Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 15/11/2016

  • Número del document EMC/0309/2016

  • Número de control 16322033

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-16322033-2016

Dades del DOGC
  • Número 7252

  • Data 22/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE EMC/309/2016, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial.


L'Estratègia Europa 2020 situa la indústria i la innovació com a fonaments d'un model de creixement basat en el coneixement, que sigui eficient en l'ús dels recursos, respectuós amb el medi ambient i integrador des del punt de vista social i territorial. Està demostrat que la reindustrialització i l'impuls a l'activitat industrial és la forma més adequada per bastir els fonaments d'una recuperació econòmica sòlida, crear llocs de treball de qualitat i garantir un creixement sostingut i durador.

Catalunya és un país amb una base sòlida i amb tradició industrial i, tot i les terribles conseqüències de la crisi econòmica, encara avui l'activitat manufacturera aporta una cinquena part de la riquesa generada. Tanmateix, el Govern de Catalunya ha assumit les prioritats marcades per l'Estratègia Europa 2020 i aposta decididament pel foment d'una indústria intensiva en innovació, en coneixement i plenament internacionalitzada, de manera que l'any 2020 la participació de la indústria en el PIB català arribi al 25%. La voluntat del Govern és impulsar mesures, al llarg d'aquesta legislatura, que permetin assolir aquest objectiu.

Assumint el paper d'acompanyament i per facilitar l'execució de projectes d'R+D+i o d'inversió que permetin consolidar l'activitat industrial i avançar en l'adaptació de les empreses al canvi de model industrial, el Govern vol posar a disposició del sector industrial un instrument financer en condicions preferents de bonificació d'interessos per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF).

L'objectiu d'aquest instrument és el finançament de projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament per tal d'induir la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor. Així mateix, també es pretén donar cobertura a projectes desenvolupats per pimes amb un volum més petit, però que tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial i la creació d'ocupació, ja sigui en l'àmbit sectorial o territorial.

L'horitzó temporal d'aquesta línia de finançament serà l'any 2018, amb convocatòries anuals, segons l'Acord de Govern de 26 de juliol de 2016 i el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances de 21 d'octubre de 2016. L'any 2016 la línia estarà dotada amb 100.000.000,00 d'euros, que fondejarà l'Institut Català de Finances, import que es replicarà idèntic pels anys 2017 i 2018.

Vist que a aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Atès el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013); el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014);

Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i d'acord amb les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.1234, de 22.12.1989)

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec destinades al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016

 

Jordi Baiget i Cantons

Conseller d'Empresa i Coneixement

 

 

Annex

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

 

Disposicions generals

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial que es descriuen a la base 4.

 

Base 2

Empreses beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

3.1 Amb caràcter general, els beneficiaris han de complir els requisits següents:

a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE núm. 289, de 3.12.2013) o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.04.2005) i del Decret 322/2011, de 19 d'abril (DOGC núm. 5864, de 21.04.2011).

b) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, al llarg de tot el procediment de concessió de l'ajut.

c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió declarant un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) No haver estat sancionades durant l'any anterior a aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

h) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).

i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, d'17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d'acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).

j) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

k) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.

l) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

m) No estar afectades per qualsevol de les situacions següents: incidències RAI, ASNEF o de caràcter judicial o fons propis negatius.

3.2 El compliment dels requisits d'aquesta base s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que s'inclou a l'imprès de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquesta declaració responsable faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.

 

Base 4

Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs

Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF), d'acord als pactes que figuren al Conveni signat entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'ICF el 21 d'octubre de 2016 . Prèviament a la formalització del préstec per part de l'Institut Català de Finances, la Direcció General d'Indústria haurà d'emetre un dictamen respecte de l'elegibilitat industrial del projecte.

Les condicions dels préstecs són:

a) Tipus d'interès.

El tipus d'interès serà l'EURIBOR 12m més un 2%. Sobre aquest tipus s'aplicarà una bonificació, que s'especificarà en la resolució d'atorgament corresponent de l'ajut i que serà fins a un màxim del 2%.

Això no obstant, excepcionalment, aquest tipus d'interès es podrà incrementar fins a un màxim de l'EURIBOR 12m més un 2,95%, en funció de la situació economicofinancera del beneficiari. Aquestes operacions gaudiran de la mateixa bonificació abans esmentada.

Els valors de l'índex de referència de l'EURIBOR 12m inferiors a zero no es tindran en compte per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.

b) Import.

