, competents en matèria d'ocupació, o la persona que designin.

Una persona experta en economia social i cooperativa, excepte que representi alguna entitat que hagi presentat un projecte en el marc d'aquesta ordre de bases.

L'informe de l'òrgan col·legiat ha d'incloure el resultat de l'avaluació de les sol·licituds presentades.

La competència per dictar la resolució corresponent és de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 

–11 D'acord amb la base 13 de de l'Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre , el termini màxim per emetre i notificar la resolució és de dos mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria. Excepcionalment, en aplicació de l'Ordre VEH/277/2016, de 18 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2016, el termini màxim per emetre i notificar la resolució de la present convocatòria serà el 20 de desembre de 2016 .

Transcorregut aquest termini, si no se n'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) i 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–12 La resolució es notifica a les persones interessades amb la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) sens perjudici que puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–13 Contra la resolució de concessió o de denegació de subvencions, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

 –14 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 18 de l'esmentada Ordre TSF/315/2016, de 22 de novembre. El termini per a la presentació del compte justificatiu és el 15/11/2017, excepte els següents documents que s'hauran de presentar com a màxim el dia 31/01/2018.

Línia 1: La relació de les empreses creades amb nom i NIF i la relació de les persones inserides amb nom, NIF i empresa en la qual s'ha inserit.

Línia 2: La relació de les empreses creades amb nom i NIF i la relació de les persones que hagin creat un lloc de treball amb nom, NIF i empresa en la qual s'ha creat.

A efectes d'aplicar els percentatges de revocació de la subvenció establerts en els annexos 2 i 3 de l'Ordre es tindrà en compte el següent:

Línia 1:

Persones ateses fins el 15 d'octubre de 2017.

Empreses creades per part de les persones ateses fins el 15/01/2018.

Persones inserides fins el 31/01/2018.

S'entendrà com a empresa creada, les empreses que estiguin en procés d'inscripció al registre o bé que hagin iniciat una activitat econòmica.

S'entendrà com a persona inserida, tant aquelles persones ateses o participants de les actuacions, com aquelles persones que participin en un nou projecte empresarial conjuntament amb alguna de les persones ateses o participants i que hagin iniciat una activitat laboral en el període comprés entre el 01/01/2016 i el 31/01/2018. La Direcció general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, verificarà mitjançant la consulta a la base de dades de la seguretat social la inserció de les persones ateses.

Línia 2:

Empreses creades per part de les persones participants fins el 15/01/2018.

Llocs generats fins el 31/01/2018.

S'entendrà com a empresa creada, aquelles empreses que estiguin en procés d'inscripció al registre o bé que hagin iniciat una activitat econòmica. S'entendrà com a lloc de treball creat, l'alta a la seguretat social de les persones en empreses creades o be en les empreses participants, d'acord amb el projecte aprovat, en el període comprés entre el 01/01/2016 i el 31/01/2018. Aquesta alta s'haurà de mantenir per un període mínim de 6 mesos. La Direcció general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, verificarà mitjançant la consulta a la base de dades de la Seguretat Social aquesta circumstància, d'acord amb el document de la relació de les persones que hagin creat un lloc de treball.

 

–15 Al final de l'exercici, quan les subvencions concedides, individualment considerades, són del mateix import o d'un import superior a 3.000,00 euros, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dóna publicitat dels atorgaments d'aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i hi indica la convocatòria ordinària, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida, la/les finalitat/s de la subvenció i la seva formalització.

 

–16 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

 

–17 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes comptat de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

Amunt