L'import mínim de les actuacions subvencionables dutes a terme per grans empreses ha de ser superior a 5 milions d'euros, i d'1,5 milions d'euros en el cas de pimes. Aquestes inversions es podran distribuir en més d'una fase. L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l'actuació subvencionable. Aquest percentatge es determinarà per a cada projecte concret.

c) Termini màxim d'amortització.

El termini màxim d'amortització serà de 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

d) Garanties.

Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances.

e) Desemborsament.

El desemborsament serà d'una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra la presentació de factures, informes d'auditoria o altres documents que justifiquin la inversió.

f) Amortització.

El préstec s'amortitzarà per trimestres vençuts.

g) Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec

h) Comissió amortització anticipada mínima: el 0,25%.

i) Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%.

L'ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta línia, amb comunicació prèvia al Departament d'Empresa i Coneixement, segons la situació del mercat financer. Els preus vigents en cada moment seran d'aplicació a les noves operacions i es podran aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d'aquest moment. En cap cas el tipus d'interès de l'operació serà inferior al que resultaria d'aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).

 

Base 5

Tipologia dels projectes objecte de finançament i despeses subvencionables

5.1 Seran elegibles els projectes d'inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 5 milions d'euros en el cas de grans empreses, o d'1,5 milions en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

a) L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.

b) La creació o el manteniment de l'ocupació.

c) La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.

d) L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

5.2 En el cas de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, seran elegibles les despeses de personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte.

5.3 En el cas de projectes d'inversió, seran elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació vinculades directament a l'execució del projecte.

 

Base 6

Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu la base 6.3.

6.2 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.

6.3 Amb la sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF i que inclou la declaració responsable a què fa referència la base 3.2, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una breu explicació sobre les necessitats de finançament.

b) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.

c) Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.

d) En el cas de les grans empreses que sol·liciten finançament per projectes de R+D+i cal que acreditin l'efecte incentivador d'acord amb la normativa comunitària.

6.4 En el cas que algun d'aquests documents ja s'hagi presentat anteriorment davant qualsevol altra Administració, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria, sempre que el sol·licitant indiqui en quin moment i davant de quin òrgan administratiu va presentar els documents, i la Direcció General d'Indústria ja el recavarà electrònicament. Es presumirà que aquesta consulta l'autoritza l'interessat, llevat que faci constar la seva oposició expressa.

6.5 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base es requerirà l'entitat sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015)

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la notificació d'aquest requeriment a l'empresa interessada es realitzarà electrònicament, mitjançant compareixença de l'interessat a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través de l'eina e-Notum (https://seu.gencat.cat/es/).

S'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés de l'interessat, o del seu representant degudament identificat, al contingut de la notificació.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entendrà practicada en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut, i s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

S'entendrà complimentada l'obligació de notificar amb la posada disposició de la notificació a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.

D'acord amb l'article 41.6 de la mateixa Llei, l'òrgan competent enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic que l'interessat hagi comunicat a la seva sol·licitud, informant-lo de la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. La manca de pràctica d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

 

Base 7

Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada de les sol·licituds al Registre i fins a exhaurir el pressupost.

7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Direcció General d'Indústria.

 

Base 8

Valoració, tramitació, resolució i notificació de les sol·licituds

8.1 Inicialment l'ICF estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l'operació (import, termini i garanties), analitzarà la viabilitat econòmica de l'operació i en dictaminarà l'aprovació o la denegació d'acord amb els seus criteris de caràcter financer.

8.2 L'ICF informarà la Direcció General d'Indústria sobre l'aprovació o la denegació de la sol·licitud de finançament per tal que la Direcció General d'Indústria resolgui sobre l'ajut sol·licitat.

8.3 La Direcció General d'Indústria emetrà un dictamen d'elegibilitat del projecte industrial que com a mínim haurà d'incloure:

La viabilitat tècnica del projecte, especialment en l'adequació als objectius de la convocatòria.

L'impacte sobre el manteniment i/o la creació d'ocupació, així com l'anàlisi de les mesures aplicades pel peticionari en l'àmbit de la regulació de l'ocupació fins al moment de la presentació de la sol·licitud.

L'impacte sobre la capacitat d'internacionalització del projecte i de l'empresa en el seu sector.

L'impacte sobre la cadena de valor, amb el detall dels clients i els proveïdors implicats en el projecte.

L'impacte territorial en relació amb la capacitat d'arrossegament d'activitat econòmica al territori on es desenvolupa el projecte.

8.4 En cas d'aprovació per part de la Direcció General d'Indústria, el/la director/a general d'Indústria emetrà una resolució on s'indicarà la quantia del préstec i els interessos bonificats, l'import de l'ajut equivalent, i les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de la línia d'ajuts.

Aquesta resolució es notificarà a l'ICF.

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la notificació de la resolució a l'empresa interessada es realitzarà electrònicament, mitjançant compareixença de l'interessat a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través de l'eina e-Notum (https://seu.gencat.cat/index.html).

S'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés de l'interessat, o del seu representant degudament identificat, al contingut de la notificació.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entendrà practicada en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut, i s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals, comptats des de la posada a disposició de la notificació, sense que s'accedeixi al seu contingut.

S'entendrà complimentada l'obligació de notificar quan la notificació es posi a disposició a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.

D'acord amb l'article 41.6 de la mateixa Llei, l'òrgan competent enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic que l'interessat hagi comunicat a la seva sol·licitud, informant-lo de la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. La manca de pràctica d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

8.5 En cas que l'ICF dictamini desfavorablement la concessió del préstec ho comunicarà a la Direcció General d'Indústria, adjuntant la sol·licitud presentada per l'empresa, per tal que el/la director/a general d'Indústria resolgui sobre la denegació de l'ajut. Aquesta resolució s'ha de notificar a l'empresa interessada d'acord amb el procediment que indica la base 8.4.

8.6 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no s'ha produït la notificació esmentada, s'entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

8.7 Contra la resolució que dicti el/la director/a general d'Indústria, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució.

 

Base 9

Publicitat

9.1 D'acord amb l'article 18 i l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, que haurà d'incloure les dades a les quals es refereix l'article 20.8.b) de la Llei esmentada.

9.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014) la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits -amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris- s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat ).

9.3 D'acord amb l'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, també es donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant l'exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat ), accessible des de la seu electrònica; en el supòsit de subvencions d'un import superior a 6.000,00 euros també s'ha de publicar al DOGC. En tots els casos, s'ha d'indicar el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

 

Base 10

Revisió i modificació

10.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada la seva essència, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al projecte finançat i que es justifiquin suficientment pels interessats abans del seu termini.

10.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.

10.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10.4 A petició de la persona interessada l'ICF podrà aprovar la modificació de les condicions d'una operació formalitzada en l'àmbit d'aquesta línia d'acord amb els seus criteris economicofinancers per tal de facilitar la bona fi de l'operació, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o oneroses a les inicialment establertes.

 

Base 11

Justificació

11.1 Les entitats beneficiàries de la línia d'ajuts han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, davant la Direcció General d'Indústria; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

11.2 Un cop finalitzades les actuacions les entitats beneficiàries hauran de presentar la justificació de la subvenció mitjançant un compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa. El compte justificatiu ha d'acreditar la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts.

El compte justificatiu inclourà la documentació següent:

Memòria tècnica justificativa, que inclogui els resultats del projecte.

Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. La llista de despeses ha d'anar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses s'han de pagar abans de la data de justificació econòmica.

11.3 La forma i el termini de la justificació de l'ajut es determinaran a la convocatòria corresponent i a la resolució d'atorgament.

11.4 Igualment, l'entitat beneficiària haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir la Direcció General d'Indústria.

 

Base 12

Verificació de les accions subvencionables

12.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

a) Verificacions administratives: tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, extractes bancaris, nòmines, etc.)

b) Verificacions in situ o sobre el terreny: tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions de les empreses beneficiàries.

12.2 Les empreses beneficiàries dels ajuts s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 13

Seguiment i control

13.1 La Direcció General d'Indústria pot efectuar el seguiment de cada projecte finançat.

13.2 La Direcció General d'Indústria pot realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta al finançament obtingut i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions que s'hi estableixen. Els beneficiaris de l'ajut resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

13.3 Els beneficiaris estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions, i l'article 95 del Text refós de la llei de fiances públiques de Catalunya.

13.4 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

 

Base 14

Causes de revocació i procediment

14.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de l'ajut i, si escau, al reintegrament de l'ajut percebut indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, aquells casos que estableixen els articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 34 del Reglament de la Llei general de subvencions.

14.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 15

Renúncia

15.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Les entitats beneficiàries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora que corresponguin.

15.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de rebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució que correspongui.

 

Base 16

Invalidesa de la concessió

Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que disposa l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es procedirà d'acord amb el que estableix aquest article.

 

Base 17

Infraccions i sancions

17.1 A aquesta línia d'ajuts els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s'hi oposi.

17.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció, hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 18

Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat

18.1 Els ajuts s'emmarcaran en alguns dels supòsits següents:

a) Els projectes d'R+D, en qualsevol de les categories de recerca industrial, desenvolupament experimental, els projectes d'innovació duts a terme per pimes i els projectes d'inversió orientats a la millora de l'impacte mediambiental de l'activitat industrial, als articles 25, 28, 29 i 36, respectivament, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014).

b) Els projectes d'inversió en actius fixos, en l'article 14 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014), i la Comunicació 2013/C 209/01, sobre les directrius per a ajuts d'estat de finalitat regional per al període 2014-2020 (DOUE C 209, de 26.7.2013), en el cas que es duguin a terme en zones assistides; o bé en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea relatiu a les ajudes de minimis.

18.2 En cas que l'ajut atorgat s'emmarqui en el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, s'han de complir totes les condicions generals que regula el capítol I, articles de l'1 al 9, i les condicions específiques aplicables a la categoria corresponent que estableix el capítol III.

18.3 En cas que l'ajut atorgat s'emmarqui en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, i de conformitat amb el que s'hi estableix, l'import total dels ajuts de minimis que es pot atorgar a una única empresa no pot excedir de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (l'actual i els dos anteriors), o de 100.000,00 euros en el cas que es concedeixin a empreses que operin en el sector de transport de mercaderies per carretera. Aquestes quantitats s'expressen termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

18.4 Els sol·licitants de l'ajut han de presentar per escrit una declaració mitjançant la qual declaren els altres ajuts de minimis que han rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i l'exercici fiscal en curs que estiguin subjectes a aquest Reglament o a qualsevol reglament de minimis.

18.5 En cas de fusions o adquisicions d'empreses, tots els ajuts de minimis atorgats anteriorment a qualsevol de les empreses que es fusionen es tindran en compte per determinar si la concessió d'un nou ajut de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.

18.6 No podran ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts, d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i el Reglament (UE) 1408/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola:

a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Les empreses que operin en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

Quan l'ajut estigui supeditat al fet que una part o la seva totalitat es repercuteix en productes primaris (pagesos).

c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

e) Els ajuts l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.

18.7 Cal fer un càlcul per trobar l'equivalent de subvenció bruta que se li concedeix al beneficiari de l'ajut, i aquest import es farà constar a la resolució d'atorgament.

 

Base 19

Publicitat de les subvencions per part de les entitats beneficiàries

19.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció, segons el que disposa la base que regula les obligacions de les entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.2. Les mesures de publicitat que hauran d'adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions són:

Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

Els logotips i les imatges institucionals que s'han d'incloure són les del Programa d'identificació visual de la Generalitat (http://www.gencat/piv/).

 

Base 20

Obligacions de les entitats beneficiàries

Els beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant la Direcció General d'Indústria.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat; i també el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Direcció General d'Indústria i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a la Direcció General d'Indústria l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals.

e) Comunicar a la Direcció General d'Indústria les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar durant 5 anys els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d'acord amb la normativa comunitària.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que indiqui la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament a tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

j) Comunicar a la Direcció General d'Indústria, si s'escau i prèviament a fer-ho, la intenció de moure, traslladar o liquidar els actius fixos que hagin estat subvencionats a qualsevol altra part del territori, durant un termini de cinc anys comptats des del moment del pagament. Aquesta obligació s'inclourà en la resolució de concessió.

k) Si el beneficiari és una entitat privada a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern), han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

l) D'acord amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000,00 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

m) D'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable on manifestin el compliment d'allò que preveu aquesta Llei.

n) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, d'acord amb el codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016).

 

Base 21

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) (BOE núm. 298, de 14.12.1999, i suplement en català núm. 17, de 30.12.1999), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la LOPD, les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen al fitxer Expedients administratius de la Direcció General d'Indústria, regulat a l'Ordre IUE/458/2010, de 17 de setembre. La seva finalitat és tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial, i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. La responsable d'aquest fitxer és la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció esmentada (passeig de Gràcia, núm. 105, 5a planta, 08008 Barcelona), adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.

Aquestes mateixes dades també seran tractades per l'Institut Català de Finances, dins el marc legal esmentat. L'ICF les inclourà al fitxer Préstecs directes, del qual és titular la mateixa entitat. Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica protecciodedades@icf.cat.

 

Amunt